Менеджмент

Стратегическое управление (укр)


                 РОЗДІЛ 2
         АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
              НА КП ФАБРИЦІ "ЛУЧАНКА"

   2.1. Загальна характеристика КП фабрики “Лучанка”

   Аналітичні аспекти стратегічного управління розглянуті на прикладі
Колективного підприємства фабрики “Лучанка”.
   Підприємство створене у 1966 році і розміщене в приміщеннях старого
млина. Підприємство створене у вигляді “Горпромкомбінату”. У 1992 році
підприємство було реорганізовано і створено Орендне підприємство фабрика
“Лучанка”. У 1994 році підприємство  приватизоване за  приватизаційні
майнові сертифікати і утворилось Колективне підприємство фабрика “Лучанка”.
   Колективне підприємство фабрика “Лучанка” засноване відповідно до
наказу № 1546 від 28.03.94 року Фондом державного майна України в процесі
корпоратизації на базі Орендного підприємства фабрика “Лучанка”.
   КП фабрика "Лучанка" створене і діє на підставі статуту, що містить
відомості про найменування та місцезнаходження, мету створення та предмет
діяльності, засновника та його повноваження і права, юридичний статус
підприємства, майно та джерела його утворення тощо.
   КП фабрика “Лучанка” в даний час виготовляє такі види продукції:
     . брюки;
     . сукні;
     . спідниці;
     . постільна білизна;
     . швейні вироби для дітей.
   КП фабрика “Лучанка” випускає продукцію легкої промисловості і працює
на основі давальницької сировини. Підприємство заключає контракт з фірмою
клієнтом, згідно з  яким  клієнт  зобов’язується  безкоштовно  надати
підприємству всі  матеріали  для  виготовлення  продукції  зазначеного
асортименту. В свою чергу КП фабрика “Лучанка” зобов’язується виготовити
продукцію відповідної якості і в заданий строк. Оплата проводиться після
відвантаження товару клієнту, за передбаченими в контракті розцінками на
одиницю продукції без врахування вартості сировини і матеріалів.
   В основному КП фабрика "Лучанка” співпрацює з іноземними фірмами. Три
роки підряд клієнтами є французькі фірми “Essam” i “Ruco”. У 1998 році
також були фірми “Hezzenmode GMbH” (Німеччина), “Grasia” (Польща)  і
чернівецька АТ “Трембіта”; у 1999 році – “Hortex Indastri”(Франція),
“Delia” (Польща); у 1998 році бельгійські компанії  “Patric  Breal”,
“Confection-du-Mouscron” і АТЗТ “Черкаський шовковий комбінат”.
   Найвищим  органом  управління  підприємством  є  Загальні  збори
співвласників, в яких приймають участь всі співвласники. На загальних
зборах обговорюються всі  основні  питання  діяльності  підприємства.
Виконавчим органом є Правління, роботою якого керує Голова  Правління. Для
контролю за господарською  діяльністю підприємства створена  ревізійна
комісія.
   На підприємстві існують три цехи, серед них:
   1. Підготовчо-розкрійний. Основними завданнями цього цеху є прийом
матеріалів зі складу, підготовка їх до крою, вирізання деталей крою та
комплектування крою.
   2. Пошивочний цех, в функції якого входить пошиття готової продукції з
деталей крою, він складається з чотирьох швейних дільниць.
   3. Експериментальний цех, що займається проектуванням нових виробів та
розробкою оптимальних норм і нормативів для пошиття продукції.
   Місія КП фабрика “Лучанка” сформульована вищим  керівництвом  у
наступній формі:

   “Задоволення потреб споживачів у текстильних виробах найвищої якості
та за доступною ціною на рівні європейських стандартів”.
   Згідно класифікації видів стратегії організації для КП  фабрика
“Лучанка” справедливі такі визначення:
   У відповідності з обраним видом діяльності – виробництво товарів.
   В залежності від охоплення ринку – політика диверсифікації: освоєння
виробництва нових  товарів,  товарних  ринків,  розширення  діяльності
підприємства (за останній час у виробництво введено нові види брюків,
спідниць, ведеться робота по визначенню можливостей випуску нових суконь).
   В залежності від стану життєвого циклу організації – комплексне
поєднання стратегії обмеженого росту – підприємство довго працює на ринку,
завоювало певний позитивний  імідж;  та  стратегії  росту  –  випуск
диверсифікованої продукції.
   Політика КП фабрика “Лучанка” активна – освоюється випуск нових
товарів, підприємство  здатне  захистити  своє  положення  на  ринку,
випереджаючи при цьому конкурентів.
   В  сучасних  умовах  головним  завданням  економічного  аналізу
господарської діяльності підприємств і організацій на сучасному етапі є:
всебічна об'єктивна оцінка здійснення ними виробничо-фінансової програми з
позиції ефективності виробництва; визначення рівня використання основних
фондів, виробничих потужностей, трудових,  матеріальних  і  фінансових
ресурсів; виявлення і впровадження передового досвіду; оцінка виявлених
резервів виробництва і розробка заходів по їх впровадженню; підготовка і
прийняття управлінських рішень.

   Основні показники господарської діяльності КП фабрика  “Лучанка”
відображені у таблиці 2.1.                                Таблиця 2.1
         Основні показники господарської діяльності
              КП фабрики “Лучанка”
|           |Роки         |Відхилення         |
|Показники      |           |              |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року|від 2000 року|
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1. Обсяг виробництва |548,6 |838,0 |828,7 |289,4 |52,8 |-9,3 |-1,1 |
|продукції, тис. грн. |   |   |   |   |   |   |   |
|2. Виручка від    |627,7 |952,0 |997,3 |324,3 |51,7 |45,3 |4,8  |
|реалізації продукції,|   |   |   |   |   |   |   |
|тис. грн.      |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Собівартість   |581,0 |669,0 |780,1 |88,0 |15,1 |111,1 |16,6 |
|реалізованої     |   |   |   |   |   |   |   |
|продукції, тис. грн. |   |   |   |   |   |   |   |
|4. Фонд заробітної  |255,5 |406,6 |433,3 |151,1 |59,1 |26,7 |6,6  |
|плати, тис. грн.   |   |   |   |   |   |   |   |
|5. Середньооблікова |214  |221  |213  |7   |3,3  |-8  |-3,6 |
|чисельність     |   |   |   |   |   |   |   |
|працівників, чол.  |   |   |   |   |   |   |   |
|6. Вартість основних |1105,0|1105,0|1196,1|0   |0   |91,1 |8,2  |
|фондів, тис. грн.  |   |   |   |   |   |   |   |
|7. Дебіторська    |99,6 |211,6 |92,9 |112,0 |112,4 |-118,7|-56,1 |
|заборгованість, тис. |   |   |   |   |   |   |   |
|грн.         |   |   |   |   |   |   |   |
|8. Кредиторська   |25,0 |66,1 |44,0 |41,1 |164,4 |-22,1 |-33,4 |
|заборгованість, тис. |   |   |   |   |   |   |   |
|грн.         |   |   |   |   |   |   |   |
|9. Балансовий    |27,3 |72,7 |6,3  |45,4 |166,3 |-66,4 |-91,3 |
|прибуток, тис. грн. |   |   |   |   |   |   |   |


   За цією таблицею можна прослідкувати динаміку показників за 3 роки
діяльності підприємства.

   У 1999 році було вироблено продукції на суму 548,6 тис. грн., а у 2000
році — 838 тис. грн.. Це свідчить про те, що виробництво продукції
збільшилось на 289,4 тис. грн., що склало ріст 52,8%. Збільшилась також і
загальна собівартість виготовлення продукції на 324,3 тис. грн. (51,7%) з
627,7 тис. грн. у 1999 році, до 952 тис. грн. у 2000 році.

   Виручка від реалізації продукції збільшилась. Якщо у 1999 році виручка
становила 581 тис. грн., то у 2000 році — 669 тис. грн., збільшення склало
88,0 тис. грн. (15,1%). За рахунок збільшення собівартості і збільшення
виручки підприємство отримало збільшення прибутку у 2000 році в розмірі
45,4 тис.грн.. У 2000 році  вартість основних фондів не змінилась в
порівнянні з 1999 роком і становила 1105,0  тис. грн.. Також збільшилась
дебіторська та кредиторська заборгованість. Дебіторська заборгованість у
1999 році становила 99,6 тис. грн., а у 2000 році — 211,6 тис. грн., тому
збільшення становить 112,0 тис. грн. (112,4%).

   Кредиторська заборгованість збільшилась на 41,1 тис. грн. (164,4%). У
1999 році вона становила 25,0 тис. грн., а у 2000 році — 66,1 тис. грн..
Середньооблікова чисельність працівників збільшилася на 7 чоловік,  у
1999 році вона становила 214 чоловік, а у 2000 році – 221 чоловік, тобто
чисельність збільшилась на 3,3%. Фонд заробітної плати у 1999 році склав
255,5 тис. грн., а у 2000 році — 406,6 тис. грн.. Фонд заробітної плати
збільшився на 151,1 тис. грн. (59,1%).

   У 2001 році, в порівнянні з 2000 роком, спостерігалось  зменшення
обсягів виробництва на 1,1 % (9,3 тис. грн.). Виручка від реалізації
продукції збільшилася на 45,3 тис. грн. (4,8%) з 952,0 тис. грн. у 2000
році до 997,3 тис. грн. у 2001 році. Собівартість реалізованої продукції
збільшилась на 111,1 тис. грн. (16,6%),  у 2000  році  собівартість
реалізованої продукції становила 669,0 тис. грн., а у 2001 році — 780,1
тис. грн..

   За даних показників балансовий прибуток підприємства у 2000 році склав
72,7 тис. грн., а у 2001 році — 6,3 тис. грн., тобто балансовий прибуток
зменшився на 66,4 тис. грн. (91,3%).

   Вартість основних фондів збільшилася на 91,1 тис. грн. (8,2%) у  2000
році вона становила 1105,0 тис. грн., а у 2001 році — 1196,1 тис. грн..
Дебіторська заборгованість різко зменшилася на 56,1% (118,7 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість зменшилася на 33,4% (22,1 тис. грн.) і склала
44,0 тис. грн. у 2001 році у порівнянні з 66,1 тис. грн. у 2000 році.

   За 2001 рік кількість працівників зменшилася на 3,6% (8 працівників) з
221 до 213 чоловік. Фонд заробітної плати збільшився на 6,6% (26,7 тис.
грн.), він становив у 2000 році 406,6 тис. грн., а у 2001 році — 433,3
тис.грн..   2.2. Стратегічний аналіз діяльності   2.2.1. Аналіз структури та використання основних фондів

   Від оснащеності підприємства основними засобами й ефективного їх
використання, передусім від ефективного  використання основних виробничих
засобів, вирішальною мірою залежить обсяг виробництва товарів і послуг та
пов’язані з ним кінцеві результати діяльності підприємства.
   Основні фонди – це вартісний вираз засобів праці.
   Засоби праці – це сукупність всіх матеріальних елементів, що приймають
участь в процесі виготовлення продукції і в свою чергу поділяються:
   - засоби праці;
   - предмети праці.
   Існує така класифікація основних фондів:
   1. Будинки, споруди та передавальні пристрої;
   2. Машини та обладнання;
   3. Транспортні засоби.
   Зробивши порівняльний аналіз структури використання основних фондів за
1999 – 2001 роки, можна зробити висновок.   У 1999 році первісна вартість будівель, споруд та передавальних
пристроїв становила 930 тис. грн., а залишкова — 451 тис. грн., тобто
відбувся знос будівель споруд та передавальних пристроїв на 479 тис. грн..
У 2000 році первісна вартість будівель, споруд та передавальних пристроїв
становила 962,1 тис. грн., а залишкова — 576,9 тис. грн., тобто відбувся
знос будівель споруд та передавальних пристроїв на 385,2 тис. грн.. У 2001
році первісна вартість будівель, споруд  та  передавальних  пристроїв
становила 776 тис. грн., а залишкова — 445 тис. грн., тобто відбувся знос
будівель споруд та передавальних пристроїв на 331 тис. грн..  Отже,
відбулося збільшення залишкової вартості будівель споруд та передавальних
пристроїв 2000 року порівняно з 1999 роком на 125,9 тис. грн. (27,9%). А у
2001 році порівняно з 2000 роком відбулося зменшення на 131,9 тис. грн.
(22,9%).
   У 1999 році залишкова вартість машин та обладнання становила 86,3 тис.
грн., у 2000 році — 43,0 тис. грн., а у 2001 році — 138,0 тис. грн.. Отже,
відбулося зменшення у 2000 році порівняно з 1999 роком на 43,3 тис. грн.
(50,2%). А у 2001 році порівняно з 2000 роком відбулося збільшення на 95,0
тис. грн. (220,9%).
   Вартість транспортних засобів зменшилася у 2000 році порівняно з 1999
роком на 1,9 тис. грн. (19,0%), а у 2001 році в порівнянні з 2000 роком
збільшилася на 13,4 тис. грн. (165,4%). Тобто транспортні засоби у 1999
році по залишковій вартості становили 10,0 тис. грн., у 2000 році — 8,1
тис. грн., а у 2001 році — 21,5 тис. грн..
   Отже, основні фонди у 2000 році у порівнянні з 1999 роком збільшилися
на 80,7 тис. грн. (14,7%), а у 2001 році порівняно з 2000 роком відбулося
зменшення на 23,5 тис. грн. (3,7%). Знос основних фондів у 1999 році
становив 557,7 тис. грн., у 2000 році — 628,0 тис. грн., а у 2001 році —
441,5 тис. грн..   2.2.2. Аналіз чисельності та руху робочої сили   Для аналізу середньооблікової чисельності  працівників  необхідно
скористуватись таблицею 2.2.

                                 Таблиця 2.2

        Аналіз чисельності та руху робочої сили, чол.

|           |Роки         |Відхилення         |
|Показники      |           |              |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року|від 2000 року|
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1. Весь персонал   |214  |221  |213  |7   |3,3  |-8  |-3,6 |
|підприємства     |   |   |   |   |   |   |   |
|в тому числі:    |   |   |   |   |   |   |   |
|а)          |212  |219  |211  |7   |3,3  |-8  |-3,7 |
|промислово-виробничий|   |   |   |   |   |   |   |
|персонал       |   |   |   |   |   |   |   |
|із нього робітники  |182  |188  |181  |6   |3,3  |-7  |-3,7 |
|б) персонал зайнятий |2   |2   |2   |0   |0   |0   |0   |
|в непромислових   |   |   |   |   |   |   |   |
|організаціях     |   |   |   |   |   |   |   |
|2. Прийнято     |42  |53  |39  |11  |26,2 |-14  |-26,4 |
|працівників     |   |   |   |   |   |   |   |
|з них робітників   |41  |51  |36  |10  |24,4 |-15  |-29,4 |
|3. Вибуло працівників|35  |61  |40  |26  |74,3 |-21  |-34,4 |
|з них робітників   |35  |60  |38  |25  |71,4 |-22  |-36,7 |


   У 2000 році персонал підприємства збільшився на 7 чоловік (3,3%) у
порівнянні з 1999 роком з 214 чоловік до 221, це відбулося за рахунок зміни
промислово-виробничого персоналу із нього робітників збільшилося на 6
чоловік. Кількість персоналу зайнятого в непромислових організаціях у 2000
році порівняно з 1999 роком не змінилась і склала 2 чоловіка. У 2000 році
було прийнято 53 працівники з них 51 робітник, це відповідно на 11 чоловік
(26,2%) і на 10 чоловік (24,4%) більше ніж у 1999 році, коли було прийнято
42 працівники з них 41 робітник. У 1999 році вибуло 35 працівників з них 35
робітників, а у 2000 році вибув 61 працівник із них 60 робітників, тобто
відбулося зростання вибуття працівників на 26 чоловік (74,3%) з них
робітників на 25 чоловік (71,4%).

   У 2001 році персонал підприємства зменшився на 8 чоловік (3,6%) у
порівнянні з 2000 роком з 221 чоловік до 213, це відбулося за рахунок
зменшення промислово-виробничого персоналу із 219 до 211 чоловік із нього
робітників зменшилося на 7 чоловік (3,7%) з 188 чоловік у 2000 році до 181
— у 2001 році. Кількість персоналу зайнятого в непромислових організаціях у
2001 році порівняно з 2000 роком не змінилась і склала 2 чоловіка. У 2001
році було прийнято 39 працівників з них 36 робітників, це відповідно на 14
чоловік (26,4%) і на 15 чоловік (29,4%) менше ніж у 2000 році, коли було
прийнято 53 працівники з них 51 робітник. У 2000 році вибув 61 працівник з
них 60 робітників, а у 2001 році вибуло 40 працівників із них 38
робітників, тобто відбулося скорочення вибуття працівників на 21 чоловік
(34,3%) з них робітників на 22 чоловіки (36,7%).   2.2.3. Аналіз фонду заробітної плати   Аналіз фонду оплати праці та розмір впливу основних факторів на його
відхилення представлені в табл. 2.3.

   Протягом трьох років спостерігається збільшення фонду заробітної
плати. Якщо у 1999 році фонд заробітної плати становив 255,5 тис. грн., то
у 2000 році фонд заробітної плати склав 406,6 тис. грн., тобто ріст
становив 151,1 тис. грн. (59,1%). А у 2001 році фонд заробітної плати склав
433,3 тис. грн., тобто відбулося зростання у порівнянні з 2000 роком на
26,7 тис. грн. (6,6%).

                                 Таблиця 2.3
             Аналіз фонду оплати праці
|           |Роки         |Відхилення         |
|Показники       |           |              |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року|від 2000 року|
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1.Фонд оплати праці, |255,5 |406,6 |433,3 |151,1 |59,1 |26,7 |6,6  |
|тис, грн.       |   |   |   |   |   |   |   |
|2.Середньоспискова  |214  |221  |213  |7,0  |3,3  |-8,0 |-3,6 |
|чисельність персоналу,|   |   |   |   |   |   |   |
|чол.         |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Середня заробітна |100,31|153,3 |169,5 |53,0 |52,8 |16,2 |10,6 |
|плата працюючого, грн.|   |   |   |   |   |   |   |
|4. Відпрацьовано одним|1263 |1463 |1455 |200,0 |15,8 |-8,0 |-0,5 |
|працівником,     |   |   |   |   |   |   |   |
|людино-год.      |   |   |   |   |   |   |   |
|5.Середня оплата праці|0,95 |1,26 |1,40 |0,3  |32,6 |0,1  |11,1 |
|за 1 год., грн.    |   |   |   |   |   |   |   |


   Середньомісячна заробітна плата одного працівника у  1999  році
становила 100,31 грн., а у 2000 році — 153,3 грн., тобто відбулося
зростання на 53,0 грн. (52,8%). У 2001 році середня заробітна плата одного
працюючого збільшилася на 16,2 грн. (10,6%) і склала 169,5 грн..

   Отже, в  результаті  аналізу  виробничо-господарської  діяльності
підприємства можна зробити висновок, що підприємство функціонує ефективно.
У 2001 році відбулося зростання показників виробництва продукції і виручки
від реалізації продукції за рахунок чого зріс фонд оплати праці.   2.2.4. Аналіз балансового прибутку

   Необхідно проаналізувати структуру балансового прибутку. Балансовий
прибуток складається з прибутку від реалізації основної продукції, прибутку
від іншої реалізації і з прибутку від позареалізаційних операцій.
   Дані про складові балансового прибутку заносимо в таблицю 2.4.
                                 Таблиця 2.4
     Аналіз балансового прибутку КП фабрики “Лучанка”, тис. грн.

|           |Роки         |Відхилення         |
|Показники       |           |              |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року|від 2000 року|
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1. Прибуток від    |18,3 |48,3 |5,0  |30,0 |163,9 |-43,3 |-89,6 |
|реалізації товарної  |   |   |   |   |   |   |   |
|продукції       |   |   |   |   |   |   |   |
|2. Результат від іншої|2,9  |3,6  |0,5  |0,7  |24,1 |-3,1 |-86,1 |
|реалізації      |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Позареалізаційний |6,1  |20,8 |0,8  |14,7 |241,0 |-20,0 |-96,2 |
|прибуток       |   |   |   |   |   |   |   |
|Балансовий прибуток  |27,3 |72,7 |6,3  |45,4 |166,3 |-66,4 |-91,3 |


   У 2000 році балансовий прибуток становив 72,7 тис. грн., а у 1999 році
— 27,3 тис. грн., тобто відбулося зростання на 166,3% (45,4 тис. грн.). Це
зростання відбулося за рахунок росту прибутку від реалізації товарної
продукції, так у 1999 році він становив 18,3 тис. грн., а у 2000 році —
48,3 тис. грн., тобто відбулося зростання на 30,0 тис. грн. (163,9%). Також
збільшився у 2000 році позареалізаційний прибуток у порівнянні з 1999 роком
з 6,1 тис. грн. до 20,8 тис. грн., тобто відбулося зростання на 14,7 тис.
грн. (241,0%).
   Результат від іншої реалізації у 2000 році збільшився на 0,7 тис. грн.
(24,1%) у порівнянні з 1999 роком з 2,9 тис. грн. до 3,6 тис. грн.
   У 2001 році балансовий прибуток становив 6,3 тис. грн., а у 2000 році
— 72,7 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 91,3% (66,4 тис. грн.). Це
зменшення відбулося за рахунок зменшення прибутку від реалізації товарної
продукції, так у 2000 році він становив 48,3 тис. грн., а у 2001 році — 5,0
тис. грн., тобто відбулося зменшення на 43,3 тис. грн. (89,6%). Також
зменшився у 2001 році позареалізаційний прибуток у порівнянні з 2000 роком
з 20,8 тис. грн. до 0,8 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 20,0 тис.
грн. (96,2%). Результат від іншої реалізації у 2001 році зменшився на 3,1
тис. грн. (86,1%) у порівнянні з 2000 роком з 3,6 тис. грн. до 0,5 тис.
грн.

   2.2.5. Аналіз рентабельності   Рентабельність, це показник який залежить від прибутку і собівартості.
Тому для аналізу рентабельності складаємо таблицю 2.5.
   Рентабельність продукції у 2000 році порівняно  з  1999  роком
збільшилась на 6,2% (що становить 131,3%), тобто у 1999 році рентабельність
продукції становила 4,7%, а у 2000 році – 10,9%. Рентабельність продукції
у 2001 році становила 0,8%, тобто  порівнявши  2001  і  2000  роки
рентабельність продукції зменшилась на 10,1% (що становить 92,6%).
   Рентабельність підприємства у 2000 році порівняно з 1999 роком
збільшилась на 6,3% (що становить 78,6%), тобто у 1999 році рентабельність
продаж становила 8,1%, а у 2000 році – 14,4%. Рентабельність підприємства
у 2001 році становила 1,1%, тобто  порівнявши  2001  і  2000  роки
рентабельність підприємства зменшилась на 13,3% (що становить 92,1%).                                 Таблиця 2.5
         Аналіз рентабельності КП фабрики “Лучанка”
|           |Роки         |Відхилення         |
|Показники      |           |              |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року|від 2000 року|
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1.Собівартість    |581,0 |669,0 |780,1 |88,0 |15,1 |111,1 |16,6 |
|реалізованої     |   |   |   |   |   |   |   |
|продукції, тис.грн. |   |   |   |   |   |   |   |
|2.Прибуток від    |27,3 |72,7 |6,3  |45,4 |166,3 |-66,4 |-91,3 |
|реалізації, тис.грн. |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Основні фонди,  |547,3 |628,0 |604,5 |80,7 |14,7 |-23,5 |-3,7 |
|тис. грн.      |   |   |   |   |   |   |   |
|4. Оборотні засоби, |160,1 |173,1 |184,0 |13,0 |8,1  |10,9 |6,3  |
|тис. грн.      |   |   |   |   |   |   |   |
|5. Прибуток від   |57,0 |115,3 |9,0  |58,3 |102,3 |-106,3|-92,2 |
|звичайної діяльності |   |   |   |   |   |   |   |
|до оподаткування,  |   |   |   |   |   |   |   |
|тис. грн.      |   |   |   |   |   |   |   |
|6. Рентабельність  |4,7  |10,9 |0,8  |6,2  |131,3 |-10,1 |-92,6 |
|продукції, %     |   |   |   |   |   |   |   |
|7. Рентабельність  |8,1  |14,4 |1,1  |6,3  |78,6 |-13,3 |-92,1 |
|підприємства, %   |   |   |   |   |   |   |   |   2.2.6. Аналіз майна підприємства   Для аналізу витрат виробництва необхідно провести аналіз майна КП
фабрики “Лучанка”. Для цього треба розглянути баланс підприємства. Спочатку
аналізується актив балансу по таблиці 2.6.

   Вартість необоротних активів у 1999 році становила 564,3 тис. грн., а
у 2000 році — 643,6 тис. грн., тобто відбулося зростання на 79,3 тис. грн.
(14,1%). У 2000 році відбулося зростання вартості нематеріальних активів на
2,6 тис. грн. (371,4%) у порівнянні з 1999 роком з 0,7 до 3,3 тис. грн..
Залишкова вартість основних засобів у 2000 році зросла на 80,7 тис. грн.
(14,7%) з 547,3 тис. грн. до 628,0 тис. грн..

                                 Таблиця 2.6

        Актив балансу КП фабрики “Лучанка”, тис. грн.

|           |Роки        |Відхилення          |
|Показники       |          |               |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року |від 2000 року |
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1. Необоротні активи |564,3 |643,6 |644,3 |79,3 |14,1 |0,7  |0,1  |
|1.1. Нематеріальні  |0,7  |3,3  |2,8  |2,6  |371,4 |-0,5 |-15,2 |
|активи        |   |   |   |   |   |   |   |
|1.2. Основні засоби  |547,3 |628,0 |604,5 |80,7 |14,7 |-23,5 |-3,7 |
|1.3. Довгострокова  |16,3 |12,3 |17,4 |-4,0 |-24,5 |5,1  |41,5 |
|дебіторська      |   |   |   |   |   |   |   |
|заборгованість    |   |   |   |   |   |   |   |
|1.4. Відстрочені   |0   |0   |19,6 |0   |-   |19,6 |-   |
|податкові активи   |   |   |   |   |   |   |   |
|2. Оборотні активи  |159,1 |271,8 |183,0 |112,7 |70,8 |-88,8 |-32,7 |
|2.1. Виробничі запаси |37,6 |37,7 |33,8 |0,1  |0,3  |-3,9 |-10,3 |
|2.2. Незавершене   |0,5  |0,2  |0   |-0,3 |-60,0 |-0,2 |-100,0|
|виробництво      |   |   |   |   |   |   |   |
|2.3. Готова продукція |12,4 |11,4 |22,5 |-1,0 |-8,1 |11,1 |97,4 |
|2.4. Товари      |2,7  |2,9  |3,1  |0,2  |7,4  |0,2  |6,9  |
|2.5. Дебіторська   |99,6 |211,6 |92,9 |112,0 |112,4 |-118,7|-56,1 |
|заборгованість    |   |   |   |   |   |   |   |
|2.6. Грошові кошти та |5,7  |8,0  |30,7 |2,3  |40,4 |22,7 |283,8 |
|їх еквіваленти    |   |   |   |   |   |   |   |
|2.7. Інші оборотні  |0,6  |0   |0   |-0,6 |-100,0|0   |-   |
|активи        |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Витрати майбутніх |1,0  |1,3  |1,0  |0,3  |30,0 |-0,3 |-23,1 |
|періодів       |   |   |   |   |   |   |   |
|Всього        |724,4 |916,7 |828,3 |192,3 |26,5 |-88,4 |-9,6 |


   Довгострокова дебіторська заборгованість у 1999 році становила 16,3
тис. грн., а у 2000 році — 12,3 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 4,0
тис. грн. (24,5%).

   Сума оборотних активів у 1999 році склала 159,1 тис. грн., а у 2000
році — 271,8 тис. грн., тобто відбулося зростання на 112,7 тис. грн.
(70,8%). Оборотні активи зросли у 2000 році за рахунок різкого росту
дебіторської заборгованості на 112,0 тис. грн. (112,4%) з 99,6 тис. грн. до
211,6 тис. грн..

   Витрати майбутніх періодів у 1999 році становили 1,0 тис. грн., а у
2000 році — 1,3 тис. грн., тобто відбулося зростання на 30,0% (0,3 тис.
грн.).

   Підсумок активу балансу у 1999 році становив 724,4 тис. грн., у 2000
році — 916,7 тис. грн., тобто відбулося зростання на 192,3 тис. грн.
(26,5%).

   Вартість необоротних активів у 2000 році становила 643,6 тис. грн., а
у 2001 році — 644,3 тис. грн., тобто відбулося зростання на 0,7 тис. грн.
(0,1%). У 2001 році відбулося зменшення вартості нематеріальних активів на
0,5 тис. грн. (15,2%) у порівнянні з 2000 роком з 3,3 до 2,8 тис. грн..
Залишкова вартість основних засобів у 2001 році зменшилася на 23,5 тис.
грн. (3,7%) з 628,0 тис. грн. до 604,5 тис. грн.. Довгострокова дебіторська
заборгованість у 2000 році становила 12,3 тис. грн., а у 2001 році — 17,4
тис. грн., тобто відбулося збільшення на 5,1 тис. грн. (41,5%).

   Сума оборотних активів у 2000 році склала 271,8 тис. грн., а у 2001
році — 183,0 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 88,8 тис. грн.
(32,7%). Оборотні активи зменшилися у 2001 році за рахунок  різкого
зменшення дебіторської заборгованості на 118,7 тис. грн. (56,1%) з 211,6
тис. грн. до 92,9 тис. грн..

   Витрати майбутніх періодів у 2000 році становили 1,3 тис. грн., а у
2001 році — 1,0 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 23,1% (0,3 тис.
грн.).

   Підсумок активу балансу у 2000 році становив 916,7 тис. грн., у 2001
році — 828,3 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 88,4 тис. грн. (9,6%).

   Аналізуємо пасив балансу по таблиці 2.7.

                                 Таблиця 2.7

        Пасив балансу КП фабрики "Лучанка", тис. грн.

|           |Роки         |Відхилення          |
|Показники       |           |               |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року |від 2000 року |
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|1. Власний капітал  |707,8 |782,0 |788,3 |74,2 |10,5 |6,3  |0,8  |
|1.1. Статутний капітал|5,3  |5,3  |5,3  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |
|1.2. Інший додатковий |652,5 |654,0 |654,0 |1,5  |0,2  |0,0  |0,0  |
|капітал        |   |   |   |   |   |   |   |
|1.3. Резервний капітал|3,6  |3,6  |3,6  |0,0  |0,0  |0,0  |0,0  |
|1.4. Нерозподілений  |46,4 |119,1 |125,4 |72,7 |156,7 |6,3  |5,3  |
|прибуток       |   |   |   |   |   |   |   |
|2. Поточні      |16,6 |132,2 |37,6 |115,6 |696,4 |-94,6 |-71,6 |
|зобов’язання     |   |   |   |   |   |   |   |
|2.1. Короткострокові |0   |28,7 |0   |28,7 |-   |-28,7 |-100,0|
|кредити банків    |   |   |   |   |   |   |   |
|2.2. Векселі видані  |0   |1,1  |0   |1,1  |-   |-1,1 |-100,0|
|2.3. Кредиторська   |12,5 |58,5 |32,0 |46,0 |368,0 |-26,5 |-45,3 |
|заборгованість    |   |   |   |   |   |   |   |
|2.4. Інші поточні   |4,1  |43,9 |5,6  |39,8 |970,7 |-38,3 |-87,2 |
|зобов’язання     |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Доходи майбутніх  |0   |2,5  |2,4  |2,5  |-   |-0,1 |-4,0 |
|періодів       |   |   |   |   |   |   |   |
|Всього        |724,4 |916,7 |828,3 |192,3 |26,5 |-88,4 |-9,6 |


   Власний капітал у 1999 році становив 707,8 тис. грн., у 2000 році —
782,0 тис. грн., тобто відбулося зростання на 74,2 тис. грн. (10,5%).
Статутний капітал у 2000 році порівняно з 1999 роком залишився незмінним і
склав 5,3 тис. грн.. Інший додатковий капітал у 1999 році становив 652,5
тис. грн., а у 2000 році — 654,0 тис. грн., тобто відбулося зростання на
1,5 тис. грн. (0,2%). Нерозподілений прибуток у 1999 році становив 46,4
тис. грн., а у 2000 році — 119,1 тис. грн., тобто відбулося зростання на
72,7 тис. грн. (156,7%).

   Сума поточних зобов’язань у 2000 році зросла на 115,6 тис. грн.
(696,4%) у порівнянні з 1999 роком з 16,6 тис. грн. до 132,2 тис. грн.
Кредиторська заборгованість у 1999 році становила 12,5 тис. грн., а у 2000
році — 58,5 тис. грн., тобто зросла на 46,0 тис. грн. (368,0%). Інші
поточні зобов’язання зросли на 39,8 тис. грн. (970,7%) з 4,1 тис. грн. у
1999 році до 43,9 тис. грн. у 2000 році.

   Підсумок пасиву балансу у 1999 році становив 724,4 тис. грн., у 2000
році — 916,7 тис. грн., тобто відбулося збільшення на 192,3 тис. грн.
(26,5%).

   Власний капітал у 2000 році становив 782,0 тис. грн., у 2001 році —
788,3 тис. грн., тобто відбулося зростання на 6,3 тис. грн. (0,8%).
Статутний капітал у 2001 році порівняно з 2000 роком залишився незмінним і
склав 5,3 тис. грн.. Інший додатковий капітал у 2001 році порівняно з 2000
роком залишився незмінним і склав 654,0 тис. грн.. Нерозподілений прибуток
у 2000 році становив 119,1 тис. грн., а у 2001 році — 125,4 тис. грн.,
тобто відбулося зростання на 6,3 тис. грн. (5,3%).

   Сума поточних зобов’язань у 2001 році зменшилася на 94,6 тис. грн.
(71,6%) у порівнянні з 2000 роком з 132,2 тис. грн. до 37,6 тис. грн.
Кредиторська заборгованість у 2000 році становила 58,5 тис. грн., а у 2001
році — 32,0 тис. грн., тобто зменшилася на 26,5 тис. грн. (45,3%). Інші
поточні зобов’язання зменшилися на 38,3 тис. грн. (87,2%) з 43,9 тис. грн.
у 2000 році до 5,6 тис. грн. у 2000 році.

   Підсумок пасиву балансу у 2000 році становив 724,4 тис. грн., у 2001
році — 828,3 тис. грн., тобто відбулося зменшення на 88,4 тис. грн. (9,6%).   2.2.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості   Для аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості необхідно
скористатися даними балансу КП фабрики “Лучанка”.

   Спочатку аналізуємо дебіторську заборгованість. Для цього звернемось
до таблиці 2.8.

                                 Таблиця 2.8

     Аналіз дебіторської заборгованості КП фабрики “Лучанка”

|           |Роки         |Відхилення          |
|Показники       |           |               |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року |від 2000 року |
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|Дебіторська      |99,6 |211,6 |92,9 |112,0 |112,4 |-118,7|-56,1 |
|заборгованість,    |   |   |   |   |   |   |   |
|тис. грн. в т. ч.   |   |   |   |   |   |   |   |
|- за товари, роботи, |83,2 |156,4 |25,5 |73,2 |88,0 |-130,9|-83,7 |
|послуги        |   |   |   |   |   |   |   |
|- з бюджетом     |1,3  |35,6 |50,8 |34,3 |2638,5|15,2 |42,7 |
|- інша дебіторська  |15,1 |19,6 |16,6 |4,5  |29,8 |-3,0 |-15,3 |
|заборгованість    |   |   |   |   |   |   |   |


   Дебіторська заборгованість у 2000 році (99,6 тис. грн.) збільшилася у
порівнянні з 1999 роком (211,6 тис. грн.) на 112,4%, що у вартісному виразі
становить 112,0 тис. грн.. У 2001  році  дебіторська  заборгованість
зменшилася на 56,1 % (118,7 тис. грн.) у порівнянні з 2000 роком і
становила 92,9 тис. грн.. Прослідкуємо за рахунок чого це  сталося.
Найбільших змін у 2000 році зазнала заборгованість за товари, роботи,
послуги. У 1999 році вона становила 83,2 тис. грн., а у 2000 році – 156,4
тис. грн.. Тобто вона збільшилася на 73,2 тис. грн. (88,0%), також на 34,3
тис. грн. (2638,5%) збільшилась дебіторська заборгованість з бюджетом – з
1,3 тис. грн. у 1999 році до 35,6 тис. грн. у 2000 році. У 2000 році інша
дебіторська заборгованість у порівнянні з 1999 роком збільшилася на 4,5
тис. грн. (29,8%) з 15,1 тис. грн. до 19,6 тис. грн..

   Основною причиною зменшення дебіторської заборгованості у 2001 році на
118,7 тис. грн., що склало 56,1% у порівнянні з 2000 роком, є зменшення
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 130,9 тис. грн.
з 156,4 тис. грн. у 2000 році до 25,5 тис. грн. у 2001 році. Дебіторська
заборгованість з бюджетом збільшилася на 15,2 тис. грн. (42,7%) з 35,6 тис.
грн. у 2000 році до 50,8 тис. грн. у 2001 році. Незначно зменшилася інша
дебіторська заборгованість на 15,3% (3 тис. грн.) у 2000 році вона
становила 19,6 тис. грн., а у 2001 році — 16,6 тис. грн..

   Для аналізу кредиторської заборгованості розглянемо таблицю 2.9.

                                 Таблиця 2.9

   Аналіз кредиторської заборгованості КП фабрики "Лучанка"

|           |Роки         |Відхилення          |
|Показники       |           |               |
|           |1999 |2000 |2001 |від 1999 року |від 2000 року |
|           |   |   |   |тис. |%   |тис. |%   |
|           |   |   |   |грн. |   |грн. |   |
|Кредиторська     |12,5 |58,5 |32,0 |46,0 |368,0 |-26,5 |-45,3 |
|заборгованість,    |   |   |   |   |   |   |   |
|тис. грн. в т. ч.   |   |   |   |   |   |   |   |
|- за товари, роботи, |0,6  |4,0  |7,2  |3,4  |566,7 |3,2  |80,0 |
|послуги        |   |   |   |   |   |   |   |
|- з одержаних авансів |0,2  |0,1  |0,1  |-0,1 |-50,0 |0,0  |0,0  |
|- з бюджетом     |4,2  |13,7 |7,4  |9,5  |226,2 |-6,3 |-46,0 |
|- з позабюджетних   |0,4  |1,2  |0   |0,8  |200,0 |-1,2 |-100,0|
|платежів       |   |   |   |   |   |   |   |
|- із страхування   |1,9  |9,7  |4,9  |7,8  |410,5 |-4,8 |-49,5 |
|- з оплати праці   |4,2  |29,2 |11,8 |25,0 |595,2 |-17,4 |-59,6 |
|- з учасниками    |1,0  |0,6  |0,6  |-0,4 |-40,0 |0,0  |0,0  |


   У 1999 році кредиторська заборгованість становила 12,5 тис. грн., а у
2000 році 58,5 тис. грн., тобто вона збільшилась на 46,0 тис. грн.
(368,0%). Значне зменшення відбулося у наступному році – на 26,5 тис. грн.
(45,3%), з 58,5 тис. грн. у 2000 році до 32,0 тис. грн. у 2001 році.
Розглянемо і проаналізуємо складові елементи кредиторської заборгованості.

   Кредиторська заборгованість у 2000 році збільшилась за  рахунок
збільшення таких складових. Заборгованість за товари, роботи, послуги
збільшилась на 566,7% (3,4 тис. грн.), з 0,6 тис. грн. у 1999 році до 4,0
тис. грн. у 2000 році. Кредиторська заборгованість з одержаних авансів
зменшилась на 0,1 тис. грн. (50,0%) з 0,2 тис. грн. у 1999 році до 0,1 тис.
грн. у 2000 році. Також збільшилася кредиторська заборгованість по оплаті
праці у 2000 році в порівнянні з 1999 роком на 595,2% (25,0  тис. грн.) з
4,2 тис. грн. до 29,2 тис. грн..

   Основною причиною зменшення кредиторської заборгованості у 2001 році є
зменшення чотирьох елементів: кредиторської заборгованість з бюджетом,
кредиторської заборгованість  з  позабюджетних  платежів,  кредиторська
заборгованість із страхування та кредиторської заборгованість  з оплати
праці. З таблиці видно, що  найбільше  зменшилась  заборгованість  з
позабюджетних платежів – на 100,0%, що у вартісному виразі становить 1,2
тис. грн.. Кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом зменшилася
з 7,4 тис. грн. у 2000 році до 13,7 тис. грн. у 2000 році. Зменшення
становить 6,3 тис. грн., або 46,0%. Кредиторська  заборгованість  із
страхування зменшилася у 2001 році в порівнянні з 2000 роком на 4,8 тис.
грн. (49,5%) з 4,9 тис. грн. до 9,7 тис. грн..


   2.3. Аналіз зовнішнього середовища

   В залежності від характеру впливу, зовнішнє середовище поділяють на
середовище прямого та опосередкованого впливу.
   Середовище прямого впливу, його утворюють:
      . споживачі;
      . постачальники;
      . конкуренти;
      . державні органи.
   Інші зовнішні агенти чи контрагенти  (маркетингові  посередники,
профспілки, мас-медіа, аудитори ...).
   Важливою  особливістю  факторів  середовища  прямого  впливу  є
інтенсивність, постійний характер впливу, спрямованість на зміну базових,
внутрішніх, змінних показників.
   1. Споживачі – фізичні чи (та) юридичні особи, які купують товари на
ринку.
   Товарами КП фабрика “Лучанка” є текстильні вироби.
   Покупці оцінюються по таким критеріям:
      . географічне місце розташування покупця;
      . демографічні характеристики покупця;
      .  соціально-психологічні  характеристики  покупця,  що
       відображають його положення, стиль поведінки;
      . відношення покупця до продукту, його оцінка продукту.
   Важливо знати відношення замовників до  виготовленої  продукції.
КП фабрика “Лучанка” забезпечує високу якість продукції. Підприємство
достатньо довго працює на ринку і встигло зарекомендувати себе як надійний
партнер. В даний час КП фабрика “Лучанка” співпрацює з двома фірмами “Ruco”
і “Creadec”.
   2. Постачальники —  суб’єкти  господарювання,  які  забезпечують
підприємство необхідними йому інформаційними, матеріально-технічними та
іншими ресурсами. В КП фабрика “Лучанка” склались міцні ділові стосунки з
постачальниками як в регіонах України, так і за кордоном, з  якими
налагоджено взаємовигідні відносини.
   У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-
технічні ресурси (сировину, паливо, енергію, тощо). Вони  у  процесі
виробництва перетворюються у продукцію і повинні постійно поповнюватись.
Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає:
визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах, їх пошук і купівлю,
організацію доставки,  зберігання  і  видачу  окремим  споживачам  на
підприємстві. При цьому постачання матеріально-технічних ресурсів повинно
бути своєчасним, комплектним і з мінімальними витратами. Виконує цю роботу
відділ матеріально-технічного постачання.  Матеріально-технічні  ресурси
підприємство купує на ринку, де продавцями і постачальниками виступають
безпосередньо підприємства - виробники або організації - посередники.
Купівля матеріально-технічних ресурсів безпосередньо у виробників, тобто
організація постачання за прямими зв’язками, має ті переваги, що у цьому
випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до
продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції, оформлення,
планування, тощо. За прямими  зв’язками  поставляються  передусім  ті
матеріально-технічні ресурси, які потрібно постійно і у великій кількості,
а також вироби та індивідуальне замовлення. Ті ресурси, які потрібні у
невеликій кількості, періодично або нерегулярно економніше буде купувати у
посередників – оптових фірмах і магазинах. Вони комплектують  певний
асортимент товарів для продажу і територіально розміщуються у районі
розташування підприємств і організацій споживачів.
   Коло основних постачальників підприємства є досить стабільним, але
періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-
технічних ресурсів і нових постачальників (освоєння нової продукції, заміна
і удосконалення технологічних систем, будівництво і т.д.) може настати
потреба заміни окремих постачальників, збільшення їх кількості.  Тому
важливою є проблема вибору постачальника.
   3. Конкуренція. Важливим фактором регулювання сучасної економіки є
конкуренція.
   Визначення конкурентів спрямоване на те, щоб виявити слабкі і сильні
сторони конкурентів, і на основі цих досліджень створити свою стратегію
конкурентної боротьби. Конкурентами КП фабрика “Лучанка” є:
      . ВАТ ЛВТШП “Волинь” (Луцьк);
      . ВТФ “Ковель”;
      . Фабрика “Спецстиль” (Львів).
   Переваги КП фабрики “Лучанка”:
      . впровадження нових методів організації виробництва і праці;
      . краща організація служби маркетингу;
      . вигідне місце розташування підприємства — у центрі міста, що
       забезпечує кращі під’їзні шляхи;
      . встановлення нової лінії волого-теплової обробки швейних
       виробів.
    4. Державні органи займають особливе місце в числі вагомих факторів
середовища прямого впливу. Сюди входять: державні регулюючі органи; різні
державні установи; представницька і виконавча влада, які наглядають за
дотриманням законів і видають необхідні власні нормативні акти; місцеві
адміністративні органи; профспілкові та інші громадські організації та
об’єднання громадян.
   Усі аспекти  діяльності  підприємства  визначаються,  регулюються
законодавчими актами, нормативними документами.
   Середовище опосередкованого (непрямого) впливу. У досить складному
макросередовищі що оточує підприємство діє  значно  більша  кількість
чинників, ніж у мікросередовищі. Чинникам макросередовища властиві високий
рівень  варіантності,  невизначеності  та  непередбачуваності  можливих
наслідків, впливають на підприємство опосередковано. До основних факторів
макросередовища, за якими підприємство має уважно стежити та правильно
оцінювати пов’язані з ними загрози чи зиски при розробці підприємницької
стратегії, відносяться: економічні, екологічні, політичні та міжнародні.
   Фактори макросередовища:
     . природні;
     . демографічні;
     . науково-технічні;
     . економічні;
     . міжнародні.
   1. Природні — наявність ресурсів,  ступінь  освоєння  ресурсів.
Використання ресурсів освоєно на високому рівні. Ресурсів достатньо для
виробничого процесу.
   2. Демографічні  –  чисельність  і  статевий  склад  населення,
територіальний розподіл, частка активного населення. В загальному  по
Україні спостерігаються в цьому плані негативні тенденції:  зменшення
чисельності населення і збільшення середнього віку однієї людини, що
свідчить про зменшення кількості активної частини населення. Цей фактор в
далекому майбутньому може негативно вплинути  на  організацію,  а  в
найближчому майбутньому ніяких проблем не видно – в країні достатньо
робочих рук, і якщо створити робочі місця, то знайдеться немало кандидатів
на роботу, єдині витрати — навчання персоналу.
   3. Науково-технічні — науково-технічна політика держави,  рівень
технології, технічний рівень і якість продукції. На даному етапі освоєння
виробництва нових матеріалів доцільно користуватись науково-технічними,
технологічними здобутками закордонних країн.
   4. Економічні – ступінь державного регулювання економіки, система
оподаткування, мінімальні розміри заробітної плати та пенсії. Розміри
доходів населення визначають його купівельну  спроможність.  На  фоні
загального низького життєвого рівня населення падає також і попит на швейну
продукцію. Важкий податковий тиск гнітить виробника. Позитивним є відносна
стабілізація темпів інфляції.
   5. Міжнародні – науково-технічне співробітництво, обсяги експорту,
імпорту продукції. Керівники підприємства вивчають досвід  закордонних
організацій, користуються новими досягненнями в області технологій.
                                Таблиця 2.10
           Стратегічний аналіз внутрішнього
            та безпосереднього середовища
|Фактор      |Стан фактору   |Тенденції   |Характер впливу   |
|         |         |розвитку    |           |
|Рівень      |         |        |           |
|оподаткування:  |         |        |           |
|ПДВ       |20%       |17%      |зниження ціни    |
|Податок на    |30%       |20%      |продукції (+),    |
|прибуток     |         |        |зростання прибутку  |
|         |         |        |(+)         |
|Рівень інфляції |2,5% в місяць  |можливе    |знецінення грошових |
|         |         |зменшення   |ресурсів (-),    |
|         |         |до 1,5%    |знецінення кредитних |
|         |         |        |зобов'язань (+)   |
|Валютний курс  |4,90 грн./ EURO |зниження    |збільшення прибутку |
|гривні      |         |валютного курсу|(+)         |
|         |         |гривні     |           |
|Рівень доходів  |360 грн./міс.  |поступове   |зростання попиту (+),|
|населення    |         |зростання   |прискорення збуту  |
|         |         |        |(+), збільшення   |
|         |         |        |обсягів виробництва |
|         |         |        |(+)         |
|Рівень процентної|1,5% місячних  |стабілізація  |можливість залучення |
|ставки по    |         |        |позичкових коштів (+)|
|кредитах     |         |        |           |
|Рівень безробіття|7%        |зростання   |зниження попиту (-) |
|Рівень освіти  |керівники – вища |підвищення   |підвищення      |
|         |робітники –   |рівня освіти  |продуктивності    |
|         |середня     |        |праці (+)      |
|Галузь      |         |        |           |
|Життєвий цикл  |стадія росту   |незмінні    |ріст можливостей   |
|         |         |        |підприємства     |
|Значення     |актуальне    |постійне    |збільшення обсягів  |
|продукції для  |         |зростання   |виробництва     |
|суспільства   |         |        |           |
|         |         |Продовження табл. 2.10.       |
|Характер     |помірна     |збільшення   |підвищення якості  |
|конкуренції   |         |конкурентів  |продукції      |
|Споживачі    |         |        |           |
|Характер попиту |нестабільний   |поступова   |збільшення числа   |
|         |         |стабілізація  |замовлень      |
|Характер     |французькі фірми |розширення кола|збільшення кількості |
|споживачів    |         |споживачів   |замовлень      |
|Конкуренти    |         |        |           |
|Частка ринку   |70% виготовлення |зменшення   |зростання частки   |
|         |аналогічної   |частки     |ринку підприємства  |
|         |продукції на   |        |           |
|         |експорт по    |        |           |
|         |області     |        |           |
|ціна послуг   |аналогічна    |зростання ціни |зменшення їх частки |
|         |         |        |на ринку       |
|якість послуг  |відрізняється  |зростає    |зміцнення позицій  |
|         |незначно     |        |конкурентів у їх ніші|
|         |         |        |ринку        |


   2.4. SWOT-аналіз

   Внутрішнє середовище  (мікросередовище організації) - являє собою
виробничий цикл та складається з 5 складових: цілі; структура; завдання;
технологія та кадри.
   Цілями КП фабрика “Лучанка”  є  виробництво  конкурентноздатної,
рентабельної продукції, реалізація її на освоєних ринках з метою отримання
прибутку та задоволення потреб споживачів.
   На КП фабрика “Лучанка” розподіл праці, як і в більшості сучасних
організацій, являє собою закріплення певної роботи за спеціалістами, тобто
за людьми, які здатні виконати цю роботу найкраще з точки зору організації,
як одного цілого. Спеціалістів згруповано в підрозділах, сукупність яких
становить  структуру  організації.  Створення  раціональної  структури
організації багато в чому визначає її успішне функціонування. На даному
підприємстві чітко прослідковується горизонтальний розподіл на прикладі
існування спеціалістів по виробництву, фінансів.
   Вертикальний розподіл праці, утворює ієрархію управлінських рівнів.
Створюється формальна підпорядкованість працівників в організації, яка
визначає, хто займається координацією роботи, а хто її виконанням. В одного
керівника вищого рівня є кілька підпорядкованих керівників нижчого рівня.
Саме ця кількість і представляє собою сферу контролю.
   Технологія є четвертою важливою складовою внутрішнього середовища
організації, і повинна розглядатись в досить широкому значенні.
   Технологія є засобом перетворення сировини у необхідні продукти чи
послуги (причому цей процес є найбільш вагомим компонентом технології), і
саме від технології залежать їх властивості. На КП фабрика “Лучанка” –
постійно йде процес освоєння виробництва нових виробів, а значить і
технологій їх виробництва.
   Можливо, найважливішим фактором внутрішнього середовища організації є
люди, що  в  ній  працюють.  Персонал  підприємства  характеризується
стабільністю, високою кваліфікацією (більшість працівників давно працюють
на підприємстві, добре знайомі з підприємством та колективом, і в змозі
ефективно реалізовувати вказівки вищого керівництва).  Спеціалісти  та
службовці працюють за спеціальностями, приблизно 2/3 мають вищу освіту (усі
керівники вищого рівня мають вищу освіту), решта – середню спеціальну.
Робітники – успішно закінчили навчання в ПТУ.
   Оцінку внутрішнього середовища організації – її силу та слабкість, а
також зовнішніх можливостей та загроз, як правило називають SWOT – аналіз.
Це легкий в застосуванні інструмент швидкої оцінки стратегічного положення
підприємства. SWOT – аналіз підкреслює, що стратегія повинна якнайкраще
поєднувати внутрішні можливості компанії (її сильні та слабкі сторони) та
зовнішню ситуацію (частково відображену в можливостях та загрозах).
   Перш за все потрібно визначити сильні та слабкі внутрішні сторони
підприємства та можливості і загрози оточуючого середовища:
   Потенційні внутрішні сильні сторони:
   • гарне враження, що склалося про підприємство в партнерів – під час
роботи зарекомендувало себе як надійний партнер, йде назустріч побажанням
клієнтів;
   • високий кадровий потенціал – управлінням займаються досвідчені
спеціалісти, знавці своєї справи. Керівники добре знають підприємство,
вміють мислити на перспективу. В колективі існує атмосфера, що сприяє до
продуктивної роботи, вище керівництво стимулює підлеглих до самостійної
роботи (вимоги щодо самостійного прийняття рішень без надмірної кількості
вказівок зверху);
   • досвід у розробці нових товарів – починаючи з 1997 року на
підприємстві активно йде процес розробки і освоєння випуску нової продукції
(за останній час у виробництво введено нові види брюків, спідниць, ведеться
робота по визначенню можливостей випуску нових суконь).
   Потенційні внутрішні слабкі сторони:
   • застаріле устаткування – устаткування на фабриці є застарілим і
потребує значних коштів на ремонт;
   • занадто вузький асортимент продукції – підприємство випускає лише
кілька видів продукції, планується у майбутньому розширити асортимент;
   •  недостатня  організація  маркетингової  діяльності  –  слабко
організовано дослідження потреб ринку, вивчення потенційних ринків;
   • недостатність грошей на фінансування необхідних змін у стратегії –
зміна стратегії – досить ресурсомісткий процес. Окрім значних затрат часу і
людських ресурсів, потрібні значні суми грошей. При сучасній ситуації в
Україні досить складно забезпечити необхідний обсяг обігових коштів, чи
накопичити значні суми для необхідних змін у стратегії.
   Потенційні зовнішні можливості фірми:
   • спроможність обслужити додаткові групи клієнтів або вийти на нові
ринки або нові сегменти ринку;
   • можливість розширення асортименту продукції, щоб задовольняти більше
потреб клієнтів;
   • спроможність використовувати навички у випуску нової продукції.
   Потенційні зовнішні загрози:
   • несприятлива зміна курсів іноземних валют – при закупівлі іноземного
обладнання потрібно розраховуватись іноземною валютою, а при нестабільному
курсі національної грошової одиниці України дуже важко будувати будь – які
плани, цей фактор має неабияке значення при значних сумах та при тривалих
термінах угод.
   • дорогі законодавчі вимоги – існуючі податкові вимоги до підприємств
досить сильно обмежують можливості підприємства до нормальної виробничої
діяльності, вилучаються оборотні кошти від обігу в процесі виробництва.
   • залежність від зниження попиту й етапу життєвого циклу розвитку
бізнесу – попит на товари носить сезонний характер – в холодну пору року
попит знижується.
   Після дослідження внутрішніх та зовнішніх сильних і слабких сторін
потрібно розробити відповідні стратегії поведінки підприємства на ринку
рис. 2.1.
   По результатах проведеного аналізу можна сформулювати  стратегію
підприємства: поєднання стратегії диверсифікації і стратегії росту.
   На основі корпоративної стратегії виділяються такі цілі:
     . дослідження ринку, вивчення потреб споживачів;
     . визначення потрібних товарів і розрахувати обсяги виробництва;
     . проведення розрахунку ефективності проекту;
     . залучення інвестицій;
     . закупка сучасного обладнання;
     . налагодження виробництва.

|       Внутрішні|Сильні сторони     | Слабкі сторони    |
|            |            |            |
|чинники        |• гарне враження, що  |• застаріле      |
|            |склалося про компанію в|устаткування      |
|            |покупців        |• застарілий асортимент|
|            |• лідер ринку     |продукції       |
|            |• високий кадровий   |• недостатня      |
|Зовнішні        |потенціал       |організація      |
|Чинники        |• досвід у розробці  |маркетингової     |
|            |нових товарів     |діяльності       |
|            |            |• недостатність грошей |
|            |            |на фінансування    |
|            |            |необхідних змін у   |
|            |            |стратегії       |
| Можливості      | SO – стратегії    |WO – стратегії.    |
|• спроможність     |Досягати росту     |Добитися залучення   |
|заключити контракти з |виробництва на 15%   |інвестицій для     |
|новими партнерами   |щорічно.        |оснащення виробництва |
|• шляхи розширення   |Розширити асортимент  |новою технікою.    |
|асортименту продукції, |продукції       |            |
|щоб задовольняти більше|Використовувати сучасне|            |
|потреб клієнтів    |обладнання для     |            |
|• спроможність     |підвищення якості,   |            |
|використовувати навички|рентабельності     |            |
|у випуску нової    |продукції.       |            |
|продукції       |            |            |
| Загрози.       | SТ – стратегії    | WТ – стратегії    |
|• повільний ріст ринку | 1. закупити сучасне  | 1. зменшити обсяги  |
|            |обладнання (для    |виробництва      |
|• несприятлива зміна  |досягнення максимальної|малорентабельної    |
|курсів іноземних валют |глибини попиту), з   |продукції і      |
|            |найменшими витратами на|зосередитись на    |
|• дорогі законодавчі  |виробництво продукції. |виробництві      |
|вимоги         |            |високорентабельної.  |
|• висока залежність від|            |2. шукати можливості  |
|зниження попиту й етапу|            |випуску нових товарів. |
|життєвого циклу    |            |            |
|розвитку бізнесу    |            |            |


   Рис. 2.1. SWOT-аналіз

   Вивчаючи внутрішнє середовище організації не можна  відокремлено
концентруватись на якомусь одному факторі, так  як  всі  фактори  є
взаємопов’язані і взаємозалежні. Потрібно враховувати крім самих факторів,
і їх взаємодію, розглядаючи внутрішнє середовище як єдину систему, як
комплекс факторів.
   Виробничий потенціал підприємства використовується не повністю, є
можливість організації виробництва у дві зміни. Трудові ресурси високої
кваліфікації є у недостатній кількості. Оскільки, на зовнішній ринок
підприємство працює на давальницькій сировині, то всі  інші  ресурси
(тканини, підкладки, нитки, ґудзики) постачає замовник.
   В результаті SWOT – аналізу було вироблено стратегії організації:
   . досягати росту продаж на 15% щорічно;
   . розширити асортимент продукції;
   Використовувати  сучасне  обладнання  для  підвищення  якості,
рентабельності продукції.
   Залучення інвестицій для оснащення виробництва новою технікою.
   Закупити сучасне обладнання, з найменшими втратами на виробництво
продукції.
   Зменшити обсяги виробництва малорентабельної продукції і зосередитись
на виробництві високорентабельної.
   Шукати можливості випуску нових товарів.
   Загальний аналіз внутрішнього середовища КП фабрики "Лучанка" можна
зобразити у вигляді таблиці 2.11.
                                Таблиця 2.11

       Аналіз внутрішнього середовища КП фабрики "Лучанка"

|Сфера і    |Стан фактору   |Тенденції розвитку|Характер впливу   |
|фактори    |         |         |           |
|Виробництво  |         |         |           |
|Виробничі   |обмежені, задіяні|впровадження нових|збільшення обсягів  |
|потужності  |майже повністю  |виробничих    |виробництва     |
|       |         |потужностей    |           |
|Технологія  |застаріла    |вдосконалення   |підвищення якості  |
|виробництва  |технологія    |технологічних   |продукції та     |
|       |         |процесів     |продуктивності праці |
|       |         |Продовження табл. 2.11          |
|Якість    |за міжнародними |підвищення якості |розширення частки  |
|продукції   |стандартами   |         |ринку, завоювання  |
|       |середня     |         |позитивного іміджу  |
|Маркетинг   |         |         |           |
|Частка ринку |30% виготовлення |повільне зростання|збільшення прибутків |
|       |аналогічної   |         |           |
|       |продукції на   |         |           |
|       |експорт в області|         |           |
|Асортимент  |стабільний    |розширення    |завоювання нових   |
|продукції   |         |асортименту    |ринків        |
|Реклама    |недостатня    |         |           |
|Фінанси    |         |         |           |
|Прибуток   |прибуток – 6,3  |зростання     |збільшення обсягів  |
|       |тис.грн./рік,  |         |виробництва     |
|Оборотні кошти|обсяг – 100   |збільшення    |збільшення прибутку |
|       |тис.грн/рік   |обіговості    |           |
|Залучення   |наявність    |зростання їх   |впровадження нових  |
|кредиту    |короткострокових |обсягу      |виробничих      |
|       |кредитів     |         |потужностей     |
|Кадри     |         |         |           |
|Кваліфікація |висока у     |підвищення    |підвищення якості  |
|працівників  |керівників,   |кваліфікації   |виготовленої     |
|       |середня у відділі|         |продукції      |
|       |виготовлення   |         |           |
|Плинність   |низька      |підтримка наявного|зростання іміджу   |
|кадрів    |         |стану       |           |
|Система    |потребує     |розробка     |підвищення якості  |
|мотивації   |вдосконалення  |ефективної системи|праці        |
|       |         |мотивації     |           |

смотреть на рефераты похожие на "Стратегическое управление (укр) "