Математика

Численные методы


     МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ.


  Розглянемо чисельні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних
рівнянь
   Ax=f                           T
      (1)
де A - матриця m*m, x = ( x1, x2 , ... ,xm ) - шуканий вектор,
                      Т
 f =(f1, f2, ... , fm) -заданий вектор.
  Припускаємо, що [pic]та визначник матриці А відмінний від нуля, так
що існує єдиний розв’язок х. З курсу алгебри відомо, що систему  (1)
можна розв’язати за формулами Крамера*. Для великих m цей спосіб практично
нереалізований тому, що потребує порядку m! aрифметичних дій. Тому широко
використовуються інші методи розв’язання, наприклад, метод  Гаусса**, який
потребує [pic] дій.
  Методи чисельного розв’язання системи (1) поділяються на дві групи:
      -прямі методи;
      -ітераційні методи.
   У прямих (або точних) методах розв’язок x системи (1) відшукується за
скінченну кількість арифметичних дій. Внаслідок похибок заокруглення прямі
методи насправді не приводять до точного розв’язку системи (1) і назвати їх
точними можливо лише залишаючи осторонь похибки заокруглення.
  Ітераційні методи (їх також називають методами послідовних наближень)
полягають у тому, що розв’язок x системи (1) відшукується як границя при
[pic] послідовних наближень      [pic]де n- номер  ітерації.  Як
правило, за скінченну кількість ітерацій ця границя не досягається.
  ______________________

     * Крамер Габрієль (1704-1752)- швейцарський математик.
   ** Гаус Карл Фридрих (1777-1855)- німецький математик, астроном,
фізик, геодезист, професор Гетінгенського університету.                МЕТОД ГАУССА .

  Запишемо систему (1) у розгорнутому вигляді:
        а11x1+a12x2+...+a1mxm=f1 ,

        a21x1+a22x2+...+a2mxm =f2  ,
              (2)
        ......................................
        am1x1+am2x2+...+ammxm =fm .

  Метод Гаусса розв’язання системи (2) полягає у послідовному вилученні
невідомих x1, x2, ..., xm-1 з цієї системи.
  Припустимо, що a11[pic]0 . Поділив перше рівняння на a11, одержимо
           x1+c12x2    +...+c1m    xm    =y1     ,
        (3)

де : c1j=a1j /a11 ; j=2,m ;  y1=f1/a11 .
  Розглянемо тепер рівняння системи (2), що залишилися


         ai1x1+ai2x2+...+aimxm=fi  ;  i= 2,m .
(4)     Помножимо (3) на ai1  та віднімемо одержане рівняння з і-го
рівняння системи (4), i=2,m.
  У результаті одержимо наступну систему рівнянь:

       x1+c12x2+...+c1jxj+...+c1mxm =y1 ,


          (1)           (1)      (1)
  (1)
          a22x2+... +a2jxj+...+a2mxm=f2 ,
          ............................................
       (5)
               (1)           (1)      (1)
      (1)
          am2x2+...+amjxj+...+ammxm=fm .

Tут позначено:
       (1)               (1)
      aij=aij-c1jai1; fi=fi -y1ai1; i,j=2,m .
 (6)

 Матриця системи (5) має вигляд:
          [pic].
Матриці такої стуктури заведено позначати так:
               [pic]

де хрестиками позначені ненульові елементи.
  У системі (5) невідоме х міститься тільки в першому рівнянні, тому
у подальшому достатньо мати справу із скороченою системою рівнянь:
                                    (1)
(1)          (1)         (1)
              a22x2 +...+a2jxj +...+a2mxm =f2 ,

..............................................         (7)
                  (1)                 (1)
(1)         (1)
              am2x2 +...+amjxj +...+ammxm =fm .


Тим самим ми здійснили перший крок методу Гаусса . Коли [pic], то з системи
 (7) зовсім аналогічно можна вилучити невідоме x2 і прийти до системи,
еквівалентній (2),що має матрицю такої структури:
             [pic]
При цьому перше рівняння системи (5) залишається без зміни.
Вилучая таким же чином невідомі х 3, х4 ,... ,x m-1 , приходимо остаточно
 до системи рівнянь виду:
              x1 +c12x2 +...+c1,m-1xm-1+c1mxm =y1,
                    x2  +...+c2,m-1xm-1+c2mxm  =y2  ,


................................
                            xm-1+cm-1,mxm=ym-1,
                                   xm=ym
 ,

що еквівалентна початковій системі (2) .
  Матриця цієї системи
             [pic]
містить нулі усюди нижче головної  діагоналі.  Матриці  такого  виду
називаються верхніми трикутними матрицями. Нижньою трикутною  матрицею
називається така матриця, у якої дорівнюють нулю усі елементи, що містяться
вище головної діагоналі.
  Побудова системи (8) складає прямий хід методу Гаусса. Зворотнiй хід
полягає у відшуканні невідомих  х1, ... ,хm   з системи  (8). Тому що
матриця системи має трикутний вигляд, можна послідовно, починаючи з хm,
відшукати всі невідомі. Дійсно, xm=ym,
x m-1 =ym-1 -cm-1,m x m  i т. д.
Загальні форми зворотнього ходу мають вигляд:
                    m

         xi =yi - ( cijxj ; i=m-1,1;  xm =ym .
     (10)

                     j=i+1
  При реалізації на ЕОМ прямого ходу методу Гаусса немає необхідності
діяти із змінними  x1 ,x2 ,... ,xm. Досить вказати алгоритм,за яким
початкова матриця А перетворюється до трикутного вигляду (9), та вказати
відповідне перетворення правих частин системи.
  Одержимо ці загальні формули.
  Нехай вже здійснені перші к-1 кроків, тобто вже вилучені змінні
x1 , x2,..., xk-1 .
  Тоді маємо систему:
         x1+c12 x2 +...+c1,k-1xk-1+ c1kxk+....+c1mxm =y1 ,
              x2 +...+c2,k-1xk-1+ c2kxk+....+c2mxm =y2 ,

  ..............................................
                      xk-1+ck-1,kxk+...+ck-1,mxm=yk-1
  ,       (11)

   (k-1)         (k-1)    (k-1)
                           akkxk+...+akmxm =fk ,

         ............................

   (k-1)         (k-1)    (k-1)
                           amkxk+...+ammxm =fm .

Розглянемо К-те рівняння цієї системи:              (k-1)         (k-1)     (k-1)

          akkxk+...+akmxm=fk  ,

та припустимо, що [pic] . Поділивши обидві частини цього рівняння на
[pic] , одержимо

                 xk+ck,k+1xk+1+...+ckmxm=yk        ,
         (12)

       (k-1)  (k-1)
(k-1)   (k-1)
де ckj=akj / akk ; j=k+1,m ;  yk=fk  / akk .

  Далі помножимо рівняння (12) на  [pic]  та  віднімемо  одержане
співвідношення з i-го рівняння системи (11). У результаті остання група
рівнянь системи (11) набуває наступного вигляду:

          x k+ck,k+1xk+1 +...+ ckmxm=yk,

                 (k)                  (k)
         (k)
           ak+1,k+1xk+1+...+ ak+1,mxm=fk+1,
           .......................................

                  (k)
(k)         (k)
            am,k+1xk+1+... + ammxm=fm ,

   (k)    (k-1)  (k-1)                     (k)
 (k-1) (k-1)
де: aij =aij -  aikckj ;  i,j=k+1,m ;  fi= fi - aikyk ;  i=k+1,m
.
  Таким чином, у прямому ході методу Гаусса  коефіцієнти  рівнянь
перетворюються за наступним правилом

          (0)
       akj =akj ;  k,j=1,m ;

               (k-1)  (k-1)
       ckj=akj /akk ;  j=k+1,m ;  k=1,m ;
 (13)

          (k)    (k-1)  (k-1)
       aij =aij - aikckj ;  i,j=k+1,m ;  k=1,m .
  (14)

Обчислення правих частин системи (8) здійснюється за формулами:

        (0)        (k-1)   (k-1)
       fk=fk ;  yk = fk  / akk ;  k=1,m  ;
    (15)

          (k)   (k-1)  (k-1)

       fi = fi  - aikyk ;  k=1,m .
      (16)

  Коефіціенти cij і праві частини yi ; i=1,m ; j=i+1,m зберігаються
у пам’яті ЕОМ і використовуються при здійсненні зворотнього ходу за
формулами (10).
  Основним обмеженням методу є припущення, що усі елементи [pic] , на які
здійснюється ділення, відрізняються від нуля. Число  [pic]називається
провідним елементом на К-му кроці вилучення. Навіть, якщо деякий провідний
елемент не дорівнює нулеві, а просто є близьким до нуля, в процесі
обчислень може мати місце нагромадження похибок. Вихід з цієї ситуації
полягає в тому, шо як провідний елемент вибирається не [pic]   , а інше
число ( тобто на К-му кроці вилучається не xk, а інша змінна xj ,  [pic])
. Така стратегія вибору провідних елементів здійснюється в методі Гаусса з
вибором головного елементу, який буде розглянуто пізніш.
    А тепер підрахуємо число арифметичних дій, що необхідні  для
розв’язання системи за допомогою методу Гаусса. Оскільки виконання операцій
множення і ділення на ЕОМ потребує набагато  більше часу, ніж виконання
додавання і віднімання, обмежимось підрахуванням числа множень і ділень.

  1.Обчислення коефіцієнтів [pic] за формулами (13) потребує:
       [pic](m-k)=1+2+...+(m-1)= [pic]  ділень .
  2.Обчислення усіх коефіцієнтів  [pic] за формулами (14) потребує
                  [pic]
множень (тут ми використовуємо легко перевіряєму за індукцією рівність
[pic] ).
  Таким чином, обчислення ненульових елементів [pic] трикутної матриці С
 потребує
           [pic]
  операцій множення і ділення.
  3.Обчислення правих частин yk  за формулами (15) потребує m
ділень, а відшукання [pic] за формулами (16)
            [pic]
множень. Разом, обчислення правих частин перетвореної системи (8) потребує
            [pic]
дій множення і ділення.
  Усього для реалізації прямого ходу методу Гаусса необхідно виконати
             [pic]
дій.
   4.Для реалізації зворотнього ходу методу Гаусса за формулами (10)
необхідно
              [pic]
множень.
  Всього, для реалізації методу Гаусса необхідно виконати
              [pic]
дій множення і ділення, причому основний час витрачається на прямий хід.
Для великих m число дій множення і ділення у методі Гаусса близьке до
[pic]  За витратами часу та необхідній машинній пам’яті метод Гаусса
придатний для розв’язання систем рівнянь (2) загального вигляду з кількістю
змінних m порядку 100.
смотреть на рефераты похожие на "Численные методы"