Политология

Содержание, особенности и задание украинской политологии


         Тема №10: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
                УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ.                  ПЛАН.

  1. Зміст Української політології.
  2. Особливості розвитку і становлення української політології.
  3. Основні завдання та проблеми української політології.
  4. Висновок.            Список використаної літератури:

1. Гаєвський Б.А. Українська політологія. - К.: МАУП, 1994р.
2. Кирилюк Ф.М. Українська політологія; рівень розвитку, проблеми. -
 Політологічний вісник, 1993р. - №4.
3. Кирилюк Ф.М. Основи політології. - К.: 1995р.
4. Потульницький В. Історія української політології. - К.: 1992р.

  Творення нової України викликає нагальну необхідність в теоретичному
осмисленні і наданні будівничим силам наукового інструментарію, що зробить
досить ефективним сам процес цього творення. Без науки, яка безпосередньо
служить конкретній українській будівничій практиці, неможливе здійснення
нинішнім поколінням історичної місії - побудови вільної, демократичної,
правової, громадської держави як спільності, що зветься “народ України”.
  Основне навантаження лягає на науки, покликані осмислювати політичне
життя, політичні відносини, політичну діяльність в Україні, оскільки саме з
ними пов(язані основні реформаційні процеси, саме вони сьогодні є одним з
найефективніших елементів української самоорганізації, за допомогою якої
народ України виходить на сучасний рівень цівілізованості.
  Питання про рівень політизації суспільного  життя  і  суспільної
свідомості в Україні сьогодні визначене досить виразно: вони набрали
характеру основного соціального руху за радикальні перетворення, насамперед
за допомогою політики, політичної організації, політичної  діяльності,
політичного  менталітету.  Факт  загального  підвищення  політизації
українського суспільства став незаперечним, а загальноукраїнська стратегія
кардинальних реформ за допомогою нової правової органїзації суспільних,
зокрема економічних, відносин принципово змінила роль політики у розбудові
нової України.
  Отже, зміст української політології неважко визначити: це політичне
життя українського народу  в  його  багатонаціональній  структурності,
українська політична історія в еволюційному зв(язку з сьогоденням як певний
магістральний шлях нації, його національна і загальнолюдська сутність,
творчій  зміст  боріння  українства,  народу  України  за  можливість
національного  самоутвердження  і  набуття,  таким  чином,  необхідних
інтеграційних якостей щодо загальнолюдської цівілізації.

  Нинішній стан політики і політології в Україні нетиповий для, так
званого, цівілізованого світу, бо України лише створює своє політично -
організзаційне обличча. Тому й судити про політичні процеси в Україні не
можна с класичної точки зору західної політології, з її канонами історично
поступового державотворення. Можна відразу зауважити: американці, анцлійці,
французи  будуючи  свою  державу,  українську  політичну  думку  не
використовували. Вони розробляли політологічні проблеми відповідно  до
власних потреб,  власного  бачення.  Отже,  саме  період  початкового
будівництва, як правило, в усіх країнах був перідом інтенсивного пошуку
шляхів власного, зокрема національного самоутвердження. Протягом століть
політичної залежності в Україні формувалась певна духовна  структура,
основні елементи якої були спрямовані на власне духовне розкріпачення.
Українська державність зазнавала тяжких історичних випробувань, протистояла
різним завойовникам з Візантії, Варшави, Москви, Відня, Прибалтії.
  Політичні режими, які встановлювались завойовниками на українських
землях, булиздебільшого неорганичними для українства. Народ шукав заходи
самозбереження,  виховувалось  почуття  національної  гідності   й
непримиренності до загарбників, що в політичному вигляді найбільш опукло
виявилось в житті українського козацтва та його державному оформленні -
Запорізькій Січі, зародку нової українськоїдержавності, політичного устрою
українства. Запорізька Січ  та  інститут  гетьманів  (від  засновника
Вишневецького до Сагайдачного, Хмельницького, Мазепи, Орлика, Дорошенка…)
залишились в українському і світовому політичному світовому досвіді як
форма політичного суверінитету нації, а в українському політичному уявлення
- як власна політична традиція, варта не лише уваги, але й розвитку. Адже
політична організація часів гетьманщини може живити й сучасне політичне
життя України.
  Політичне становище українства у труднювалося тим, що воно вело
визвольну війну без підтримки. Хоча царська Росія була тюрмою народів, будь
- яка визвольна акція чи рух не могли одержати світової підтримки, ьо це
було б “втручання у внутрішні справи Російської імперії”,  а  після
встановлення Радянської влади колоніальне становище України було прикрите
славнозвісною “соціалістичною дружбою народів”. Об(єктивне тяжіння народів
до миру і злагоди, до співробітництва використовувалось для збереження і
зміцнення більшовицької диктатури. Диктат більшовицької політичної системи
перетворював українську національну ідею в антиімперську, антирадянську.
Хоча і за більшовицького режиму багато національно свідомих  українців
робиле все можливе і неможливе, щоб зберегти власну націю. Для цього
потрібна була принципово інакша  методологія, що століттями визрівала в
українстві й згодом набула рівня розвитку, який дав їй змогу стати
українською національною ідеєю, що покладена в основу стратегії і тактики
української національно визвольної революції, а в сучасних умовах  -
будівництва української державності.
  Революційним за своїм місцем в історії українського народу єАкт
проголешення  незалежності України  1991  року,  який  став  логічним
результатом, великою  політичною  перемогою  українського  національно-
визвольного руху, початком нової історії Українства. Як і будь - яке
політичне рішення, Акт проголошення незалежності України покладає лише
правовий початок повній незалежністі, яка можлива лише як нрезультат
всебічного творення матеріальних і духовних основ існування і розвитку
народу України.

  Українська політологія може бути принципово саамодостатньою і досить
ефективною, якщо охоплюватиме необхідне нині коло проблем та завдань
  Політична думка Українства постійно спрямовувалась не на прогрес
власної нації, а на боротьбу за існування, що  позначилося  на  її
конструктивному, будівничому рівні. Тому завдання політології - представити
конструктивізм української політичної думки  як  класичну  методологію
українського політичного  менталітету,  служитиме  сучасній  політичній
практиці в Україні.
  Завдання української політології - простежити становлення і розвиток
української національної ідеї, її основні форми в історії політичної думки
в Україні, розмаїття поглядів і течій в українському суспільстві протягом
століть боротьби “українського духу” за своє розкріпачення і утвердження  в
суспільній свідомості.
  Завдання української політології - дати оцінку політологічним основам
сучасного українського націоналізму. Доцільно розповідати про політичну
еволюцію українського націоналізму, його різні течії, про потворну сутність
“радянського патріотизму”.
  Проблемою  українськоїполітології,  яка  вимагає  першочергового
розв(язання, є реальний стан політичних відносин в Україні. Їх треба
корегувати, виправляти, оскільки  саме  політична  сфера  -  один  з
найнебезпечніших каталізаторів порушення стабільного розвитку суспільства.
  Потребує вивчення проблема сучасної української політичної системи і
національних політичних  традицій.  Насамперед,  виникає  питання  про
природність парламентарізму для України, принаймні у його теперішньому
вигляді. Система виборів, яка пропонується сьогодні недосконала. Якого типу
парламент і президент нам потрібні і як домогтися обрання саме таких
основних політичних інституцій.
  Практично не розпочиналось  ще  вивчення  проблеми  національного
лідерства. Сучасний розвиток цівілізації та демократизму, як її форми,
характерний наявністю політичного лідерства.  Економічні  й  соціальні
підвалини лідерства ще тільки визрівають. Тому будівництво української
демократії - це економічне і культурне явище, хоча будівництво нової,
незалежної України і відбувається за допомогою ораганізаційних заходів, що
з неминучістю підносить роль лідерства, зокрема політичного, у становленні
української державності.

Висновок.
  В цій контрольній роботі розглянуті деякі основні завдвння і проблеми
української політології. Ця наука досить молода, але вже стала досить
ефективним знанням,  намагається  забезпечити  можливу  безпомилковість
політичних рішень, їхній оптимальний вплив  на життя народу України.
Українська політологія- це політична мудрість, яка в боротьбі політичних
сил бачить її першоджерело, фактори, що полягають в основі тих чи інших
політичних явищ, кроків, акцій.
  Спрямування наукового пошуку саме на них і є вищим призначенням
української політології, їїосновною проблематикою.


смотреть на рефераты похожие на "Содержание, особенности и задание украинской политологии"