Бухгалтерский учет и аудит

Новый украинский план счетов(рус/укр)


|Синтетичні рахунки  |Субрахунки (рахунки другого   |Сфера     |
|(рахунки першого   |порядку)            |застосування |
|порядку)       |                |       |
|код|назва       |код|назва            |       |
|1 |2         |3 |4              |5       |
|Клас 1. Необоротні рахунки                       |
|10 |Основні засоби  |101|Земельні ділянки      |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|  |         |102|Капітальні витрати на    |       |
|  |         |  |поліпшення земель      |       |
|  |         |103|Будинки та споруди     |       |
|  |         |104|Машини та обладнання    |       |
|  |         |105|Транспортні засоби     |       |
|  |         |106|Інструменти, прилади та   |       |
|  |         |  |інвентар          |       |
|  |         |107|Робоча і продуктивна худоба |       |
|  |         |108|Багаторічні насадження   |       |
|  |         |109|Інші основні засоби     |       |
|11 |Інші необоротні  |111|Бібліотечні фонди      |Всі види   |
|  |матеріальні активи|  |              |діяльності  |
|  |         |112|Малоцінні необоротні    |       |
|  |         |  |матеріальні активи     |       |
|  |         |113|Тимчасові (нетитульні)   |       |
|  |         |  |споруди           |       |
|  |         |114|Природні ресурси      |       |
|  |         |115|Інвентарна тара       |       |
|  |         |116|Предмети прокату      |       |
|  |         |117|Інші необоротні матеріальні |       |
|  |         |  |активи           |       |
|12 |Нематеріальні   |121|Права користування     |Всі види   |
|  |активи      |  |природними ресурсами    |діяльності  |
|  |         |122|Права користування майном  |       |
|  |         |123|Права на знаки для товарів і|       |
|  |         |  |послуг           |       |
|  |         |124|Права на об’єкти промислової|       |
|  |         |  |власності          |       |
|  |         |125|Авторські та суміжні з ними |       |
|  |         |  |права            |       |
|  |         |126|Гудвіл           |       |
|  |         |127|Інші нематеріальні активи  |       |
|13 |Знос необоротних |131|Знос основних засобів    |Всі види   |
|  |активів      |  |              |діяльності  |
|  |         |132|Знос інших необоротних   |       |
|  |         |  |матеріальних активів    |       |
|  |         |133|Знос нематеріальних активів |       |
|14 |Довгострокові   |141|Інвестиції в зв’язані    |Всі види   |
|  |фінансові     |  |сторони за методом обліку  |діяльності  |
|  |інвестиції    |  |участі в капіталі      |       |
|  |         |142|Інші інвестиції в зв’язані |       |
|  |         |  |сторони           |       |
|  |         |143|Інвестиції в незв’язані   |       |
|  |         |  |сторони           |       |
|15 |Капітальні    |151|Капітальне будівництво   |Всі види   |
|  |інвестиції    |  |              |діяльності  |
|  |         |152|Придбання (виготовлення)  |       |
|  |         |  |основних засобів      |       |
|  |         |153|Придбання інших необоротних |       |
|  |         |  |матеріальних активів    |       |
|  |         |154|Придбання (створення)    |       |
|  |         |  |нематеріальних активів   |       |
|  |         |155|Формування основного стада |       |
|16 |Довгострокова   |161|Заборгованість за майно, що |Всі види   |
|  |дебіторська    |  |передано у фінансову оренду |діяльності  |
|  |заборгованість  |  |              |       |
|  |         |162|Довгострокові векселі    |       |
|  |         |  |одержані          |       |
|  |         |163|Інша дебіторська      |       |
|  |         |  |заборгованість       |       |
|17 |Відстрочені    |  |За видами відстрочених   |Всі види   |
|  |податкові активи |  |податкових активів     |діяльності  |
|18 |Інші необоротні  |  |За видами активів      |Всі види   |
|  |активи      |  |              |діяльності  |
|19 |Негативний гудвіл |  |За видами об’єктів     |Всі види   |
|  |         |  |інвестування        |діяльності  |
|Клас 2. Запаси                             |
|20 |Виробничі запаси |201|Сировина й матеріали    |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|  |         |202|Купівельні напівфабрикати та|       |
|  |         |  |комплектуючі вироби     |       |
|  |         |203|Паливо           |       |
|  |         |204|Тара і тарні матеріали   |       |
|  |         |205|Будівельні матеріали    |       |
|  |         |206|Матеріали передані у    |       |
|  |         |  |переробку          |       |
|  |         |  |Запасні частини       |       |
|  |         |207|Матеріали          |       |
|  |         |208|Сільгосподарського     |       |
|  |         |  |призначення         |       |
|  |         |209|Інші матеріали       |       |
|21 |Тварини на    |211|Молодняк тварин на     |Сільське   |
|  |вирощуванні і   |  |вирощуванні         |господарство, |
|  |відгодівлі    |  |              |підприємства з|
|  |         |  |              |підсобним   |
|  |         |  |              |виробництвом |
|  |         |  |              |та інші    |
|  |         |212|Птиця            |       |
|  |         |213|Звірі            |       |
|  |         |214|Кролі            |       |
|  |         |215|Сім’ї бджіл         |       |
|  |         |216|Доросла худоба вибракувана з|       |
|  |         |217|основного стада       |       |
|  |         |218|Худоба, прийнята від    |       |
|  |         |  |населення для реалізації  |       |
|22 |Малоцінні та   |  |За видами предметів     |Всі види   |
|  |швидкозношувані  |  |              |діяльності  |
|  |предмети     |  |              |       |
|23 |виробництво    |  |За видами виробництва    |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|24 |Брак у виробництві|  |За видами продукції     |Галузі    |
|  |         |  |              |матеріального |
|  |         |  |              |виробництва  |
|25 |Напівфабрикати  |  |За видами напівфабрикатів  |Промисловість |
|26 |Готова продукція |  |За видами готової продукції |Промисловість,|
|  |         |  |              |сільське   |
|  |         |  |              |господарство |
|  |         |  |              |та інші    |
|27 |Продукція     |  |За видами продукції     |Сільське   |
|  |сільськогосподарсь|  |              |господарство |
|  |кого виробництва |  |              |       |
|28 |Товари      |281|Товари на складі      |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|  |         |282|Товари в торгівлі      |       |
|  |         |283|Товари на комісії      |       |
|  |         |284|Тара під товарами      |       |
|  |         |285|Торгова націнка       |       |
|29 |……………………..    |  |              |       |
|Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи                |
|30 |Каса       |301|Каса в національній валюті |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|  |         |302|Каса в іноземній валюті   |       |
|31 |Рахунки в банках |311|Поточні рахунки в      |Всі види   |
|  |         |  |національній валюті     |діяльності  |
|  |         |312|Поточні рахунки в іноземній |       |
|  |         |  |валюті           |       |
|  |         |313|Інші рахунки в банку в   |       |
|  |         |  |національній валюті     |       |
|  |         |314|Інші рахунки в банку в   |       |
|  |         |  |іноземній валюті      |       |
|32 |…………………….     |  |              |       |
|33 |Інші кошти    |331|Грошові документи в     |Всі види   |
|  |         |  |національній валюті     |діяльності  |
|  |         |332|Грошові документи в     |       |
|  |         |  |іноземній валюті      |       |
|  |         |333|Грошові кошти в дорозі в  |       |
|  |         |  |національній валюті     |       |
|  |         |334|Грошові кошти в дорозі в  |       |
|  |         |  |іноземній валюті      |       |
|34 |Короткострокові  |341|Короткострокові векселі   |Всі види   |
|  |векселі одержані |  |одержані в національній   |діяльності  |
|  |         |  |валюті           |       |
|  |         |342|Короткострокові векселі   |       |
|  |         |  |одержані в іноземній валюті |       |
|35 |Поточні фінансові |351|Еквіваленти грошових коштів |Всі види   |
|  |інвестиції    |  |              |діяльності  |
|  |         |352|Інші поточні фінансові   |       |
|  |         |  |інвестиції         |       |
|36 |Розрахунки з   |361|Розрахунки з вітчизняними  |Всі види   |
|  |покупцями та   |  |партнерами         |діяльності  |
|  |замовниками    |  |              |       |
|  |         |362|Розрахунки з іноземними   |       |
|  |         |  |партнерами         |       |
|37 |Розрахунки з   |371|Розрахунки за виданими   |Всі види   |
|  |різними дебіторами|  |авансами          |діяльності  |
|  |         |372|Розрахунки з підзвітними  |       |
|  |         |  |особами           |       |
|  |         |373|Розрахунки за нарахованими |       |
|  |         |  |доходами          |       |
|  |         |374|Розрахунки за претензіями  |       |
|  |         |375|Розрахунки за відшкодуванням|       |
|  |         |  |завданих збитків      |       |
|  |         |376|Розрахунки за позиками   |       |
|  |         |  |членам кредитних спілок   |       |
|  |         |377|Розрахунки з іншими     |       |
|  |         |  |дебіторами         |       |
|38 |Резерв сумнівних |  |За дебіторами        |Всі види   |
|  |боргів      |  |              |діяльності  |
|39 |Витрати майбутніх |  |За видами витрат      |Всі види   |
|  |періодів     |  |              |діяльності  |
|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань           |
|40 |Статутний капітал |  |За видами капіталу     |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|41 |Пайовий капітал  |  |За видами капіталу     |Кооперативні |
|  |         |  |              |організації, |
|  |         |  |              |кредитні   |
|  |         |  |              |спілки    |
|42 |Додатковий капітал|421|Емісійний дохід       |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|  |         |422|Інший вкладений капітал   |       |
|  |         |423|Дооцінка активів      |       |
|  |         |424|Безоплатно одержані     |       |
|  |         |  |необоротні активи      |       |
|  |         |425|Інший додатковий капітал  |       |
|43 |Резервний капітал |  |За видами капіталу     |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|44 |Нерозподілені   |441|Прибуток нерозподілений   |Всі види   |
|  |прибутки     |  |              |діяльності  |
|  |(непокриті збитки)|  |              |       |
|  |         |442|Непокриті збитки      |       |
|  |         |443|Прибуток використаний у   |       |
|  |         |  |звітному періоді      |       |
|45 |Вилучений капітал |451|Вилучені акції       |Всі види   |
|  |         |  |              |діяльності  |
|  |         |452|Вилучені вклади і паї    |       |
|  |         |453|Інший вилучений капітал   |       |
|46 |Неоплачений    |  |За видами капіталу     |Всі види   |
|  |капітал      |  |              |діяльності  |
|47 |Забезпечення   |471|Забезпечення виплат     |Всі види   |
|  |майбутніх витрат і|  |відпусток          |діяльності  |
|  |платежів     |  |              |       |
|  |         |472|Додаткове пенсійне     |       |
|  |         |  |забезпечення        |       |
|  |         |473|Забезпечення гарантійних  |       |
|  |         |  |зобов’язань         |       |
|  |         |474|Забезпечення інших витрат і |       |
|  |         |  |платежів          |       |
|48 |Цільове      |  |За об’єктами фінансування  |Всі види   |
|  |фінансування і  |  |              |діяльності  |
|  |цільові      |  |              |       |
|  |надходження    |  |              |       |
|49 |Страхові резерви |491|Резерви незароблених премій |Страхова   |
|  |         |  |              |діяльність  |
|  |         |492|Резерви збитків       |       |
|  |         |493|Інші страхові резерви    |       |
|  |         |494|Частка перестраховиків у  |       |
|  |         |  |резервах незароблених премій|       |
|  |         |495|Частка перестраховиків у  |       |
|  |         |  |резервах збитків      |       |
|  |         |496|Частка перестраховиків у  |       |
|  |         |  |інших страхових резервах  |       |
|  |         |497|Результат зміни резервів  |       |
|  |         |  |незароблених премій     |       |
|  |         |498|Результат зміни резервів  |       |
|  |         |  |збитків           |       |
|Клас 5. Довгострокові зобов’язання                   |
|50 |Довгострокові   |501|Довгострокові кредити банків|Всі види   |
|  |позики      |  |в національній валюті    |діяльності  |
|  |         |502|Довгострокові кредити банків|       |
|  |         |  |в іноземній валюті     |       |
|  |         |503|Відстрочені довгострокові  |       |
|  |         |  |кредити банків в      |       |
|  |         |  |національній валюті     |       |
|  |         |504|Відстрочені довгострокові  |       |
|  |         |  |кредити банків в іноземній |       |
|  |         |  |валюті           |       |
|  |         |505|Інші довгострокові позики в |       |
|  |         |  |національній валюті     |       |
|  |         |506|Інші довгострокові позики в |       |
|  |         |  |іноземній валюті      |       |
|51 |Довгострокові   |511|Довгострокові векселі видані|Всі види   |
|  |векселі видані  |  |в національній валюті    |діяльності  |
|  |         |512|Довгострокові векселі видані|       |
|  |         |  |в іноземній валюті     |       |
|52 |Довгострокові   |521|Зобов’язання за облігаціями |Всі види   |
|  |зобов’язання за  |  |              |діяльності  |
|  |облігаціями    |  |              |       |
|  |         |522|Премія за випущеними    |       |
|  |         |  |облігаціями         |       |
|  |         |523|Дисконт за випущеними    |       |
|  |         |  |облігаціями         |       |
|53 |Довгострокові   |531|Зобов’язання з фінансової  |Всі види   |
|  |зобов’язання з  |  |оренди           |діяльності  |
|  |оренди      |  |              |       |
|  |         |532|Зобов’язання з оренди    |       |
|  |         |  |цілісних майнових комплексів|       |
|54 |Відстрочені    |  |За видами зобов’язань    |Всі види   |
|  |податкові     |  |              |діяльності  |
|  |зобов’язання   |  |              |       |
|55 |Інші довгострокові|  |За видами зобов’язань    |Всі види   |
|  |зобов’язання   |  |              |діяльності  |
|56 |……………………….    |  |              |       |
|57 |……………………….    |  |              |       |
|58 |……………………….    |  |              |       |
|59 |……………………….    |  |              |       |
|Клас 6. Поточні зобов'язання                      |
|60|Короткострокові  |601|Короткострокові кредити   |Всі види   |
| |позики      |  |банків в національній валюті|діяльності  |
| |         |602|Короткострокові кредити   |       |
| |         |  |банків в іноземній валюті  |       |
| |         |603|Відстрочені короткострокові |       |
| |         |  |кредити банків в      |       |
| |         |  |національній валюті     |       |
| |         |604|Відстрочені короткострокові |       |
| |         |  |кредити банків в іноземній |       |
| |         |  |валюті           |       |
| |         |605|Прострочені позики в    |       |
| |         |  |національній валюті     |       |
| |         |606|Прострочені позики в    |       |
| |         |  |іноземній валюті      |       |
|61|Поточна      |611|Поточна заборгованість за  |Всі види   |
| |заборгованість за |  |довгостроковими       |діяльності  |
| |довгостроковими  |  |зобов'язаннями в      |       |
| |зобов'язаннями  |  |національній валюті     |       |
| |         |612|Поточна заборгованість за  |       |
| |         |  |довгостроковими       |       |
| |         |  |зобов'язаннями в іноземній |       |
| |         |  |валюті           |       |
|62|Короткострокові  |621|Короткострокові векселі   |Всі види   |
| |векселі видані  |  |видані в національній валюті|діяльності  |
| |         |622|Короткострокові векселі   |       |
| |         |  |видані в іноземній валюті  |       |
|63|Розрахунки з   |631|Розрахунки з вітчизняними  |Всі види   |
| |постачальниками та|  |партнерами         |діяльності  |
| |підрядниками   |  |              |       |
| |         |632|Розрахунки з іноземними   |       |
| |         |  |партнерами         |       |
|64|Розрахунки за   |641|Розрахунки з податків    |Всі види   |
| |податками й    |  |              |діяльності  |
| |платежами     |  |              |       |
| |         |642|Розрахунки з обов'язкових  |       |
| |         |  |платежів          |       |
| |         |643|Податкові зобов'язання   |       |
| |         |644|Податковий кредит      |       |
|65|Розрахунки за   |651|За пенсійним забезпеченням |Всі види   |
| |страхуванням   |  |              |діяльності  |
| |         |652|За соціальним страхуванням |       |
| |         |653|За страхуванням на випадок |       |
| |         |  |безробіття         |       |
| |         |654|За індивідуальним      |       |
| |         |  |страхуванням        |       |
| |         |655|За страхуванням майна    |       |
|66|Розрахунки з   |661|Розрахунки за заробітною  |Всі види   |
| |оплати праці   |  |платою           |діяльності  |
| |         |662|Розрахунки з депонентами  |       |
|67|Розрахунки з   |671|Розрахунки за нарахованими |Всі види   |
| |учасниками    |  |дивідендами         |діяльності  |
| |         |672|Розрахунки за іншими    |       |
| |         |  |виплатами          |       |
|68|Розрахунки за   |681|Розрахунки за авансами   |Всі види   |
| |іншими операціями |  |державними         |діяльності  |
| |         |682|Внутрішні розрахунки    |       |
| |         |683|Внутрішньогосподарські   |       |
| |         |  |розрахунки         |       |
| |         |684|Розрахунки за нарахованими |       |
| |         |  |відсотками         |       |
| |         |685|Інші розрахунки       |       |
|69|Доходи майбутніх |  |За видами доходів      |Всі види   |
| |періодів     |  |              |діяльності  |
|Клас 7. Доходи і результати діяльності                 |
|70|Доходи від    |701|Дохід від реалізації готової|Всі види   |
| |реалізації    |  |продукції          |діяльності  |
| |         |702|Дохід від реалізації товарів|       |
| |         |703|Дохід від реалізації робіт і|       |
| |         |  |послуг           |       |
| |         |704|Вирахування з доходу    |       |
|71|Інший операційний |711|Дохід від реалізації    |Всі види   |
| |дохід       |  |іноземної валюти      |діяльності  |
| |         |712|Дохід від реалізації інших |       |
| |         |  |оборотних активів      |       |
| |         |713|Дохід від операційної оренди|       |
| |         |  |активів           |       |
| |         |714|Дохід від операційної    |       |
| |         |  |курсової різниці      |       |
| |         |715|Одержані пені, штрафи,   |       |
| |         |  |неустойки          |       |
| |         |716|Відшкодування раніше    |       |
| |         |  |списаних активів      |       |
| |         |717|Дохід від списання     |       |
| |         |  |кредиторської заборгованості|       |
| |         |718|Одержані гранти та субсидії |       |
| |         |719|Інші доходи від операційної |       |
| |         |  |діяльності         |       |
|72|Дохід від участі в|721|Дохід від інвестицій в   |Всі види   |
| |капіталі     |  |асоційовані підприємства  |діяльності  |
| |         |722|Дохід від спільної     |       |
| |         |  |діяльності         |       |
| |         |723|Дохід від інвестицій в   |       |
| |         |  |дочірні підприємства    |       |
|73|Інші фінансові  |731|Дивіденди одержані     |Всі види   |
| |доходи      |  |              |діяльності  |
| |         |732|Відсотки одержані      |       |
| |         |733|Інші доходи від фінансових |       |
| |         |  |операцій          |       |
|74|Інші доходи    |741|Дохід від реалізації    |Всі види   |
| |         |  |фінансових інвестицій    |діяльності  |
| |         |742|Дохід від реалізації    |       |
| |         |  |необоротних активів     |       |
| |         |743|Дохід від реалізації    |       |
| |         |  |майнових комплексів     |       |
| |         |744|Дохід від неопераційної   |       |
| |         |  |курсової різниці      |       |
| |         |745|Дохід від безоплатно    |       |
| |         |  |одержаних активів      |       |
| |         |746|Інші доходи від звичайної  |       |
| |         |  |діяльності         |       |
|75|Надзвичайні доходи|751|Відшкодування збитків від  |Всі види   |
| |         |  |надзвичайних подій     |діяльності  |
| |         |752|Інші надзвичайні доходи   |       |
|76|Страхові платежі |  |За видами страхування    |Всі види   |
| |         |  |              |діяльності  |
|77|………………….     |  |              |       |
|78|………………….     |  |              |       |
|79|Фінансові     |791|Результат основної     |Всі види   |
| |результати    |  |діяльності         |діяльності  |
| |         |792|Результат фінансових    |       |
| |         |  |операцій          |       |
| |         |793|Результат іншої звичайної  |       |
| |         |  |діяльності         |       |
| |         |794|Результат надзвичайних подій|       |
|Клас 8. Витрати за елементами                      |
|80|Матеріальні    |801|Витрати сировини і     |Всі види   |
| |витрати      |  |матеріалів         |діяльності  |
| |         |802|Витрати покупних      |       |
| |         |  |напівфабрикатів та     |       |
| |         |  |комплектуючих        |       |
| |         |803|Витрати палива й енергії  |       |
| |         |804|Витрати тари й тарних    |       |
| |         |  |матеріалів         |       |
| |         |805|Витрати будівельних     |       |
| |         |  |матеріалів         |       |
| |         |806|Витрати запасних частин   |       |
| |         |807|Витрати матеріалів     |       |
| |         |  |сільськогосподарського   |       |
| |         |  |призначення         |       |
| |         |808|Витрати товарів       |       |
| |         |809|Інші матеріальні витрати  |       |
|81|Витрати на оплату |811|Виплати за окладами і    |Всі види   |
| |праці       |  |тарифами          |діяльності  |
| |         |812|Премії та заохочення    |       |
| |         |813|Компенсаційні виплати    |       |
| |         |814|Оплата відпусток      |       |
| |         |815|Оплата іншого        |       |
| |         |  |невідпрацьованого часу   |       |
| |         |816|Інші витрати на оплату праці|       |
|82|Відрахування на  |821|Відрахування на пенсійне  |Всі види   |
| |соціальні заходи |  |забезпечення        |діяльності  |
| |         |822|Відрахування на соціальне  |       |
| |         |  |страхування         |       |
| |         |823|Страхування на випадок   |       |
| |         |  |безробіття         |       |
| |         |824|Відрахування на       |       |
| |         |  |індивідуальне страхування  |       |
|83|амортизація    |831|Амортизація основних засобів|Всі види   |
| |         |  |              |діяльності  |
| |         |832|Амортизація інших      |       |
| |         |  |необоротних матеріальних  |       |
| |         |  |активів           |       |
| |         |833|Амортизація нематеріальних |       |
| |         |  |активів           |       |
|84|Інші операційні  |  |За видами витрат      |Всі види   |
| |витрати      |  |              |діяльності  |
|85|Інші затрати   |  |За видами затрат      |Всі види   |
| |         |  |              |діяльності  |
|86|……………………     |  |              |       |
|87|……………………     |  |              |       |
|88|……………………     |  |              |       |
|89|……………………     |  |              |       |
|Клас 9. Витрати діяльності                       |
|90|Собівартість   |901|Собівартість реалізованої  |Всі види   |
| |реалізації    |  |готової продукції      |діяльності  |
| |         |902|Собівартість реалізованих  |       |
| |         |  |товарів           |       |
| |         |903|Собівартість реалізованих  |       |
| |         |  |робіт і послуг       |       |
|91|Загальновиробничі |  |За видами витрат      |Всі види   |
| |витрати      |  |              |діяльності  |
|92|Адміністративні  |  |За видами витрат      |Всі види   |
| |витрати      |  |              |діяльності  |
|93|Витрати на збут  |  |За видами витрат      |Всі види   |
| |         |  |              |діяльності  |
|94|Інші витрати   |941|Витрати на дослідження і  |Всі види   |
| |операційної    |  |розробки          |діяльності  |
| |діяльності    |  |              |       |
| |         |942|Собівартість реалізованої  |       |
| |         |  |іноземної валюти      |       |
| |         |943|Собівартість реалізованих  |       |
| |         |  |виробничих запасів     |       |
| |         |944|Сумнівні та безнадійні борги|       |
| |         |945|Витрати від операційної   |       |
| |         |  |курсової різниці      |       |
| |         |946|Витрати від знецінення   |       |
| |         |  |запасів           |       |
| |         |947|Нестачі і витрати від    |       |
| |         |  |псування цінностей     |       |
| |         |948|Визнані пені, штрафи,    |       |
| |         |  |неустойки          |       |
| |         |949|Інші витрати операційної  |       |
| |         |  |діяльності         |       |
|95|Фінансові витрати |951|Відсотки за кредит     |Всі види   |
| |         |  |              |діяльності  |
| |         |952|Інші фінансові витрати   |       |
|96|Витрати від участі|961|Витрати від інвестицій в  |Всі види   |
| |в капіталі    |  |асоційовані підприємства  |діяльності  |
| |         |962|Витрати від спільної    |       |
| |         |  |діяльності         |       |
| |         |963|Витрати від інвестицій в  |       |
| |         |  |дочірні підприємства    |       |
|97|Інші витрати   |971|Собівартість реалізованих  |Всі види   |
| |         |  |фінансових інвестицій    |діяльності  |
| |         |972|Собівартість реалізованих  |       |
| |         |  |необоротних активів     |       |
| |         |973|Собівартість реалізованих  |       |
| |         |  |майнових комплексів     |       |
| |         |974|Витрати від неопераційних  |       |
| |         |  |курсових різниць      |       |
| |         |975|Уцінка необоротних активів і|       |
| |         |  |фінансових інвестицій    |       |
| |         |976|Списання необоротних активів|       |
| |         |977|Інші витрати звичайної   |       |
| |         |  |діяльності         |       |
| |         |978|Виплати страхових сум та  |       |
| |         |  |страхових відшкодувань   |       |
| |         |979|Перестрахування       |       |
|98|Податки на    |981|Податки на прибуток від   |Всі види   |
| |прибуток     |  |звичайної діяльності    |діяльності  |
| |         |982|Податки на прибуток від   |       |
| |         |  |надзвичайних подій     |       |
|99|Надзвичайні    |991|Витрати від стихійного лиха |Всі види   |
| |витрати      |  |              |діяльності  |
| |         |992|Витрати від техногенних   |       |
| |         |  |катастроф і аварій     |       |
| |         |993|Інші надзвичайні витрати  |       |
|Клас 0. Позабалансові рахунки                      |
|01|Орендовані    |  |За видами активів      |Всі види   |
| |необоротні активи |  |              |діяльності  |
|02|Активи на     |021|Устаткування прийняте для  |Всі види   |
| |відповідальному  |  |монтажу           |діяльності  |
| |зберіганні    |  |              |       |
| |         |022|Матеріали прийняті для   |       |
| |         |  |переробки          |       |
| |         |023|Матеріальні цінності на   |       |
| |         |  |відповідальному зберіганні |       |
| |         |024|Товари прийняті на комісію |       |
| |         |025|Майно в довірчому управлінні|       |
|03|Контрактні    |  |За видами зобов'язань    |Всі види   |
| |зобов'язання   |  |              |діяльності  |
|04|Непередбачені   |041|Непередбачені активи    |Всі види   |
| |активи і     |  |              |діяльності  |
| |зобов'язання   |  |              |       |
| |         |042|Непередбачені зобов'язання |       |
|05|Гарантії та    |  |За видами гарантій та    |Всі види   |
| |забезпечення   |  |забезпечень наданих     |діяльності  |
| |надані      |  |              |       |
|06|Гарантії та    |  |За видами гарантій та    |Всі види   |
| |забезпечення   |  |забезпечень отриманих    |діяльності  |
| |отримані     |  |              |       |
|07|Списані активи  |071|Списана дебіторська     |Всі види   |
| |         |  |заборгованість       |діяльності  |
| |         |072|Невідшкодовані нестачі і  |       |
| |         |  |витрати від псування    |       |
| |         |  |цінностей          |       |
|08|Бланки суворого  |  |За видами бланків      |Всі види   |
| |обліку      |  |              |діяльності  |смотреть на рефераты похожие на "Новый украинский план счетов(рус/укр)"