ћатематика

Ўпаргалка: математика_Latvija_LLU


  1. Pamatj?dzieni par rind?m: skait?u rindas defin?cija, rindas
   parci?lsumma, konver?ences defin?cija.
  Par rindu sauc virknes (a1, a2, a3,..., an,... ) locek?u bezgal?gu
  summu.
  an- rindas visp?r?gais loceklis. Rindas parci?lsumma-
  Sn=a1+ a2+ a3+...+ an. Ja parci?lsummai eksist? gal?ga robe?a, kad n=>?
  tad saka, ka rinda konver??, pret?j? gad?jum? rinda diver??. Rindu sauc
  par konver?entu, ja t?s parci?lsumma virknei ir gal?ga robe?a. ?o robe?u
  sauc par konver?entas rindas summu. Ja parci?lsummu nav gal?gas robe?as,
  tad rindu sauc par diver?entu. Diver?entai rindai nav summas. 2.Pozit?vu
  sk. rindu konver?ences nepiecie?am? paz?me. Sn=a1+ a1+...+ an-1+ an; Sn-
  1=a1+ a1+...+ an-1; an=Sn- Sn-1; Pie??mums: rinda konver??
    ;
          ja rinda konver??, tad robe?a kad n=>? ir 0.
  2. Pozit?vu sk. rindu konver?ences pietiekam?s paz?mes.
  a) Sal?dzin??anas paz?me:         0?an?bn , a) ja rinda
  konver?? =>     konver??. b) ja rinda     diver?? =>
  diver??. c) ja             , k?±?;k?0, tad abas

  rindas uzvedas vien?di. b) Dalamb?ra paz?me:             ,
  S<1 rinda k onver??, S>1 rinda diver??, S=1 paz?me nedod atbildi. c) Ko??
  paz?me          , S<1 rinda konver??, S>1 rinda diver??, S=1
  j??em cita paz?me. d) Integr?l? paz?me:           ,S=?,0 rinda
  diver??, cit?di konver??.
  3. Altern?jo??s rindas, Leibnica paz?me, absol?t? un nosac?t? konver??
   nce.
  Rindu sauc par altern?jo?u, ja jebkuriem rindas blakus locek?iem ir
  pret?jas z?mes: u1-u2+u3-...+(-1)n-1un+..., kur burti u1,u2,u3,...apz?m?
  pozit?vus sk., ir mai?z?mju rindas. Leibnica paz?me: Mai?z?mju rinda
  konver??, ja t?s locek?i tiecas uz nulli, visu laiku dilstot p?c
  absol?t?s v?rt?bas. T?das rindas atlikumam ir t?sda pati z?me k? pirmajam
  atmetajam loceklim un tas ir maz?ks par to p?c absol?t?s v?rt?bas. Rinda
  konver??, ja izpild?s divi nosac?jumi: 1) an>an+1, 2)         .
  Absol?t? un nosac?t? konver?ence: Rinda u1+u2+...+un+... (1) katr? zi?a
  konver??, ja konver?? pozit?va rinda |u1|+|u2|+...+|un|+... (2), kas
  sast?d?ta no dot?s rindas locek?u absol?taj?m v?rt?b?m. Dot?s rindas
  atlikums p?c absol?t?s v?rt?bas nep?rsniedz atbilsto?o rindas (2)
  atlikumu. Dot?s rindas summa S p?c absol?t?s v?rt?bas nep?rsniedz rindas
  (2) summu SТ, t.i., |S|?SТ. Vien?d?ba ir tikai tad, ja visiem rindas (1)
  locek?iem ir viena un t? pati z?me. Defin?cijas: Rindu sauc par absol?ti
  konver?entu, ja konver?? rinda, kas sast?d?ta no t?s locek?u absol?taj?m
  v?rt?b?m. Rindu sauc par nosac?ti konver?entu, ja t? konver??, bet rinda,
  kas sast?d?ta no t?s locek?u absol?taj?m v?rt?b?m, diver??.
4. Pak?pju rinda, t?s konver?ences interv?ls, ?bela teor?ma.Par pak?pju
  rindu sauc ??da veida rindu: a0+a1x+ a2x2+ ...+anxn+... (1) un ar?
  visp?r?g?k? veid?: a0+ a1(x-x0)+ a2(x-x0)2+ ...+an(x-x0)n+... (2), kur x0
  ir patst?v?gs lielums. Par rindu (1) saka, ka t? ir att?st?ta p?c x
  pak?p?m, par rindu (2), ka t? att?st?ta p?c x-x0 pak?p?m. Konstantes a0,
  a1,..., an,... sauc par pak?pju rindas koeficentiem. Pak?pju rinda
  vienm?r konver?? v?rt?bai x=0. Attiec?b? uz konver?enci citos punktos var
  rasties tr?s gad?jumi: a) var gad?ties, ka pak?pju rinda diver?? visos
  punktos, iz?emot x=0. T?da, piem, ir rinda x+22x2+33x3+...+nnxn+...,
  kurai visp?r?gais loceklis nnxn=(nx)n p?c absol?t?s v?rt?bas neierobe?oti
  aug, s?kot ar momentu, kad nx k??st liel?ks par vienu. T?d?m pak?pju
  rind?m praktiskas noz?mes nav. b) Pak?pju rinda var konver??t visos
  punktos. T?da, piem, ir rinda: 1+x+(x2/2!)+ (x3/3!)+...+(xn-1/(n-
  1)!)+..., kuras summa jebkurai x v?rt?bai ir vien?da ar ex. c) Tipiskaj?
  gad?jum? pak?pju rinda vien? punktu kop? konver??, cit?-diver??. Pak?pju
  rindas: a0+ a1x+ a2x2+...+anxn+... konver?ences apgabals ir k?ds
  interv?ls (-R;R), kas ir simetrisks attiec?b? pret punktu x=0. Da?reiz
  tan? j?ieskaita abi gali x=R, x=-R, da?reiz tikai viens, bet da?reiz abi
  gali j?izsl?dz. Interv?lu (-R;R) sauc par pak?pju rindas konver?ences
  interv?lu, pozit?vo sk. R par konver?ences r?diusu. ?bela teor?ma: Ja
  pak?pju rinda a0+ a1x+ a2x2+...+anxn+... konver?? (absol?ti vai nosac?ti)
  k?d? punkt? x0, tad t? konver?? absol?ti un vienm?r?gi jebkur? sl?gt?
  interv?l? (a,b), kas atrodas interv?la (-|x0|,+|x0|) iek?ien?.
  5.  Funkciju izvirz??ana pak?pju rind?. Teilora un Maklorena rinda.
  Ja funkciju f(x) var izvirz?t pak?pju rind? a0+ a1(x-x0)+ a2(x-x0)2+
  ...+an(x-x0)n+..., tad izvirz?jums ir viens vien?gs un rinda sakr?t ar
  Teilora rindu, kas att?st?ta p?c x-x0. pak?p?m. Teilora rinda: Par
  Teilora rindu (kas att?st?ta p?c x-x0 pak?p?m) funkcijai f(x) sauc
  pak?pju rindu: f(x0)+(fТ(x0)/1)(x-x0)+ (fТТ(x0)/2!)(x-
  x0)2+...+(fn(x0)/n!)(x-x0)n+..., ja x0=0, tad Teilora rindai (att?st?tai
  p?c x pak?p?m) ir izskats: f(0)+(fТ(0)/1)x+
  (fТТ(0)/2!)x2+...+(fn(0)/n!)xn+.... Maklorena rinda: Pamatojoties uz
  Teilora rindu:
  6. Pak?pju rindu lietojumi.
  F-ju v?rt?bas tuvin?to apr??in??ana:             1+(1/2)+
  (1/8)+ (1/8*6)+ (1/16*2)+ (1/32*120)          ,E=10-3. Robe?u
  apr??in??ana: x=>0; ex~1+x; sinx~x;
  cosx~1-(x2/2); (1+x)2~1+2x; ln(1+x)~x; arctgx~x. Integr??u tuvin?ta
  apr??in??anai:          ; E=10-3;
         ; Diferenci?lvien?dojums tuvin?ta atvasin??ana:
          .
  7. Furj? rinda. Funkciju izvirz??ana Furj? rind?.
  Furj? rinda: f(x)~(a0/2)+a1cosx+ b1sinx+ a2cos2x+ b2sin2x+...,
                 ;                   .

  9. Divk?r?? integr??a defin?cija un apr??in??ana Dekarta koordin?t?s. D:
  Robe?a uz kuru tiecas summa
                             ,kad liel?kais
  parci?lo apgabalu diametrs tiecas uz nulli, sauc par divk?r?o integr?li
  no funkcijas f(x,y) pa apgabalu D. Apz?m?jums [pic]

  Apgabalu D, sauc par regul?ru p?c x, ja novelkot jebkur? viet? l?niju
  x=c, t? krusto apgabala D robe?u ne vair?k , k? 2 reizes. Visp?rregul?rs
  Ц regul?rs p?c x un y Apr??in??ana Dekarta koordin?t?s [pic] ds=dxdy

         10. Divk?r?? integr??a apr??in??ana pol?raj?s koordin?t?s.
                [pic]  f(x,y)=f(rcos(,rsin()=F(r,()
  (S((r*r(( dS=r*dr*d(

  11. Divk?r?? integr??a pielietojums.1.plaknes fig?ras lauk.
  apr??in??ana [pic] 2. Tilpuma apr??in??ana z=z(x,y) [pic] 3. Plaknes
  fig?ras(nehomog?nas) apr??in??ana (=((x,y) [pic] 4. Plaknes fig?ras masas
  centra apr??in??ana c(xc,yc) Ioy- statiskais moments attiec?b? pret y asi


12. Tr?sk?r?? integr??a defin?cija un apr??in??ana Dekarta koor din?t?s
 ,lietojumi. D: Pie?emsim, ka punkta P(x,y,z) funkcija f(x,y,z) ir
 nep?rtraukta telpas apgabala D iek?ien? un uz t? robe?as. Sadal?m D n
 da??s; to tilpumus apz?m?sim ar (v1, (v2,..., (vn. Katr? da?? ?emsim
 punktu un sast?d?sim summu Sn=f(x1,y1,z1) (v1+ f(x2,y2,z2) (v2+...+
 f(xn,yn,zn) (vn . Robe?u uz kuru tiecas Sn , kad liel?kais parci?lo
 apgabalu diametrs tiecas uz nulli, sauc par funkcijas f(x,y,z) tr?sk?r?o
 integr?li pa apgabalu D. Apr??in??ana Lietojumi 1. Tilpuma apr??in??ana
 [pic] 2. Nehomog?na ?erme?a masas apr??in??ana [pic]

 13. Pirm? veida l?nijintegr??i, to apr??in??ana, lietojumi. [pic] 1)
 y=y(x), [pic] [pic] ,ja dota parametriski, tad [pic] 14. Otr? veida
 l?nijintegr??i, to apr??in??ana, lietojumi. 1) y=y(x), dy=yТdx [pic] [pic]
 ,ja dots parametriski, tad [pic] [pic] , ja l?nija L ir nosl?gta, tad
 Gr?na formula [pic] L?nijintegr??u pielietojums 1)darba apr.[pic] 2)
 l?nijas loka garumu apr. [pic] 3)masu nehomog?nai l?nijai apr. [pic]15.
 Pirm? veida virsmas integr??i, to apr??in??ana, lietojumi. [pic] ,apr??ina
 ??idruma pl?smu caur virsmu [pic] 16. Otr? veida virsmas integr??i, to
 apr??in??ana, lietojumi. [pic]  apr??ina ??idruma pl?smu caur virsmu17.Skal?rais lauks. Atvasin?jums dotaj? virzien?.

Ja katra apgabala d punktam, katr? laika moment? t, p?c noteikta likuma
piek?rtu funkciju u, tad saka, ka ir dots skal?rs lauks u=u(x,y,z,t) (1)

Ja f-ja nav atkar?ga no t, tad lauku sauc par stacion?ru u=u(x,y,z) (2)
 Atvasin?jums dotaj? virzien? [pic]lim[pic](3) [pic]
u=u(x,y,z) u(M0) , u(M)  (u= u(M)-u(M0)  [pic]18. Skal?ra lauka
 gradients, t? fizik?l? noz?me. Vektoru kura virzien? skal?r? lauka
 izmai?as ?trums ir visliel?kais, sauc par skal?r? lauka gradientu grad u
 [pic]19. Vektoru lauks. Vektoru lauka pl?sma, t? fizik?l? noz?me. Ja k?d?
 telpas apgabal? katram punktam, katr? laika moment? t ir piek?rtots
 noteikts vektori?ls lielums, tad saka ka ir dots vektori?ls lauks [pic]Par
 vektoru lauka a pl?smu caur virsmu S sauc virsmas integr?li [pic] (1)
 [pic]  (2) 20. Vektoru lauka diver?ence, t?s fizik?l? noz?me. Par
 vektoru lauka diver?enci sauc robe?u no pl?smas un tilpuma attiec?bas, kad
 apgabala diametrs tiecas uz 0  [pic] (1) [pic] (2)
21.Vektoru lauka cirkul?cija, t?s apr??in??ana. Par vektoru lauka
 cirkul?ciju sauc l?nijintegr?li pa sl?gtu l?niju.[pic](3) 22. Vektoru
 lauka rotors, t? fizik?l? noz?me. Par vektoru lauka a rotoru sauc sekojo?o
 determinantu. [pic] [pic]
[pic](3) 23. Potenci?ls lauks. Vektoru lauku a sauc par potenci?lu, ja tas
 ir vien?ds ar k?da skal?r? lauka gradientu [pic]


25.St?gas sv?rst?bu vien?dojums. (2u/(t2=a2*(2u/(x2 Цst?gas sv. vien.
 Atrisin?jums


26.Siltumvad??anas vien?dojums. (2u/(t=a2*(2u/(x2 Цsilt.vad. vien.

27. Parci?lie diferenci?lvien?dojumi, Ko?? probl?ma, Dirihl? probl?ma,
 jaukta veida probl?ma

-----------------------
[pic]

Ц??/?????Ж???????????"???Ц??/?????Ж???????????"???Ц??/?????Ж???????????"???Ц
??/?????Ж???????????"???Ц??/?????Ж???????????"???Ц??/?????Ж???????????"???Ц?
?/?????Ж???????????"???Ц??/?????Ж???????????"???Ц??/?????Ж???????????"???Ц??
/??[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

смотреть на рефераты похожие на "Ўпаргалка: математика_Latvija_LLU "