Экономическая теория

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

 [pic]


                             [pic]


      [pic]


[pic]              [pic]


                                  [pic]                  ВСТУП    Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх
країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілі-
зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється
на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми
обговорюються вивчаються й вирішу-
ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-
ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд-
нань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-
дослідними інституціями . За такого великого розма-
їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , син-
тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій
економіки України .                   [pic]                    I   Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але не-
ухильного включення економіки України до системи міжна-
родного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних про-
цесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови ,
що складаються у світовій економічній системі.

- по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій
 посилюєть-
  ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна
  ціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя .
- по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що
 веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та
 вилу-
  чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва ,
а з
  іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного
світового
  господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних
  блоків та інтеграційних угрупувань .
 - по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе-
  ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та
  пропор-
   ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок .
 - по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного
  економіч-
   ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які
 отримують
   могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції .
 - по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації .
  Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського
  капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» .[pic]                     ІІ


    Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір
 є входження України до ЄС .
    Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання
 Угоди про Партнерство і Співробітництво
 між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра-
 дою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та
 питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових
 Незалежних Держав , а також
 підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії
 паном Жаком Сантером Спільної заяви по
 результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до
 держави не члена ЄС , в червні 1995 року .
 Особливого значення для поглиблення довіри до України та
 закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти
 до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради
 Європи , що вже відбулося .

    Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток
 співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу
 чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг
 торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор-
 гівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш
 конкурентноздатних сфер української еко-
 номіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського
 господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають
 отримати більше можливості
 для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка
 нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного
 співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та
 інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на-
 буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній
 реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та
 багатьом іншим невідкладним
 завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України
 при ЄС.
 [pic]                               ІІІ


    Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні
 завдання економічних відносин з ЄС . Консульта-
 ції з цього приводу з представниками кількох країн-членів
 ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та
 економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю ,
 що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так
 званих «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарів та
 сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо-
 нальне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у
 західноєвропейські структури .

    Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь-
 кий Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на
 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та
 Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та
 Співробітництво і набуття чинності Угодою про
 торгівлю між Україноюта ЄС , проблеми узгодження підходів
 сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективнос-
 ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають
 розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення
 конкретних , в першу чергу - економічних -
 цілей .
    Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним
 членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.
 Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли
 Комітет Міністрів Ради Європи юридично зат-
 вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї
 авторитетної міжнародної організації.Ця
 подія стала актом юридичного визнання авторитету України,
 її права на входження в усі європейські структури , що створює на
 континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс на поглиблення
 демократичних перетворень .

 [pic]       [pic]

                      Використана   література1.        Економіка зарубіжних країн ; Київ «Либідь» 1996

2.     Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 1979

3. «Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і
  перспективи співробітництва» ;Київ 1995смотреть на рефераты похожие на "Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия"