Медицина

Гестозы беременных            ПІЗНІ ГЕСТОЗИ

   Пізній гестоз являється синдромом поліорганної недостатності, що
розвивається внаслідок вагітності або загострюється в зв'язку з нею. Ця
патологія виникає в тих випадках, коли адаптаційні системи організму матері
не спроможні забеспечити потреби плода, який розвивається. Гестоз може
з'явитися у здорових вагітних - чисті гестози, а також при наявності у них
захворювань(нирок, печінки, серцево-судинної і ендокрінної  систем)  -
комбіноваці.
   Поява гестозу в ранні строки (після 20 неділь) завжди повинно
насторожувати у відношенні комбінованої форми цієї яатології. Найбільш
часто гестози виникають на фоні захворювання нирок, гіпертонічної хвороби,
серцево-судинної патології, як правило, важко протікають.
   В нашій крайні пізні гестози класифікуються на 4 клінічних форми:
водянку, нефропатію, прееклампсію і еклампсію.
   Головні прояви цієї патології пов'язані із спазмом судин, підвищенням
проникності їх стінки, затримкою води і натрію в організмі з послідуючим
розвитком гіпоксії, різким розладом функції  ЦНС,  залоз  внутрішньої
секреції, нирок, печінки і других органів, глибоким порушенням обміну
речовин.
   Згідно літературним данним провідними факторами у виникненні пізніх
гестозів являються недостатній кровообіг, порушення газообміну  і обміну
речовин в плаценті. Важливу роль належить спіральним  артеріям матки,
частина яких в силу природженої або набутої  недостатності залишаються
спазмованими, що супроводжуються ознаками ішемії і гіпоксії плаценти.
   Порушуються рівновага між простацікліном і  тромбоксаном.Зниження
синтезу простацікліна і підвищення тромбоксана в плаценті призводить до
генералізованого спазму судин з підвищенням периферичного опору в них, до
пошкодження ендотелія судин і посилення агрегації і адгезії тромбоцитів з
розвитком тромбоцітопенії,
а тажож до активації внутрішньосудинного звертання, відкладання фібріна в
термінальних відділах кровоносного "русла і послідуючим мІкроииркулярним
порушенням в органах.
   Недостатня  гемоперфузія через судини матки поглиб^ве ішемію  і
гіпоксію тканних структур в ній з підвищеннйм викидом норадреналіна і
серотоніна, що також супроводжується периферійним спазмом  судйню.  В
середині мікросудин матки виразний стаз крові, агрегапія, адгеяія  і
десименірованний мікротромбоз.
          Сповільнення кровообігу у відділі  обміну  речовин
визивае гіпоксію ткайин 9 різким порушемням метаболізму. Підвищуеться
концентрапія недоокисленних метаболітів (лактата, пірувата), збільшуеться
кількість активних поліпептидів (гістаміна, ацетілхоліна, простагландинів),
що призводить до вазоділятації судин в матці. Але в умовах "сладжа"
утворені агрегати клітин крові не йроходять через розжирені судини, а сама
вазоділятація посилює неоднорідність судинних калібрів і стаз  кройі.
Одночасно дія ацідозу, серотоніна, кінінів і, можливо, гістаміна різко
збільауе проникність капілярної стінки для рідини, електролітів і білків з
переходом їх в тканини. Втрата рідкої частини крові призводить до згущення
і  підвищення  її  вязкості.  Aгрегати  еритроцитів  накопичуються  в
мікроциркуляторному руслі і  виключаються  із  загального  кровообігу,
розвивається синдром секвестрації крові(А.П.Зильбер, 1977, N/^^?^^^  й
соавт^ 1^^). Секвестрація крові в мікроциркуляторнему руслі матки викликає
гіповолемію     в     загальному     колі     кровообігу.
^^^іхляеваи976)^Г^М^Соловьораісиівавт.(1971)^В^Н.Серов  і  сяівавт.(1989)
відмічають.зниженйяОЩйа 30% від повального рівня.
Зниження ОЦК обумовлює перероаярйдІйейня об'ємів циркулюючої крові і в
других органах і  системах.  В  першу  чергу  в  процес  втягуються
мікроциркуляторнІ русла нирок, печінки, гіпофіза і каротідні гломуси, так
як їх кровопостачання забезпечується
системами капілярів низького тиску, найбільш чутливо реагуючими на  зміни
загальної ремодинаміки; мозок і міокард включаються в цю реак^ цію на більш
пізніх стадіях.
Внаслідок гіповолемі? і порушення мікроциркуляці? нирок  подразнюються
клітини юкстамедулярного апарату з виділянням рені-на, останній активує
плазмйтичниЙ Ар-глобулін і утворюється ангіотензін^ який  має  сильну
вазоконетріктурну дію^
   Порушення нирковр? мікрор^моциркуляці^ супроводжується  зменшенням
клубочково^ фільтраці^^,затримкою ^рідини і токсичних поліпептидів) змінами
в паренхім^^ розвитком олігурі? ^ анурі?^
   Зниження ефективності мікросудинно^о кровотожу  печінки  викликає
пригнічення білковосинтезуючо?^ дезінтоксикаційно? і сечовинообразуючо? ??
функцій^ Всі ці зміни в організмі матері викликають гіпотрофію і
гіпоксію плода. Зменшення інтенсивності мозговоТ.  мікрогемоцирку-ляпі^
супроводжується гіпбксією і набряком мозку, а розвиток ДВС-^индрому  в
органній і системній циркуляцій приводить до геморагічних, і ^ромботичних
ус^ладнень.
   Таким чином,інтенсивн^істьмікрогемоцир^улят9рних порушень, визначають
тяжкість і прогноз пізнього гестозу для матері і
 пглода, а також вибір засобів фармакологічно? терапі?^

 ТЕРАПІЯ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ (загальні положення)
Виходячи з патогенезу пізніх гестозів вагітних, терапія повинна бути
комплексною,  проводитися  з  урахуванням  переваги  того  чи  іншого
сйндрому(гіпертензивний, рвфротичний, коагулопа-тичний, синдроми будомно?
^апруги набряку тканин, фетбплацен-тарн^ недостатності та інш.)^Лікування
повинно бути суворо регламентованним по годинах, при важких йогб ^ормах-
су^^сно з лікарями анестезІологами-реаніматологамй.
Дуже важливий лабораторииЙ контроль за ефективністю призначено? терарії і
внесенні при цьому необхідної корекції.
   Для досягнення належних успіхів 'в лікуванні необхідно виконувати ряд
принципових положень:
1. Госпіталізація у відділення або палату інтенсивної  терапі?^  яка
обладне^на всіма необідними засобами для надання в повному обсязі комплексу
лікувальних засобів) а також діагностииною апаратурою для повноцінного
контролю за функціонуванням життєво-важливих органів^
2. Раціональне харчуваннях
3.  Створення  лікувально-охоронного  режиму-допомага^  попереджу-вати
продукцію вазбактивнихгамінів(норад^еналіна, ^реналін^-т  . серотоніна)
поширенню вазоко^стрікці? і зберігає компенсаторні механізми адаптаці?.
   4. Нормалізапія гемодинаміки:
а) ліквідація спазму  периферичних  судин  та  нормалізація  матково-
  плацентарного кровообіг^^ б) усунення артеріального гіпертонії^    в)
  боротьба з гіповолеміею^ реологічними порушеннями^
5. Корекція порушень метаболізму: а) водн^електролітного  обміну^  б)
 білкового    обміну^    в)    кислотно-основного     стану.
 6.Нормалізація^ункці?дихально^"системи іЦНС. 7. Проведення антиоксидантної
 терапій 8. Профілактика і лікування судомного синдрому. 9. Раціональне
 родорозрішення.   10.  Реабілітація  хрорих  п^сля  родорсзр^шенн^.
 Медикамеятожні р яр<щарати слід заетосовувати з урахуванням механізму ді^
 та сумісності ^х.
Необхідно дотримуватися послідовності в  лікуванні  за  патогенетичним
принципом і в залежності від ступення важкості ^ гестоза.
   Терапію розпочинати із седативних  препаратів^  знімання  спазму
   периферичних^ маткових і плацентарних судин, корекці?  білкового
   обміну. При цьому яосилюеться ефективністп ді? гіпотензивних  і
   діуретичних  засобів  інфузійної  терапії(поліп-шуеться  нирковий
   кровообіг^ збільщується діурез)^ знімаються ризик  перевантаження
   судинного русла^ набряку легенів^ мозку< В другу чергу проводиться
   гіпотейзивна терапія.
Після зняття спазми судин^ покращення клубочкової фільтра-пі?^ досягнення
гіпотензивного ефекту^ ліквідації гіповолемії призначаються  діуретичні
засоби. Проводячи л^кувайня пізніх гестозІв необхідно усвідомити^ що ^фект
призначено? терапії наступах на стаді? пр^гестоза^ в інших випадках іноді
можна досягти ремісії, а 20% вагітних ^ гестозом не піддаються терапі ? і
захво^жвання невйийно прогресує. В таких випадках для збереження здоров^
жінки ^ попередження перінйтально? смертності доцільно провести термінове
родороз-рішення і дальніше лікування ^іеї патології.
Основні групи йрепар^тів^ що застосовуються дяй лікування пізніх гестозів
та їх фармакологічна характеристика^
Препарати^ впливаючі на центральну нервову систему. Наркотичні та снодійні
засоби:
Ф т о р о т а н- інгаляційний наркотик легко всмоктується із дихальних
івляхів і с^оро виводиться легенями $ незміненому виглядів лише невелика
частина препарата метаболі^уеться в організмі. Сві-домість виключається
через 1-2 хв. після початку дії парів фторо-тана. Після припинення подачі
фторотана через 3-5 хв^ хворі пробуджуються. Збудження спостерігається
рідко і несильно виражене. Осторожно потрібно й^го застосовувати у хворих з
порушенням ритму серця, при гіпотонії, органичних змінах в  печінці.
Фторотан викликає релаксапію йатки і знижує її чутливість до препаратів, що
викликають її скорочення(алколоїди опориьї, окситоцин).  Наркотик  має
властивість пригнічувати симпатичні
ганглії і розширювати периферичні судини^
При наркозі фторотаном слід враховувати швидку зміну стадій наркоза.
Концентрація кисню в суміщі для інгаляцІ? повинна бути не нижче 50%<
Фторотан ири пізніх  гестозах  застосовується  короткочасно  з  метою
попередження виникнення приступа еклампсії^ налагодженні внутрішньовенного
капельника^ піхвового огляду^ В таких випадках його можна подавати з
допомогою звичайно? маски для наркоза по 15-30 капель за хвилину.
        З а к й с ь   а з о т а - інгаляційний наркотик
застосовується при гестозах в основному з метою знеболювання родів методом
перерваної аутоаналгезії за допомогою спеціальних наркозних апаратів. Суміш
зажись азота і кисйю водаеться р співвідношенні 60-70^ ^40-30%. Закись
азота не викликає ускладнень і через 10-15 хвилин(яісля припинення подачі)
виводиться через дихальні шляхи^ ^
Б а р б і т у р а т й - гексенал, тіопентал - натрій мають снодійний та
наркотичний ефекти^ Застосовуються препарати для внутріжньовенн^го наркоза
1-2% ?х розчин^ який готуються перед введенням^ Вводять той чи другий
препарат повільно(1 мл.ві хв.)^ Наркотична  дія^  після  одноразового
введення, продовжуються ЗО хв. Препарати призначаються в комплексному
лі^ув^нні еклампсії, їх м^жна застосовувати внутрішньом^язово по ^ мл.1%
розчину через 4 години. ІТре^арати проходять через плацентарний бартер і
можуть визнати гіпоксію плода. При ускладненнях^ пов^язанних з^введен-ням
барбі^ур^тів(пригнІ^ення дихання^ пррушення серцевої дІяль-несті) показано
застосування бемегріда^^обова доза ^-1 г. Ф е н о б а р б і т а л -
володіє заспокійливим, снодійним, протисудомним ефектом. Застосовуетьеялри
лікуванні прееклампсії і еклайпсії внутрІшньовенно(його розчинна форма).
Разова доза 200 мг. Добова доза 500 мг.

Не б а р б і т у р о в і  п р е п а р а т и - предіон(віадріл) ма^
снодійну і наркотичну властивості. Застосовують віадріл в розчинах різне?
концентрації(від 0^9% до 3%). Початкова доза для вводного наркозу складне
10-12 мг/кг, вводять розчин в вену через голку з широким діаметром із
ро^р^хунку 1 г. протягом 3-5 хв. Загальна доза від 0,5 до 3,5 г.
   Наркотичний ефект віадрілу пі^ля одноразового введення продовжується
30-40 хв^ Краплинним  введенням  0,5-1%  розчину  можна  підтримувати
продовжений сон^ Розчин для інфекцій готують безпосередньо перед вживанням.
Розчинником можуть бути ізотонічні розчини глюкози, натрію хлоріду, 0,23%
новокаїну або вода для інфекцій.
   Віадріл добре послаблює м^язи, не впливає суттєво на дихання і серцево-
судийну систему. Основним ускладненням віадрілу є подразнення вен, в
подальшому може розвинутися флебіт. Дия,попередження останнього^ перед
віаді-лом, необхідно ввести 0,25-0,^5% новока^на.
   ^ Н а р к о т й ч н і а н а л г е т й к и
   П р о м е д о л- швидко всмоктується І справляє сильну аналь- гезуючу
дію при парентеральному введенні,. В зв'язку із зняттям болі має снодійний
ефект^ Чинить спазмолітичну дію на гладенькі №^язи  внутрішніх органів,
разом з цим підвищує тонус і посилюю скорочення м'язів матки.
   В акушерській практиці застосовується для< обезболювання і прискорення
родів, а також^в комплексному лікуванні пізніх гесто-зІв для посилення ді?
психотропних,' "наркотичних, спазмолітичних і гіпотензивних засобів. Разова
доза 0,04 г. Добова доза 0,16 г.
      П с й х о т р о н н і з а с о б и :
Нойролоптнчпі препарати А м і н а з і н - основний представник нойролея^^в.
Седативна дія амін^зіна н^ організм обумовлена його впливом на ЦЗЙ.
При цьому величина седативного ефекта дозозалеткна. Це супроводжується
пригніченням умовних та руховозахисних  рефлексів)  зниженням  рухової
активності) зменшенням тиску крові. Останнє пов'язано з наявністю  у
препарата антиадренергичних властивостей(бло-куе центральні да периферичні
адренорецептори)^ Аміназін посилює дію снодійних) наркотиків^ аналгетиків)
місцевоанестезуючих речовин^
   Для внутрішньовенного введення необхідну кількість аміназіну розводять
в 10-20 мл. 3% глюкози' ^бо ізотонічного розчину хлориду натрія, вводят
повільно(протягом 5 хв). Парентеральне введення аміназіна може викликати
р^зке падіння АТ) ортостатичний колапс. Вища разова доза -0,1 г. Добова
доза - 0)25 г
   Д р о п е р і д о л - нейролептичний препарат із групи бутірофе^
нонів. Має альфа-адреноблокуючу, знеболюючу, протишокову, протиблювотну
ді], знижує артеріальний тиск^ викликає стан нейролеп-сі?^ Потенціє дію
гіпотензивних) знеболюючих) наркотичних препаратів) транквілізаторів.
   Застосовують для купір^вання гіпертоничних кризів) станів збудження
внутрішньовенним струминним введенням із розрахунку ' 0)1 мг/кг(частіше- 2
мл/5 мг/ 0)25% розчину ). Дія препарата продовжується  3-4  години.
Дроперідол має властивість кумулювати) тому при повторному введенні(через 3-
4 год) доза складає 2/3 первин-но?) при наступних -(через 6)8 та 12 год)-
1/2 первинної.

           Транквілізатори
С і б а з о н (діазепам) седуксен) реланіум) валіум). Ма^ заспокійливу дію
н^ центральну нервову систему) протисудомну активність) викликає помірну
м'язову релаксацію) снодійний ефект) потенцюе'дію аналгетиків і снодійних)
зменшує почуття страху)  тривоги)  напруги)  галюцінацій^із  організму
виділяється нирками. Проникає через плацентарний бар^ер^ тому застосування
його вагітним жінкам довший час не бажано(пригн^чує рухомість і
дихальний центр у плода).
   Розчин седуксена не можна змішувати в одному шприиі з інши-^ ми
преЙ^^тами - може утрорюватись осад.
   Вводиться внутрішньом^язо^о і внутрішньовенне по 10-20 мг (2-4 мл 0^5^
розвину) 2-4 рази на добу.
   Максимальна добова доз^ 70 мг.

      , ^р^с^^ч^^^. Седативне препарати

Препарати цієї групи посилюючи процеси гальмування або знижуючи процеси
  збудження можуть р^гулюватч вплгв на центральну нерво-ву систему^ ^^"и
  ^оте^пюють дію с'оліи^их) ^'-'^лрет^ків і інших нейроттоопних засобів.
   При лікуванні легких форм гестозів застосовуються препарати із коріння
валеріани^ пустирника^ бояришника) ревеня^ красавки, листя м^яти перечно^
трилистника водяного) шишок хмелю та інш. Для лікування важких форм
гестозів широко застосовується магнія сульфат.       '
   М а г н і я с у л ь ф а т- для парентерального введення випускається
в ампулах 20% або 23% розчин по 5) 10^ 20 мл. Препарат має багатогранну дію
на організм. При парентеральному введенні препарат заспокійливо впливає на
ЦНС. В залежності від дози  спостерігається  седативний^  снотворний^
наркотичний^ сечогінний,  гіпотензивний^  протисудомний,  спазмолітичний
ефекти, знижується внутрішньочерепний тиск.
   Сульфат магнію має також курареподібну дію внаслідок пригнічення
нервово-м^язово? передачі(релаксує поперечнополосату мускулатуру). Препарат
знижує збудливість дихального центру, великі дози при парентеральному
введенні можуть викликати параліч дихання, пригнічувати скоротливу функцію
мускулатури матки,
Гіпотензивну дію магнію пов'язують з можливістю послаблення. судинне^
реакпі^ на пресорні речовини(ангіотензин III, норадрена-лін).
    При легких і середніх ступенях важкості гестозу сульфат магнію
 вводять внутрішньом^язово^ при важких формах-внутрішньо-венно.
    Іони магнію проникають через плаценту і часто викликають гіпотонію
 новонародженого) можуть призвести до пригнічення і зупинки дихання.
    Дози препарату підбираються таким чином) щоб його концентрація в
 сироватці крові укладала 6-8 ммоль/л. Порушення збудження в провідній
 системі серця зустріяаються при концентрації 10-15 ммоль/л) концентрація
 вище 15 ммоль/л може призвести до зупинки серця. '
 Концентрація магнія в сироватці від 12 до 15 ммоль/л супроводжується
 депресією дихання.
    Тому при застосуванні сульфата магнія необхідно контролювати частоту
 серцебиття) дихання(не менше 14-16 за хв.))  вира-женість  колінних
 рефлексів.
    Сульфат магнію виводиться з організму в основному через нирки) тому
 його можна застосовувати при достатній функції їх. При випадковому
 передозуванні хвору необхідно і^ітубумми і пере-
    водити на^^^ ^^^^^^^^. Антагоністом магнію е препарати кальцію 10%
    10 мл в вену. ,
    В повсякденній практиці доза сульфата магнія визначується початковим
 рівнем середнього артеріального тиску(САТ), вагою тіла  вагітної  і
 індивідуальною чутливістю до препарата.
 Середній артеріальний тиск. САТ== АТ сист. + 2АТ діаст.
    З В нормі САТ 90-100 мм рт. ст.
    В практичному відношенні можна притримуватися наступних принципів
 підбору доз^ і швидкості введення сульфата магнія в залежності від
 початкового рівня САТ: ^
^^"Г від ІІР до 120 мм рт.ст.-1,8 г/год(30 мл 25% розчину або 7,5 г сухої
речовини в 400 мл реополіглюкіну);
С^/ від 121 до 130 мм рт.ст. - 2^5 г/год(40 мл 23% розчину або 10 г сухої
речовини в 400 мл реополіглюкіну); ^^Т^вище 130 мм рт. ст^ - 3^2 г/год(50
мл 23% розчину або 12,5 г сухо? речовини в 400 мл реополіглюкіну).
При САТ від 100 до 110 мм рт ст. можливе призначення магне-зійно? терапій в
залежності від йаги тіла: до 90 кг- С^04 г/кг/год.
   Частіше застосовують початкову дозу сульфата магнія: 4 г розчиненого в
150-200 мл реополіглюкіну і краплинне вводять протягом 3-4 год  під
контролем зниження АТ з.наступним введенням кожну годину по 1 г, або 5 г
кожні 4 години(не під час родів).

         Периферичні вазоділататори
   Це група препаратів^ що впливають на найдістальніші відділи судинної
системи(артеріоли і венули). До них відносяться безпосередньо периферичні
вазоділататори^ натрія нітропрусид^ апресін), а  також  антиангінальні
засоби^ що мають судиннорозширюю-чу дію - органічні нітрати(нітрогліцерін,
нітросорбід), молсідо-мін.   Нітрати, молсідомін мають більший вплив на
венули, натрія нітропрусід - на артеріоли і час^ово на вени, апресім
переважно на резистентні артеріальні судини.
   Всі перечислені засоби повинні застосовуватись під суворим контролем
гемодинаміки і спостереженні доз. Вони можуть різко знизити системний
артеріальний тиск^ викликати колапс, погіршити кровозабезпечення серця.
Н а т р і я  н і т р о п р у с й д(наніпрус, ^іпрід). Препарат вводять
внутрішньовенне  краплинне.  Розчин  готують  безпосередньо  перед
застосуванням. Вміст одніе? ампули(25 або 50 мг) розчиняють в 5 мл
ізотоничного розчину глюкози і переносять в крапельницю(500 або 250 мл 5%
глюкози). Враховуючи нестійкість препарата флакон з розчином покривають
чорною світлозахисною плівкою. Швидкість інфузії контролюється показаниками
АТ із роз-
рахунку 0,5-5 мкг/кг. При передозуванні препарата можливе виникнення різкої
гіпотензія тахікардії, блювоти, головокружіння. В  таких випадках слід
зменшити швидкість введення препарата.
   Антидотами  нітропрусиду  є  метгемоглобін-  утворюючі  препа-
рати(метиленова синька, натрія тіосульфат). А п р е с і н(гідралазін).
   Препарат безпосередньо знімає спазм м'язів артеріол, тому основною
його особливістю являється зменшення опору периферій- ' них резистентних
судин(артеріол) і викликає зниження артеріального тиску, зменшує нагрузку
на міокард, посилює серцевчй викид, а також  посилює  плацентарний,
церебральний і нирковий кровообіг.
   Добре його використовувати, як доповнення до магнзіальної терапії. 40
мг препарата розводять в 100 мл ізотоничного розчину натрія хлрріду і
вводять  із  швидкістю  5  мг/год.  Для  досягнення  мети  цю  дозу
кожні ЗО хв. поки величина діастолич-ного тиску не стане ІОС мм рт.ст.
   Апресін починає діяти через ЗО хв^, максимальна тривалість-дії 3-4
год.
   Побічне ефекти: головна біль) тахікардія, головокружіння, біль в
ділянці серця, блювота.
    П е р л і н г а н і т (Нітрогліцерин для внутрішньовенного введення).
Вводиться 0,01% розчину крапельне. Для цього 10 мл препарата розводять в 90
мл фізіологічного натрія хлориду. Швидкість введення 25  мкг/хв  піц
контролем артеріального тиску, повільно збільшуючи швидкість інфузії, яка
не повинна перевищувати 200 мкг/хв.
Слід враховувати, що перевищення оптимальних доз перлін-ганіта і других
нітратів може визвати порушення ритму і провідності серця, колаптоїдний
стан^

М о л с і д о м і н (сіднофарм) в таблетках. Препарат має антиангінальний
вплив. Ефект пов'язаний з периферичною венодиля-туючою дією, збільшенням
ємкості венозної системи і зменшенням венозного припливу до серця. Під
впливом препарата знижується тиск в  легеневій  артерії^  зменшується
наповнення лівого шлуночка і напруга стінки міокарду. Препарат покращує
коллатеральний кровообіг і зменшує агрегапію тромбоцитів.
   Молсідомін застосовується сублінгвально по 0,002 г три рази на добу.
Спазмолітичні засоби різних груп
   П а п а в е р і н - алкалоїд, що знаходиться в опії. Виготовляєте ся
також синтетичним шляхом. Являється міотропним спазмолітичним засобом. Він
знижує тонус і зменшує скоротливу діяльність гладеньких м'язів і в зв'язку
з цим має судинорозшируючу і спазмолітичну дію.
   Для лікування гестозів вводиться в  м^язи  або  в  вену.  Для
внутрішньовенного введення 2 мл 2% розчину папаверіна розчиняють в 10-20 мл
натрія хлорида 0,9% і повільно вводять. При перевищенні дози або при
швидкому його введенні може виникнути аритмія,  часткова  або  повна
атріовентрикулярна блокада.
Разова доза - 0,1 г. Добова доза - 0,3 г.
   Н о - ш п а - по фармакологічній дії препарат близький до папаверіна,
але має дещо більш сильну і продовжену спазмолітичну активність.
   Для лікування даної патологів застосовується по 2-4 мл 2% розчину в
м^язи або в вену 2-3 рази на добу.
Д і б а з о л- проявляє судиннорозшируючу, спазмолітичну активність, в
деякій мірі знижує тонус і розширує^ мозкові судини. Вводиться дібазол у
вигляді 1% або 0,3% розчину внутрішньом^язово
внутрішньвенно по 426 мл 2-3 рази на добу.

Е у ф і л і н-посдаблюе м^язи бронхів^ знижує опір кровоносних судин^
розширює коронарні судини серця, знижує тиск в системі легеневої системи,
підвищує нирковий кровообіг, підвищує діурез  пов'язаний,із  зниженням
канальцево? реабсорбції. Викликає збільшення о мегіою води^ елйтролітів,
особливо іонів натрія і хлорй. Препарат стимулює скорочення серця, при
цьому підвищує потребу міокарда в кисні.
   Застосовується в основному для внутрішньовенного повільного введення
2,4% його розчин по 10 мл, які завч^с^о розводять' в ІО-2О мл ізотонічного
розчину натрія хлорида. При появі серцебиття, тошноти швидкість введення
зменшують.
   Протипоказанням для застосування еуфіліну є коронарна недостатність і
порушення серцевого ритму, виражена тахікардія. Разова доза - 0,25 г Добова
доза - 0,5 г.
   П\^ н т о к с і ф е л і н (т^р^нтал). Пр^явля^ судиннорозши-рюю^ дію^
покращує поо^ачан^гкис^р ткани^а^\заторможуе агре-гапію^ромб^итів і зме^уе
згущення^^бві.  \^
  Внут^ішньо^ннр^водят^ 0,1 г ^1 а^рула) в 250^500 мл 5% , глюкози ао^
і^^^чного ро^чи^унатрія хлориду. Добова^д^за -0,^0,3 г.^
Г а н г л е р о н - має холінолітичну, спазмолітичну і місце-воанестезуючу
властивість. Застосовується  для  внутрішньом'язо-вого,  підшкірного  і
внутрішньовенного введення у вигляді 1,5% розчину по 2 мл. Разова доза -
0,06 г(4 мл). Добова, доза - 0,18(12 мл).
К у р а н т і л(діпірідамол). Крім коронаророзширюючої дії препарат зменшує
периферичний опір і помірно знижує артеріальний тиск. Важливою особливістю
курантіла  е  його  властивість  термозити  агрегацію  тромбоцитів  і
попереджувати утворення тромбів в судинах. Застосовується  також  для
поліпшення маткове-плапентарного кровообігу. 2 мл. препарата розводять в
200 мл 5% розчину глюкози або реополіглюкіну і вводять краплинне в вену.
   Н о в о к а У н - місцевий анестетик.
   Застосовується для лікування гестозів  з  метою  зняття  спазма
периферичних судин і покращення мікроциркуляції  у  вигляді  глюкозо-
новокаїнової суміші:- глюкоза 20% 150 мл + новокаїн 0^25% 150 мл в вену
повільно краплинне^ 8 ОД інсуліна(після опреділен-чя чутливості організма
на новокаїн).
         Гіпотензивні засоби
   Механізм дії різних груп антигіпертензивних препаратів визначається їх
впливом на різні відділи регуляпії судинного тонуса.
   Вище були охаражтеризовані фармакологічні засоби^ які крім основних^
мають гіпотензивні властивості(див.нейротропні,  седативні^  периферичні
вазоділататори та спазмолітичні препарати різних груп)^
   З а с о б и^ впливаючі на судинорухІвні(вазомоторні) пентри головного
мозку. К л о Ф е л і н (гемітон катапресан).
Препарат стимулює а? - адренорецептори судиннорухівних центрів^ зменшує
потік симпатичних імпульсів із ЦНС і знижує звільнення норадреналіна із
нервових закінчень. В зв'язку з цим клофелін має гіпонзивну дію^ остання
супроводжується зниженням серцевого жикиду і зменшенням периферичного опору
судин^ в тому числі і судин нирок. Препарат має також седативну дію)
пов'язану із впливом на ретикулярну формацію стовбура мозку.
Для внутрішньовенного введення 0^5-1 мл 0^01% клофеліна розводять в 10-20
мл ізотоничного розчину хлорида натрія і вводять повільно на протязі 3-5
хв. Гіпотензивна дія розвивається через 3-5 хв. і продовжується 4-8 год.
Різка відміна препарата може призвести до підвищення артеріального тиску<
Разова доза - (0)05-0^15 мг) 0^5-1,5 мл 0,01% розчину. Добова доза
максимальна - 1,2-1,5 мг(6-8 мл)^ .  . М е т і л д о ф а^(допегіт,
альдомет), подібно клофеліну тормозить симпатичну імпульсацію і викликає,
зниження артеріального тиску. Гіпотензія супроводжується  уповільненням
серцевих скоро-чжнь, зменшенням серцевого викиду і периферичного опору^
Орто-статичної гіпотонії ^спостерігається. У більшості викликає седативний
ефект. З організму виділяється нирками, сеча при стоянні набуває темного
кольору^ Препарат проникає в материнське молоко. Максимальна добова доза -
3 г(таблетки по 0,25).

     Гангліоблокуючі препарати^
   Гайгліоблокатори мають  властивість  блокувати  Н-холінорепеп-тори
вегетативних вузлів і в зв'язку з цим тормозять передачу  нервового
збудження з прегангліонарних на постгангліонарні волокна  вегетативних
нервів. При цьому настає зниження артеріального тиску, що пов'язано із
зменшенням надходження судиннозвужуючих імпульсів до судин і розширенням
периферичного судинного русла ( в першу чергу артеріол).
Гангліоблокуючі препарату застосовуються для купірування  гіпертоничних
кризів.^спазмів периферичних судин, при важких формах гестозів, набряках
легенів та мозку.
Найчастіше  в  акушерській  практиці  застосовуються  гангліо-блокатори
коротко^(арфонйд, імехін) та середньої продовженності  дії  (пентамін,
бензогексоній^ гігроній) з метою контрольованої гіпотонії. Застосування
гангліоблокаторів при пізніх гестозах вимага^-
надзвичайної обережності. На фоні гіповолемі^ що має місце при гестозах)
проведення гангліплегі^ може призвести до невідповідності судинного русла
ОЦК з подальшим  зниженням інтенсивності гемоперфузі^ і  поглибленням
важкості метаболічних порушень в організмі матері і плода.
   Допустимо призначення гангліоблокаторів в кінці першого^ під час
другого і в післяродовий періоди^ а під час вагітності призначення цих
препаратів необхідно обмежити.
   На початку лікування рекомендується перевірити реакцію хвороб на малі
дози препарата) вводять половину середньої дози і слідкують за ефективністю
дії.
   Слід зазначити^ що при застосуванні гангліоблокаторів хворі .дуже
чутливі до крововтрати.
   Основні побічні впливи  цих  препаратів:ортостатична  гіпотензія,
тахікардія, атонія кишечника і сечового міхура.

П е н т а м і н. Застосовується для контрольовано^ гіпотоні?, а також пр
набряку мозку чи легенів. В вену повільно вводять С,2-С,5 мл 5% розчину
розведеного ^ 20 мл 5% глюкози,  або  фізіологічного  розчину,  при
необхідності дозу препарату підвищують до 1,5-2 мл 2-3 рази на добу. В
м^язи можна вводити 0,5-2 мл.
   Допільно препарат титрувати, для цього 1 мл пентаміну розчинити в 9 мл
фізіологічного розчину і по показанням вводити кожну годину в вену або в
м'язи.
Вища разова доза - 0..15 г(3 мл 5% розчину) Добова доза   - 0,45(9 мл 5%
розчину).
Б е н з о г е к с о н і й. Також використовується для керо-ваної гіпотонії,
має сильну ганЯіоблокуючу активність. Застосовується для внутрішньовенних і
внутрішньом^язових введень. При повторному застосуванні препарата реакція
на нього поступово зменшується, що  потребує збільшення  дози.  Тому
рекомендується починати лікування з найменших доз,які дають необхідний
ефект, а потім збільшувати дозу. Його можна вводити повторно по 3-4
ін^єкці? в день. Разова доза-0^75 г.  Добова доза - 0.3 г.

   І м е х і н. Гангліоблокатор короткої дії^ Для контрольованої
гіпотонії застосовують внутрішньовенне введення 0^01% його розчину. Для
нього розводять 1 мл 1^ розчину в 100 мл ізотонічного хлориду натрія або
глюкози: вводять із швидкістю 90  крапель  за  хвилину,  контролюючи
артеріальний тиск. При досягненні необхідного ефекту Кількість крапель
значно зменшують.
Після припинення введення розчину імехіну артеріальний тиск відновлюється
через 4-15 хвидин. Препарат можна вводити одноразово 5-10 мл 0,1^ розчину^
потім перейти на крапельне введення. А р ф о н а д.

   С й м п а т о л і т и ч н і  засоби^ блокуючі пресинаптичні
закінчення адренергічних нейронів.
   Р е з е р п і н (рауседіл). Алкалоїд раувольфій заспокійли-рс рпливає
на гентральну нервову систему) також ма^ гіпотензивну рл^ст^сть. Гіпотензія
розвиваються повільне^ під його впли^'м зменшується вміст нсгадгеналі^^^
лоф^міна і с^''^то^іна " ЦНС. Збільшується нирковий кровообіг^ посилюється
клубочкова фільтрація, Сприяє розвиткові брадікардії. Застосовується як в
середину^ так і парантерально. Разова доза - 0^002 г(2 мг) Добова доза -
0^01 г(10 мг).
Резерпін входить до складу препаратів^ що також  застосовуються  для
лікування гестозів:
   а д е л ь ф а н - таблетки) до складу входить резерпін 0^0001 г і
дігідролазін 0,01 г,
   к р і с т е п і н - драже(0^1 мг резррпіна , 0,5 мг дігідро-
ергокрістіна, 5 мг діуретика клопаміда), т р і р е з і д - (резерпіна 0,1
мг,, апресіна 10 мг, гідро-хлортіазіда 10 мг).

      В- Адреноблокатори
              А н а п р й л і  н(обзідан,  індерал).
Послаблюючи вплив симпатичної імпульсації на В-адреноблокатори  серця,
анаприлін зменшує силу і частоту серпевих скорочень, блокує позитивний
хроно- і інотропиий ефект катехоламінів. Артеріальний тиск під впливом
анапридіна знижується. Гіпотензивну дія препарати посілює-ться р сполученні
з другими препаратами: резерпіном, апресіном,  діуретиками.  Анаприлін
підвищує скоротливу активність м'язів матки.
   Препарат не можна застосовувати в сполученні з верапамілом ' (можливі
колапс, асістолія).
Застосовується в середину по 0,01 і 0,04 г(10 і 40 мг), внутрішньовенне по
115 мл 0,1% розчину(115 мг в ампулі).

        А-Адреноблокатори
   П і р о к с а н. Впливає на периферичні і центральні адрено-реактивні
системи. Застосовується для зниження артеріального тиску^ психічної напруги
при різних проявах діенцефально? пато-логії симпатико-адреналового типу^
Препарат має помірну седативну дію. Призначають в середину^ підшкірне і в
м^язи. Парантерально вводять по 1 мл 1% розчина 1-3 рази в день. П р а з о
з і н(адверзутен).
   Препарат виборне впливає на судинні а^==адренорецептори. Внаслідок
нього празозін блокує судинозвужуючу дію медіатора (норадреналіна) без
впливу на другі сторони його активності.
   Характерною його дією головним чином периферична вазоділя-тапія. Він
виявляє одночасно артеріо-і венорозширюючу дію, в зв'язку з цим зменшує
притік крові до серця і зменшує периферичний опір. Знижує агрегацію
еритроцитів. Застосовується невеликими курсами(таблетками по 1 мг і 5 мг).
К е т а н с е р і н - помірний а-адреноблокатор. Блокує т^^^-різні ефекти
серот^на(спазмог^нний вплив на м'язи судин^ на-агрегацію тромбоцитів).
Викликає розширення кровоносний судин І ма^ гіпотензивну дію. Застосовують
в середину по 20-40 мг, в м^язи 10 мг(2 мл 0,5) розчину, в-в 10-30 мг(2-6
мл).

         Антагоністи іонів: кальцію.
   Препарати цієї групи послаблюють м'язові волокна і зменшують опір в
коронарних і периферичних судинах. Тому поряд з покращенням коронарного
кровообігу і постачання серця киснем, розширюють периферійні судини і
знижують системний артеріальний тиск.
   Ефект антагоністів кальцію розвивається поступово і діють вони довго.
Препарати цієї групи тормозять скоротливу активність матки.
В е р а п а м і л (ізоптін, фіноптін). Препарат в акушерстві можна
застосовувати як антигіпертензивний засіб, але його частіше
призначають при тахікардії, що має місце при пізніх гестозах, або як
наслідок магнезіальне? терапій. Вводять краплинне в вену 2-4.мл 0^25%
розчину(5-10 мг).
    Ф е ні г і д і н (корінфар^ ніфеді^іп)- сильний вазоділя-тор.
Застосовується як антиангінальний і антигіпертензивний засіб. Препарат
сильніше чим верапаміл) знижує діастолічний артеріальний тиск. Призначають
в середину по 0,01-0^02 г 3 рази в день) для прискорення дії (під язик).
   Механізм дії полягає в його спроможності інгібірувати проникнення
позаклітинного кальція через мембрану. Це попереджує рощеп-плення АТФ^ з
яким пов'язано утворення енергії^ необхідної для скорочення гладеньких
м'язів.
   Наслідком нього являється системна вазоділятапія і відповідно зниження
артеріального тиску. Не сприяє затримці натрія, не збільшується об^єм
циркулюючої плазми^ Препарат сильніше ніж верапаміл знижує діастоличний
тиск. Призначають ніфедіпін в таблетках по С^ОІ-С^ОЗ г(10-30 мг) 3-4
рази.на добу для прискорення дії (під язик) Тривалість дії 3-4 години.
Засоби впливаючі на рентн-ангіотензінову систему
   Антагоністи ангіотензіна-ІІ блокують ангіотензивні рецептори  або
інгібірують ангіотензін-конвертіруючий фермент^ який сприяє перетворення
ангіотензіна-І в ангіотензін-ІІ.
К а п т о п р і л (капотен)- блокатор ангіотензін-конвертірую-чого
фермента.  Призводить  до  розширення  периферичних(головним  чином
резистентних) судин, зниженню артеріального тиску^ зменшення перед - 1
післянагрузки на міокард, покращення кровообігу в малому крузі і функцій
дихання, зниження опору ниркових судин і покращення кровообігу в них.
   Рекомендується призначати каптопріл з нітратами при резистентності
судин до останніх.
При високому артеріальному  тискові  для  прискорено?  ді?  препарат
призначається сублінгвально 25-50 мг. Добова доза 75-100 мг.

   А н а л а п р і л (енап) - також інгібітор ангіотензін-конверті
рующого ферментах Застосовується в середину по 10-20 мг одноразово ( в
день) Добова доза не повинна перевищувати 40 мг.

       Діуретичні засоби
   Призначення їх для літування гестозів повинно проводитися за суровими
показаннями. Необхідно контролювати кониєнтрапійну і видільну  функцію
нирок^ наявність симптомів перегрузки правих відділів серця) рівень ЦВТ,
величину  відношення  осмоляльності  сечі  до  осмоляльності  плазми,
кліренсових показників, креати-нину, сечовини.
   В протилежному випадку збільшуються гіповолемія, погіршується стан
плода.
   Сучасні діуретичні препарати ділять на  3  основні  групи:  а)
салуретики(гіпотіазід, фуросемід, урегіт) ; б) калійзберігачі ( тріамтерен,
альдактон(верошпірон)^ в) осмотичні діуретики(манніт, мочевина).
   Найбільш сильними салуретиками  являються  так  названі  петлеві
діуретики. До них відносяться фуросемід, етакрінова кислота і буфенокс.
Вони діють на протязі висхідного відділу петлі нефрона(петлі Генле) і різко
пригнічують реабсорбцію іонів хлора і натрія, посилюють виділення іонів
калія.
   Для зменшення стимуляції ренін-ангіотензіново? системи рекомендується
комбінірувати^тіазіди з в-андреноблокаторами (анапрелін).
   Д і х л о т і азі д(гіпотіазід). Призначається препарат в середину по
0,025-0,05 г(1-2 таблетки в день під час їжі або після неї, протягом 3-5-7
днів підряд, потім робиться перерва на 3-4 дні) і знову повторюється курс.
   Одночасно призначаються  препарати калія(панангін, калія  хлорід,
аспаркам). Середня доза препарата - 50 мг на добу.
Ф у р о с е м і д (лазікс) - також салуретик із групи швидкодіючих та
найбільш сильних діуретиків.
   Діуретичний ефект пов'язаний з порушенням реабсорбції натрія^ хлора і
калія. Після внутрішньовенного введення ефект наступає через декілька
хвилин, тривалість ці^ після  одноразового  примі-нення  продовжується
протягом 1,5-3 год.
Препарат ефективний при нирковій недостатності, гіпертензії, знімає спазм
перифиричних судин, не знижує клубочкову  фільтрацію.  Показання  для
призначення лазікса в лікуванні гестозів:
- генералізовані набряки,
- діастоличний тиск 120 і більше,
- гостра лівошлункова недостатність,
- набряки легенів і мозку, Середня добова доза -60-120 мг.

         Осмотичні діуретики
   М а н н і т (маннітол) - леофівізірована маса світло-жовтого кольору.
Розчиняється в воді, дуже легко в гарячій.
   Гіпертонічні розчини манніта викликають сильну діуретичну дію. Ефект
обумовлений підвищенням осмотичного тиску плазми і зниженням реарбсорбції
води. Препарат не діє на клубочкову фільтрацію, виводить з організму натрій
і суттєво не діє на виведення калію.
   Застосовують у вигляді 10-15-20% розчину при збереженні фільтраційної
здатності нирок:
- для посилення діурезу,
- для зниження внутрішньочерепного тиску,
- для зменшення набряку мозку,
- при гострій нирковій або нирково-печінковій недостатності.
Протипоказання: важка недостатність кровообігу, АТ 170 і вище мм рт.ст.
Розчин готують перед застосуванням, препарат повинен бути безбарвним і без
запаху, розчинником можуть бути вода для ін'єкцій або 5% глюкоза. З
профілактичною метою доза препарата складає 0,5г/кг,
з лікувальною 1-1^5 г/кг. Добова доза не повинна перевищувати 140-180 г.
   При застосуванні манніта на фоні  олігурії  необхідно  провести
маннітоловий тест(ввести 10 мл 20% розчину препарата на протязі 10-15 хв).
Якщо через годину виділиться сечі більше ЗО мл^ то інфузію доцільно
продовжувати.
М о ч е в и н а ( карбамід) - діуретичний ефект пов^язаний з дією цілих
молекул мочевини^ в організмі вони не піддаються обмінним процесам і
фільтруються у великій кількості 50-60% через клубочки без зворотнього
всмоктування. Високий осмотичний тиск  в  канальцях  визиває  сильний
діуретичний ефект.
   Показання для застосування:
- попередження і зменшення набряку мозку,
- зменшення набряку легенів.
   Використовують 30% розчин: який готують на 10% глюкозі. Розчинення
проходить з поглинанням тепла(розчин охолоджується). Тому його видержують
поки температура розчину не досягне кімнат-ної.
   Вводять розчин із швидкістю 40-60-80 крапель в хвилину. Загальна доза
0,5-1,5 г(в середньому 1 г) мочевини на 1 кг ваги тіла. Ефект  заявляється
через 15-30 хв. досягає максимума через 1-1,5 год і продовжується 5-6 год і
більше. При необхідності можна вводити повторно через 12-24 год.

Екстракти і настої із рослин, що мають сечогінний і антиазотемічний ефекти,

   З цією метою застосовуються плоди ялівця^можжевельник), трава хвоща
польового, листя брусники, бруньки березові та інш. В аптечній мережі є
сечогінні збори №1, №2.

   Засоби, регулятори м^тя^пл^^^м^ проп^^^^.
Кислота аскорбінова(вітамін С). Приймає участь в регуляцій окисно-відновних
процесів, вуглеводного обміну, звертанні крові,
регенерацій тканин, утворенні стероїдних гормонів. Добова доза - 1- 3 мл 5%
   розчину^ парантерально. К о к а р б о к с і л а з а- кофермент, що
   утворюється із тійміна в процесі його перетворення в організмі.
   Біологічні властивості кокарбоксилази повністю не співпадають  з
властивостями тіаміна і для лікування гіпо- і авітаміноза В^ кокарбоксилазу
не  застосовують.  Препарат  покращує  вуглеводний  обмін,  тому  він
застосовується, як компонент комплексної терапій. Вводиться в м^язи, в
вену. Добова доза - 0,05-0,1 г(50-100 мг).
   Т о к о ф е р о л а   а п е т а т (вітамін Е) - природний
антиоксидант). Захищає різні речовини від окисних змін. Бере участь в
синтезі білків, проліферації клітин, у тканинному диханні та в інших
важливих процессах клітинного метаболізма. Застосовують препарат в середину
і внутрішньом^язово. Добова доза -100-200 мг.
   Ф о л і є в а  к й с л о т а (вітамін В).
Разом з вітаміном В^^ стимулює ерітропоез, приймає участь в синтезі
амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів^ в обміні холіна. Призначають в
середину по О.ООІг- 3-4 рази на день.
   Г л у т а м і н о в а  к й с л о т а (амінокислота). Приймає участь
в азотистому обміні  речовин,  сприяє  знешкодженню  аміака,  синтезу
ацетилхоліна і аденозінтрифосфорно^  кислоти,  переносу  іонів  калія.
Призначають в таблетках по 0,25 за 15-20 хв. до прийняття їжі.
   Е с е н ц і а л е - комплексний препарат до складу якого входять
фосфоліпіди, вітаміни В^, В^р, нікотінамід, пантотенова кислота. Препарат
покрашує функцію печінки, підвищує активність амінотрансфераз, поліпшує
мікроциркуляцію.
Застосовується в середину у вигляді капсул по 2 капсули З рази в день. В
вену(в розчині глюкози) по 10 мл в день.

   С і р е п а р - до його складу входить ціанкоболамін 10 мкг)
вуглеводи, амінокислоти, пуріни.
     Застосовується з метою покращення функцій печінки. Перед його
введенням необхідно провірити чутливість організма, для цього слід 0,1-0,2
мл ввести в м^язи^ При відсутності реакці? допускається його застосування.
Вводити в м^язи або в вену по 2-3 мл один раз на добу.

        Специфічні антидоти
   У н і т і о л - призначається для лікування гестозів з метою
детоксікапії організмах Вводиться в/в, в м^язи по 5-10 мл 5% розчину кожний
день або через день^
   Г л ю к о з а - При веденні в вену гіпертоничних розчинів глюкози
підвищується осмотичний тиск крові, рідина відтікає із тканин в судинне
русло, підвищується процеси обміну речовин, покращується  антитоксична
функція печінки, підвищується діурез, при згортанні глюкози в тканинах
виділяється значна кількість енергій, яка необхідна для здійснення функцій
організма.
   Застосовують 10-20% розчини глюкози по 250-300 мл на добу, бажано в
розчин додавати аскорбінову кислоту^ Для  кращого  засвоєння  глюкози
рекомендується вводити інсулін із розрахунку І одиниця на 4-5 гр сухо?
глюкози.
   Г і п а р і н - антикоагулянт прямої дії, інгібітор звертання крові.
Виробляється в організмі людини ^^щр^рмм базофільними (тучними) клітинами.
Разом з фібрінолізіном входить до складу фізіологічної протизвертаючої
системи крові. Безпосередньо має вплив на фактори звертання, що знаходяться
в крові(ХП, XI, X, УП, 11)^ має антитромботичну і антигрегаційну дії.
Крім цього гепарін приймає участь у формуванні імунологічних реакцій, має
гіпотензивну дію, блокує токсичні основи, приймає участь в метаболізмі
ліпідів і багатьох гормонів, впливає на властивості клітинних мембран,
сприяє постачанню тканинам кисню.
   Вплив гепаріна контролюється часом звертання крові.
Антагоністом гепаріна являється протамін сульфат. Розчин гепаріна для
ін^екпій випускається з активністю 5000^ 10000^ 2000 ОД  в  1  мл.
Застосовується по 5000 ОД в вену краплинне на реополіглюкіні^ чи плазмі^ ^^
Т р е н т а л - пентоксіфілін. Розширює судини, сприяє покращенню
постачання тканинам кисню^ тормозить агрегацію тромбо-питів і зменшує
згущення крові.
   Застосовується для  покращення  матково-плапентарного  кровообігу.
Призначається в середину, в вену. Для  внутрішньовенного  крапея^ме^о
введення 0,1 г(1 ампула) розчиняють в 250-500 мл ізотонічного розчину
натрія хлоріда або в 5% глюкозі.

        Плазмозамінюючі розчини
Р е о п о л і г л ю к і н- низькомолекулярний декстран. Зменшує агрегацію
форменних елементів крові, сприяє переміщенню рідини з тканин в кров'яне
русло. В зв'язку з цим зменшується в'язкість крові, відновлюється кровообіг
в дрібних капілярах, має дезінтоксикапійний ефект. З організма виводиться
нирками в першу добу біля 70%. Добова доза не більше 400-500 мл. Р е о г л
ю м а н - до його складу входить 10% розчин декстрана, 5% манніт 1^^^9%
натрія хяорид.
   Препарат має поліфункпіональні властивості^ зменшує в'язкість крові,
сприяє відновленню кровообігу в дрібних капілярах,  знижує  агрегацію
формених елементів крові, викликає дезінтоксикаційну осмодіуретичну  і
гемодинамічну дії.
   Вводять реоглюман в вену крапельне, починаючи з 5-10 крапель зя
хвилину на протязі 10-15 хв з перервами на 2-3 хвилини. При відсутності
побічних ефектів кількість крапель збільшують.
Добова доза - 400-500 мл.

Г е м о д е з - водно-соляний розчин, до складу якого входять 6%
низькомолекулярний магнія, хлора.
  Препарат посилює нирковий кровообіг, підвищує клубочкову фільтрацію і
збільшує діурез.
  На сучасному етапі гемодез для лікування гестозів (особливо важких його
форм) застосовується рідко, не більше 400 мл на добу.


смотреть на рефераты похожие на "Гестозы беременных"