Педагогика

Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики


3. Аналіз діючих підручників та тестів.

Порівняльна характеристика тем.
       Останній час тема «Показникова  і  логарифмічна  функція»
вивчається в середній школі за підручником під редакцією А.Н.Колмогорова.
На сьогоднішній день з’явився новий підручник авторами якого є М.І. Шкіль,
З.І. Слєпкань, О.С. Дубінчук, в якому данна тема вивчається дещо по іншому.
Проведемо порівняльну характеристику вивчення данної теми в  згаданих
підручниках.

   Тема: «Показникова функція».
|Підручник під редакцією      |Підручник під редакцією М.І.Шкіль, |
|А.Н.Колмогорова «Алгебра і початки |З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук     |
|аналізу у 10-11 кл.»        |«Алгебра і початки аналізу у 10-11 |
|                  |кл.»                |
|(1 Показникова функція       |(1 Поняття показникової функції.  |
|n.1.Степінь з ірраціональним    |n.1. Означення і графік      |
|показником             |показникової функції.       |
|Фіксують додатнє число а і ставлять|Дається означення: Функція [pic], |
|кожному числу [pic] число [pic].  |де а>0, [pic] називається     |
|Цим самим отримують числову функцію|показниковою (з основою а).    |
|[pic], визначену на множені Q   |Вивчення показникової функції   |
|раціональних чисел. Зазначається, |починається з  функції [pic],   |
|що при а=1 функція [pic] стала,  |потім розглядається [pic],     |
|так як [pic] для будь-якого    |будуються їхні графіки і      |
|раціонального числа.        |порівнюються. Далі розглядається  |
|Будуються графіки функцій [pic] і |функція [pic]. Порівнюються графіки|
|[pic] і порівнюються. Далі     |функції [pic] і [pic]. З графікив |
|описується як визначається число  |зчитуються спільні властивості.  |
|[pic] для ірраціональних [pic] при |Далі порівнюються графіки функцій |
|а>1, в загальних рисах. Аналогічно |[pic]([pic]) і [pic]([pic]). З   |
|описується визначення числа [pic], |графіків зчитуються властивості  |
|для [pic]. Крім цього вважають, що |функцій.              |
|[pic] для будь-якого [pic] і    |                  |
|[pic][pic]для [pic][pic][pic]   |                  |
|n.2. Властивості показникової   |n.2. Загальні властивості     |
|функції.              |показникової функції.       |
|Означення: Функція, задана формулою|D(y)=R               |
|[pic] (де a>0, [pic]), називається |[pic]               |
|показниковою з основою а.     |якщо x=0, показникова функція [pic]|
|Формулюються основні властивості: |                  |
|Область визначення множина R    |Зазначені вище властивості     |
|дійсних чисел.           |доводяться, розглядаються всі   |
|Область значень множина R+ всіх  |можливі випадки. Далі наводяться  |
|додатніх дійсних чисел.      |властивості без доведення.     |
|При [pic] функція зростає на всій |якщо [pic] [pic] і [pic] то [pic]. |
|числовій прямій; при [pic] функція |якщо [pic] і [pic], то якеб не було|
|спадає на множині R.        |додатнє число N, існує, і до того ж|
|При будь-яких дійсних значеннях х і|єдине, таке значення х, що [pic]  |
|у справедливі рівності       |                  |
|                  |                  |
|[pic]               |                  |
|[pic];               |                  |
|[pic]               |                  |
|[pic]               |                  |
|[pic].               |                  |
|                  |n.3. Властивості графіка      |
|                  |показникової функції.       |
|                  |Графік розміщений у верхній    |
|                  |півплощині, тобто там де ординати |
|                  |додатні.              |
|                  |Будь-яка пряма, паралельна осі 0Y, |
|                  |перетинає графік і до того ж тільки|
|                  |в одній точці.           |
|                  |Крива проходить через точку (0;1), |
|                  |тобто коли х=0, функція чисельно |
|                  |дорівнює 1.            |
|                  |З двох точок графіка вище розміщена|
|                  |та , яка лежить правіше, тобто в  |
|                  |міру просування зліва на право він |
|                  |піднімається вгору.        |
|                  |На графіку є точки, які лежать вище|
|                  |будь-якої прямої, паралельної осі |
|                  |0х. На графіку є точки, що лежать |
|                  |нижче будь-якої прямої, проведеної |
|                  |у верхнії півплощині паралельно осі|
|                  |Х.                 |
|                  |Будь-яка пряма, що паралельна осі Х|
|                  |і лежить у верхній півплощині,   |
|                  |перетинає графік, і при чому в   |
|                  |одній точці.            |
|                  |n.4.Приклади застосування     |
|                  |властивостей показникової функції. |
|                  |В цьому пункті наводяться приклади |
|                  |вправ на показникову функцію і   |
|                  |варіанти їх розв’язування.     |
|                  |n.5. Використання показникової   |
|                  |функції під час вивчення явищ   |
|                  |навколишнього середовища      |
|                  |Задача про радіоактивний розпад.  |
|                  |Задача про зміну атмосферного   |
|                  |тиску.               |
|                  |Задача про розмноження бактерій.  |
|                  |Задача про вакуумування.      |
|                  |Задача про приріст деревини.    |
|                  |Всі запропоновані задачі наводяться|
|                  |з розв’язанням.          |
|                  |n.6. Основні показникові      |
|                  |тотожності.            |
|                  |Для будь-яких дійсних значень х і у|
|                  |справедливі рівності:       |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic];               |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic]               |
|(2 Розв’язування показникових   |(2 Розв’язування показникових   |
|рівнянь і нерівностей.       |рівнянь і нерівностей.       |
|n.1. Рівняння.           |n.1. Показникові рівняння.     |
|Розглядається найпростіше     |Показниковим називають рівняння, в |
|показникове рівняння [pic], [pic] і|яких невідоме входить лише до   |
|[pic]. Кажуть, що у випадку [pic] |показників степенів при сталих   |
|або [pic] рівняння не має     |основах. Найпростішим рівнянням є |
|розв’язків.            |[pic] [pic] і [pic][pic]. Говорять,|
|Нехай [pic]. Функція [pic] на   |що загального методу розв’язування |
|проміжку [pic] зростає при [pic]  |показникових рівнянь немає.    |
|(спадає при [pic]) і набуває   |Виділяють кілька типів показникових|
|додатних значень. Застосувавши   |рівнянь і наводять схеми (приклади)|
|теорему про корінь, дістаємо, що  |їх розв’язання.          |
|рівняння при будь-якому [pic],  |Найпоширеніший спосіб: зведення  |
|[pic], має єдиний корінь.     |обох частих показникового рівняння |
|Щоб його знайти треба [pic]подати |до спільної основи. Приклади.   |
|у вигляді [pic]. Очевидно, що [pic]|Спеціальні способи розв’язання:  |
|є розв’язком рівняння [pic] ,   |зведення до спільного показника.  |
|демонструється на графіку функції. |А також показникове рівняння    |
|Розглядається 4 приклади.     |перетворюють відомими методами:  |
|                  |заміни, зведення до квадратного  |
|                  |рівняння, а потім вже       |
|                  |використовують певну схему.    |
|n.2. Нерівності і системи рівнянь. |n.2. Розв’язування нерівностей, які|
|Розв’язання найпростійших     |містять показникову функцію.    |
|показникових показникових     |Найпростішими є нерівності виду  |
|нерівностей грунтується на відомій |[pic]. Під час розв’язування    |
|властивості функції [pic]; ця   |використовують властивість     |
|функція зростає, якщо [pic], і   |монотонності показникової функції. |
|спадає, якщо [pic]. Розглядаються |І кажуть, що для [pic]       |
|приклади.             |розв’язування даної нерівності   |
|                  |зведеться до розв’язування     |
|                  |нерівності [pic], а для [pic]   |
|                  |зводиться до розв’язування     |
|                  |нерівності [pic]. Приклади     |
|                  |розв’язання нерівностей.      |

            Тема: «Логарифмічна функція».
|Підручник під редакцією      |Підручник під редакцією М.І.Шкіль, |
|А.Н.Колмогорова «Алгебра і початки |З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук     |
|аналізу у 10-11 кл.»        |«Алгебра і початки аналізу у 10-11 |
|                  |кл.»                |
|(1 Логарифми і їх властивості.   |(1 Логарифми.           |
|n.1.Логарифм.           |n.1. Поняття логарифма.      |
|Даэться означення: Логарифмом числа|Дається означення: Корінь рівняння |
|b за основою а називається    |[pic], де a>0, a[pic]1, називають |
|показник степеня, до якого слід  |логарифмом числа N за основою а.  |
|піднести основу а, щоб отримати  |Логарифмом числа N за основою а  |
|число b.              |(a>0, a[pic]1) називається показник|
|Тут же зазначається, що формулу  |степеня х, до якого треба піднести |
|[pic] ( де b>0, a[pic]1) називають |а, щоб дістати число N.      |
|основною логарифмічною тотожністю. |Далі наводиться логарифмічна    |
|                  |рівність [pic] і показникова    |
|                  |рівність [pic] і зазначається, що |
|                  |ці рівності визначають одне і теж |
|                  |співвідношення. Наводяться три   |
|                  |основні задачі:          |
|                  |Знайти число N за даним його    |
|                  |логарифмом b і за основою а.    |
|                  |Знайти основу а за даним числом N і|
|                  |його логарифмом b.         |
|                  |Знайти логарифм від даного числа N |
|                  |за данною основою а.        |
|                  |Далі наводять приклади.      |
|                  |n.2. Основна логарифмічна     |
|                  |тотожність.            |
|                  |Розглядається показникова рівність|
|                  |[pic](1). За означенням логарифма |
|                  |[pic](2), [pic](3). Рівність (3)  |
|                  |називається основною логарифмічною |
|                  |тотожністю.            |
|n.2. Основні властивості логарифма.|n.3. Основні властивості логарифма.|
|                  |                  |
|Для будь-яких a>0 (a(1) і будь-яких|Т.1. Логарифм добутку двох додатних|
|додатніх х і у виконуються рівності|множників дорівнює сумі їх     |
|                  |логарифмів, тобто [pic] де [pic] |
|[pic]               |[pic]               |
|[pic]               |Т.2. Логарифм частки двох додатних |
|[pic]               |чисел (дробу) дорівнює різниці   |
|[pic]               |логарифмів діленого і дільника   |
|[pic]               |(чисельника і знаменника), тобто  |
|Далі наводиться формула переходу  |[pic], де [pic] [pic]       |
|від однієї основи логарифма до   |Наслідок: Логарифм дробу, чисельник|
|іншої [pic]            |якого дорівнює одиниці, дорівнює  |
|Далі дається означення десяткового |логарифму знаменника взятого з   |
|логарифма на описовому рівні:   |протилежним знаком.        |
|Десятковим називається логарифм за |Т.3. Логарифм степеня додатного  |
|основою10 і позначається [pic]. Але|числа дорівнює показнику степеня, |
|більш конкретно на десяткових   |помноженому на логарифм основи   |
|логарифмах не зупиняються.     |цього степеня, тобто [pic], де m - |
|                  |будь-яке число, [pic]       |
|                  |Т.4. Логарифм кореня з додатного  |
|                  |числа дорівнює логарифму      |
|                  |підкореневого виразу, поділеного на|
|                  |показник кореня, тобто [pic]    |
|                  |5. [pic]              |
|                  |[pic]               |
|                  |Всі властивості доводяться.    |
|                  |n.4. Деякі важливі тотожності, що |
|                  |містять логарифми.         |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic]               |
|                  |Всі тотожності доводяться.     |
|                  |n.5. Потенціювання         |
|                  |Перетворення за допомогою якого за |
|                  |даним логарифмом числа (виразу)  |
|                  |визначають саме число (вираз),   |
|                  |називають потенціюванням.     |
|                  |n.6. Перехід від однієї основи   |
|                  |логарифма до іншої.        |
|                  |Вводиться формула [pic]      |
|                  |n.7. Натуральні логарифми з основою|
|                  |е називають натуральним, або    |
|                  |неперовим. [pic]         |
|(2 Логарифмічна функція      |(2 Логарифмічна функція      |
|Функція задана формулою [pic],   |n.1. Поняття логарифмічної функції:|
|називається логарифмічною з основою|                  |
|а.                 |Функцію [pic], називають      |
|Перечисляють основні властивості  |логарифмічною функцією за основою а|
|цієї функції. Властивості     |(a>0 ,a(1). Зазначається, що графік|
|аналогічні до перших трьох     |функції [pic] можна дістати з   |
|властивостей логарифмічної функції |графіка функції [pic], симетрично |
|наведені у підручнику Шкіля М.І. |відобразивши останній відносно   |
|Далі зазначається, що графіки   |прямої у=х.            |
|показникової і логарифмічної, що  |                  |
|мають однакову основу, симетричні |n.2. Властивості логарифмічної   |
|відносно прямої у=х. Потім     |функції.              |
|розглядаються приклади застосування|Область визначення логарифмічної  |
|властивостей логарифмічної функції.|функції множина всіх додатніх   |
|На цьому вивчення теми логарифмічна|чисел.               |
|функція в підручнику під редакцією |Область значень- множина всіх   |
|Колмогорова закінчується.     |дійсних чисел.           |
|                  |Логарифмічна функція на всій    |
|                  |області визначення R+ зростає, якщо|
|                  |a>1 і спадає, якщо 00 (a(1)     |
|                  |виконуються рівності        |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic]               |
|                  |[pic], якщо [pic]         |
|                  |[pic], якщо [pic]         |
|                  |для будь-якого [pic] і будь-якого |
|                  |p(R [pic]             |
|                  |Далі розглядаються властивості для |
|                  |випадків [pic] і [pic]; властивості|
|                  |логарифмів чисел за основою [pic]; |
|                  |Властивості логарифмів чисел за  |
|                  |основою [pic].           |
|                  |Наводяться приклади вправ та їх  |
|                  |розв’язання.            |
|(3 Розв’язування логарифмічних   |(3 Розв’язування логарифмічних   |
|рівнянь і нерівностей.       |рівнянь і нерівностей.       |
|Найпростіше логарифмічне рівняння |n.1. Логарифмічні рівняння.    |
|[pic]. Логарифмічна функція    |Приклади розв’язування       |
|зростає (або спадає) на проміжку  |логарифмічних рівнянь.       |
|[pic] і набуває на цьому проміжку |Логарифмічними називають рівняння, |
|всіх дійсних значень        |які містять змінну під знаком   |
|(демонструється на графіку). За  |логарифма. Найпростіше рівняння  |
|теоремою про корінь звідси     |[pic] де [pic] і [pic], [pic]-   |
|випливає, що для будь-якого    |будь-яке число. Воно має єдиний  |
|[pic]дане рівняння має і притому  |розв’язок [pic], який можна дістати|
|тільки один розв’язок. З означення |за допомогою потенціювання.    |
|логарифма числа випливає, що [pic]і|Розв’язування рівняння [pic](1)  |
|є таким розв’язком. Приклади.   |рівносильно системі [pic], інакше |
|                  |кажучі рінвосильне кожній із    |
|                  |змішаних систем [pic], [pic].   |
|                  |Тобто для розв’язування рівняння  |
|                  |(1) досить розв’язати рвняння [pic]|
|                  |і його розв’язки підставити в   |
|                  |систему нерівностей [pic], яка   |
|                  |задає область визначення рівняння. |
|                  |Говориться і про можливість втрати |
|                  |коренів і появі стороніх коренів та|
|                  |розглядають це на прикладі.    |
|                  |Розглядаються приклади       |
|                  |розв’язування рівнянь різними   |
|                  |способами (потенціювання,     |
|                  |логарифмування).          |
|                  |Розглядаються також        |
|                  |показниково-логарифмічні рівнняня. |
|Логарифмічні нерівності та системи|n.2. Розв’язування систем     |
|логарифмічних рівнянь і нерівностей|логарифмічних рівняннь.      |
|розглядаються тільки на прикладах, |При розв’язуванні систем      |
|і нічого про них не говориться.  |логарифмічних рівнянь       |
|                  |використовуються ті самі способи, |
|                  |що й при розв’язуванні алгебраїчних|
|                  |систем.              |
|                  |n.3. Логарифмічні нерівності.   |
|                  |Логарифмічні нерівності виду    |
|                  |[pic](1).             |
|                  |Кажуть, що якщо [pic], то (1)   |
|                  |рівносильна системі [pic]     |
|                  |а якщо [pic], то (1) рівносильна  |
|                  |системі [pic].          |
|                  |Розв’язуються приклади.      |


   Провівши порівняльну характеристику вивчення тем  показникова  і
логарифмічна функції в обох підручниках, можна зробити слідуючи висновки:
   1. В обох підручниках тема «Показникова функція» і «Логарифмічна
    функція» вивчаються на основі одних і тих понять.
   2. Понятійний апарат більш ширший в новому підручнику під редакцією
    М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук  «Алгебра і початки аналізу у
    10-11 кл.». В підручнику під редакцією А.Н.Колмогорова «Алгебра і
    початки аналізу у 10-11 кл.» понятійний апарат дуже вузький. Тому
    для глибокого  і  досконалого  вивчення  заданих  тем  бажано
    використовувати новий підручник.
   3. Більш строгий виклад теорії спостерігається в підручнику під
    редакцією М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук  «Алгебра і початки
    аналізу у 10-11 кл.». В ньому доводяться всі властивості  і
    розглядаються всі можливі випадки з доведенням. В підручнику А.Н.
    Колмогорова у доведення властивостей не дуже заглиблюються. Детально
    доводяться лише базові властивості. Все інше дається без доведення.
   4. Розв’язування показникових, логарифмічних рівнянь і нерівностей
    більш широко і доступно викладено в підручнику під редакцією
    М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук  «Алгебра і початки аналізу у
    10-11 кл.» тому його бажано використовувати для більш поглибленого
    вивчення даної теми.
   В підручнику під редакцією М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубінчук
   «Алгебра і початки аналізу у 10-11 кл.» властивості і теореми
   доводяться детальніше, тому  він  може  бути  використаний  для
   самостійного вивчення тем учнями.


смотреть на рефераты похожие на "Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики"