-*новый или неперечисленный*-

Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)


|Походження грошей. Роль  |матеріалізацією загального|Вартість грошей. Форми |
|держави у створення грошей.|суспільно-необхідного   |прояву вартості грошей |
|              |робочого часу, укладеного |як грошей і як капіталу.|
|Ще в літописах часу    |в товарі. Гр в процесі  |            |
|Аристотеля згадується про |обігу набули особливу   |Вартість повноцінних Гр.|
|гроші. Але дослідження   |вартість, яка створила  |визначається вартістю  |
|грош. почалось з розвитком |основу для відокремлення |товару, що виконує роль |
|капіталізму. Засновниками |грошей від конкретного  |грошей, або вартістю  |
|класичної політекономії  |товарного носія, та    |матеріалів із який   |
|були Сміт, Рікардо, Маркс. |виникнення Гр, не     |виготовлені гроші. В  |
|Виникнення грош. обумовлено|пов’язаних з       |неповноцінних Гр.    |
|було тим, що бажання    |матерально-речовою формою |розрізняють 2 аспекти в |
|суб’єктів ринку щодо обміну|(депозитн. Гр,      |питанні про варт Гр:  |
|споживними вартостями не  |електронні). Гр.     |варт гр як гр. і варт  |
|збігалися. Вони      |відрізняються від товарів:|гр. як капіталу. Гр. як |
|відокремлювали продукт,  |мають загальну споживчу  |капітал визначається під|
|який мав найвищу споживну |варт., тобто здатні    |впливом попиту і    |
|вартість. Тобто його можна |задовольнити б-яку потребу|пропозиції на грош.   |
|було легко обміняти на   |людей, Гр –мірило варт.  |ринку і виступає у формі|
|необхідне благо. З часом  |товару і втілення     |%. Вартість Гр як грошей|
|цей продукт набував    |багатства. 2 поняття   |формується в процесі їх|
|властивості загального   |визначають сутність Гр:  |обігу, коли Гр.     |
|товарного еквівалента. Саме|1)гроші як гроші –    |обмінюються на товари та|
|поява загального      |використов. для оплаті  |визначається їх мінова |
|еквіваленту і означало   |товарів, послуг, погашення|вартість – купівельна  |
|появу грош. в їх      |боргових зобов’язань,   |спроможність. Саме   |
|найпростішому вигляді. Саме|Гр-посередник при оплаті. |купівельна спроможність |
|вони виступили перевагою  |2) Гр як капітал – Гр   |обумовлює специфічну  |
|перед звичайним бартером  |використов. для      |форму вартості при   |
|при операціях грош.    |накопичення вартості та  |забезпеченні довіри до |
|посередника. Вони вже могли|для виробничого      |неповноцінних грошей.  |
|виконувати основну функцію |використання. Мета -   |При наявності цієї   |
|- засобу вимірювання    |отримання доходу в формі |довіри суб’єкти ринку  |
|вартості та засобу обігу. |%, дивідендів… Цільове  |довіряють таким Гр і  |
|З розвитком товарн. вир-ва |призначення Гр: засіб   |власники їх можуть   |
|посилювались і вимоги до  |нагромадження; засіб   |придбати товари,    |
|грош., а саме: їх     |платежу; зростає роль Гр в|послуги, валюту тощо.  |
|портативність, тривалість |екон. житті сус-ва.    |Чим ціни вищі, тим менше|
|зберігання фіз. якостей,  |Різниця між 2-ма поняттями|товарів можна купити на |
|здатність утримувати питому|незначна, визначається  |Гр. одиницю, і навпаки. |
|вартість на незмінному   |через використання екон. |Отже, між варт. кредитн |
|рівні та ін. З появою цих |суб’єктами. Гр стають   |Гр. та рівнем цін на  |
|вимог, відбувається заміна |капіталом при їх     |товари існує обернена  |
|загального еквівалента   |нагромадженні, зберіганні,|залежність. Вартість Гр.|
|товарів першої необхідності|продажу на Гр Ринку(дохід |обчислюється за     |
|(зерно) на товари-прикраси |у %. Гр, як капітал в   |формулою: Iв.г. =    |
|(хутро), потім на метали  |під-ві: збільшення його  |1\Iц,.де Iв.г зміна варт|
|(мідь), а потім і на    |капіталу, ресурсів,    |Гр., Iц –індекс     |
|благородні метали (срібло, |ліквідності, могутності. |середнього рівня цін за |
|золото). В ролі природно  |Але якщо зростання    |певний період. Рівень  |
|споживчої вартості грош. |загальн. маси Гр буде   |варт Гр. не може    |
|товар здатен задовольняти |надмірним, це призведе  |залишатися незмінним.  |
|потреби людей. І в     |лише до їх знецінення.  |Зниження варт Гр. –   |
|решт-решт роль грош.    |Форми грошей та їх    |інфляція, збільшення – |
|перейшла до нематеріального|еволюція. Демонетизація  |дефляція.        |
|носія, який не має ніяких |золота.          |Функція грошей як міри |
|споживчих якостей. Це   |Еволюція Гр поділяється на|вартості.        |
|сталося в 20 ст. через   |3 етапи: повноцінні Гр,  |Функція Гр.- це певна  |
|демонетизацію золота. З  |змішані форми,      |дія чи “робота” Гр. щодо|
|розвитком товарн. вир-ва та|неповноцінні Гр.     |обслуговування руху варт|
|обміну, походження грошей |Повноцінні – перші товарні|в процесі суспільн.   |
|дістало назву еволюційної |Гр, спочатку предмети 1ї |відтворення. Існує 5  |
|концепції. З неї випливає, |необхідності до предметів |функцій Гр: міри    |
|що гроші за походженням – |розкоші. Форми: 1) товарні|вартості, засоби обігу, |
|це товар з певними     |Гр предметів, 2) предмети |засобу платежу, засобу |
|суспільними відносинами,  |розкоші, 3) металеві Гр  |нагромадження вартості і|
|який виділився з звичайних |поділяються на Гр з    |світових Гр. Міра варт –|
|товарів; гроші, як     |недорогих металів (кусків |це функція, в якій Гр  |
|результат довгого     |металу) до благородних; та|забезпечують вираження і|
|еволюційного розвитку,   |на монети (мідні, срібні, |вимірювання варт    |
|повинні розвиватися по суті|золоті). Змішані форми  |товарів, надаючи їй   |
|і за формами існування;  |(19-поч 20 ст) – металеві |форму ціни. Гр виконують|
|гроші не можна скасувати  |повноцінні Гр, неповноц. |ідеально функцію міри  |
|доки існують суспільні   |Гр. Процес демонетизації |варт. Виробних визначає |
|відносини. Гроші і держава |золота (переходу повноцін,|ціну на товар, але   |
|існують у тісному     |метал Гр до неповноцінних)|встановлює її остаточно |
|взаємозв’язку. Роль держави|пояснюється недоліками  |після зустрічі з    |
|трансформуюча, тобто вона |золотих Гр: 1) обмеження |покупцем і наявністю  |
|не створює гроші, як екон. |запасу золота в природі, |реальних Гр у нього.  |
|явище, а тільки може    |2) високі витрати (дорогі |Ціна визначається в   |
|змінювати зовнішній вигляд,|Гр, витрати труда, знос), |момент операції     |
|не чипаючи їх сутності з  |3) слабка схильність   |купівлі-подажу. Гр. як |
|метою ефективного виконання|регулюванню і впливу   |міра варт        |
|їх суспільної ролі. При  |держави (19ст.), 4)    |використовуються як   |
|втручанні держави екон.  |незручність у використанні|рахункові (одиниця   |
|дійсність починає “шукати” |(важкі). Процес      |рахування) на      |
|найбільш надійні гроші,  |демонетизації завершився в|мікрорівні, як     |
|наприклад, ін.валюту. Тут |середині 70х. «Ямайська  |визначення підприємством|
|держава повинна обмежити  |угода»- 4 валютна система,|своїх витрат і доходів |
|свій вплив, провести грош. |погодилися, що золото -  |від реалізації пр-ції, |
|реформу. Держава визначає |грошовий товар і припинили|так і на макрорівні –  |
|форму грош., їх вартість, |фіксувати до золота.   |показники обсягу нац.  |
|контролює їх виробництво, |Неповноцінні – це Гр, які |доходу, ВНПр, інвестицій|
|організує боротьбу з    |не мають власної вартості.|тощо.          |
|фальшуванням, регулює масу|Це білонна (розмінна)   |Функція грошей як засобу|
|грошей в обороті тощо.   |монета, паперові Гр, банк.|обігу.         |
|Гроші – продукт ринку. Саме|зобов’язання, депозитн.  |Функція Гр.- це певна  |
|ринок спричиняє об’єктивну |вклади, квазігроші.    |дія чи “робота” Гр. щодо|
|потребу в грошах і висуває |Класифікація по критеріям:|обслуговування руху варт|
|вимоги перед державою щодо |( форма існування:    |в процесі суспільн.   |
|грошових функцій; кількість|паперові, монети,     |відтворення. Існує 5  |
|грошей визначається    |депозитні Гр, електронні |функцій Гр: міри    |
|закономірностями, держава |Гр. ( у залежності від  |вартості, засоби обігу, |
|мусить їх регулювати.   |статусу елемента Гр. і  |засобу платежу, засобу |
|Суть грошей. Гроші як гроші|хар-ра емісії:      |нагромадження вартості і|
|і гроші як капітал.    |казначейські Гр. - Гр, які|світових Гр. Засіб обігу|
|Існує 3 концепції     |емітують державу в особі |– це функція, в якій Гр |
|виникнення Гр.:1)Гр виникли|казначейства для покриття |є посередником в обміні |
|в результаті згоди між   |державних витрат;     |товарів і забезпечують |
|людьми; 2) Гр-продукт,   |банківські Гр. - Гр, які |їх обіг. Обмін товару  |
|створений державою,3)Гр-це |випускаються в обіг банк. |йде за схемою Т-Г-Т.  |
|результат тривалого    |системою на кредитній   |Участь грошей вносить  |
|еволюційного розвитку тов. |основі, що обумовлює хар-р|зміну: виникає продаж  |
|вир-ва та обміну, тобто  |сталості цих Гр., тобто  |(Т-Г) і купівля (Г-Т). |
|ринку. Гр-це особливий,  |банкноти -прості векселя |При продажу (Т-Г)    |
|специфічний товар, який  |банків. У основі лежать  |продавець отримує Гр,  |
|виконує роль загального  |розписки банкірів про   |але може їх не відразу |
|еквівалента або інш.    |золото, які вони прийняли |використати. Розрив   |
|словами, це товар, який  |на збереження, а також  |схеми має велике    |
|може вільно, прямо     |комерційні векселя,    |значення: 1) з’являється|
|обмінювати на любий інший |білонна монета - розмінна |можливість затримувати |
|товар. Три основних    |монета, яка чеканітся з  |Гр. і нагромаджувати  |
|властивості грошей, що   |недраг металів, депозитні |варт.(розширює цілі і  |
|розкривають їхню      |Гр - Гр, які існують у  |розвиток вир-ва; 2)   |
|сутність:1)Гр. забезпечують|вигляді записів на    |поширюються межі    |
|загальну безпосередню   |рахунках економ суб'єктів |бартеру: товар може   |
|обмінювальність. На них  |у банках по платіжним   |продатися не тільки   |
|купується будь-який    |дорученням, чеках, плат  |продавцеві, але й тому, |
|товар;2)Гр. виражають   |вимогам, пластиков    |хто має в ньому потребу |
|мінову вартість товару.  |карткам., електронні Гр., |( розвиток конкуренції |
|Через них визначається ціна|квазігроші – майже гроші, |товаровир-ків. 3)    |
|товару, що дозволяє    |по своїх параметрах не  |власник Гр може     |
|кількісно порівнювати різні|дотягає до грошей:    |придержувати Гр,    |
|по споживчої вартості   |термінові банківські   |використати на інш.   |
|товари; 3) Гр. виступають |депозити – термінові банк |ринку( розширення ринк. |
|заміняються на       |депозити, види держ ЦП із |відносин. Тобто     |
|неповноцінні, т.к. Гр –  |високою ліквідністю.   |розвиваються ринкові  |
|посередники. В обігу завжди|             |відносини, повноцінні Гр|
|є певна маса Гр., які   |Зол. запас як       |            |
|протистоять товарн. масі  |страхувальник нагромаджень|продажу за гр., коли гр.|
|для реалізації. Залежність |вартості від інфляції.  |стали носієм капіталу і |
|маси Гр в обігу і сумою  |Держ. запаси офіційно   |знаходяться в центрі  |
|товарн цін є економ.    |включаються до золот.   |ринку, коли на ринку  |
|законом Гр. обігу. До Гр. у|резервів країні і є    |розвивалася конкуренція |
|функції обігу з боку ринку |резервом світових Гр.   |(за покупця, за робоч. |
|висуваються певні вимоги: |Держава може       |місце тощо), на ринку, |
|портативність, однорідність|використовувати свій   |де основна боротьба іде |
|в масі, швидке відтворення |зол.запас: продати на   |за отримання більшої  |
|та ін. Продаж товарів   |міжнар ринку, збільшуючи |суми гр. доходів. У   |
|частіше здійснюється в   |валютний резерв світових |проблемі ролі гр.    |
|кредит і схема набуває   |Гр.; купувати на світ.  |розрізняють 2 аспекти: |
|вигляд Т-К-Т. З’являється |ринку товари та посл.,  |якісний і кількісний. |
|вексель, який виконує   |необхідні на внутрішн.  |В якісному ас-ті – роль |
|купівельні та платіжні   |ринку, для погашення   |гр. виявляється у тому, |
|функції грошей. Виникають |боргів; одержати міжнар. |що саме гр. середовище |
|кредитні Гр. Поступово   |позику. Гр маси є єдиним |позитивно впливає на  |
|знижується функція засобу |цілим і легко       |розвиток сус-ного вир-ва|
|обігу завдяки кредитним  |переміщуються із     |через: 1) стимулюючу  |
|відносинам.        |нагромаджень в обіг і   |роль гр. - величезний  |
|7. Функція грошей як засобу|навпаки. В сучасний час  |стимул до праці. 2)   |
|платежу.          |існують такі форми    |виробляється стільки,  |
|Функція Гр.- це певна дія |накопичування: готівкові |скільки реалізується, а |
|чи “робота” Гр. щодо    |форми – не втрачають   |надлишок зберігається в |
|обслуговування руху варт в |дохід, якщо не розташувати|гр. формі чи в     |
|процесі суспільн.     |на вкладах; але      |позичковому капіталі. 3)|
|відтворення. Існує 5    |знецінюються під     |дешевше реалізувати   |
|функцій Гр: міри вартості, |інфляцією. Накопичення на|товар за гр. ніж за   |
|засоби обігу, засобу    |вкладах – дохід в вигляді |бартер, мінуючи     |
|платежу, засобу      |депозитного %, але все  |посередників( економія |
|нагромадження вартості і  |залежить від ступеня   |на витратах, менше   |
|світових Гр. Засіб платежу|стійкості банківської   |потреб в обігов     |
|– це функція, в якій Гр  |системи; нагромадження у |капітали,        |
|обслуговують погашення   |формі золота.       |задовольняються потреби |
|різноманітних боргових   |9. Функції грошей в сфері |споживачем. 4) ринок  |
|зобов’язань між суб’єктами |міжнародних економічних  |стає могутнім завдяки  |
|ек. відносин, що виникають |відносин.         |конкуренції,      |
|у процесі розширеного   |Функція Гр.- це певна дія |стимулюванню вир-ва та |
|відтворення. Історично ця |чи “робота” Гр. щодо   |ек. споживання. Гр. в  |
|ф-ція походить з      |обслуговування руху варт в|ринков ек. стають носієм|
|товарообороту. Поява була |процесі суспільн.     |позичкового капіталу  |
|зумовлена продажем товарів |відтворення. Існує 5   |через банки. Через   |
|в кредит. Виникав борг,  |функцій Гр: міри вартості,|податки, позичков. %,  |
|погашення якого      |засоби обігу, засобу   |ціни, бюджетн.     |
|здійснювалась Гр. Тому варт|платежу, засобу      |фінансування держава  |
|платежу не завжди     |нагромадження вартості і |може регулювати ек.   |
|дорівнювала варт товарів, |світових Гр. Світові Гр – |процеси на мікро- та  |
|реалізованих у борг або  |це функція, в якій гр.  |макрорівнях. Кількісний |
|варт Гр, які були віддані в|обслуговують рух вартості |аспект ролі гр. полягає |
|борг. Гр як засіб платежу |в міжнародн. ек. обороті і|втому, що через зміну  |
|обслуговує більшу частину |забезпечують реалізацію  |гр. в обороті можна   |
|екон. обороту. Сфера    |взаємовідносин між    |впливати на ек. процеси.|
|охоплює: платежі      |країнами. Історичне    |Держава через банки   |
|організацій за боргов.   |виведення цієї функції  |змінюють платоспроможний|
|зобов’язаннями; платежі по |пов’язано з виникненням  |попит, ціни, %, вал.  |
|оплаті праці; платежі до  |держави – суб’єкта ек.  |курс. Через ці показники|
|фондів; платежі банку,   |відносин. Тут гр.     |забезпечується вплив на |
|отримання від нього    |виконують ф-ції      |темпи ек. розвитку, на |
|позичок, погашення їх;   |загального плат. засобу, |стабільн. цін, на рівень|
|платежі по виплатам, судові|загальн. купівельного   |зайнятості населення,  |
|та ін. З цього зростають  |засобу і засобу      |інвестиції, розвиток  |
|можливості під-ва, знімають|перенесення багатства з  |імпорту та експорту тощо|
|обмеження, прискорюють обіг|однієї країни в іншу.   |            |
|капіталу та ін. Основна  |Функціонування Гр    |11. Еволюція ролі грошей|
|вимога до Гр у функції   |обмежене їх нац.     |в перехідній економіці |
|засобу платежу – фактор  |кордонами. При виході   |України.        |
|часу, уникнення знецінення |держ. на світ. ринок їм  |Роль гр. в Україні   |
|Гр під час користування  |потрібні інші Гр.     |помітно зростає. Той,  |
|кредитом. % ставка коригує |Якщо світ. гр       |хто має гр,, може   |
|знецінення Гр.       |використовуються для   |купити будь-якій товар |
|8. Функції грошей як засобу|погашення боргів, то вони |на внутр. ринку. З цього|
|нагромадження       |виконують ф-цію засобу  |виникає потреба     |
|Функція Гр.- це певна дія |платежу, для негайної   |заробляти більше гр. і |
|чи “робота” Гр. щодо    |купівлі товарів – функція |ек-но їх витрачати.   |
|обслуговування руху варт в |купівельного засобу, але |Банківські заходи,   |
|процесі суспільн.     |тут повинно бути попереднє|грош-кредитна політика, |
|відтворення. Існує 5    |нагромадження гр. Також  |динаміка цін регулюються|
|функцій Гр: міри вартості, |св. гр функціонують як  |державою. Але слабкість |
|засоби обігу, засобу    |міра варт та рахункові  |банк. сис-ми, інфляція, |
|платежу, засобу      |одиниці, оскільки нац.  |недовіра людей (перевага|
|нагромадження вартості і  |ціни країн не       |бартеру, переведення  |
|світових Гр.  Засіб    |задовольняють потреби   |капіталу за кордон,   |
|нагромадження – це функція,|світ. ринку, на ньому   |конвертація його в   |
|в як. Гр обслуговують   |формується своя система  |інвалюту) негативно  |
|нагромадження вартості в її|цін. В сучасних умовах св.|впливають на розвиток  |
|загальній абстрактній формі|Гр, як платіжні та    |ек. Дивлячись на    |
|в процесі розширеного   |купівельні засоби,    |розвинуті країни можна |
|відтворення. Нагромадження|виступають в вигляді нац. |виділити успішні    |
|з’явилось тоді, коли    |гр певних країн з причин |напрямки в використанні |
|товаровиробник міг     |того, що: 1) існує широкий|гр: 1) переведення всіх |
|відкласти Гр на майбутнє  |св. ринок із його     |сфер на ек. відносини, |
|від виручки. Поначалу   |суб’єктами, з їх кредитн. |до самофінансування не |
|нагромадження Гр мало лише |і банк. відносинами. Тут |тільки під-в, а й сфер |
|одну мету – збереження   |св. гр функціонують    |науки, освіти, здоров’я |
|вартості в драг. металі.  |миттєво, повноцінні гр.  |тощо. 2) забезпечення  |
|Така форма називалась   |вже не потрібні. 2) ек.  |інтересів виробника,  |
|скарбом. Але людина не  |потенціал деяких країн  |окремих колективів для |
|хотіла приховувати свої  |досяг величезних розмірів.|ефективного використання|
|доходи, а навпаки     |Гр цих держав забезпечили |гр., ек. стимулювання. |
|показувати їх, виникла   |довіру нац. гр, як    |3)доходи всіх ек.    |
|естетична форма скарбу   |реальних носіїв мінової  |відносин гарантовано  |
|(предмети розкоші). Це   |вартості не тільки на   |капіталізувати(зростання|
|було, як компенсація за те,|внутрішньому, а й на   |інвестицій, зміцнення  |
|що скарб не може стати   |міжнар. ринках. 3)    |банків. 4) забезпечення |
|капіталом і приносити   |співробітництво між    |сталої варт. гр., участь|
|прибуток. Згодом з’явилась |державами регулює ек. гр. |їх в міновому процесі, |
|ще одна ціль нагромадження |відносини, довіри до нац |витіснення бартеру.   |
|скарбу – резерв платіжних |валюти ($), створюють нац.|12. Поняття грошового  |
|засобів, як збереження і  |валюти (ЕКЮ, ЄВРО) Платежі|обороту, його суб’єкти, |
|зростання прибутку. Так  |по цим валютам будуть   |складові та загальна  |
|скарб став активно     |доти, поки суб’єкти ринку |схема.         |
|забезпечувати потреби   |можуть купувати за них  |Гр. оборот - процес  |
|суспільного відтворення, як|товари, не вимагаючи   |безперервного руху гр. |
|регулятор Гр обігу.    |золота, поки є вільне   |між суб’єктами ек.   |
|Розширюється вир-во й   |конвертування валют.   |відносин при      |
|товаровиробники одержують |Тобто, ф-цію сучасних гр в|обслуговуванні     |
|додатковий прибуток у   |умовах обігу повноцінних |розширеного вир-ва.   |
|вигляді %%, дивідендів. Гр|гр виконують драг. метали |Розглянемо гр. оборот на|
|знаки (паперові, депозитні,|в формі злитків або ж драг|макро-, мікрорівні, в  |
|електронні) успішно    |монета, яка приймалася до |сукупному гр. обороті і |
|виконували роль багатства |платежу за вагою. В умовах|при індивідуальному   |
|взагалі. Позитивний вплив |обігу неповноцінних гр.  |капіталі. На макрорівні |
|нагромадження Гр: ( обсяги |функцію світових гр.   |гр. обіг обслуговує весь|
|нагромадження вийшли за  |виконують національні гр. |капітал сус-ва:     |
|межі видобутку благородн. |($-ще й як резервний   |авансують гр. на    |
|металів; ( нагромадження  |фонд).          |вир-во(виготовлення вал.|
|швидше капіталізовували  |10. Роль грошей у ринковій|нац. прод-ту, оплата за |
|через знецінення Гр знаків(|економіці.        |прод-цію(реалізація нац.|
|розвиток банків, ринку ЦП, |Якщо функції гр. – це їх |про-ту(суспільн. капітал|
|зріст позичкового капіталу;|“робота” щодо       |в гр. формі,      |
|( оборот індивід. капіталу.|обслуговування руху    |використання гр.    |
|              |вартості, то роль гр, -  |виручки(розподіл    |
|Гр. обіг та золотий запас |кінцевий результат цієї  |вартості нац. прод. між |
|пов’язани між собою.    |“роботи” , її наслідок.  |власниками вир-ва та  |
|гр. доходи. На мікрорівні |Сприятливими умовами для |державою (через     |
|гр. – форма капіталу,   |реалізації ролі гр.    |податки). У всіх ек.  |
|елемент багатства. Чим   |настали при створенні   |суб’єктах формуються.  |
|більше гр. у        |капіталізму, коли товар  |Гр. агрегат – це    |
|індивідуального власника, |став загальн. формою   |специфічн. показник гр. |
|тим він багатіше. В    |продуктів праці, коли   |маси, що хар-зує певний |
|сукупному гр. обороті гр. |робоча сила стала товаром,|набір її елементів   |
|не виступають       |об’єктом купівлі-     |залежно від їх     |
|функціональною формою   |реалізації товарів) ( в  |ліквідності. М0 – вся  |
|капіталу. Їх маса не   |ек-ці не вистачає грошей. |готівка поза банк.   |
|вважається багатством   |Рішення: позичити гроші на|сферою, найвужчий    |
|країни. Капіталізація гр. |світовому ринку.     |показник, регулювання і |
|прискорює реалізацію    |13. Мобілізація грошей на |контроль за ним     |
|сукупного вал. прод-ту,  |світовому ринку: прямий  |складніший. М1 – М0 +  |
|збільшення його – зростання|кредит і розміщення ЦП.  |гр., які розміщені в  |
|сусп. багатства. Гр. кошти |Якщо імпорт менше     |банках на поточних рах. |
|при індивідуальн. капіталі |експорту, то на внутрішній|(депозити до запитання).|
|– це власні кошти, частина |ринок прийде менше гр.,  |Включає в себе гр., які |
|яких йде на погашення   |буде більше зроблених   |виконують функцію засобу|
|боргів, а інша вільна – на |товарів ( знецінювання  |обігу та засобу платежу.|
|гр. ринок як ресурс для  |грошей. Рішення: грошовий |Це найбільш ліквідні гр.|
|кредитування ін.      |потік 14 - розміщення   |М2 – М1+гр, які     |
|суб’єктів.(прискорюється  |коштів на світовому ринку |розміщені в банках на  |
|гр. обіг. При виникненні  |(кредити нерезидентам, ЦП |строкових вкладах, М3 –|
|потреби в додатковій масі |у інвалюті). Грошовий   |М2+ гр., які розміщені в|
|гр., поповнення обороту  |ринок мобілізує кошти.  |банках для проведення  |
|здійснюється за рах.    |Збалансування гр. обороту |трастових операцій. М2 і|
|додаткової емісії, яка   |забезпеч. вирівнюванням  |М3 – включають в себе |
|здійснюється при: 1)    |нац. доходу та реалізація |функцію заощадження   |
|розширенні кредитування  |нац. продукту. Існує 2  |(строкові депозити,   |
|суб’єктів банками при   |виду гр. потоку: потік  |ощадні сертифікати,   |
|зростанні обсягів вал. нац.|відпливу (втрат) – чисті |трастові вклади).    |
|пр-ту. 2) при перевищенні |податки, заощадження,   |Ліквідність гр. маси  |
|імпорту над експортом; 3) |оплата імпорту  і потік |знижується з кожним   |
|при уповільненні швидкості |припливу (ін’єкцій) –   |наступним агрегатом.  |
|руху гр. по обороту. Тобто |інвестиційні витрати фірм,|Гр. маса визначається за|
|гр. оборот – самостійне ек.|держ. закупівлі,     |формулою: MS = C+D, де |
|явище, безпосередньо    |надходження від експорту. |С- М0, D- депозит    |
|пов’язане з процесом    |14. Структура грошового  |16. Характеристика   |
|сус-ного відтворення в   |обігу за формою платіжних |базових грошей та    |
|цілому. Суб’єкти - всі юр.|засобів та за економічним |грошових агрегатів.   |
|та фіз. особи, які беруть |змістом.         |Центральні банки    |
|участь у вир-ві, обміні і |У основі руху грошей   |структуризують гр. масу |
|споживанні вал. нац. пр-ту:|лежать платежі, що    |з врахуванням      |
|всі під-ва (с\х, промислов,|здійснюють ек. суб'єкти. |ліквідності окремих їх |
|буд-во тощо), державні,  |Сукупність платежів, що  |компонентів. НБУ    |
|комерційні, банки, все   |обслуговують окремий етап |відокремлює 4 гр.    |
|населення, що одержує та  |процесу розширеного    |агрегати. Гр. агрегат – |
|втрачає гр. кошти. Ек.  |відтворення, називається |це специфічн. показник |
|основа гр. обороту – процес|гр. потоком. Виходячи з  |гр. маси, що хар-зує  |
|сус-ного відтворення, який |цього грошовий обіг - це |певний набір її     |
|визначає його сутнісну   |сукупність грошових    |елементів залежно від їх|
|єдність і безперервність. |потоків. Критерії гр.   |ліквідності. М0 – вся  |
|13. Грошові потоки,    |обігу: ( ек. зміст гр.  |готівка поза банк.   |
|поняття, їх взаємозв’язок |потоків, відокремлюють 3 |сферою, найвужчий    |
|та характеристика окремих |сектора: 1) Гр. обіг – це |показник, регулювання і |
|потоків.          |рух гр., що обслуговує  |контроль за ним     |
|У основі руху грошей лежать|сферу обміну, переміщення |складніший. М1 – М0 +  |
|платежі, що здійснюють ек. |товарно-матеріальних   |гр., які розміщені в  |
|суб'єкти. Сукупність    |цінностей. Рух гр. може  |банках на поточних рах. |
|платежів, що обслуговують |бути: еквівалентним – гр. |(депозити до запитання).|
|окремий етап процесу    |на продукти рівновеликої |Включає в себе гр., які |
|розширеного відтворення,  |номінальної варт.;    |виконують функцію засобу|
|називається гр. потоком.  |безповоротним – перехід  |обігу та засобу платежу.|
|Виходячи з цього грошовий |гр. у власність суб’єкта |Це найбільш ліквідні гр.|
|обіг - це сукупність    |обороту після продажі;  |М2 – М1+гр, які     |
|грошових потоків. Існують |прямолінійний –      |розміщені в банках на  |
|основні ринки гр. потоку: |віддаленість гр. від   |строкових вкладах, М3 –|
|ринок продуктів –     |суб’єкта обороту, який  |М2+ гр., які розміщені в|
|реалізується створений   |використав їх для купівлі,|банках для проведення  |
|фірмами нац. прод., ринок |оскільки наступний суб’єкт|трастових операцій. М2 і|
|ресурсів – фірми купують  |теж витрачає їх для своїх |М3 – включають в себе |
|ресурси для вир-ва (роб.  |закупок. Тут всі потоки  |функцію заощадження   |
|силу, ділянки тощо), грош. |зустрічні (реалізація   |(строкові депозити,   |
|ринок – реалізуються вільні|ресурсів, купівля товарів,|ощадні сертифікати,   |
|гр. кошти. Це внутрішні  |оплата імпорту, експорту, |трастові вклади).    |
|ринки, а також існує і   |держ. закупок, інвентарю) |Ліквідність гр. маси  |
|світовий ринок. Для    |2) фін-кредитний – частина|знижується з кожним   |
|розгляду сукупного гр.   |гр. об. пов’язана з    |наступним агрегатом.  |
|обороту наведемо      |розподілом варт. вал. нац.|Показник грошової бази –|
|припущення: 1) Всі ресурси,|прод. Тут рух гр.     |характеризує масу гр. з |
|необхідні ф-мам для вир-ва |здійснюється       |боку появу їх на балансі|
|і для самих фірм,     |нееквівалентно,      |ЦБанку. Він включає в  |
|знаходяться у власності  |одностороннє,       |себе: всю готівку в   |
|дом. гос-в; 2) весь    |безповоротне, тобто    |обороті поза банк.   |
|прибуток надходить дом.  |платник не одержує    |сис-мою, резерви ком. |
|гос-вам, тому податки   |реального еквівалента   |банків на рах. в ЦБ,  |
|тільки від дом. гос-в. 3) |через товари чи посл. При |готівка в касах ком.  |
|фірми засоби для розширення|сплаті податків,     |банків. Гр. маса    |
|своєї дія-ті мобілізують на|обов’язкових платежів до |обчислюється за     |
|внутрішньому гр. ринку:  |держави виникає      |формулою: MB =C+R або  |
|весь прибуток дом. гос-вам |безповоротній рух гр. який|Гб= Гвип+Грез, де Гвип |
|4) ек-чна збалансованість |наз. фіскально-бюджетною |(С) – сума готівки,   |
|припускає рівність нац.  |частиною в фін-кредитн.  |випущен. ЦБ і не    |
|продукту і нац. прибутку. |обороті. 3) кредитний   |повернені в його фонди, |
|Існують схеми гр. потоку: |сектор – перерозподільчі |він кількісно більший  |
|1.Оплата фірмами необхідних|відносини, при яких    |від М0 на суму готівки в|
|ресурсів,2.Формування   |власність суб’єкта    |касах банків., Грез –  |
|прибутків дом. госп-в від |передається у тимчасове  |сума гр. резервів на  |
|реалізації ресурсів    |користування (банк.    |рах. в ЦБ, він якісно і |
|(формування нац. прибутку) |депозит, ЦП в нац. та   |кількісно відрізняється |
|3.Витрати дом. гос-в на  |інвалюті, заощадження) з |від М1, М2, М3. Це сума |
|купівлю товарів і послуг 4.|подальшим одержанням   |зобов’язань ЦБ перед  |
|Сплата податків (чистих)  |доходу. Тобто       |комерційними.      |
|5.Формування сімейних   |односторонній рух гр. з  |Безготівковий елемент  |
|заощаджень і надходження їх|зворотнім хар-ром.    |гр. агрегатів –     |
|на гр. ринок. 6.Фірми   |( залежно від форм гр.  |зобов’язання ком. банків|
|звертаються на гр. ринок і |поділяється на      |перед своїми клієнтами. |
|мобілізують засоби для   |безготівковий – гр. рух по|17. Швидкість обігу   |
|інвестицій (для розширення |рах. в банках. Їх можна  |грошей, поняття, роль та|
|своєї дія-ті). 7.Витрати  |контролювати та держава  |фактори, що впливають на|
|фірм на купівлю необхідних |може впливати на ций   |неї.          |
|інвестиційних товарів   |оборот, і готівковий – гр.|Швидкість обігу гр. –  |
|8.Мобілізація державою   |поза банком обслуговують |частота переходу гр. від|
|відсутніх коштів на гр.  |відносини суб’єктів і  |одного ек. суб’єкта до |
|ринках: розміщає держ. ЦП. |знаходяться під їх прямим |інш. за певний період  |
|9.Витрати держ. на оплату |впливом.         |(рік, кв., місяць).   |
|держ. закупівель 10.    |15. Маса грошей, її склад |Величина визначається за|
|Витрати на оплату імпорту. |та фактори зміни обсягу і |формулою: V=PxQ\M, де V |
|11. Надходження грошей від |структури.        |– швидкість обігу гр., |
|експорту. Якщо 10=11 -   |Гр. маса – сукупність   |P- середній рівень цін |
|автоматична збалансованість|запасів гр. у всіх їх   |на товари та посл, Q – |
|12.Прибутки фірм від    |формах, які перебувають у |фіз. обсяг товарів та  |
|реалізації зроблених    |розпорядженні суб’єктів  |посл., що реалізовані в |
|товарів: весь нац. продукт |гр. обороту (приватні   |даному періоді, M –   |
|12=2. Для нормальної,   |особи, під-ва, держ.   |середня маса гр., що  |
|збалансованої роботи всіх |установи тощо) певний   |перебуває в обороті за |
|потоків на внутр ринку   |момент. Гр. маса має   |даний період. V –хар-зує|
|повинен бути нормальний гр.|кількісний вираз (млн. або|інтенсивність      |
|ринок. Разбалансированість |млрд. гр. одиниць),    |використання запасу гр. |
|гр. обігу виникає коли: в |структуру та динаміку   |в обороті М для оплати |
|ек-ці імпорт менше, ніж  |руху. За структурою    |товарів та посл.    |
|експорт, гр. із      |виділяють критерії: 1)  |Величина V залежить від |
|внутрішнього обігу на   |ступінь ліквідності, 2)  |частоти й обсягів    |
|зовнішній ринок пішло   |форма гр. засобів     |товарн. відносин між  |
|більше, ніж від експорту. |(готівка, депозитні), 3) |суб’єктами. Нетоварні  |
|Гр. в обігу менше, ніж   |за розміщенням у суб’єктів|платежі         |
|необхідно для реалізації  |гр. обігу; 4) за     |(фіскально-бюджетн,   |
|зроблених товарів і послуг |територіальним      |кредитні) теж впливають |
|(труднощі в        |розміщенням.       |на показник. Сер.    |
|покупців на ринку +    |Центральні банки     |тривалість 1го обороту =|
|тривалість перебування їх у|структуризують гр. масу з |тривалості зберіган гр. |
|бюджетн установах. Якщо  |врахуванням ліквідності  |у            |
|вони затримують платежі, то|окремих їх компонентів.  |ній дохід. Вони     |
|збільшується тривалість  |НБУ відокремлює 4 гр.  |поділяються на депозитні|
|обороту гр., зменшується  |агрегати.         |зобов’яз. – гр. у повне |
|швидкість обігу. Чинники, |над вилученням означає  |розпорядження покупцям |
|які впливають на швидкість |емісію безгот. гр. ЦБ.  |за умов їх повернення і |
|обігу гр. поділяють на 2  |Тобто ( ЦБ забезпечує ком.|сплати % ( банки    |
|групи: з боку       |банки додатковими     |залучають гр. у     |
|платоспроможного попиту  |резервами, які нарах. на |клієнтів: ощадні,    |
|(зміна попиту на гр.,   |рах. відкриті ком. банками|трастові вклади);    |
|споживання, потреби    |в ЦБ. ( ЦБ надає     |позичкові зобов’яз -  |
|населення) і з боку    |додаткові резерви в   |обмеження в правах   |
|пропозиції (розвиток    |процесі кредитування ком. |покупців при      |
|вир-ва, ринкові відносини, |банків, в процесі     |розпорядженні гр.:   |
|інфраструктура ринку тощо).|придбання цін. паперів та |визначають цілі,    |
|На швидкість гр. обігу   |інвалюти.         |гарантії: кред. угод,  |
|впливають: розвиток    |20. Грошовий       |облігації, векселі тощо.|
|кредитних і банківськ.   |мультиплікатор.      |3 групи інструментів гр.|
|відносин, нагромадження,  |Гр-кредитний       |обігу: позичкові угоди –|
|ек. інфраструктура     |мультиплікатор – це процес|відносини банк-клієнт  |
|(транспорт, оптова та   |створення нових      |при розміщенні кред.  |
|роздрібна торгівля, ринок |банківських депозитів   |ресурсів, цінні папери –|
|ЦП тощо). Поліпшення    |(безготівкових грошей) при|прямі відносини між   |
|швидкості гр. обігу    |кредитуванні банками   |покупцями та продавцями,|
|приводить до прискорення  |клієнтури на основі    |валютні цінності –   |
|доставки товарів до    |додаткових (вільних)   |відносини між власниками|
|покупця, передача гр. від |резервів, що надійшли в  |2-х різних валют.    |
|платника до одержувача.  |банк ззовні. Вільний   |Останні 2 мають     |
|Ек. наслідки V: вплив на  |резерв – це сукупність гр.|здатність до обігу, тут |
|пропозицію гр.., на    |коштів ком. банків, які в |відокремлюють 2     |
|платоспроможний попит і на |даний момент є в     |самостійні ринки –   |
|витрати обігу; регулює гр. |розпорядженні банку і   |цін.папер та валютний. |
|обіг; змінює інтенсивність |можуть бути використані  |Ціна має форму %,    |
|ек. процесів. Але V важко |ним для активних операцій.|вартість її за споживчою|
|прогнозувати та регулювати.|Існує загальний банк.   |варт – дохід для    |
|              |резерв (R) – вся сума гр.,|задоволення потреб. На |
|18. Закон кількості грошей,|які в даний момент у   |гр. ринку, як і на   |
|необхідних для обороту.  |розпорядженні банку і не |товарному, діють сили |
|Сутність з-ну: протягом  |використані для активних |попиту та пропозиції. , |
|даного періоду для обігу  |операцій. Частина їх   |їх рівновага –     |
|необхідна лише певна ,   |повинна зберігатися в гр. |стабільний %, як ціни  |
|об’єктивна маса купівельних|формі і не        |гр. Суб’єкти його: юр та|
|і платіжних засобів. Суть:|використовуватись для   |фіз особи, їх поділяють |
|Мф=Мн, Мф – фактична маса |поточних потреб – це   |на 3 групи: 1) з продажу|
|гр. в обігу, Мн –     |обов’язковий резерв (RR). |гр., 2) з купівлі гр., |
|об’єктивно необхідна для  |Визначається Нацбанком у %|(сім. гос-ва, фірми,  |
|обігу їх маса. Мф(Мн -   |до суми банк. пасивів.  |держ управління), 3)  |
|зайві гр., Мф(Мн – нестача.|Вільний резерв банку(ER) –|посередницькі операції: |
|Мн – це всі форми гр.,   |різниця між загальним і  |банки, інвест. та фін. |
|готівк. і безготівкові.  |обов’язковим резервом.  |КО, страх .фонди, ПФ  |
|Мн= PxQ/V, PxQ – сума цін |R=RR+ER За ек. змістом  |тощо.          |
|товарів, що реаліз. за   |вільний резерв Рв =    |За інстутиційними    |
|певний період, V – сер.  |К+ЗК+-МБК-ВСФ-Ао-Ор, К – |ознаками гр. потоків  |
|кільк. оборотів гр. одиниці|капітал банку, ЗК –    |виділяють: фондовий   |
|за цей же період.     |залучені депозити, МБК – |ринок – переміщення   |
|Враховуючи кредити, боргові|міжбанк. кредити, ВСФ – |небанк. позичкового   |
|зобов’язання, то Мн можна |відрах. до страх фонду,  |капіталу за допомогою  |
|виразити як: Мн=      |Ао – вкладення в активн. |фондових цінностей   |
|((PxQ-(K+(П-(ВП)/V, (К-  |операції (не повернуті)  |(акції, облігації). Цей |
|сума продажі товарів в   |Ор – обо’язков. резерв. Рв|ринок – широкі     |
|кредит, (П – загальна сума |– показник фін. стану   |можливості для     |
|платежів, строк опл. яких |банків, як зобов’язання  |інвестицій; ринок банк. |
|настав, (ВП – сума     |перед клієнтами, показує |кредитів – прийом гр.  |
|платежів, які погашаються |стан ліквідності банку,  |від клієнтів та вклади, |
|шляхом власного зарах.   |його кредитн. потенціал. |кредити й створення   |
|боргів. Зовнішні      |Рівень мультиплікатора  |нових плат. елементів, |
|інструменти впливають на  |(мм) залежить від норм  |розрах. між клієнтами  |
|масу Мф і Мн зі сторони  |обов’язкового резерв (r) |банків, ринок послуг  |
|казначейських та      |мм=1\r. Приріст гр. маси |небанківських      |
|банківських гр.      |?М=?Rx1/r=?R х мм,    |фін-кредитних установ – |
|Казначейські гр.: Мф(Мн – |?R-початков. приріст   |страх. компаній, ПФ,  |
|держ. випускає гр. зг своїх|резерв. Чинники, які   |ліз. компанії, інвестиц.|
|потреб, а не потреб обігу (|впливають на м-р позичені |фонди.         |
|знецінення гр., є зовнішн. |кошт. у банків для готівк.|За ек. призначенням гр.,|
|проявом порушення з-ну.  |платежів, попит на позички|що купуються на ринку: |
|Мф=Мн досягається при   |та позичков %, прискорює |ринок гр. – гр.     |
|підвищенні цін, Мн     |м-р кредитн. емісія, ,  |купуються на строк до 1 |
|збільшується до фактичн.  |надходження готівки на  |року. Вони       |
|наявної маси. Тут     |рах. клієнта, збільшення |використовуються для  |
|знецінення гр. – порушення |резерву через продаж   |руху накопиченого    |
|з-ну Мн. При обслуговуванні|активів на міжбанк. ринку |капіталу. Це      |
|банківськими гр. Мф=Мн в  |(ЦП). Повна формула мм=  |краткострокові кредити |
|разі, сталості гр. Якщо  |(с+1)\(с+r+e), c=C\D –  |банків, операції на   |
|випуск гр., не       |показник депонування   |міжбанк. ринку,     |
|використовується для    |готівки, C- готівка = М0 ,|казначейські операції; |
|покриття бюджетн. витрат, а|D – депозитн. гр. е=ER\D –|ринок капіталу – гр. на |
|здійснюється на основі   |коеф. надлишкових     |строк більше 1 року.  |
|банківського кредитування, |резервів, r=RR\D, M3-M0=D,|Придбані гр.      |
|то з-н Мн забезпечується  |гр. маса MS= MB x mm. мm |використовуються для  |
|дотриманню принципів і   |–відіграє важливу роль у |звеличення основного та |
|закономірн. кредитного   |забезпеченні пропозиції  |оборотного капіталу, для|
|процесу. З цього      |гр. до потреб ек. обороту.|інвестиційних цілей   |
|збільшується Мф до Мн, т.як|             |(купівля житла). Основні|
|позички перевищують обсяг |21. Суть та структура   |операції: довгострокові |
|погашень. Під час випуску |грошового ринку.     |кредити, облігації,   |
|Мн створюються передумови |Гр. ринок – це особливий |акції.         |
|для вилучення їх з обігу і |сектор ринку, на якому  |та нові вимоги. Це   |
|підтримання гр. маси в   |здійснюється купівля та  |банки, страх., інвестиц.|
|обігу на об’єктивн.    |продаж та формується   |КО тощо. Банки – ключові|
|необхідному рівні. Мн=Мф |попит, пропозиція та цій |посередники тому що вони|
|вирішується через     |на цей товар. Специфіка  |не тільки можуть    |
|регулювання співвідношень |гр., як товару полягає в |акумульовувати кошти, а |
|між попитом і пропозицією |тому, що попит на гр.   |й створювати депозитні |
|гр. на гр. ринку.     |приймає форму попиту на  |гр. Вони здійснюють  |
|19. Механізм поповнення  |кредит, пропозиція гр.  |розрах-касов      |
|маси грошей в обороті. Роль|приймає форму пропозиції |обслуговування     |
|комерційних банків в цьому |кредиту, а ціна на гр. – |фін-кредитн. інститутів,|
|механізмі.         |форму %. Коли гр. є    |тому можуть мобілізувати|
|В умовах обігу       |вільними, то передача гр. |і використовувати вільні|
|неповноцінних банківськ.  |від одного суб’єкта до  |кошти.         |
|гр. зміна гр. маси є    |іншого набуває сенсу.   |22. Інституційна модель |
|прерогативою банк. сис-ми, |Продавець гр. (кредитор) |грошового ринку.    |
|а саме ЦБ і ком. банків. ЦБ|не втрачає право власності|Ця модель відображає  |
|емітує готівкові та безгот.|на гр., а втрачає тільки |взаємозв’язок між 3-мя |
|Гр., а ком банки – тільки |право розпоряджуватися гр.|суб’єктами гр. ринку  |
|безготівк. ЦБ монополіст в|Покупець гр. здобуває   |через потоки гр. та   |
|області емісії готівк. Ком.|право розпоряджуватися гр.|інструментів: ті, що  |
|банки купують готівку у ЦБ |на поворотній основі. Ціль|заощаджують гр., ті, що |
|при невзмозі покриття   |проведення операції на гр.|запозичують і фін.   |
|клієнтські гр. з каси.   |ринку – отримання     |посередники. Існують 2 |
|Випуск готівки ЦБ     |додаткового доходу, що  |сектори гр. ринку в цієї|
|здійснюється такими    |називається %. Тут продаж |моделі: - сектор прямого|
|способами: 1) надання   |гр. як передача гр. у   |фінансування, - сектор |
|позичок ком. банкам через |тимчасове користування при|опосередкованого фін-ня.|
|їх рефінансування; 2) через|збереженні права власності|В секторі прямого ф-ня -|
|купівлю у ком. банків цін. |на ці гр.,  одержання % |гр. переміщуються від  |
|паперів. 3) через купівлю у|доходу в обмін на спец  |продавця до покупця   |
|ком банків інвалюти для  |інструменти, а саме:   |прямо, опосередковано  |
|поповнення золотовалютного |зобов’язання покупців.  |без участі посередників.|
|резерву. Після цього   |Купівля гр. –одержання  |В цьому секторі 2    |
|збільшуються запаси коштів |суб’єктом суми гр. в обмін|каналу: канал кап.   |
|на коррахунках ком. банків |на інструменти. 2 групи  |фін-ня – покупці    |
|( ком. банки погашають   |зобов’язань: неборгові  |залучають гр. в обіг,  |
|заборгованість перед ЦБ ( |(акції) – за продавцем  |використовуючи     |
|вилучення безгот. гр. з  |право власності на гр. і |інструменти – акції   |
|обороту. При перевищені  |розпорядження ними.    |(емітенти продають   |
|випуску          |Продавець – емітент –   |акції); канал запозичень|
|– покупці залучають гр. до |купує гр. у інвесторів,  |            |
|свого обороту за допомогою |фіз та юр осіб. Боргові  |26. Суть та основні   |
|позичкових інструментів  |зобов’язання – покупець  |елементи грошової    |
|(сертифікати, облігації). |повертає продавцю одержану|системи.        |
|Сектор опосередкованого  |від нього суму і сплачує |Гр. с-ма – форма    |
|фін-ня - зв’язок між   |по            |організації гр. обороту |
|продавцем та покупцем гр. |24. Пропозиція на     |в країні, яка      |
|через фін. посередників,  |грошовому ринку: суть,  |встановлена на     |
|які спочатку акумулюють в |форми прояву та факторами |законодавчому рівні. В |
|себе гр. кошти, а потім їх |зміни.          |Україні з-н про Нацбанк |
|продають від своєї особи, |Розрізняють пропоз. гр. на|регламентує гр. с-му  |
|створюючи нові зобов’язання|мікро та макрорівнях. На |країни. В складі гр.  |
|та нові вимоги. Це банки, |мікро – той запас гр.,  |с-ми існують підсистеми:|
|страх., інвестиц. КО тощо. |який є в розпорядженні ек.|1) с-ма безгот. розрах.,|
|Банки – ключові посередники|суб’єктів на певну дату, і|2) валютн. с-ми; 3) с-ми|
|тому що вони не тільки   |які вони згодні продати  |готівк. обігу. Елементи|
|можуть акумульовувати   |(запропонувати) за певними|гр. с-ми: 1)      |
|кошти, а й створювати   |умовами. Наприклад,    |найменування гр. одиниці|
|депозитні гр. Вони    |фактичний запас гр. по ек |– нац. валюта з істор. |
|здійснюють розрах-касов  |суб’єктам вище, ніж попит |корінь нації. 2) Масштаб|
|обслуговування фін-кредитн.|на гр. в умовах росту   |цін – величина гр.   |
|інститутів, тому можуть  |альтернативної варт    |одиниці, про це свідчить|
|мобілізувати і       |збереження гр. На     |відмінності в рівнях цін|
|використовувати вільні   |маркорівні – пропозиція  |на одні й ті ж товари в |
|кошти.           |гр. визначається загальною|різник країнах. Він   |
|23. Попит на грошовому   |масою гр., яка знаходиться|залежить від інфляційних|
|ринку: суть, форми прояву |в обігу. MS = C+D.    |процесів в економіці.  |
|та фактори зміни.     |Чинники, які впливають на |Антиінфляційна політика |
|Попит на гр. – запас    |пропозицію гр. видно з  |- проти постійного   |
|високоліквідних гр., який |формули: М1=мМб, М1 –   |зменшення масштабу цін |
|прагнуть мати у своєму   |пропозиція гр. – готівка |через деномінацію. 3)  |
|розпорядженні ек. суб’єкти |поза банками та депозитами|Види та купюрність гр. –|
|на певну дату. При     |на поточн. рах., Мб – гр. |визначає законодавчий  |
|зростанні попиту на гр.  |база. = С+R, контроль   |орган. Держава не   |
|вони будуть довше     |банку через операції на  |відповідає за      |
|перебувати у окремого ек. |відкритому ринку,     |забезпечення небанк.  |
|суб’єкта і тим повільніше |фінансування ком. банків, |плат засобів (векселя, |
|обіг, і навпаки. Тобто: при|валютні інтервенції. м - |чеки), а визначає умови |
|зростанні швидкості гр.  |мультиплікатор, він    |їх обігу. Право емісії у|
|із-за падіння попиту може |визначається не тільки ЦБ,|ЦБ, так гр. мають вид  |
|компенсуватися дефіцит   |а й нормами обов’язкового |банківських білетів   |
|плат. засобів(спад кризи  |резервування – м=1/r , r –|(банкнот) – їх емісія  |
|неплатежів; при падінні  |норма обов’язкового    |використовується для  |
|швидкості обігу гр. через |резервування(чим нижче r, |кредитування ЦБ     |
|зростання попиту на них та |тим вище м і більше обсяг |комбанків, уряду.    |
|зменшення маси гр.     |гр. пропозиції, і     |Виняткові випадки емісії|
|послаблює інфляція. Попит |навпаки.; обліковою    |можуть доручатися    |
|на гр. складається з 2-х  |ставкою – вона впливає на |мінфіну, тут гр.    |
|аспектів: 1) запас гр., які|гр. базу, а отже і на   |називаються скарбничими |
|суб’єкти хочуть мати в   |рівень м, ринковою %   |білетами – для покриття |
|своєму розпорядженні для  |ставкою – з її рістом   |бюджетних витрат в умова|
|здійснення поточних    |розширюються позички(   |кризи держ. фінансів.  |
|платежів (поточна каса гр.)|зріст гр. бази, банк.   |Допоміжну роль основній |
|2) мотиви – накопичення гр.|резерви і м ( зріст    |валюті відіграють    |
|як капіталу, як багатства в|пропозиц. гр.; зміною   |розмінні монети, які  |
|вигляді %. Тобто попит   |багатства – зміна     |забезпечують платежі на |
|поділяється на: на поточний|співвідношення між    |суми, менші від розміру |
|запас плат. засобів; на  |депозитн. гр. та готівкою,|гр. одиниці. Купюрність |
|запас як багатства; на   |при рості багатства, зріст|теж визначається    |
|тривалий запас для     |депозитн гр., що посилює м|державою, її зручність, |
|майбутній платежів та   |і збільшує пропоз. гр.;  |законне обслуговування, |
|доходу. Існує 3 групи   |тінізацією підприємницької|уникнення фальшивок. 4) |
|мотивів попиту на гр. від |дія-ті – зростає запас  |Регламентація      |
|суб’єктів: трансакційний  |готівки, зменшення    |безготівкового гр.   |
|мотив – гр. в запасі для  |депозиту, кредитування,  |обороту – принципи   |
|поточних платежів, які   |мультиплікатора, зниження |здійснення безгот.   |
|придатні для негайного   |пропозиції гр.; низьким  |розрах між ек.     |
|використання тобто наявні. |станом довіри до банків - |суб’єктами (форми,   |
|Тобто ці гроші – поточна  |зниження депозитів і м,  |порядок         |
|каса, яка визначає     |банки змушені збільшувати |документообороту); режим|
|ліквідність , мотив    |резерви і скорочувати   |використання гр. коштів,|
|завбачливості – суб’єкти  |кредитування, щоб     |які зберігаються на рах.|
|мають запас гр., який би  |підсилити свою      |в банках; порядок    |
|задовольняв їх купівельні |ліквідність. Обсяг пропоз.|відкриття рах. в банках;|
|потреби, непередбачувальні |гр. формується під впливом|порядок здійснення   |
|потреби (хвороба, поломка |4-х суб’єктів: ЦБ, ком.  |міжбанківських розрах, |
|а\м тощо – як страхове   |банками, банк. вкладниками|ін. 5) Держава     |
|призначення); спекулятивний|та позичальниками.    |регламентує готівковий |
|момент – запас гр. для   |25. Графічна модель   |гр. оборот – держава  |
|перетворення їх в     |грошового ринку, рівновага|розробляє сис-му від  |
|високодохідні фін.     |попиту і пропозиції та  |підробки готівки;    |
|інструменти при сприятливих|процент.         |визначає платіжність гр.|
|умовах, та уникнення ризику|%             |знаків (1999);     |
|при зниженні дохідності.  |MS            |регламентує принципи  |
|Ек. суб’єкти, які формують |8             |організації готівкового |
|збереження в формі гр.   |MD            |обігу під-в через    |
|несуть витрати в сумі   |             |принципи НБУ: зберігання|
|доходу, які вони би    |15   млрд.грн      |гр. в банку, розрах. в |
|отримали, якщо б розмістили|             |готівк. формі (3000,00 |
|свої збереження на     |Якщо графік попиту на   |грн) та безготівковий  |
|строкових депозитах або ж в|гр.(MD) наложити на графік|розрах. 6) нац. валютн. |
|ЦБ. Цій дохід отримав назву|пропозиції (MS), то    |сис-ма – складова частка|
|“альтернативна вартість  |отримуємо графік гр.   |гр. сис-ми країни, тому |
|зберігання гр.” Наприклад, |ринку. 8% - рівноважна  |всі елементи нац.    |
|облігація приносить дохід |ставка %. При такій ставці|валютн. сис-ми     |
|10% річних, якщо      |попит на гр. (кредити)  |включаються в гр. сис-му|
|заощадження в готівковій  |буде задоволений банком, |країни. ( вал. курс –  |
|формі в сумі 100$, ви   |якій створив гр. 15 млрд. |ціна гр. одиниці однієї |
|кожний рік втрачаєте дохід |грн та увесь попит буде  |країни, виражена в гр. |
|10$. Ці 10$- альтернативна |задоволений за 8%. Ком.  |од. іншої. Існує 2   |
|вартість зберігання гр.  |банки можуть розмістити  |режиму вал. курсу:   |
|Фактор визначає попит на  |гр., а суб’єкти можуть  |фіксований – держава  |
|гр., як на заощадження - це|розмістити під      |офіційно прив'язує до  |
|зміна норми очікуваного  |8%.Порушення рівноваги на |інвалюти; плаваючий –  |
|прибутку або зміни     |гр. ринку може бути    |вільний курс на ринку, |
|альтернативної вартості  |викликано факторами, які |без впливу держави;   |
|збереження гр. Загальний  |знаходяться на стороні  |керовано-плаваючий курс |
|попит на гр. формується під|пропозиції гр. (збільшення|– ЦБ проводить операції |
|впливом чинників: 1) зміна |або зниження пропоз. гр.,|по регулюванню курсу  |
|номінального обсягу ВНП,  |одержання додаткових   |(Україна). ( степінь  |
|МD=f (Q), Q -номінальн.  |резервів, зміна % ставки),|конвертованості     |
|ВНП, MD – обсяг попиту на |а також факторами зі   |нацвалюти (повна,    |
|гр. На ВНП впливають    |сторони попиту на гр.   |часткова, зовнішня та  |
|абсолютний рівень цін та  |(зріст ВНП, нац. доходу, |внутрішня, по хар-ру  |
|реальний обсяг вир-ва, як |попит ек. суб’єктів на  |операцій: конвертування |
|MD=f(Y,P), Y- фіз. обсяг  |банк. позички). Рівновага |валюти по поточним   |
|ВНП, P- рівень цін. 2)   |на гр. ринк.       |операціям та по операц.,|
|зміна % - МD=f (R), R   |забезпечується через зміну|пов’язаних з рухом   |
|–норма доходу на      |% ставки. % - як ціна, що |капіталу). Грн –    |
|капіталізовані активи, яка |формується на гр. ринку. |частково конверт.    |
|залежить від %. 3)     |             |валюта, конверт по   |
|накопичення багатства (  |%             |поточн. операц., по руху|
|зріст попиту на гр. 4)   |MS2 MS   MS1      |капіталу – не повністю |
|рівень інфляції та інфляц. |8             |конвертована; ( режим  |
|очікування – гр.      |MD            |використання інвалюти на|
|знецінюються, попит на гр. |             |нац ринку; (      |
|падає, підвищується %   |15   млрд.грн      |регламентація      |
|ставка( зростає      |             |внутрішнього вал. ринку |
|альтернативна варт. гр.,  |             |державою через ЦБ    |
|скорочення попиту на гр. 5)|безготівковим обігом.   |обумовлює операц.    |
|очікування погіршення   |Чинники, які ускладнювали |внутрішнього вал. ринка.|
|кон’юнктури ринків – зміна |стан гр. обороту при   |( режим вал. обмежень ( |
|циклів ринку( накопичення |запровадженні купоно-крб: |регламентація міжнар.  |
|багатства у товарн. формі, |             |розрах. та міжнар.   |
|а не в гр., попит на гр.  |1) спад вир-ва, розрив  |кредитн. відношень; (  |
|скорочується.       |госп. зв’язків (     |режим формування та   |
|              |скорочення попиту на гр., |використання офіціальних|
|              |зайві гр. ( зростання цін.|            |
|золотовалютн. резервів   |2) відплив товарів за межі|збільшення попиту на  |
|держави. ( визначення нац. |України із-за вільного  |ринку. Причини ін-ії  |
|органів, які виконують   |використання рубля. НБУ  |видно з формули Фішера: |
|завдання проведення вал.  |переводить обіг на крб., |P=(MxV)/Q, тобто на  |
|політики: в Укр: Кабмін,  |вилучення рублів. 3) РФ  |зріст цін впливають маса|
|НБУ, податкова, митний   |контролює рублі через   |гр. (М) – найбільший  |
|комітет, Мін. зв’язку.   |коррахунки в банках.   |чинник, швидкість обігу |
|Комбанки – в ролі агентів |Виникло кілька рублів –  |гр. (V), скорочення   |
|вал. контролю. ( визначення|рос, укр, білорус. Укр.  |вир-ва (Q). Монетаристи |
|держ. органів, які     |рубль швидко падав та   |вважають, що збільшення |
|уповноважені регулювати гр.|втратили переваги рубля. |пропозиції гр.     |
|оборот в країні.      |Так в 1992р. запровадили |визначається гр-кредитн.|
|27. Основні типи грошових |купоно-крб в обіг. Основні|політикою держави. Тобто|
|систем.          |напрямки розвитку гр. на |заходами монетарної   |
|Гр. системи розділяють на 3|2-му етапі – введення укр.|політики можна стримати |
|групи: I) залежно від   |карбованця: створення   |ін-ію і створити    |
|форми, в якій функціонують |монетного двору НБУ,   |сприятливі умови для  |
|гр., II) за хар-ром ек.  |забезпечення захисту гр., |подолання кризи.    |
|сис-ми; III) за хар-ром  |розроблення правил обігу, |Кейсіянці на стороні  |
|регулювання нац. вал.   |інкасації готівки;    |ліберальної гр-кредитн. |
|сис-ми. За I) розрізняють 2|контроль банківських   |політики. Тобто     |
|форми: саморегульовані гр. |резервів, розвиток    |монетарна політика не  |
|с-ми – базуються на    |комбанків, операцій на  |повинна заважати    |
|використанні повноцінних  |відкритому ринку;     |розв’язанню внутр.   |
|гр. та банкнот, які    |розмежування фіскально-  |суперечностей і бути  |
|розмінюються на повноцінні |бюджетної та гр-кредитної |ліберальною для     |
|гр. (вже не існує). Тут  |політики; створення с-ми |забезпечення пропозиції |
|роль держави незначно   |ел. платежів, документів |гр. на необхідному   |
|проявляється: визначає   |на міжбанківському рівні; |рівні. Наслідки ін-її: |
|масштаб цін (фіксація   |формування валютного   |1) в соціальній сфері – |
|вагомого металу в гр.   |регулювання: валютний   |перерозподіл доходів між|
|один), порядок обміну   |курс, золотовалютний   |працівниками та    |
|банкнот на повноцінні гр. |резерв; регулювання    |підприємствами. Основа: |
|Саморег. сис-ми виступали в|інфляції. Але тимчасові  |здатність захистити свої|
|2 формах: біметалізму –  |гр. не можуть виконувати |доходи, їх зростання,  |
|роль гр. товару одночасно |важливу функцію      |монопольне становище.  |
|виконувало 2 метала (срібло|нагромадження. Нема    |Страждають пенсіонери, |
|та золото), монети     |накопичування – джерел  |студенти, науковці. 2) в|
|карбувалися та оберталися |інвестування, ек.     |економічній сфері: вплив|
|на рівні, банкноти     |зростання, зниження    |на вир-во, торгівлю,  |
|розмінювались на них.   |ефективності       |кредитну та гр. систему,|
|Європа 16-18 ст.      |антиінфляційної політики. |держ. фінанси, валютну |
|Монометалізму – роль гр.  |Була потреба в постійній |систему, плат. баланс  |
|товару в 1-му металі, більш|гр. одиниці – гривні. 3й |країни. Регулювання   |
|розповсюджена форма –   |етап – введення грн. та  |ін-її в умовах її    |
|золотий монополізм в 3-х |копійки в 1996 р. ,    |зростання - держава   |
|видах: (але в Росії    |прийняття З-ну про НБУ в |проводить дефляційну  |
|1843-1857 - срібний): 1) |1999 щодо регулювання   |політику, при цьому   |
|золотомонетний стандарт – в|обороту, забезпечення   |використовує механізм  |
|обігу і металеві гр., і  |стабільності грн.,    |фіскальної та монетарної|
|банкноти, розміняні на   |вдосконалення інструментів|політики. Фіскальна:  |
|золото; встановлена чеканка|гр. с-ми.         |зниження розходів держ. |
|золотих гр.; емісія банкнот|29. Характеристика    |бюджету, жорстка    |
|була централізована    |грошової реформи в    |податкова політика,   |
|емісійним банком; вал. курс|Україні. = 28      |випуск цін. паперів.  |
|на основі золотого паритету|30. Суть, форми, причини і|Монетарна п-ка: політика|
|(порівняння в ваговій   |наслідки інфляції.    |ЦБ дорогих гр. – пол-ка |
|категорії 2-х валют). Це  |Інфляція – це тривале і  |гр.-кредитн. рестрикції |
|існувало до 1 світ. війни. |швидке знецінення гр.   |(збільшення норми    |
|Англія – 1 країна в кінці |внаслідок надмірного   |обов’язкового      |
|18 ст. Золотозливковий   |зростання їх маси в    |резервування), зріст % |
|стандарт – відсутність зол.|обороті. Вона виявляється |ставки + ЦП, в якості  |
|монети в обігу, обмін   |в зростанні цін на товари,|продавця ЦБанк.     |
|банкнот на золот. зливки з |тарифи, послуги, у падінні|31. Суть, цілі та види |
|певним обмеженням.     |вал. курсу нац. гр., у  |грошових реформ.    |
|Золотодевізний стандарт – |товарному дефіциті. Ін-я -|Гр. реформи – повна чи |
|відсутній обіг зол. монет, |прояв знецінення гр.   |часткова перебудова гр. |
|обмін банкнот на ін. валюту|незалежно від зв’язків між|с-ми, яку проводить   |
|(девізи), яка обмінюється |гр. і товарами на ринку. |держава з метою     |
|на золото. Сис-ма золотого |Ще в епоху повноцінних гр.|оздоровлення гр., чи  |
|стандарту в внутрішньому  |ін-я просліджувалася в  |поліпшення механізму  |
|обороті до сер 30-х років. |псуванні монет, зниженні |регулювання гр. обороту |
|США забезпечували обмін $ |варт. золота. Але розмах |стосовно нових соц-екон.|
|на золото для ЦБ та    |отримала при обсязі    |умов, чи одне і друге  |
|казначейств інш. країн до |неповноцінних гр. Форми |водночас. Мета –    |
|1971 по офіційній     |прояву: 1) цінова –    |стабілізація гр.    |
|фіксованій вартості: 35$ за|зростання цін, 2)     |обороту. За глибиною  |
|31 гр. Зв’язок гр. з    |девальвація – падіння   |реформаційних заходів: |
|золотом був через $ до   |курсу через розрив між  |1) структурна (повна)  |
|1971. 1976 – країни МВФ  |цінами на внутрішн. ринку |гр. реформа – перехід  |
|підписали угоду про    |та на ринках інш. країн 3)|від біметалізму до   |
|припинення зв’язку з    |ін-я заощаджень товарний |золотого монометалізму, |
|золотом. Регульовані гр.  |дефіцит, ін-йні      |до паперово-гр. чи   |
|с-ми – в залежності від  |очікування. Закономірності|кредитн. обігу. Зміна в |
|емісії гр. відокремлюють 2 |ін-го процесу – в     |виді гр., в структурі  |
|с-ми: 1) с-ма, в якій   |залежності від      |економіки, держ.    |
|проходить емісія – для   |співвідношення темпів   |фінансів, банк. та   |
|покриття дефіциту держ.  |росту пропозиції гр. та  |валютн. системах (СРСР).|
|бюджету; 2) для      |темпів знецінення гр. : 1 |2) реформи часткового  |
|кредитування реального   |стадія – темп зросту   |типу – зміни в гр.   |
|сектору ек. За II) в    |пропозиції опереджає темпи|обороті, окремих    |
|залежності від втручання  |знецінення гр. 2 – темпи |елементів гр. с-ми, в  |
|держави поділяються на   |знецінення гр.      |масштабі цін, виду,   |
|неринкову та ринкову гр.  |випереджають темпи    |номіналу, в емісії.   |
|с-му. Неринкові були   |зростання їх пропозиції. |Поділяються на формальні|
|притаманні         |Вимірювання ін-і: 1)   |р-ми - зміна купюри на |
|командно-адміністративній |індекс цін: споживчих   |інший зразок, але    |
|с-мі, розмежування гр. на |товарів\цін (ІСЦ)=    |масштаб цін не     |
|готівку і безготівку. Для |вартість “споживчого   |змінюється, та     |
|ринкових – ек. методи та  |кошика” в поточному році |деномінаційні р-ми   |
|інструменти регулювання гр.|((P1G0)/ на базовий рік  |(зміна 100$ та 50 $) – |
|обігу. За III) є відкриті |((Р0G0), G - кільк.    |збільшення гр. одиниці |
|гр. с-ми – нема валютн.  |товарів у кошику базового |(масштаб цін). За    |
|обмежень для суб’єктів, min|періоду; на засоби вир-ва |хар-ром обміну старих  |
|втручання держави,     |(ІЦВ=((P1G0/((Р0G0); ВВП |гр. на нові: 1)     |
|конвертованість валюти.  |або дефлятор ВВП. За   |неконфіскаційні р-ми – |
|Закриті – валютн.     |темпами знецінення гр.  |уцінка запасу гр.,   |
|обмеження. Гр. с-ма України|ін-я: 1) повзуча – зріст |доходів, цін 2)     |
|регульована (за характером |цін на 5% за рік; 2)   |конфіскаційні р-ми –  |
|функціонування), перехідна |помірна або відкрита – до |встановлюються критерії |
|(ми відійшли від неринкової|20%, підвищення цін за  |обміну: скільки можна  |
|та закритої, але не прийшли|зріст попиту. 3) галопуюча|обміняти одному ек.   |
|до ринковій та відкритої). |– до 100%непедбачене   |суб’єкту, депозитні гр. |
|28. Створення і розвиток  |підвищення цін, яке не  |на нові та їх норми. 3)|
|грошової системи в Україні.|регулюється 4) гіперін-я –|нуліфікація – всі старі |
|              |більше 100% - падає роль |гр. недійсні і     |
|Розвиток гр. с-ми України |гр., поширюється бартер, |вилучаються з обігу. 4) |
|проходив в 3 етапи. 1й –  |стихійні процеси в ек. За|обмін по курсу, який  |
|введення укр. крб. в 1992 |ек. змістом: 1) ін-я   |знецінюють старі. За  |
|р. Після виходу з СРСР в  |витрат – тиск на ціни з  |порядком введення в обіг|
|Укр. використовували 2   |боку зростання виробничих |нових гр.: 1)      |
|валюти: укр. купоно-крб.  |витрат. Це зріст     |одномоментні р-ми: обмін|
|багаторазового використання|виробничих затрат (на   |гр. за 7-15 днів. 2)  |
|та попередні рублі. Емісія |з\пл, ел\ен), падіння   |реформи паралельного  |
|НБУ закріплена була тільки |продуктивності праці тощо.|типу – ЦБ емітує нові  |
|за купонами, як      |2) ін-я попиту – тиск на |гр. та в обороті є   |
|паралельними, допоміжними |ціни з боку гр. із-за   |старі, існують одночасно|
|гр. Обставини використання |зростання їх пропозиції  |і паралельно.      |
|2 валют: РФ перестали   |від банків,.       |            |
|надсилати рос.       |джерело, за рах. якого  |            |
|готівку(потреба готівці в |покривається різниця між |            |
|обороті; зріст цін при   |загальною потребою під-ва |            |
|попиті на рос. готівку;  |в оборотному капіталі та |            |
|Україна не мала бази для  |обсягом коштів, які воно |рухоме, ЦП, валютні   |
|виготовлення власних гр.  |має у своєму розпорядженні|цінності), зобов’язання |
|Недолік двовалютної с-ми: |на конкретну дату.    |3-ї особи в погашенні  |
|складнощі управління та  |34. Сутність кредиту.   |боргу кредитору     |
|організації внутрішнім,  |Об’єкти та суб’єкти    |(гарантії,       |
|зовнішнім готівковим та  |кредитних відносин. Стадії|поручительства). Це   |
|32. Грошово-кредитна    |руху кредиту.       |захист від К. рисків. 5)|
|(монетарна) та       |Кредит – це суспільні   |платність користування -|
|фіскально-бюджетна політика|відносини, що виникають  |повернення кредитору  |
|в системі державного    |між ек. суб’єктами у   |власних гр. з %, який  |
|регулювання грошової сфери.|зв’язку з передачею один |компенсує кредитору   |
|              |одному в тимчасове    |втрату доходу від    |
|Монетарна пол-ка – комплекс|користування вільних   |позичених гр., стимулює |
|заходів по регулюванню гр. |коштів (вартості) на   |позичальника до     |
|обороту через зміни гр.  |засадах зворотності,   |ефективного використання|
|пропозиції та % ставки.  |платності та       |кредитн. гр.      |
|Основний орган (суб’єкт) – |добровільності. Ознаки К:|36. Форми та види    |
|НБУ – визначає стратегію  |1) учасники повинні бути |кредиту.        |
|монет. пол-ки, її мету   |ек. самостійними: мати  |Кредит – це суспільні  |
|,тактику проведення,    |певну масу вартості, нести|відносини, що виникають |
|інструменти. Політика НБУ |відповідальність за    |між ек. суб’єктами у  |
|дорогих гр. – пол-ка    |зобов’язання тощо. 2)   |зв’язку з передачею один|
|гр.-кредитн. рестрикції  |добровільність,      |одному в тимчасове   |
|(збільшення норми     |рівноправність та     |користування вільних  |
|обов’язкового       |взаємовигідність К.    |коштів (вартості) на  |
|резервування), зріст %   |відносин 3) кредитор -  |засадах зворотності,  |
|ставки + ЦП, в якості   |власник своїх гр.,    |платності та      |
|продавця НБУ.       |переданих в борг, а    |добровільності. Існує 2 |
|Об’єкти: пропозиція (маса |позичальник – тимчасовий |форми позиченої     |
|гр.), % ставка, валютний  |використовувач, якій   |вартості, яка рухається |
|курс, швидкість обігу гр. |повинен їх повернути   |між кредитором та    |
|Цілі: 1) стратегічні –   |власникові. Головне –   |позичальником: товарна |
|забезпечення стабільної  |правовий захист кредитора.|(від продажу товарів з |
|нац. гр. одиниці в умовах |4) К. відносини –     |відстрочкою платежу, при|
|стабільного ек. розвитку  |вартісні, так як     |оренді майна, прокат  |
|(низький рівень інфляції), |виникають з рухом     |тощо) та грошова    |
|2) проміжні - НБУ     |вартості. Але вони не   |(банки, міжнар.     |
|прогнозує зміни гр. маси, |еквівалентні, тому що   |фін-кредитні установи, |
|зміни ціни гр. 3) тактичні |переміщення гр. не    |уряд, населення при   |
|– зміна НБУ гр. бази, %  |супроводжується зустрічним|заощадженні тощо). Вони |
|ставки на міжбанк. ринку. |рухом еквівалента.    |пов’язані між собою та |
|Інструменти: 1) пол-ка   |Вартість переміщується  |доповнюють одна іншу:  |
|рефінансування –      |назад після певного    |позички, надані в    |
|кредитування комбанків (% |періоду. Кредитор тут   |товарн. формі, можуть  |
|політика) 2) пол-ка    |повинен визначити     |погашатися в грошовій, і|
|операцій НБУ на ринку ЦП  |доцільність кредитування |навпаки. Види: I)    |
|(на відкритому ринку), в  |та розмір плати за К. 5) |залежно від суб’єктів К.|
|основному на державному. 3)|повернення власнику гр. з |відносин: 1) банківський|
|пол-ка обов’язкового    |%, який компенсує     |– основний, кредитор – |
|резервування – норма в %  |кредитору втрату доходу  |банк; 2) державний –  |
|відношенні до депозитів.  |від позичених гр.,    |кредитор держава,    |
|Оцінка ефективності    |стимулює позичальника до |виступає як позичальник |
|функціонування гр. системи:|ефективного використання |(як облігаційний К.) 3) |
|1) стабільність купувальної|кредитн. гр. 6) на    |міжгосподарський    |
|властивості гр. одиниці  |мікрорівні К. відносини  |(комерційний) – суб’єкти|
|через індикатори: індекс  |перервні, тобто після   |госп. орг-ції (ф-ми)  |
|цін, величина % ставки,  |повернення вартості і %  |Наприклад, при відгрузкі|
|вал. курс. 2) забезпечення |вони перериваються. На  |в кредит по векселю.4) |
|ек. суб’єктів достатньою  |макро- вони безперервні і |міжнародний – резиденти |
|кількістю гр. – коефіціент |мають загальносуспільний |різних країн; 5)    |
|монитизації ВВП –     |хар-р. 7) забезпечує   |особистий ( приватний) –|
|відношення гр. маси в   |зростання вільної     |фіз. особа. II) від  |
|обороті на кінець року до |вартості, тобто її    |сфери економіки: 1)   |
|номінального річного обсягу|капіталізацію. Тобто   |виробничий – формування |
|ВВП.            |формування позичкового  |основного та оборотного |
|Фіскальна пол-ка – комплекс|капіталу. Елементи К.  |капіталу на виробничі  |
|заходів по регулюванню гр. |відносин: 1) об’єкти –  |цілі; 2) споживчий –  |
|обороту шляхом зміни    |вартість, яка передається |задоволення особистих  |
|податкового механізму,   |в позичку одним суб’єктом |потреб людини, сфера  |
|зміни механізму вилучення |інш. в товарній або гр.  |особистого споживання. |
|гр. коштів в централізовані|формі (позичена вартість –|III) за терміном: 1)  |
|фін. фонди шляхом зміни  |реальна цінність за    |короткострокові – до 1 |
|обсягу держ. витрат,    |обсягом). 2) Суб’єкти –  |року, 2)        |
|структури їх витрат. Тобто |кредитори - учасники К. |середньострокові – до 5,|
|зниження витрат держ.   |відносин, які мають власні|3) довгострокові – понад|
|бюджету, жорстка податкова |вільні кошти і передають у|5. Основа поділу -   |
|пол-ка, випуск держ.    |тимчасове користування  |тривалість обороту   |
|ЦПаперів. Базується на  |інш. суб’єктам. (фіз та юр|капіталу, у формуванні |
|прямих вилученнях фін.   |особи, держава, банки) Та |якого бере участь    |
|коштів у ек. суб’єктів.  |позичальники – учасники К.|позичена варт. IV) За  |
|Стимулюючий вплив низький, |відносин, які мають    |галузевою спрямованістю |
|вимагає зваженого     |потребу в додаткових   |– К. в промисловість, в |
|застосування. Але     |коштах і одержують позичку|с\госп, в торгівлю, в  |
|недосконалість системи   |від кредиторів в тимчасове|буд-во (в житлове    |
|оподаткування, здатність  |розпорядження. Стадії  |буд-во), інші галузі. V)|
|уникати сплати податків та |руху К.: 1) формування  |від цільового      |
|ін. обставини не      |вільної варт. як джерела |призначення: 1) К. на  |
|відносяться до переваг,  |надання позичок (не    |формування виробничих  |
|тому фіскальна політику  |використовується для   |запасів (сировина), 2) у|
|враховують недосконалою.  |прибутку) ; 2) розміщення |витрати вир-ва (сезонні |
|33. Необхідність кредиту в |вільної варт. в позичку  |витрати в с\госп.) 3) на|
|ринковій економіці.    |(захист від К. риску) 3) |створення запасів    |
|Виник кредит в сфері    |використання позичальником|готової продукції    |
|товарн. обміну, коли    |коштів, одержаних у    |(залишки на складах), 4)|
|продукти починають     |тимчасове розпорядження 4)|у тимчасових розривах в |
|вироблятися не для     |вивільнення використаних |платежах (з\пл, розрах з|
|внутрішнього споживання, а |позичальником коштів з  |постачальником) VI) за |
|для обміну або продажу.  |його обороту або     |організаційно-правовими |
|Він розвивався на основі  |формування в нього    |ознаками та умовами   |
|функції гр. як засобу   |доходів, достатніх для  |надання позичок:    |
|обігу. З його появою гр. |повернення позички 5)   |забезпечений та     |
|стали виконувати функцію  |повернення позичальником |незабезпечений К.;   |
|засобу платежу, полегшуючи |вартості кредитору та   |прямий та        |
|реалізацію товарів. За   |оплата %.         |опосередкований;    |
|допомогою К. товаровиробник|35. Принципи кредитування.|строковий і       |
|розширював вир-во, коли  |             |прострочений,      |
|коштів не вистачало, при  |Кредит – це суспільні   |пролонгований; реальний,|
|організації власного вир-ва|відносини, що виникають  |сумнівний, безнадійний; |
|або його початку.     |між ек. суб’єктами у   |платний, безплатний.  |
|Передумови К: 1)      |зв’язку з передачею один |37. Процент за кредит, |
|необхідність акумуляції  |одному в тимчасове    |суть, фактори, зміни,  |
|тимчасово вільної вартості |користування вільних   |роль.          |
|для надання її в позику, 2)|коштів (вартості) на   |Позичковий процент –  |
|довіра 3) збіг ек.    |засадах зворотності,   |плата за користування  |
|інтересів кредитора і   |платності та       |позичковим капіталом,  |
|постачальника через    |добровільності. Принципи |його ціною. Це ек.   |
|переговори. Укладають   |к-ня: 1) цільове     |категорія і       |
|угоду, визначають розмір і |призначення позички –   |розглядається, як    |
|термін позички, %. 4)   |базова передумова     |складова частина К,   |
|матеріальна        |забезпечення інтересів  |виграє важливу     |
|відповідальність учасників.|сторін. Позичальник чітко |стимулюючу роль,    |
|Тому вони повинні бути   |визнає ціль, на яку будуть|основний двигун кред.  |
|юридично самостійними. 5) |позичені кошти. Вони   |відносин. Величина   |
|отримання регулярних    |погоджуються 2-ма     |доходу, який отримують |
|доходів для погашення К.: |сторонами і вступають в  |від надання гр. в борг |
|виручка від реалізації   |кр. відносини. 2)     |наз. процентними    |
|товару, з\пл тощо. Причини |строковість позички –   |грошима, або процентами.|
|К: нерівномірність     |чітко визнаний строк   |Джерело сплати % -   |
|кругообігу К, сезонні та  |користування позичкою. 3) |додаткова вартість в  |
|постійні коливання.    |поверненість позиченої  |процесі вир-ва, а його |
|(графіки)         |вартості – повернення   |кількісне визначення – |
|Сезонні під-ва – с\господ, |кредитору всього обсягу  |його ставка або норма. |
|під-ва з вилову риби,   |одержаної позички. 4)   |Норма позичкового % -  |
|заготівлі лісу тощо.    |забезпеченість – заходи, |відношення суми річного |
|Несезонні – горна,     |що гарантують повернення |доходу, одержаного на  |
|металургійна промисловість |позички у визначенні   |позичковий капітал,   |
|тощо. Потреба в оборотному |строки. Забезпеченням може|К. Але в Україні таких |
|капіталі протягом року   |бути: майно (нерухоме,  |рах. не відкривають. 4) |
|постійно коливається.   |кредитоспроможність,   |овердрафт – відкривають |
|Визначають його середню  |прогнозування ризику при |позичковий рах. з    |
|потребу на підставі сер. |укладі угоди, стимулювання|лімітом, з якого    |
|величин. Ці коливання є  |кредитора до прискорення |оплачуються розрах.   |
|однією із причин      |обігу капіталу,      |документи. За формою  |
|необхідності кредиту. К – |нарощування вільних    |залучення кредиторів – |
|балансуюче         |коштів, ек. їх витрачення.|1) двосторонній – між  |
|до суми капіталу, наданого |Функція капіталізації   |банком і позичальником, |
|в позичку, помножене на  |вільних гр. доходів –   |2) консорціумний    |
|100. Інтервал часу, до   |трансформація з допомогою |(синдикатний) –     |
|якого застосовується %   |К. нагромаджень та    |створення банк.     |
|ставка – період нарахування|заощаджень юр. та фіз.  |консорціуму для     |
|%%. (рік, кв). Рівень % під|осіб у дохід, тобто в   |зменшення ризику К. Банк|
|впливом конкуренції на   |позичковий капітал. Маса |як банк-менеджер. 3)  |
|ринку позичкового капіталу,|позиченої вільної вартості|паралельний       |
|залежить від його попиту і |не змінюючи власника,   |(багатосторонній) –   |
|пропозиції. Існує ринкова |приносить йому дохід в  |участь деяких банків. За|
|норма % - в даний момент на|формі позичкового     |забезпеченістю     |
|гр. ринку, середня норма % |капіталу. Ця ф. притаманна|повернення – 1)     |
|- на певний період. Чинники|лише К., виражає його   |забезпечені – нерухому, |
|рівня норми %: норма    |ознаки: зворотність і   |рухоме майно, ЦП,    |
|прибутку; рівень      |платність.        |гарантії тощо. 2)    |
|нагромадження і      |39. Характеристика    |незабезпечені – рідко, |
|заощадження; масштаб   |комерційного,       |тільки надійним     |
|вир-ва; різниця між    |банківського, державного, |постійним клієнтам. За |
|внутрішній та зовнішнім  |споживчого кредиту.    |ступенем ризику – 1)  |
|боргом держави; циклічність|Міжгосподарський К. –   |стандартні – фін.    |
|коливань вир-ва;     |кредит, якій існує між  |стійким позичальникам, |
|сезонність вир-ва та    |суб’єктами господарювання.|які повертають К. в   |
|реалізації продукції; темпи|Комерційний К. – це вид  |строк, 2) з підвищеним |
|інфляції; повернення К;  |міжгосподарського К.,   |ризиком – нестійким. За |
|рівень % ставок ЦБанку;  |форма руху промислового  |строками повернення – 1)|
|міжнар. переливи капіталу. |капіталу, спосіб     |строкові – строк    |
|Існують різні способи   |перетворення товарного  |погашення ще не настав, |
|нарах. %: на евроринку   |капіталу через продаж   |2) до запитання –    |
|вважається Лондонська   |товарів з відстроченням  |видаються банком на   |
|міжбанківська ставка    |платежу та з поверненням |невизнаний термін,   |
|пропозиції (ЛІБОР), % на %,|боргу грошима. Він    |погашення за можливістю |
|фіксована ставка та    |прискорює реалізацію   |клієнта 3) відстрочені |
|“плаваюча”. Функції    |товарів і надає можливості|(пролонговані) – банк  |
|позичкового %: 1) розподіл |покупцеві користуватися  |переніс терміни за   |
|прибутку – раціональне   |товаром до отримання   |проханням клієнта 4)  |
|тимчасове використання К. |коштів від реалізації   |прострочені – не    |
|для отримання доходу та на |своєї продукції. Тобто  |погашені в строк.    |
|сплату % і одержання    |він прискорює кругообіг  |Загальні принципи банк. |
|власного прибутку. 2)   |капіталу. Як правило,  |К: цільовий хар-р,   |
|збереження позичкового   |ком. К. є         |забезпечення повернення;|
|капіталу - повернення суми |короткостроковим,     |строки повернення;   |
|кредитору. Роль: 1) %   |обслуговує тільки     |платність. Державний К. |
|сприяє ефективному     |реалізацію товарів (а не |– К. , де один із   |
|використанню К., зміцнює  |отримання прибутку),   |учасників (позичальник |
|комерційні та господарські |зменшує час авансового  |чи кредитор) є держава. |
|розрах. 2) збільшення   |капіталу в товарній формі.|Призначення - вирішення |
|доходів банків, зміцнення |Термін та розмір його   |держ. проблем: дефіцит |
|їх стійкості. 3) ефективне |залежить від: ступеня   |держ. бюджету, К.    |
|використання суб’єктами  |дефіцитності товару на  |окремим суб’єктам    |
|власних коштів 4) стимулює |ринку, фін. стану     |господарювання,     |
|заощадження в банки,    |контрагентів, довіри до  |населенню тощо.     |
|зберігає гр. від      |покупця тощо.       |Споживчий К. – надається|
|знецінення, є додатковим  |Закономірності ком. К:  |на споживчі цілі юр. чи |
|доходом населення. Види %: |його рух збігається з   |фіз. особам. Надається |
|1) облігаційний – норма  |рухом промислового    |банками, кред.     |
|прибутковості по борговим |капіталу, тобто зростає  |установами (ломбард ,  |
|ЦП, вище депозитних.    |обсяг вир-ва і кредит теж |під-ва зв’язку (телеф. |
|Диференціація по рейтингу |поширюється і навпаки.  |розмови в кредит),   |
|емітенту облігацій, по   |Банківський К. – коли одна|орг-ції – продаж    |
|терміновості облігацій. 2) |із сторін К. угоди є банк.|товарів в розстрочку  |
|Банківський - а) депозитний|Його об’єкт – гр. капітал,|тощо), спец. Фонди на  |
|- вкладникам, основа:   |відокремлений від     |під-вах. Роль:     |
|термін депозиту (чим вище |промислового капіталу.  |забезпечення соц. потреб|
|термін, тим вище %) б) %  |Банк може бути як     |населення; формування  |
|ставки по К, які видаються.|позичальником (вклади,  |платоспроможного попиту |
|Критерії: термін К., сума, |депозити, міжбанк. К), так|населення ( розвиток  |
|якість забезпечення, хар-р |і кредитором (К.     |економіки, процесу   |
|відношень із клієнтом в)  |клієнтам). Він сприяє   |реалізації, ріст    |
|при встановленні базової -|обороту капіталу і його  |прибутку і доходів держ |
|банки беруть до уваги   |нагромадженню. Від хар-ру |бюджету, регулювання гр.|
|рівень інфляції, ступінь  |використання він     |обігу в країні.     |
|ризику, розмір офіційного %|поділяється на: 1) позичка|40. Розвиток кредитних |
|НБУ. 3) офіційна ставка НБУ|капіталу – за допомогою  |відносин в перехідній  |
|- вона є орієнтиром для  |якої збільшується капітал.|економіці Україні.   |
|визначення всіх інших   |2) позичка гр. – збільшує |З переходом до ринку  |
|ставок, виділяє кредити  |рух гр. як платіжного   |після одержання     |
|комбанкам, показує політику|засобу без розширення   |незалежності України  |
|НБУ «дорогих» або «дешевих»|вир-ва. Ознаки банк. К.: |склад кредиторів та   |
|грошей., встановлює    |за об’єктами кредитування:|позичальників змінився. |
|облікову і ломбардну    |1) к, в основний капітал –|Основні кредитори –   |
|ставку.          |на реконструкцію, буд-во |державні та комбанки.  |
|38. Функції та роль    |тощо. 2) в оборотний   |Позичальники – приватні |
|кредиту.          |капітал – для сировини,  |та колективні під-ва,  |
|Функція – вплив на зовнішнє|покриття дефіциту коштів |держ. власність,    |
|середовище, який здійснюють|тощо. 3) на споживчі   |приватні під-ці,    |
|усі форми і різновиди К,  |потреби – на придбання  |громадяни. Комбанки від |
|вони хар-ють призначення  |житла, а\м тощо. За    |кредитування окремих  |
|К., “роботу”, яку він   |хар-ром повернення: 1) з |об’єктів перейшли до  |
|виконує та його роль.   |одноразовим поверненням – |суб’єктів, дбаючи про  |
|Перерозподільна ф. –    |погашення у зазначений  |свої доходи і повернення|
|переміщення ресурсів між її|день, 2) у розстрочку – по|К., на покриття дефіциту|
|окремими суб’єктами,    |мірі надходження виручки, |оборотного капіталу   |
|секторами тощо на засадах |окремими платежами, 3) з |під-в. У 1991 р.    |
|повернення, тимчасово   |регресією платежів – при |Законами України було  |
|використовуються      |К. під гарантію. За    |легалізовано ком.    |
|суб’єктами, не змінюючи їх |терміном користування: 1) |кредит, вексельний обіг,|
|первинного права власності.|короткостроковий – до 1р.,|якій здійснювався зг до |
|Значення: 1) переміщення  |2) середньостроковий –  |Женевської вексельної  |
|гр. прискорює оборот    |1-3, 3) довгостроковий  |конвенції. У 1993 р.  |
|капіталу, сприяє розширенню|(більше 3). За сферою   |затвердили Порядок   |
|вир-ва 2) вільні кошти   |суспільного відтворення - |проведення банками   |
|спрямовують через К. на  |1) у сферу вир-ва 2) у  |операцій з векселями, де|
|продукцію з зростаючим   |сферу споживання. За   |визначалось, що ком.  |
|попитом ( одержання вищих |порядком надання К: 1)  |кредит може надаватися |
|прибутків, технічного   |прямий 2) непрямий – між |і з оформленням     |
|прогресу, ефективності   |кредитором та       |векселів. 1994 – процес |
|вир-ва. Це ключова ф.   |позичальником є      |монополізації К.,    |
|Емісійна ф.- забезпечення |посередник. За методом  |зосередження його в   |
|потреб обороту в платіжних |надання: 1) одноразові – |руках великих укр.   |
|засобах, але ця ф. має   |при виникненні потреби у |банків. Це привело до  |
|багато сумнівів і     |позичальника; 2)     |використання К. в    |
|сперечань, бо емісію гр.  |перманентно – клієнтам,  |інтересах групувань, які|
|виконує банк. сис-ма. Ф.  |які мають постійні кред. |здійснювали контроль над|
|кредиту, що реалізується в |відносини з банком; 3)  |іншими банками. Із-за  |
|гр. сфері, полягає в тому, |гарантовані – банк бере на|дефіциту кред. ресурсів |
|що К. забезпечує найкращі |себе договірні      |банки надавали     |
|передумови для ефективного |зобов’язання надати К.  |короткострокові К    |
|регулювання обороту гр. в |протягом певного періоду у|переважно в сфері обігу.|
|інтересах повного     |визначеному розмірі. За |В 1995 після випуску  |
|задоволення потреб ек. в  |схемою надання – 1)    |облігацій внутрішньої  |
|платіжних засобах і    |кредитна лінія –     |держ. позики обсягу   |
|підтриманні достатньої для |використання К. поступово,|набув держ. кредит.   |
|ек. розвитку стабільності |в межах обговореного   |Основними умовами було: |
|гр. К. розширює масу    |угодою суми та терміну. 2)|високій дохід на    |
|платіжн. засобів в обороті |револьверні – автоматичне |облігації, зарахування |
|при виникненні потреби   |поновлення К. за угодою, |сум за рах. резервів  |
|через комерційні векселі, |3) контокорентний – через |комбанків, звільнення  |
|банк. депозити, при    |контокорентний рах. в   |від податку на прибуток |
|прискоренні гр-кредитного |межах ліміту, зарахування |тощо. Але з погіршенням |
|мультиплікатора,      |всіх надходжень в рах   |умов          |
|рефінансування комбанків. |погашення         |гр. оборот через зміну |
|Це забезпечують держ.   |процесі відтворення,   |пропозиції гр.     |
|органи монетарного     |розвитку вир-ва, торгівлі |(формування готівки та |
|управління.        |та ін. сфер.       |депозиту - додаткові  |
|Контрольно-стимулююча ф – |42. Поняття банківської  |резерви, позички    |
|високий стимулюючий ефект і|системи, її структура та |комбанкам, купування ЦП)|
|обмеженість        |функції. Поняття банку.  |і зміни ціни на гр. –  |
|адміністративного впливу на|Банк в ек. розумінні – це |рівень % ставки. Резерви|
|контрагента, глибокий ек. |фін. посередник, що    |ЦБ поділяються на 1)  |
|аналіз та його оцінка, його|виконує комплекс базових |нагромаджувальні    |
|              |операцій: акумулює гр. ек.|(обов’язкові) 2) вільні |
|держ. позики та невиконання|суб’єктів з правом    |(надлишкові), встановлює|
|Урядом своїх зобов’язань з |вільного розпорядження  |норму обов’язкового   |
|боку банків інтерес та   |ними; вільно розміщає їх у|резерву для комбанків. |
|вклади ресурсів      |доходні активи від свого |ЦБ поєднують риси банк. |
|скоротились. 1996 –    |імені і під свою     |установи і держ. органу |
|відновлення споживчого К., |відповідальність;     |управління. Вони    |
|надавався К. населенню під |повернення власникові   |використовують     |
|заставу рухомого майна   |готівки, перерахування в |кредитування, операції з|
|ломбардами, та нерухомого –|інш. банки. Банк. сис-ма –|ЦБ тощо як інструменти |
|комбанками, продаж товару в|законодавче встановлене, |управління гр. ринком, |
|розстрочку. 2000 – К.   |строго структурована   |керуючись держ.     |
|талановитій молоді на   |сукупність фін.      |інтересами та      |
|навчання в вищих закладах. |посередників гр. ринку,  |законодавством. За   |
|Комбанки надавали К. малим |які займаються банк.   |правовим статусом ЦБ – |
|під-вам, які розвивались за|дія-тю. Первинну основу |самостійно юр. особа,  |
|рах. них, так і великим  |банк. дія-ті складає   |його майно       |
|під-вам. НБУ підтримував  |комплекс з 3-х операцій: |відокремлюється від   |
|їх, надавав К. комбанкам в |1) приймання гр. коштів  |майна держави, може їм |
|розмірі статутного фонду. |від клієнтів на вклади 2) |розпоряджатися як    |
|Держ. банки (Ощадбанки, АПБ|представлення клієнтам  |власник. Організаційний |
|“Україна”) теж допомагали |кредитів та створення   |статус ЦБ – визначення |
|кред. ресурсами. Але згодом|нових платіжних засобів 3)|завдань та функцій,   |
|вони почали відчувати фін |здійснення розрахунків між|формування статутного  |
|труднощі через несвоєчасне |клієнтами. Необхідність  |капіталу,        |
|повернення К. Але     |відокремлення банків в  |взаємовідносини банку з |
|незважаючи на все під-ва, |окрему інституційну    |держ. органами (з    |
|використовуючи власні   |структуру , тобто в банк. |фіскальною, ціновою,  |
|кошти, кредити, нац. та ін.|с-му: банки виконують   |інвестиційною      |
|інвестиції поступово почали|суспільно-корисні та   |політикою), визначення |
|виходити з кризи,     |необхідні функції і в той |керівництва. ЦБ     |
|відновлювати вир-во і   |же час діють, як ком.   |взаємодіє з урядом через|
|експортувати продукцію на |структури, тому необхідно |фінансування дефіциту  |
|зовнішній ринок. Поступово |створити особу с-му    |держ. бюджету. ЦБ    |
|припинилось падіння обсягів|регулювання банк. дія-ті |виникли на прикінці 18 |
|вир-ва. З 2000 почалась  |та нагляду за банк.    |ст. на базі емісійних  |
|його зростання, крива ВВП |дія-тю. Проявляються: в  |банків. Це була епоха  |
|почала йти вгору.     |створенні гр.; зберігають |промислової революції, |
|41. Поняття кредитної   |накопичення суспільства; |зріст машинної     |
|системи та її побудова.  |банки займаються ком.   |індустрії, поява нових |
|К. сис-ма – совокупність  |дія-тю, ціль – прибуток; |галузей, активізація  |
|фін. посередників гр. ринку|високо рисковані дії –  |дія-ті банків (     |
|та сам гр. ринок, тобто  |риск кредиту; формує   |поширення гр. маси і  |
|фін. посередництво. Гр.  |платіжну с-му. Основні  |підвищення значення   |
|ринок за хар-ром зв’язку  |ознаки б. с-ми: 1)    |банкнотного обігу,   |
|між кредиторами та     |дворівнева побудова б.  |потреба в надійному   |
|позичальниками поділяється |с-ми. На 1-му рівні    |платіжному засобі.   |
|на сектор прямого та    |знаходиться банк, який  |Держава повинна була  |
|непрямого фінансування.  |згідно з законодавством  |регулювати гр. обіг   |
|Саме у секторі непрямого  |дається статус ЦБ. На  |через централізацію і  |
|фін-ня з’являється третій |нього покладається    |концентрацію емісії   |
|ек. суб’єкт. Вони     |відповідальність за    |банкнот. Право     |
|називаються фін.      |стабільність нац. гр.   |емітування закріпила з |
|посередниками, а їх дія-ть |одиниці та за сталість  |одним емісійним банком і|
|з акумуляції вільного гр. |б.с-ми країни. На 2-му  |мала змогу впливати на |
|капіталу та розміщення його|рівні знаходяться банки, |пропозицію гр.,     |
|серед           |які займаються ком.    |фінансувати держ.    |
|позичальників-витратників |дія-тю, тобто обслуговують|витрати. Тобто потреба в|
|наз. фінансовим      |ек. суб’єктів. 2)     |централізації банк.   |
|посередництвом. Вони    |централізоване регулювання|емісії спричинила    |
|базуються на одному фін.  |дія-ті банків ЦБ і його  |виникнення емісійних  |
|ринку з одним суб’єктом – |нормативами. Органи банк. |банків. Основні засади |
|вільними гр. коштами.   |регулювання встановлюються|дія-ті ЦБ: 1) це    |
|Основні фін посередники – |для комбанків ряд     |емісіонні центри    |
|банки та небанківські   |нормативів, які      |готівково-гр. обігу.  |
|фін-кред. установи.    |регламентують достатність |Монопольне право емісії |
|Загальне для них: 1) всі  |капіталу, ліквідність   |гр. коштів. 2) це банки |
|фін посередники працюють в |банку, б. риски. 3)    |банків; касове, кредитне|
|секторі непрямого фін-ня, |наявність єдиного для всіх|та розрахункове     |
|2) вони акумулюють гр.   |банків механізму керування|обслуговування комбанків|
|кошти та розміщають їх в  |банк. резервами.     |3)це банки регулювання |
|доходні активи від свого  |Замикається на ЦБ. 4)   |та догляду, встановлюють|
|ім’я. При цьому вони    |створення єдиної     |право поведінки, ек.  |
|створюють власні      |інфраструктури      |нормативи, резерви. 4) |
|зобов’язання та вимоги.  |міжбанківського      |банкір уряду та їх фін. |
|Банк, як позичальник    |призначення. Наприклад,  |агент 5) провідник   |
|створює свої зобов’язання |банки здійснюють міжбанк. |гр-кредитн. (монетарної)|
|перед вкладниками. 3)   |розрах., ЕС - система   |політики. 6) отримання |
|прибуток фін. посередн.  |ТАРГЕТ міжбанк. розрах, в |прибутку не є метою   |
|формується, як різниця між |Україні – с-ма електр.  |дія-ті ЦБ. Основне –  |
|доходами від розміщення  |платежів. Функції б.с-ми:|регулятивний початок.  |
|акумулюючих гр. коштів та |1) трансформаційна – ЦБ  |НБУ створен в 1991. 1999|
|витратами, які пов’язані з |через рефінансування   |– з-н про Нацбанк,   |
|їх залученням.       |здійснює всі міжбанківські|регламентується     |
|Відмінність: 1) банки не  |операції (кредитні    |конституцією. НБУ    |
|тільки акумулюють тимчасово|аукціони, кредитування  |підпорядковується    |
|вільні кошти, а й самі   |тощо) і трансформує гр.  |Верховній Раді та    |
|створюють гр. в процесі  |ресурси за строками, за  |Президенту. Органи   |
|депозитно-кредитн. дія-ті. |розмірами, за ризиками, в |управління: Рада НБ –  |
|А установи – тільки    |регіональному аспекті. ЦБ |15 чол, 7 з казначеїв |
|акумулюють. 2) банки    |підвищує трансформаційний |Верх. Ради, 7 від    |
|здійснюють розрах-кас.   |потенціал         |Президента, Голова. 2-й |
|обслуговування всіх інших |вузькоспеціалізованих   |орган – Правління НБ.  |
|фін-кредитн. посередників, |банків через кооперацію з |Голова - ВР       |
|тому можуть використовувати|універсальними банками. 2)|44. Побутова та розвиток|
|їх вільні гр. Класифікація |емісійна – ключова, ф-ція |НБУ.          |
|груп: 1) Банки – від    |створення плат. засобів і |НБУ утворено в 1991 р. |
|цільового призначення:   |регулювання гр. обороту  |зг з З-ном України “Про |
|центральні та комерційні. |через зміни попиту на гр, |банки та банк. дія-ть”, |
|Небанківські – 2 критерії: |тобто управляє пропозицією|як емісійний центр, який|
|1) хар-р залучення вільних |гр. через ЦБ і всі банки |відповідає за збереження|
|коштів: на договірній   |2-го рівня. 3)      |монетарної стабільності.|
|основі (страхування, ПФ); |стабілізаційна – банки в |Правовий статус визначен|
|емісія та розміщення    |процесі своєї дія-ті   |Конституцією України, де|
|власних ЦП (інвестиційні  |забезпечують стабільність |надано право      |
|компанії розміщують свої  |гр. ринку: страхування  |законодавчої ініціативи |
|ЦП). 2) хар-р наданих   |банк. ризиків та банк.  |у Верховній Раді. НБУ –|
|послуг: страх Ко, ПФ, К.  |депозитів; створення   |особливий центральний  |
|товарищества, лізингові Ко,|внутрібанк. резервів для |орган держ. управління, |
|інвестиційні Ко.      |покриття рисків; створення|основними функціями   |
|Економічне призначення   |механізму обов’язкового  |якого є забезпечення  |
|посередників: забезпечення|резервування депозитів  |стабільності нац. гр.  |
|суб’єктів гр. ринку    |(11-15%); встановлення для|одиниці – гривні. НБУ  |
|максимально сприятливими  |банків обов’язкових ек.  |забезпечує стабільність |
|умовами для їх успішного  |нормативів (кредит не   |цінової та банк. с-ми. |
|функціонування, на     |більше 25% від основного |Структура: центральний |
|підвищення ефективності їх |фонду); створення с-ми  |апарат, територіальні  |
|дія-ті. Переваги: 1)    |банк. нагляду (НБУ);   |управління в обл і   |
|оперативне розміщення   |створення механізму    |Кримський автономн.   |
|вільних коштів в доходні  |рефінансування банків.  |Республіці, розрах   |
|активи для кредиторів,   |43. Центральні банки, їх |палати,         |
|мобілізування додаткових  |походження та основні   |Банкнотно-монетн. двір, |
|коштів для вир-ва та    |засади діяльності.    |Держ. скарбниця,    |
|повернення їх для     |Головне призначення – це |Центральне сховище гр., |
|позичальника. 2) скорочення|управління гр. оборотом з |спеціальні під-ва,   |
|витрат суб’єктів на    |метою забезпечення    |необхідні для дія-ті  |
|формування вільних коштів, |стабільного неінфляційного|банку. Існує дворівнева |
|розміщення їх та      |розвитку ек-ки. ЦБ впливає|с-ма управління ЦБ: 1) |
|запозичення податкових. 3) |на            |Рада НБУ (15 осіб,   |
|послаблення фін. ризиків  |банки з галузевою     |комбанків. В депоз.   |
|для суб’єктів, вона    |спеціальністю –      |зобов’язаннях домінуючим|
|перекладається на     |обслуговування у межах  |є депозит до запитання в|
|посередників ( збільшення |певної галузі гос-ва, з  |нац та інвалюті (62,4%).|
|дохідності позичкового   |функціональною      |Вони зросли після    |
|капіталу, скорочення витрат|спеціалізацію – вузьке  |введення грн., що    |
|на фін. операції. 4)    |коло спеціалізованих   |свідчить про довіру нац.|
|надання додаткових послуг |операцій (інвестиційні,  |гр. Активи комбанків  |
|посередниками, як     |іпотечні, ощадні тощо).  |зростають за рах.    |
|страхування, пенсійне   |Початок банків – 6-7 ст  |кредитних операцій   |
|забезпечення, права    |від храмів до приватних  |(короткострокові),   |
|власності. Посередники   |осіб завдяки розвитку   |наданих промисловості і |
|позитивно впливають на   |торгівлі. Англійський банк|торгівлі, під-вам,   |
|кругообіг капіталу в    |- класичний приклад    |зростає кредити на   |
|призначені Радою, 7-    |капіталістичного б. 17 ст |інвестиційну дія-ть.  |
|Президентом Укр на 7 років)|– поява акціонерних    |Поступово суб’єктами  |
|. Вона розробляє основні |товариств, 19 ст –    |кредитування стали госп.|
|засади гр-кредитн політики |акціонерні банки на    |колективної форми    |
|та контроль за ними, її  |провідних позиціях. Роль |власності, приватні,  |
|методи та інструменти,   |б: передача гр. капіталу |міжнародні, держ під-ва |
|дохід та витрати банку. 2) |від накопичення до    |та юр. особи. Важливий |
|Правління НБУ – реалізація |використання; економія  |розвиток кред.     |
|монетарної політики,    |суспільних витрат,    |населення, перевага   |
|організація дія-ті банку, |сприяють зростанню вир-ва,|кред. на поточні    |
|склад формується Головою  |капіталу, інвестиції.   |потреби. Розвиток кр.  |
|НБУ при затвердженні Ради |Засновники б: вітчизняні |послуг банків: овердрафт|
|НБУ. Голова визначається |та зарубіжні юр та фіз  |(фіз та юр. особи),   |
|ВР на 5 років. Голова Ради|особи за винятком народних|операції РЕПО, за    |
|обирається на 3 роки.   |депутат та ін. виконавч. |векселями, за      |
|Принципи НБУ: 1)      |органів влади, партій, не |факторинговими та    |
|незалежність банку – органи|військовослужбовці, кадри |експортно-імпортними  |
|виконавч. та держ. влади не|суду, прокуратури, з   |операціями. Але існує  |
|мають право втручатися. 2) |органів управління. З   |велика кількість    |
|контроль парламенту та   |метою незловживання    |прострочених,      |
|президента за дія-тю банку |владою. Банк реєструється |пролонгованих і     |
|3) економічна самостійність|в НБУ, отримує ліцензію на|сумнівних кр. Це    |
|– видатки за рах. власних |здійснення певних     |пов’язано з наявністю  |
|доходів 4) централізація  |операцій. Вищий орган   |ризиків щодо повернення |
|сис-м – реалізація єдиної |управління – збори    |кр., інфляція очікувань,|
|держ. монетарної політики в|акціонерів, виконавчий  |відсутність механізму  |
|усім регіоні. 5) єдність  |орган – Правління (керує |захисту інтересів    |
|сис-ми – спільність цілей |Голова) , пайовим –    |банків. Інвестиційні  |
|та завдань. 6) Вертикальна |дирекція (Генеральний   |операції – важливий вид |
|структура управління банком|директор).        |активних операцій    |
|- посади за наказами    |Операції б: в залежності |банків, при прискоренні |
|управлінь НБУ. Функції: 1) |від хар-ру та відображенню|приватизації очікується |
|емісійний центр –     |на балансі операцій    |пожвавлення банк. дія-ті|
|організація і регулювання |існують пасивні, активні |на ринку ЦП. Успіх банку|
|гр. обігу, прогнозує його, |та банківські послуги.  |визначається його фін. |
|зберігання гр. та     |Пасивні – операції по   |результатами,      |
|інкасація. 1992 – гр.   |мобілізації ресурсів, 3  |співвідношенням доходів |
|реформа укр. крб., емісія |групи, залежать від виду |і витрат. Найточніший  |
|грн. 2) визначає дизайн,  |ресурсів: 1) операції по |показник фін. результату|
|номінал, сис-му захисту,  |формуванню власних    |є показник відношення  |
|ознаки 3) забезпечує    |ресурсів б. (уставний   |чистого прибутку до   |
|комбанки готівкою, розрах і|капітал, резервний фонд) |акціонерного капіталу  |
|кредитне обслуговування. 4)|2) депозитні операції –  |(ROE). Рекордним цей  |
|банк банків – СЕП при   |основний ресурс, 3)    |показник був в 1994 р, |
|міжбанк розрах. З 1994 –  |недепозитні – залучення  |коли в Україні була   |
|кредитні аукціони, 1996 – |позикових средств на   |гіперінфляція. Причина |
|ломбардне кредитування   |міжбанківському кред.   |цієї ситуації є зміна |
|комбанків під облігації  |ринку та випуск боргових |чистого прибутку і   |
|внутрішньої держ. позики. |зобов’язань. Структура  |сплаченого статутного  |
|1997 – рефінансування через|пасивів в Укр: залучені  |фонду. Велика проблема у|
|ЦП на управління      |ресурси – 88% (кошти юр  |комбанків України є   |
|ліквідністю гр. ринку та  |осіб 39%, фіз осіб 22%,  |недостатність капіталу, |
|кредитування уряду для   |ЦП, емітовані банком 3%, |неякісна структура   |
|вирішення бюджетних    |кошти НБУ-6% та інші) та |активів. З цього виникає|
|проблем. 5) банк.     |власні кошти – 12%.    |проблеми в банках, НБУ |
|регулювання та нагляд через|Активні операції: 1)   |переводить їх на режим |
|службу банк. нагляду у   |кредитні –45% 2)     |фін. оздоровлення,   |
|складі центрального    |вкладення, інвестиції в ЦБ|половина знаходиться у |
|апарату. 6) кредитування та|–6%, 3) формування касових|стадії ліквідації. За |
|розрах-касове       |залишків та резервів –12% |1992-1999 ліквідовано 69|
|обслуговування уряду, 7) |4) основні фонди –8% 5)  |банків, 16 у 1998 .   |
|платіжний агент уряду   |інші активи.       |Знизилася ліквідність і |
|стосовно зовнішнього боргу |Банк. послуги – дії банк. |платоспроможність    |
|– розпорядник кредитів від |установ на замовлення   |банків, фін. стан та  |
|МВФ, складає платіжн.   |клієнтів, які не пов’язані|активи. Для успішної  |
|баланс та звітність про  |із залученням додаткових |дія-ті банку велике   |
|борг України. 8) провідник |ресурсів. Основна форма  |значення має їх     |
|монетарної політики –   |оплати – комісія. Послуги:|стабільність, здатність |
|управління гр. обігом,   |1) ліцензовані – з    |банку відповідати за  |
|забезпечування ек. та фін |ліцензії НБУ:       |свої зобов’язання,   |
|стабільності нац валюти.  |обслуговування рах-ків  |забезпечувати      |
|1994 – НБУ встановив    |клієнтів у нац та валюті, |прибутковість.     |
|офіційну % ставку, розмір |інкасація, депозити,   |Стабільність можлива при|
|обов’язкового резервування.|видача гарантій тощо 2)  |підтриманні системи ек. |
|1999 – скасування валютн. |чисті – послуги без    |параметрів, що     |
|обмежень, отримання    |ризиків для активів б:  |встановлює ЦБ. Банк.  |
|кредитів від МВФ. Політика |розрахунки за кошти    |система України за 10  |
|НБУ повинна бути      |клієнтів, інкасові та   |років перейшла до нового|
|направленою на: 1)    |касові послуги тощо 3)  |шляху розвитку.     |
|внутрішня та зовнішня   |комісійні – послуги з   |47. Небанківські    |
|стабільність грн. 2)    |стягненням комісії:    |фінансові кредитні   |
|стійкість банк. с-ми 3)  |депозитарій, розміщення ЦП|установи.        |
|стимулювання        |тощо 4) гонорарні -    |Небанк кр. установи –  |
|кредитно-інвестиційної   |отримання обумовленої   |фін. посередники гр.  |
|дія-ті комбанків.     |наперед плати: лізинг,  |ринку, які здійснюють  |
|45. Банки 2-го рівня, їх  |трастові посл 5) спредові |акумуляцію заощаджень і |
|походження, види, правові |– дохід від різниці між  |розміщення їх у дохідні |
|основи організації,    |комісією від клієнта та  |активи: у ЦП та кредити |
|операції.         |комісією при організації |(довгострокові). Спільне|
|Комбанки – кредитн.    |даної посл 6) балансові – |з банками: 1)      |
|установи, що здійснюють  |облік на баланс. рах:   |функціонують у секторі |
|універсальні банк. операції|кредитні, валютні тощо,  |опосередкованого    |
|для під-в, установ і    |позабалансові – гарантії, |фінансування; 2)    |
|населення головним чином за|поручительства.      |формують свої пасиви,  |
|рах. гр. коштів, залучених |46. Особливості формування|випускають боргові   |
|у вигляді внесків і    |комбанків в Україні.   |зобов’язання 3)     |
|депозитів. Вони здійснюють|Створення нац. дворівневої|розміщують ресурси в  |
|розрах-кас. обслуговування |банк. с-ми після прийняття|активи, купують боргові |
|юр та фіз осіб, приймають |З-ну “Про банки та банк. |зобов’язання, створюючи |
|вклади, ведуть рах. банків-|дія-ть” в 1991. Визначено |власні вимоги 4)    |
|кореспондентів тощо. Їм  |1-й рівень НБУ, 2     |зобов’язання більш   |
|забороняється займатися  |–комбанки. В 2000     |ліквідні. Відмінності: |
|дія-тю в сфері матер.   |кількість комбанків 203 в |1) не пов’язані з    |
|вир-ва і торгівлі матер.  |тому числі акціонерні   |базовими банк.     |
|цінностями, страхуванням, |товариства, відкриті та  |операціями 2) не впливає|
|монополізувати ринок банк. |закриті, ТОВ з обмежен.  |на пропозицію гр., не  |
|посл. Класифікація: 1) за |відповідальністю, з 1994 |створює депозити, не має|
|формою власності: унітарні |з’являлися комб. з ін.  |обов’язкового      |
|– власник держава чи    |капіталом.  За активами |резервування 3)     |
|приватна особа (Ощадбанк, |поділяються: найбільші  |вузькоспеціалізовані,  |
|Ексімбанк), Стат. Фонд за |(понад 1 млрд.грн), великі|здійснюють дія-ть за  |
|рах. бюджетн. коштів і   |(понад 100), середні   |хар-ром коштів     |
|кошт. бюджетн установ.   |(понад 10) –переважна   |кредиторів, та за своїми|
|Колективні – комбанки з  |більшість, малі (за 10  |додатковими послугами. |
|колективн. формою     |млн.грн). Баланс. капітал |Особливість: депозитні |
|власності: 1) АКБ –    |створюється за рах стат. |кошти не можуть вільно |
|відкрита (124 б.) та    |капіталу, резервних    |використовуватись    |
|закритий (49 б.) тип    |фондів, прибутку минулих |небанк. фін. установами.|
|власності за рах. капіталу |років, поточного року та |Вони поділяються на   |
|засновників (Промінвест) 2)|ін. капітал. Залучення  |договірних фін.     |
|пайові (28, ТОВ) – внески у|вільних коштів та     |посередників, які    |
|статутн. фонд, кожний   |спрямування їх на розвиток|залучають кошти на   |
|учасник зберігає право   |нац ек, збільшення    |підставі дог з     |
|власності. 2) від розміру |депозитів – робота    |кредитором: страх.   |
|активів – малі – активи  |зобов’язань, на капітал  |компанії, ПФ, ломбарди. |
|менше 50 млн.грн (57 б),  |банку, не більше 25% 2)  |            |
|середні –більше 50 млн   |надання кредитів інш.   |на кредитні та     |
|(37), найбільші – більше  |банкам не більше 200% його|інвестиційні операції. |
|100% (53), 7 б – крупні  |капіталу 3) отримання   |Кредитні – надання і  |
|(Аваль, Укрєксімбанк,   |кредитів від ін. банків не|погашення банк. позичок |
|Ощадбанк, Укрсоц, ПУМБ) 3)|більше 300% капіталу. 4) |на принципах      |
|від наявності філій    |вкладення в інвестиції не |строковості, цільового |
|комбанки – багатофілійни, |більше 50% капіталу.   |хар-ру, платності    |
|малофілійні, безфілійни. 4)|Прибутковість залежить від|кредиту на певних умовах|
|від діапазону операцій і  |відношення доходів та   |і вимогах зг нормативів |
|сектору ринку –      |витрат. ЇЇ вимірювання: |НБУ. Загальна сума Кр. |
|універсальні – широкий   |1) прибутковість банк.  |не повинна перевищувати |
|спектр дія-ті, з      |активів (ROA) –      |восьмикратний розмір  |
|клієнтською спеціалізацію –|співвідношення чистого  |власних коштів. Кр.   |
|основні засновники     |прибутку й активів.    |видається юр та фіз   |
|кооперативи (1990-1993р. на|Показує скільки чистого  |особам, рішення     |
|Україні),         |прибутку дає одиниця   |приймається колегіально,|
|та на інвестиційні фін.  |активів банку 2)     |враховують фін.     |
|посередник, які залучають |прибутковість акціонерного|стабільність      |
|кошти через продаж своїх ЦП|капіталу (ROE) –     |позичальника, вид його |
|(акцій, облігацій тощо):  |відношення чистого    |дія-ті та заставу. При |
|інвест. фонди, фін.    |прибутку до акціонерн.  |банк Кр. використовують |
|компанії тощо. Страх.   |капіталу, приблизно    |прості, спеціальні та  |
|компанії – фін.      |дорівнює дивідендам    |контокорентні рах.   |
|посередники, надають страх |акціонерів 3) %% маржа  |Простий – активне    |
|посл., формують спеціальні |(SPRED) – показник банку, |сальдо, кожна проводка |
|страх. фонди на підставі  |як посередника між    |по кр. оформлюється   |
|дог. з фіз та юр особами, |вкладниками та      |док-ми, найбільш    |
|виплачують гр. у      |позичальниками. СПРЕД =  |поширена форма.     |
|обумовлених розмірах у разі|(%% доходи/доходні активи)|Спеціальний – при    |
|настання страхов. випадків.|– (%% витрати/платні   |кр-нні. векселями,   |
|Методи роботи страх    |пасиви). На його розмір  |виникає кредитове    |
|компаній: продають страх  |впливають: склад та обсяг |сальдо, яке       |
|поліси, мобілізують певні |залучених коштів, розмір |зараховується відразу на|
|кошти, розміщують їх у   |кредитних та ін. вкладень,|рах. позичальника.   |
|дохідні активи, з яких   |враховуються також чистий |Контокорентний рах –  |
|покривають свої операційні |прибуток на одну акцію,  |активно-пас. рах., на  |
|витрати, одержують     |чиста %% маржа.      |якому обліковуються всі |
|прибутки. З мобілізованих |Прибутковість важлива для |операції банку з    |
|коштів створюють резерви  |банку, для його капіталу, |клієнтом, як позичковий |
|для виплати відшкодувань  |його зростання, для    |рах з дебет. або кредит.|
|при страхових випадках.  |виплати дивідендів, але з |сальдо. Банк контролює |
|Пенсійні фонди – фін.   |урахуванням і міn    |використання кр,    |
|посередники, які акумулюють|ризиків. Тому головне   |своєчасне його     |
|кошти юр. та фіз осіб у  |завдання банку –     |повернення і сплату %%. |
|цільові фонди, з яких   |балансування між     |Інвестиційні операції – |
|виплачуються кошти після  |прибутковістю та ризиком. |вкладання кошт. в ЦП  |
|певного віку. Внески до ПФ|56. Характеристика    |під-в (держ,      |
|постійні і прогнозовані. |пасивних операцій     |колективних, приватних) |
|Тому розміщення вільних  |комбанків.        |на тривалий період часу.|
|коштів в довгострокові   |Пасивні операції – це   |Інвестиційні ЦП –    |
|доходні активи (облігації, |операції, за допомогою  |боргові зобов’язання у |
|державні ЦП), чим     |яких банки формують свої |вигляді акцій,     |
|покривають свої операційні|гр. ресурси для проведення|облігацій, векселів   |
|витрати, та виплачують   |кредитн, інвестиційн та  |тощо. Вони створюють  |
|пенсії понад суми пенс.  |інш. активних операцій.  |вторинний резерв для  |
|внесків. ПФ бувають    |Ресурси комбанків – це  |задоволення потреб у  |
|державні (створення    |сукупність гр, що     |додаткових коштах, що  |
|центральних та місцевих  |перебувають у його    |перевищують ресурси.  |
|органів, відрах. з з\пл,  |розпорядженні і      |Мета: безпека гр.    |
|тому розміщення коштів   |використовуються для   |коштів, їх       |
|переважно в держ ЦП) та  |використання певних    |диверсифікація, дохід та|
|приватні (створення певними|операцій. Існують власні |ліквідність. Існують  |
|фірмами для виплати пенсій |ресурси – статутні,    |такі фактори ризику:  |
|та допомог своїм      |резервні фонди для    |кредитний – емітент не в|
|працівникам, розміщення  |забезпечення фін.     |змозі сплачувати свої  |
|коштів в ЦП фірм, які їх  |стабільності дія-ті банку,|фін. зобов’язання;   |
|створили) Ломбарди – фін  |він страхує інтереси   |фінансовий –      |
|посередник, видає позички |вкладників та кредиторів. |непередбачені зміни на |
|населенню під заставу   |Поділяється на основний  |ринку ЦП призводять до |
|рухомого майна. Лізингові |(статутн, резервн фонди, |втрат із-за продажу їх |
|компанії – фін.      |неперозподілен приб    |зі знижкою. Процентний –|
|посередники, які придбають |минулих років) та     |коливання ринкових   |
|предмети тривалого     |додатковий (загальн. резер|ставок при фіксованому %|
|користування та передачі їх|за активними операціями і |на облігації.      |
|в оренду фірмам-орендарям |поточн доходами).     |Інвестиційна дія-ть   |
|для їх дія-ті, які     |Статутний фонд при    |повинна систематизовано |
|поступово сплачують їх   |відкритому АТ формується |контролюватися,     |
|вартість по строку.    |від передплати на акції ,|захищатися від ризику  |
|Особливість: кредитування в|в закритому – через    |збитків та втрат    |
|товарн. формі, має     |перерозподіл акцій між  |ліквідності. Кред та  |
|довгостроковий хар-р.   |засновників. Резервн. фонд|інвест операції тісно  |
|Інвестиц. фонди (банки,  |покриває збитки, оплата  |пов’язані між собою. Їм |
|компанії) – фін.      |дивідендів, це стійкість |притаманні ризики, для |
|посередники, управляють  |комбанку. Його рівень 50% |запобігання й      |
|вільними коштами інвест.  |від статутного фонду.   |оптимізації яких банки |
|призначення. Вони     |Існують спеціальні фонди |використовують певні  |
|акумулюють гр. дрібних   |для розвитку банку за рах |інструменти.      |
|інвесторів шляхом випуску |прибутку.         |57. Кредитні операції. |
|власних ЦП, а потім    |Залучені ресурси – кошти |Хар-ка та класифікація |
|розміщують їх в акції   |на поточн, депозитних та |операцій. Методи    |
|корпорацій та держ. ЦП.  |ін. рах. клієнтів, які  |управління ризиками.  |
|Доходи їх з дивідендів та %|розміщуються на активах з |Кр. операції належать до|
|з ЦП, та курсов. різниці. |метою отримання прибутку |активних операцій банку.|
|Вони бувають відкриті -  |чи забезпечення      |Активні операції банків |
|власники мають право    |ліквідності банку.    |– дія-ть із       |
|продати акції самому фонду,|Поділяються на депозитні: |використанням власного |
|який повинен їх купувати, |1) до запитання – на   |капіталу, залучених   |
|закриті – акції продаються |поточному рах. клієнта для|коштів для одержання  |
|на вторинному ринку,    |розрах по госп. операціям,|прибутку при розподілі |
|взаємні фонди гр. ринку – |контокоректні рах –    |ризиків і підтриманні  |
|акції як чековий та    |поточні рах з комісією 2) |ліквідності. Поділяються|
|високодохідний депозит, які|Строкові – розміщенні   |на кредитні та     |
|виписуються на рах фонду в |кошти в банку на строк від|інвестиційні операції. |
|банку, які приваблюють   |1 місяця, не здійснюють  |Кредитні – надання і  |
|інвесторів. Фінансові   |поточні платежі. Це    |погашення банк. позичок |
|компанії – через продаж  |найкращий вид депозиту під|на принципах      |
|своїх ЦП кошти направляють |%. Та недепозитні     |строковості, цільового |
|у позички фіз та юр особам,|(позичені) кошти– залучені|хар-ру, платності    |
|як короткострокові і    |кошти, як міжбанк.    |кредиту на певних умовах|
|невеликі кредити. Лізингові|кредити, кредити НБУ,   |і вимогах зг нормативів |
|та факторингові Ко належать|операції з ЦП тощо для  |НБУ, видаються в межах |
|до цієї групи, так як теж |підтримки поточної    |наявних ресурсів.    |
|кредитують клієнтів.    |ліквідності. Міжб. кредит |Загальна сума Кр. не  |
|48. Стійкість банківської |– розміщення вільних   |повинна перевищувати  |
|системи, її значення та  |ресурсів в інших банках. %|восьмикратний розмір  |
|механізм забезпечення.   |ставка нижча ніж за    |власних коштів. Кр.   |
|Для стабільної дія-ті   |кредитами господарствам і |видається юр та фіз   |
|банків створена с-ма ек.  |пов’язана з обліковою   |особам, рішення про   |
|нормативів НБУ, яка є   |ставкою НБУ.       |видачу кр. приймається |
|обов’язковою для всіх   |Так пасивні операції   |колегіально і      |
|комбанків. Найважливіші  |комбанків полягають у   |оформлюється протоколом,|
|нормативи: статутного   |формуванні власної і   |в межах параметрів банку|
|капіталу (не менше 1 млн  |залученої ресурсної бази, |(приоритетні напрями  |
|евро), платоспроможності  |на підставі і за рахунок |кредитування, кред.   |
|(співвідношення між    |якої здійснюються активні |портфель, розмір 1-го  |
|капіталом і активами банку,|операції.         |кр., фін стан      |
|з урахуванням ризиків. Не |55. Характеристика    |позичальника, % ставка |
|нижче 8%) і достатності  |активних операцій     |тощо). Кр. вимагають  |
|капіталу (відношення    |комбанків.        |додаткових умов: фін.  |
|капіталу до активів,    |Активні операції банків – |стабільність      |
|зменшених на резерви. Не  |дія-ть із використанням  |позичальника його    |
|менше 4%). Нормативи   |власного капіталу,    |рентабельність та    |
|ліквідності – вкладання гр.|залучених коштів для   |ліквідність, вид його  |
|у ліквідні активи: 1)   |одержання прибутку при  |дія-ті та застава,   |
|миттєвої ліквідності –   |розподілі ризиків і    |власне майно, капітал. |
|відношення сум на коррах.та|підтриманні ліквідності. |Кр. не видаються: на  |
|в касі до поточних     |Поділяються        |покриття збитків в   |
|зобов’язань банку, не менше|позичальниками поділяється|дія-ті; на       |
|20% 2) загальної лік-ті – |на сектор прямого та   |49. Поняття валюти, її |
|відношення загальн. активів|непрямого фінансування.  |види, призначення та  |
|до загальн. зобов’язань  |Саме у секторі непрямого |сфера використання.   |
|банку, не менший 100%,   |фін-ня з’являється третій |Конвертованість валюти. |
|тобто збалансовані активи |ек. суб’єкт. Вони     |Нуйбільш прийнятним є  |
|та пасиви. 3)       |називаються фін.     |визнач. валюти як    |
|співвідношення між     |посередниками, а їх дія-ть|будь-яких грошових   |
|високолік-ними і робочими |з акумуляції вільного гр. |коштів, формування та  |
|активами – не менше 20%.  |капіталу та розміщення  |використання яких прямо |
|Нормативи ризику –     |його серед        |чи опосередковано    |
|змінюваність фін становища |позичальників-витратників |пов”язано із      |
|та підвищений ризик    |наз. фінансовим      |зовнішньлекномічними  |
|операцій, тому мета –   |посередництвом. Вони   |відносинами. Валюта   |
|недопущення збитків: 1) MAX|базуються на одному фін. |класифікується за    |
|ризик на 1 постачальника – |ринку з одним суб’єктом – |кількома критеріями.  |
|ділення сукупної      |вільними гр. коштами.   |Основним з них є    |
|заборгованості та 100%   |Основні фін посередники – |емітенська належність  |
|виданих          |банки та небанківські   |валюти. За цим критерієм|
|збільшення статутного   |фін-кред. установи.    |виділяють:       |
|фонду; для бюджетних    |Загальне для них: 1) всі |національну в. , яка  |
|платежів; для банкрутних  |фін посередники працюють в|виражена в горшах, що  |
|під-в; при простроченій  |секторі непрямого фін-ня, |емітуються національною |
|заборгованості при позиках |2) вони акумулюють гр.  |банк. Систеиою.(для   |
|та несплачених %. При банк |кошти та розміщають їх в |України – гривня).   |
|Кр. використовують прості, |доходні активи від свого |Іноземну в., виражену в |
|спеціальні та контокорентні|ім’я. При цьому вони   |грошах, що емітуються  |
|рах. Простий – активне  |створюють власні     |банківськими системами |
|сальдо, кожна проводка по |зобов’язання та вимоги.  |інщих країн.(для України|
|кр. оформлюється док-ми  |Банк, як позичальник   |– всі, крім гривні)   |
|(плат доручен), найбільш  |створює свої зобов’язання |Колективну в., виражену |
|поширена форма. Спеціальний|перед вкладниками. 3)   |в особливих міжнародних |
|– в окремих випадках (при |прибуток фін. посередн.  |грошових одиницях, що  |
|кр-нні векселями), виникає |формується, як різниця між|емітуються міжнародними |
|кредитове сальдо, яке   |доходами від розміщення  |фінансово-кредитними  |
|зараховується відразу на  |акумулюючих гр. коштів та |установами і      |
|рах. позичальника.     |витратами, які пов’язані з|функціонують за     |
|Погашення кр. за плат.   |їх залученням.      |міждержавними угодами. |
|дорученнями, та за     |Відмінність: 1) банки не |(СДР, запроваджена в  |
|надходжен. коштами за   |тільки акумулюють     |міжнародний оборот МВФ, |
|векселями на спец рах.   |тимчасово вільні кошти, а |евро).         |
|Контокорентний рах –    |й самі створюють гр. в  |За режимом використання |
|активно-пас. рах., на якому|процесі депозитно-кредитн.|в. поділяються на:   |
|обліковуються всі операції |дія-ті. А установи –   |неконвертовані;     |
|банку з клієнтом, платежі |тільки акумулюють. 2)   |конвертовані.      |
|за дорученням клієнта та  |банки здійснюють     |Неконверт. є валюти, які|
|надходження в вигляді   |розрах-кас. обслуговування|неможливо вільно    |
|вкладів, повернення позик |всіх інших фін-кредитн.  |обміняти на іноземні  |
|тощо. Він як позичковий рах|посередників, тому можуть |валюти за ринковим   |
|з дебет. або кредит.    |використовувати їх вільні |курсом, їх ввіз та вивіз|
|сальдо.          |гр. Класифікація груп: 1) |жорстко         |
|Для запобігання ризиків  |Банки – від цільового  |обмежується.(валюти   |
|повинно встановити     |призначення: центральні та|слаборозвинутих країн, |
|потенціал позичальника,  |комерційні. Небанківські –|які переживають глибоку |
|його обгрунтування кр.,  |2 критерії: 1) хар-р   |і хронічну екон. і   |
|оцінити його якості    |залучення вільних коштів: |фінанс. кризу).     |
|(репутація, порядність,  |на договірній основі   |Конверт. є в., які   |
|забезпечення в минулому), |(страхування, ПФ); емісія |вільно обмінюються на в.|
|фін. стан, його ліквідність|та розміщення власних ЦП |інших країн, за курсом, |
|, ефективність вир-ва,   |(інвестиційні компанії  |що формується у     |
|використання капіталу. В  |розміщують свої ЦП). 2)  |встановленому порядку, і|
|банку використовуються 2  |хар-р наданих послуг:   |вільно вивозяться через |
|джерела погашення позичок: |страх Ко, ПФ, К.     |кордон. Конвертованість |
|первинний та вторинний.  |товарищества, лізингові  |в. можна класифікувати |
|Первинні – для стабільних, |Ко, інвестиційні Ко.   |за кількома критеріями: |
|першокласних клієнтів, які |Економічне призначення  |1. За повнотою     |
|погашають позички у вигляді|посередників:       |конвертації: повна;   |
|доходів постачальника.   |забезпечення суб’єктів гр.|часткова.        |
|Вторинні – забезпечення  |ринку максимально     |За видами суб”єктів:  |
|позичальника під кредит в |сприятливими умовами для |зовнішня; внутрішня.  |
|формі: застави, гарантії, |їх успішного       |За характером      |
|рах від 3-ї особи, іпотека,|функціонування, на    |економічних операцій, що|
|страхова угода. Банк    |підвищення ефективності їх|обсуговуються      |
|контролює використання кр, |дія-ті. Переваги: 1)   |конвертованою валютою: |
|своєчасне його повернення і|оперативне розміщення   |за поточними операціями;|
|сплату %%. При порушенні  |вільних коштів в доходні |за переміщенням     |
|умов контракту банк може  |активи для кредиторів,  |капіталу.        |
|довгостроково стягнути кр. |мобілізування додаткових |Повна конвертоність   |
|та % по ньому з      |коштів для вир-ва та   |означає можливість   |
|позичальника, застосувати |повернення їх для     |віьного обміну нац.   |
|штрафні санкції.      |позичальника. 2)     |валюти на іноземну для |
|58. Інвестиційні операції |скорочення витрат    |всіх категорій власників|
|комбанків. Мета проведення |суб’єктів на формування  |та за всіма видами цілей|
|операцій та їх       |вільних коштів, розміщення|або операцій.      |
|класифікація. Методи    |їх та запозичення     |Часткова конверт.    |
|управління ризиками.    |податкових. 3) послаблення|Означає, що нац. Вал.  |
|Інвестиційні операції –  |фін. ризиків для     |Обмінюється на іноземну |
|вкладання кошт. в ЦП під-в |суб’єктів, вона      |з певними обмеженнями. |
|(держ, колективних,    |перекладається на     |Напр., для одних осіб її|
|приватних) на тривалий   |посередників ( збільшення |обмін дозволений, а для |
|період часу. Вони     |дохідності позичкового  |інших – ні. Якщо    |
|відносяться до активних  |капіталу, скорочення   |конвертація нац. Валюти |
|операцій банку. Активні  |витрат на фін. операції. |доєволена тільки для  |
|операції банків – дія-ть із|4) надання додаткових   |нерезидентів, то вона  |
|використанням власного   |послуг посередниками, як |наз. зовнішньою, а якщо |
|капіталу, залучених коштів |страхування, пенсійне   |для резидетів –     |
|для одержання прибутку при |забезпечення, права    |внутрішньою. Якщо    |
|розподілі ризиків і    |власності. Посередники  |конвертація поширюється |
|підтриманні ліквідності.  |позитивно впливають на  |тільки на платежі за  |
|Інвестиційні ЦП – боргові |кругообіг капіталу в   |поточними операціями,  |
|зобов’язання у вигляді   |процесі відтворення,   |вона наз. поточною, яко |
|акцій, облігацій, векселів |розвитку вир-ва, торгівлі |тільки на платежі за  |
|тощо. Вони створюють    |та ін. сфер.       |рухом капіталу –    |
|вторинний резерв для    |50. Валютний курс.    |капітальною.      |
|задоволення потреб у    |Валютні курси - можуть  |51. Валютний ринок,   |
|додаткових коштах при   |бути фіксовані, або    |суть, види та основи  |
|вилученні вкладів     |гнучкі. Фіксовані - це  |функціонування. Фактори,|
|клієнтами, що перевищують |система, що припускає   |що впливають на попит та|
|ресурси. Мета інвест.   |наявність зареєстрованих |пропозицію навалютному |
|операц: безпека гр. коштів,|паритетів. Фіксовані   |ринку.         |
|їх диверсифікація, дохід та|валютні курси можуть бути |За своїм економічним  |
|ліквідність. Існують такі |або дійсно фіксовані, що |змістом валютний ринок –|
|фактори ризику: кредитний –|базуються на золотому   |це сектор грошового   |
|емітент не в змозі     |стандарті, вони можливі  |ринку, на        |
|сплачувати свої фін.    |лише за умов золотого   |якомуурівноважуються  |
|зобов’язання (опл доходів в|стандарту, або договірно |попит і пропозиціяна  |
|формі дивідендів, %%);   |фіксовані, що базуються на|такий специфічний товар,|
|фінансовий – непередбачені |одній чи кількох валютах |як валюта.       |
|зміни на ринку ЦП     |або на умовно встановленій|За своїм призначенням і |
|призводять до втрат із-за |офіційній цін золота.   |організаційною формою  |
|продажу їх зі знижкою.   |Гнучкі курси - це    |валютний ринок – це   |
|Процентний – коливання   |системи, при який у валют |сукупність спеціальних |
|ринкових ставок при    |не має офіційних валютний |інститутів та      |
|фіксованому % на облігації.|паритетів. Тут виділяють |механізмів, які у    |
|Інвестиційна дія-ть повинна|дві групи валют: плаваючі |основу для с-ми, а с-ма |
|систематизовано      |валюти (самостійно    |є механізмом      |
|контролюватися через стан |змінюються на базі попиту |забеспечення      |
|ринку ЦП, захищатися від  |та пропозиції на ринку) та|функціонування і    |
|ризику збитків та втрат  |коливні валюти      |регулювання ринку.   |
|ліквідності. Метод     |(прив’язують валютні курси|Нац. В. с-ми базуються |
|зменшення ризику –     |до валютний кошиків).   |на національних грошах |
|формування інвест. портфеля|Для держав з ринковою   |і, по суті, єскладовими |
|за рах. ЦБ, які мають   |економікою найдоцільнішим |грошовиз с-м окремих  |
|різний рівень якості та  |є притримування керованого|країн. Як і ці останні, |
|різні строки погашення.  |плаваючого курсу відносно |вони визначаються    |
|Вони поділяються на    |ВКВ. На У. Нині діє режим |загальнодержавним    |
|інвестиційні (розрах. на  |валютного коридору, на  |законодавством.     |
|тривалий строк) та на   |1998 рік валютний коридор |Міжнродні та сітові в. |
|вторинні ліквідні резерви, |встановлено: 1.7 за 1 $ |с-ми грунтуються на   |
|які можна перетворити в гр.|валютної торгівлі. Щоденні|багатьох валютах    |
|через продаж на ринку ЦП, |обороти світового     |провідних країн світу та|
|строки встановлює     |валютного ринку      |міжнародних       |
|керівництво банку. Вони  |перевищують декілька   |(колективних) валютах  |
|відрізняються ступенем   |трильйонів доларів США і |(євро, СДР та ін.) і  |
|ліквідності.        |швидко збільшуються, що  |формуються на підставі |
|59. Сутність, призначення |свідчить про величезні  |міждержавних угод та  |
|та види фін. посередників |розмахи валютних потоків |світових традицій.   |
|гр. ринку.         |на світовому ринку.    |Формування в. с-ми   |
|К. сис-ма – совокупність  |Валютний ринок можна   |України розпочалося   |
|фін. посередників гр. ринку|класифікувати і за іншими |одночасно з формуванням |
|та сам гр. ринок, тобто  |критеріями:        |нац. Грошової с-ми,   |
|фін. посередництво. Гр.  |за характером операцій:  |складовоїю якої вона є. |
|ринок за хар-ром зв’язку  |ринок конверсійних    |Уже Законом України “Про|
|між кредиторами та     |операцій; ринок      |банки і банківську   |
|взаємодії забеспечують   |депозитно-кредитних    |діяльність”, ухваленому |
|можливість вільно     |операцій;         |1991р., були сформовані |
|продати-купити національну |за територіальним     |деякі правові норми щодо|
|та іноземну валюту на   |розміщенням: європейський,|організації валютного  |
|основі попиту та      |північноамериканський,  |регулювання і контролю в|
|пропозиції.        |азіатський та ін.;    |Україні: установлено  |
|В.р. має всі атрибути   |за видами конверсійних  |ліцензування НБУ    |
|звичайного ринку: об”єкти і|операцій: ринок ф»ючерсів,|комерційних банків на  |
|суб”єкти, попит і     |ринок опціонів тощо;   |здійснення операцій в  |
|пропозицію, ціну, особливу |за формою валюти, якою  |іноземній валюті,    |
|інфраструктуру та     |торгують: ринок      |дозволено НБУ купувати і|
|комунікації тощо.     |безготівкових операцій,  |продавати іноземну   |
|Об”єктом купівлі-продажу на|ринок готівки.      |валюту, представляти  |
|цьому ринку є валютні   |Ринок конверсійних    |інтереси України у   |
|цінності, іноземні – для  |операцій є найтиповішим  |відносинах з      |
|резидентів, коли вони   |для валютного ринку    |центральними банками  |
|купують чи продають їх за |взагалі, його ключовим  |інших країн та у    |
|нац. Валюту, та національні|елементом. На цьому ринку |міжнародних       |
|– для нерезидентів, коли  |купівля-продаж      |валютно-фінансових   |
|вони купують чи продаютьці |здійснюється в традиційній|органах; забов”язано НБУ|
|цінності за іноземну    |формі, переважно на    |організувати накопичення|
|валюту. Об”єктом      |еквівалентних засадах   |та зберігання      |
|купівлі-продажу одночасно |шляхом обміну рівновеликих|золотовалютних резервів.|
|виступають націнальні і  |цінностей, представлених |Це були перші кроки до |
|іноземні валютні цінності. |різними валютами. Якраз на|перетворення НБУ в   |
|Суб»єктами валютного ринку |цьому ринку складаються  |центральний орган    |
|можуть бути будь-які    |умови для формування   |валютного регулювання  |
|еконмічнві агенти та    |зовнішньої ціни грошей – |країни, що започаткували|
|посередники, насамперед  |їх валютного курсу.    |перший етап розбудови  |
|банки, брокерські компанії,|Ринок депозитно-кредитних |валютної с-ми.     |
|валютні біржі, які     |операцій – це досить   |Помітні успіхи в    |
|«зводять» продавців і   |специфічний сектор    |антиінфляційній політиці|
|покупців валти та     |валютного ринку, на якому |1994р. створили     |
|організаційно забеспечують |купівля-продаж валюти має |передумови для переходу |
|операції купівлі-продажу. |умовний характер, що   |до другого етапу    |
|Попит і пропозиція на в.р. |проявляється в залученні |розбудови валютної с-ми,|
|мають ту особливість, що  |банками інвалюти на    |що тривав до вересня  |
|об»єктом і інструментом  |депозитні вклади на    |1996р. Головною ознакою |
|купівлі-продажу тут є гроші|узгоджені строки та в   |цього етапу було    |
|різної націона       |наданні банками інвалютних|повернення до ринкових |
|льної належності. Тому   |позичок на різні строки. |методів організації   |
|попит на іноземну валюту  |На відміну від ринку   |валютних відносин:   |
|одночасно є пропозицією  |конверсійних операцій на |прискорення ліберізації |
|нац. Валюти, і навпаки.  |цьому ринку ціна валюти  |валютного ринку,    |
|Ціною на в.р. є валютний  |формується у вигляді   |відновлення роботи УМВБ |
|курс. Він являє собою ціну |процента.         |та визначення офіційного|
|грошової одиниці даної   |Стан кон»юнктури в.р.   |валютного курсу     |
|валюти в грошових одиницях |виявляється у зміні    |карбованця на підставі |
|іншої валюти.       |співвідношення між попитом|результатів торгів на  |
|Валютний ринок має власну |і пропозицією окремих   |УМВБ, ліквідація    |
|інфраструктуру і широко  |валют, що, у свою чергу, є|множинності валютних  |
|розвинуту систему сучасних |ключовим чинником впливу |курсів, істотне     |
|комунікацій, що      |на валютний курс. На стан |розширення переліку   |
|забезпечують оперативний  |та динаміку попиту та   |потреб резидентів у   |
|зв»язок між усіма     |пропозиції на в.р. впливає|валюті, які дозволялось |
|суб»єктами ринку не тільки |велика кількість чинників |задовольняти через   |
|в межах окремих країн, а й |економічного, політичного,|купівлю-продаж на біржі |
|у світовому масштабі.   |правового, психологічного |та на міжбанківському  |
|Залежно від організації  |характеру. Усі їх можна  |валюному ринку. У травні|
|торгівлі валютний ринок  |розділити на такі 3 групи:|1995р. зменшено до 40% |
|поділяється на біржовий і |             |частку валютної виручки |
|позабіржовий. На біржовому |Курсоутворюючі чинники:  |експортерів, яка    |
|ринку торгівля валютою   |стан платіжного балансу  |підлягала обов”язковому |
|здійснюється організовано |країни;          |продажу. Був також   |
|на спеціальному      |обсяги ВНП, які      |розформованмй Тендерний |
|«майданчику», який     |виробляються в країні;  |комітет. Все це сприяло|
|називається валютною    |внутріня і зовнішня    |консолідаціївалютного  |
|біржою. Хоч біржі звичайно |пропозиція грошей;    |ринку, зростання    |
|не є комерційними     |процентні ставки в    |пропозиції та попиту на |
|підприємствами, проте за  |країнах, валюти яких   |інвалюту, посиленняю їх |
|свої послуги вони стягують |порівюються;       |ролі у формуванні    |
|вагомі комісійні. Тому   |співвідношеннявнутрішніх |єдиного валютного курсу.|
|суб»єкти валютного ринку  |цін країни з зовнішніми. |Зросла довіра до нац.  |
|все менше звертаються до  |Регуюючі чинники:     |Грошей, чому сприяла  |
|послуг традиційних бірж, і |заходи прямого державного |офіційна заборона в   |
|вони поступово згортають  |регулювання        |1995р. обігу іноземної |
|свою діяльність.      |(фінінсово-бюджетна    |валюти на внутр. Ринку |
|Національні валютні ринки |політика, квотування та  |України.        |
|існують у більшості країн |лфцензування,       |З вересня 1996р. після |
|світу, вони обмежуються  |грошово-кредитна політика,|випуску в обіг постійної|
|економічним простором   |регулювання цін,     |нац. Валюти гривні,   |
|конкретної країни і    |інтервенційна політика,  |розпочався третій етап |
|регулюються її національним|розподіл валюти тощо);  |формування валютної с-ми|
|валютним законодавством.  |структурні чинники.    |України, на якому    |
|Міжнародні валютні ринки  |Чинники кризового     |ринкові засади набули  |
|сформувалися у країнах, в |характеру:        |подальшого розвитку.  |
|яких до мінімуму зведені  |дефіцит державного    |Основними заходами і  |
|обмеження на валютні    |бюджету;         |результатами цього етапу|
|операції (валютні     |безконтрольна емісія та  |були: остаточний перехід|
|обмеження). Такі ринки   |інфляція;         |на режим плаваючого   |
|регулюються скоріше за все |штучне і надмірне     |валютного курсу гривні: |
|міждержавними угодами,   |регулювання цін;     |спочатку плавання    |
|домовленостями самих    |висока монополізація   |обмежувалося валютним  |
|учасників цих ринків,   |виробництва.       |коридором, з 2000 р. – |
|традиціями. Розміщуються  |54. Поняття, призначення |введено вільне плавання;|
|вони переважно у містах із |та види валютної системи. |введення вільного    |
|вдалим географічним    |Розвиток валютної системи |розпорядження      |
|положенням та з великою  |в Україні.        |резидентами всією сумою |
|концентрацією       |Валютна с-ма – це    |валютних надходжень;  |
|транснаціональних банків, |організаційно-правоа форма|певна децентралізація  |
|небанківських фінансових  |реалізаціївалюних відносин|валютного ринку,    |
|структур, комерційних   |у межах певного      |припинення операцій на |
|компаній, яким потрібно  |економічного простору. Ці |УМВБ та інших      |
|здійснювати платежі на   |межі збігаються з межами |багатства країни на   |
|широких просторах світового|відповідних валютних   |трвалий період. “коеф-т |
|ринку.           |ринків. Тому в.с. теж   |достатності” ЗВР –   |
|Розвиток новітніх засобів |поділяються на три види: |показник відношення   |
|телекомунікацій та     |національні, межнародні  |обсягу централізованого |
|інформаційних технологій  |(регіональні) і світову). |ЗВР до річного обсягу  |
|дає можливість поєднати  |Збіг меж окремих в.р. і  |імпорту. Якщо у держави |
|окремі міжнародні ринки в |валютних с-м забеспечує їх|є значні обсяги ЗВР,  |
|єдиний світовий валютний  |інутрішню єдність: ринок |вона може        |
|ринок, який здатний    |счтворює економічну    |інтервенційними заходами|
|функціонувати практично  |припинення опреацій на  |локалізувати будь-які  |
|цілодобово. Це       |УМВБ, офіційне визнання  |чинники, що спричинюють |
|забезпечується географічним|вільної конвертованості  |порушення рівноваги на |
|розміщенням окремих ринків:|гривні за валютними    |вал.ринку і втримати  |
|з початком доби      |операціями.        |курс валюти на     |
|відкриваються азіатські  |53. Платіжний баланс та  |потрібному рівні.    |
|ринки Токіо, Гонконгу,   |золотовалютні резерви в  |            |
|Сінгапура, після їх    |механізмі валютного    |            |
|закриття починають     |регулювання.       |            |
|працювати ринки європейські|Платіжний баланс – це   |            |
|– Франкфурта, Парижа,   |співвідношення між    |            |
|Лондона, а під кінець їх  |валютними платежами    |            |
|роботи відкриваються ринки |резидентів за її     |            |
|американського континенту –|економічними межами та  |            |
|Нью-Йорка, Лос-Анджелеса  |валютними надходженнями їм|            |
|тощо. Завдяки цьому    |від нерезидентів за певний|            |
|будь-який суб»єкт валютного|період часу (рік, квартал,|            |
|ринку може в будь-який час |місяць), відіграє важливу |            |
|доби купити-продати валюту,|роль у розроблені та   |            |
|оперативно зв»язавшись з  |реалізації валютної    |            |
|відповідним міжнародним  |політики. За формою – це |            |
|центром          |статистичний звіт про   |            |
|валютних біржах; подальша |надходження вал.коштів у |            |
|лібералізація доступу до  |країну та про витрачання |            |
|валютного ринку юридичних і|їх за певний період у   |            |
|фізичних осіб-резидентів до|розрізі окремих статей,  |            |
|рівня, адекватного вільній |країн, груп країн. За   |            |
|конвертованості      |економічним змістом – це |            |
|національної валюти за   |макроекономічна модель,  |            |
|поточними операціями;   |яка х-є стан та динаміку |            |
|приєднання України (у   |зовнішньоекономічних   |            |
|травні 1997 р.) до VIII  |відносин даної країни з  |            |
|Статті Статуту МВФ, що   |зовнішнім світом. Розділи |            |
|означало офіційне визнання |платіжного балансу:    |            |
|вільної конвертованості  |рахунок поточних операцій,|            |
|гривні за поточними    |рахунок операцій з    |            |
|операціями.        |капіталом та фін.операцій,|            |
|Надзвичайні заходи у    |резервні активи, помилки |            |
|валютній сфері кінця 1998 |та упущення. Статті    |            |
|р. помітно загальмували  |платіжного балансу: баланс|            |
|подальшу ринкову      |товарів (співвідношення  |            |
|трансформацію валютної   |експорту та імпорту по цій|            |
|системи України. Разом з  |статті - торговий баланс),|            |
|тим їх висока ефективність |баланс послуг, доходи,  |            |
|(за 1999 р. гривня     |поточні і капітальні   |            |
|девальвувала відносно   |трансферти, прямі,    |            |
|доллара США лише на 35%)  |портфельні та інші    |            |
|підтвердила значні успіхи |інвестиції.        |            |
|України у формуванні    |Економічна роль платіжного|            |
|дійового механізму     |балансу визначається тим,|            |
|валютного регулювання, який|що відображені в ньому  |            |
|дав змогу утримати гривню |обороти безпосередньо   |            |
|навіть у надзвичайно    |впливають на попит і   |            |
|складних умовах, які    |пропозицію на вл.ринку:  |            |
|склалися на валютному і  |надходження валюти створює|            |
|фондовому ринках України в |передумови для формування |            |
|кінці 1998 – на початку  |пропозиції її, а платежі –|            |
|2000 рр.          |для формування попиту на |            |
|52. Механізм валютного   |валюту. Цей зв’язок можна |            |
|регулювання, його     |виразити так:       |            |
|особливості в Україні.   |1). ПрВ=ЗВ1+НВ-ЗВ2, де  |            |
|Валютне регулювання –   |ПрВ-пропозиція інвалюти  |            |
|діяльність держави та   |протягом звітного періоду,|            |
|уповноважених нею органів |ЗВ1- залишки інвалюти в  |            |
|регламентувати       |суб’єктів ринку на початок|            |
|вал.відносини       |періоду, НВ-надходження  |            |
|економ.суб’єктів та їх   |інвалюти протягом звітного|            |
|діяльність на вал.ринку.  |періоду по платіжному   |            |
|Регламентується: процес  |балансу, ЗВ2-залишки   |            |
|курсоутворення, діяльність |інвалюти в суб’єктів ринку|            |
|комбанків, здійснення   |на кінець звітного    |            |
|міжнародних платежів,   |періоду.         |            |
|ввезення та вивезення   |2). П0В=БВ1+ПВ-БВ2    |            |
|вал.цінностей, формування |П0В-попит на інвалюту   |            |
|та викоритсанння      |протягом звітного періоду |            |
|золотовалютних резервів  |БВ1-боргові зобов’язання |            |
|тощо. Через введення чи  |резидентів перед     |            |
|скасування певних обмежень |нерезидентами на початок |            |
|органи вал.регулювання   |періоду,         |            |
|мають можливість      |ПВ-валютні платежі    |            |
|скеровувати вал.потоки в  |протягом періоду по    |            |
|найвигідніших для     |платіжному балансу,    |            |
|націон.економіки напрямах.|БВ2- боргові зобов’язання |            |
|Цей інструмент має     |резидентів перед     |            |
|переважно адміністративний |нерезидентами на кінець  |            |
|х-ер і суперечить тенденції|періоду.         |            |
|лібералізації вал.відносин.|Можна зробити висновок, що|            |
|Зараз в Укр. це один із  |попит (П0В) і пропозиція |            |
|ключових валютних     |(ПрВ) на валютному    |            |
|інструментів. Методи, які |ринкубудуть        |            |
|забезпечують переважно   |урівноважуватися за умови |            |
|економічний вплив на    |збалансованості надходжень|            |
|валютні відносини: курсова |(НВ) та платежів (ПВ)   |            |
|політика (цілеспрямоване  |платіжного балансу. У   |            |
|проведення комплексу    |механізмі платіж.балансу |            |
|заходів з         |важливе місце займають  |            |
|девальвації - зниження  |золотовалютні резерви   |            |
|обмінного курсу: підвищення|(ЗВР) – це запаси     |            |
|конкурентноспроможності  |іноземних фінансових   |            |
|націон.виробника,     |активів та золота, які  |            |
|стимулювання експорту, але |належать державі і    |            |
|зростання цін на імпортн  |перебувають у ропорядженні|            |
|товари; політика      |органів грошово-кредитного|            |
|ревальвації – підвищення  |регулювання і можуть бути |            |
|обмінного курсу: стимулює |реально використані на  |            |
|розвиток імпорту,     |ергулятивні та інші    |            |
|збільшується пропрозиція на|потреби, що мають     |            |
|товарних ринках, але    |загальноекономічне    |            |
|експортери зазнаватимуть  |значення. Ці потреби   |            |
|втрат); облікова      |визначають цілі      |            |
|(дисконтна) політика ЦБ – |накопичення ЗВР: 1)    |            |
|зниження чи підвищення   |трансакційне призначення |            |
|облікової ставки, ставки  |(запас ліквідних коштів, |            |
|депозитного та позичкового |які забезпечують     |            |
|%. Збільшення %ї ставки  |платоспроможність країни |            |
|сприяє зростанню курсу   |на світовому ринку), 2)  |            |
|нац.валюти; валютна    |інтервенційне призначення |            |
|інтервенція – оперативне  |ЗВР (підтримка зовнішньої |            |
|підтримання вал.ринку в  |та внутрішньої вартості  |            |
|стані рівноваги шляхом   |накціональних грошей).  |            |
|збільшення чи зменшення  |Оптимізація розміру ЗВР  |            |
|купівлі чи продажу ЦБ   |має важливе значення тому,|            |
|іноземної валюти за    |що занижений їх обсяг   |            |
|національну. НБУ активно  |погіршує платоспроможність|            |
|застосовує валютні     |країни на світовому ринку |            |
|інтервенції. Стерилізована |та обмежує регулятивні  |            |
|інтервенція – у разі    |можливості держави у   |            |
|продажу іноземної валюти на|монетарній сфері, а    |            |
|валют.ринку на таку ж суму |завищений – призводить до |            |
|на відкритомі ринку купують|заморожування значної   |            |
|ЦП, а при купівлі іноземної|частини національного   |            |
|валюти продають ЦП.    |             |            |
|До практичної розбудови  |             |            |
|власної валютної системи  |             |            |
|Україна приступила у    |             |            |
|листопаді 1992р. Першому  |             |            |
|етапу формування      |             |            |
|вал.системи , який співпав |             |            |
|з періодом високої     |             |            |
|інфляції, був характерний |             |            |
|суто адміністративний   |             |            |
|порядок вал.регулювання  |             |            |
|(обвальне падіння курсу  |             |            |
|укр.валюти). Другий етап з |             |            |
|1994 по 1996 роки -    |             |            |
|повернення до ринкових   |             |            |
|методів організації    |             |            |
|вал.відносин, в 1995р.   |             |            |
|офіційна заборона обігу  |             |            |
|іноземної валюти,     |             |            |
|децентралізація вал.ринку, |             |            |
|визначення офіційного курсу|             |            |
|на підставі результатів  |             |            |
|торгів на УМВБ, зменшення |             |            |
|до 40% частки вал.виручки |             |            |
|експортерів, яка підлягала |             |            |
|обов’язковому продажу. З  |             |            |
|1996 р. після випуску в  |             |            |
|обіг гривні – третій етап |             |            |
|–ринкові засади набули   |             |            |
|подальшого розвитку:    |             |            |
|плаваючий валютний курс,  |             |            |смотреть на рефераты похожие на "Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит) "