Экономическая теория

Основні макроекономічні показники


           Основні макроекономічні показники

 Кінцевий продукт – сукупність товарів і послуг, що купуються для
 особистого споживання, а не для перепродажу або подальшої переробки


 Валовий національний продукт


1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни
  незалежно від їх територіального розміщення


2 Визначення:


3 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків,
  який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових
  цінах, включає вартість спожитих населенням товарів і послуг, державних
  закупівель, капітальні вкладення і сальдо платіжного балансу


4 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків,
  який виражає сукупну ринкову вартість товарів і послуг, виготовлених в
  країні протягом року


5 Обчислюється:


6 За видатками: ВНП = C + Ig + G + Xn


7 C – особисті споживацькі видатки:  предмети  споживання  тривалого
  використання, товари поточного споживання, споживацькі видатки на
  послуги


8 Ig – валові приватні внутрішні інвестиції: кінцеві покупки устаткування,
  будівництво, зміна запасів


9 G – державні закупки товарів і послуг – всі державні видатки на кінцеву
  продукцію підприємств і на прямі закупки ресурсів


10 Xn – чистий експорт – величина, на яку закордонні видатки на державні
  товари і послуги країни перевищують державні видатки на закордонні
  товари і послуги


11 За прибутками: ВНП = ВСК + НПБ + З + Р + П + ПВ + ПК


12 ВСК – відрахування на споживання капіталу – амортизація


13 НПБ – непрямі податки на бізнес: податок з продаж, акцизи, податки на
  майно, ліцензійні платежі, мито


14 З – винагорода за працю найманим робітникам


15 Р – рентні платежі – прибутки господарів житла і землі, що забезпечують
  економіки ресурсами власності


16 П – процентні платежі – прибутки кредиторів, які ті отримують від
  позичальників як плату за користування грошима


17 ПВ – прибутки від власності – чистий прибуток підприємств


18 ПК – прибутки корпорацій


19 Взаємопов'язаний з валовим внутрішнім продуктом: на відміну від ВВП
  включає і суму чистих прибутків із-за кордону


20 На відміну від НД включає і доходи, отримані в невиробничій сфері, і
  амортизацію від основних фондів


 Валовий внутрішній продукт


1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни, які
  розміщені на її території


2 Визначення: Показник  статистики  національного  доходу  в  системі
  національних рахунків, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів і
  послуг, вироблених на території даної країни, у ринкових цінах.


3 За своєю натурально-речовинною формою є сукупністю предметів і послуг, що
  використовувались протягом даного року на споживання і накопичення.


 Чистий національний продукт


1 Характеризує результати виробництва підприємств і організацій країни


2 Визначення: ВНП за відрахуванням тої частини, яка необхідна для заміни
  засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції


3 Формула: ЧНП = ВНП – ВСК


 Національний доход


1 Характеризує прибуток, який заробили постачальники ресурсів від участі у
  поточному виробництві


2 Визначення:


3 Узагальнюючий показник економічного розвитку країни,  який  виражає
  загальний прибуток, отриманий постачальниками ресурсів за їхній внесок
  у виробництво валового національного продукту.


4 Показник статистики національного доходу в системі національних рахунків,
  який виражає вартість  частини  сукупного  суспільного  продукту,
  одержувану за відрахуванням усіх  матеріальних  витрат  на  його
  виробництво.


5 Формула: НД = ЧНП – НПБ = ВНП – ВСК – НПБ = З + Р + П + ПВ + ПК


6 Розраховується в поточних цінах


7 Обчислюється:


8 Виробничим методом: НД = (ВП – ВМВВ)1 + (ВП – ВМВВ)2 + … + (ВП – ВМВВ)n


9 ВП – валова продукція і-ої галузі


10 ВМВВ – вартість матеріальних виробничих витрат


11 n – кількість галузей матеріального виробництва


12 Розподільчим методом (радянська статистика): НД – сума первинних доходів
  фізичних і юридичних осіб в сфері матеріального виробництва


13 Методом кінцевого використання:  НД – сума кінцевих доходів галузей
  матеріального і  нематеріального  виробництва  і  населення  (що
  використана на споживання і нагромадження)

I. Доход особистого споживання (особистий доход)

14 Характеризує прибуток, який постачальники ресурсів фактично одержали


15 Формула: ОД = НД – ВСС – ППК – НПК + ТП


16 ВСС – внески на соціальне страхування


17 ППК – податки на прибуток корпорацій


18 НПК – нерозподілені прибутки корпорацій


19 ТП – трансферні платежі

II. Рівень цін

20 Визначення: Середня зважена цін, за якими купуються готові товари та
  послуги в державі


21 Виражається у вигляді індексу


22 Індекс цін: Iц = (Pдр/ Pбр)*100%


23 Pдр – ціна ринкового кошику в даному році


24 Pбр – ціна ринкового кошику в базовому році


25 (Номінальний ВНП / Індекс цін)*100% = Реальний ВНП

III. Рівень безробіття

26 Визначення: Доля робочої сили, яка не має роботи на даний момент


27 Формула: Рівень безробіття = (Кількість робочої сили, що не має роботи /
  Кількість робочої сили)*100%


28 Закон Оукена: Коли рівень безробіття перевищує нормальний рівень (3-4%)
  на 1%, спостерігається спад ВНП на 2,5%


 Процентна ставка

 1. Визначення: Плата, яку отримує  кредитор  від  позичальника  за
  користування грошима
 2. Види:
  a. За суб'єктом встановлення:
    . Процентна ставка , встановлена НБ

1 Процентна ставка комерційних банків, що розраховується як процент від
  процентної ставки НБ


2 За реальністю:


3 Номінальна – процентна ставка, встановлена банком


4 Реальна = (Номінальна процентна ставка / Індекс цін)*100%смотреть на рефераты похожие на "Основні макроекономічні показники"