Право

Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

             Міністерство освіти України
         Національний Технічний Університет України
                  "КПІ"

              навчальна дисципліна:
             міжнародне приватне право             ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА
            МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

                 (реферат)                            Студентки 4-го курсу                Київ, 1999 р.                  Зміст


  Вступ
  1. Поняття міжнародного приватного права.
  2. "Іноземний елемент".
  3. Норми міжнародного приватного права.
  4. Предмет регулювання в міжнародному приватному праві.
  5. Загальна і Особлива частини системи міжнародного приватного права.
  Висновки
  Література  Міжнародне право тісно пов'язане з розширенням міжнародного торгівельно-
економічного, науково-техничного і культурного співробітництва. Важливу
роль в правовому регулюванні цього співробітництва мають норми міжнародного
приватного права, значення якого постійно зростає. Ці норми у сукупності з
нормами інших галузей права складають внутрішньо державну (національну)
систему права. Вона спрямована на врегулювання певного кола суспільних
відносин, має загальний метод правового регулювання та фіксує правові норми
у певні форми. Відомом, що таких національних правових систем у сучасному
світі налічується більне двохсот.
  Отже, перш за все розкриємо першу проблему, а зокрема  поняття
"міжнародне приватне право".
  Міжнародне приватне право - це система юридичних норм спрямованих на
регулювання міжнародних невладних відносин з "іноземним елементом"№.
  Під "іноземним елементом" Г.С.Фединяк розуміє:
  1) суб'єкт, який має іноземну  належність  (громадянство,  місце
    проживання - щодо фізичних осіб; "національність" — щодо юридичних
    осіб);
  2) об'єкт який знаходиться на території іноземної держави;
  3) юридичний факт, що мав чи має місце за кордоном.
  Як бачимо, специфікою міжнародно-приватних відносин  є  наявність
"іноземного елементу".

№ Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — с.
53.
  Національне право та міжнародне публічне право, незважаючи на свою
самостійність, у ряді випадків  взаємодіють,  утворюючи  полісистемний
комплекс норм міжнародного приватного права. Водночас норми цих двох
правових систем не полишають меж останніх, хоч і регулюють, з одного боку,
міжнародні, а з іншого - невладні відносини, майнові та немайнові, що мають
цивілістичну природу і виникають у  сфері  міжнародного  спілкування.
Поділяючись  на  матеріально-правові  (такі,  що  регулюють  конкретне
правовідношення) та колізійні норми (такі, що відсилають до законодавства
іншої держави), вони створюють певний комплекс у кожній правовій системі.
Іноді вказують, що міжнародне приватне право - це право  колізійне.
Наявність колізійних норм становить особливість міжнародного приватного
права. Як матеріально-правові, так і колізійні норми можуть міститись у
національних джерелах права, міжнародних угодах.
  Можна навести такий приклад:
  30 січня 1996 року у місті Львові польський водій не впорався з
управлінням великогабаритного  фургона.  Внаслідок  шляхово-транспортної
пригоди одна особа загинула, кілька госпіталізовано,  пошкоджено  сім
автомобілів. У даному випадку виникли правовідносини з делікту з "іноземним
елементом". До них необхідно, щонайперше, застосувати колізійну норму,
викладену, зокрема, в ч.1 ст. 569 Цивільного кодексу України: "Права і
обов'язки сторін згідно з обставинами, які виникли внаслідок заподіяння
шкоди, визначаються за законом країни, де мало місце діяння або інші
обставини, які служать основою для вимоги про відшкодування шкоди"№, а
також узяти до уваги норми ст. 35 (Зобов'язання, що не виникають з
договірних відносин) Договору між Україною і Республікою Польща про правову
допомогу та правовідносини у цивільних і кримінальних справах від 27 травня
1993 року.
  В міжнародному приватному праві сторонами в відносинах можуть бути як
громадяни, так і юридичні особи. Бувають випадки, коли і держава як така
становиться суб'єктом відповідних відносин, але такі випадки не являються
для міжнародного приватного права типовими. Держава може також являтись
спадкоємницею майна, яке залишилося за кордоном. Все ж в більшості випадків
в якості суб'єкта міднародного приватного права виступають громадяни або
юридичні особи різних держав.

№ Цивільний Кодекс України. Закон, стосовно обставин, які виникають
внаслідок заподіяння шкоди. Ч.1 ст. 569, К.: — 1997.
  Під предметом регулювання в міжнародному приватному праві являються
відносини цивільно-правового характеру, які виникають в міжнародному житті
(або, як їх інколи називають, міжнародні цивільні відносини).
  Що ж до задачі міжнародного приватного права, то вона полягає в
слідуючому — правове регулювання ділових зв'язків організацій і фірм різних
держав.№
  В сферу міжнародного приватного права необхідно включити всі норми, які
регулюють цивільно-правові відносини з іноземним елементом. Так необхідно
зробити тому, що важливе значення має сам характер відносин, предмет
регулювання, а не метод регулювання.
  Можна використовувати декілька методів, при цьому один метод не
виключає використання іншого. Матеріально-правовий і колізійний метод — це
два способи регулювання відносин з іноземним елементом, причому найбільш
досконалим являється перший спосіб, при якому застосовують безпосередньо
матеріальну норму без звернення до колізійної норми. Виходячи з цього, до
міжнародного приватного права повинні бути віднесені матеріально-правові
норми, уніфіковані шляховим заключенням міжнародних угод.
  До сфери міжнародного приватного права належать питання цивільне право
— та дієзадтність іноземних фізичних та юридичних осіб, держави; її
імунітету; відносин по зовнішньо-торговельних угодах; прав авторів на
твори, видані за кордоном; трудоправового та соціального статусу осіб, які
знаходяться на теріторії іноземної держави, працювали на такій території
тощо.
  З'ясувавши, що таке поніття міжнародного приватного права і його
предмет, нам необхідно вияснити систему міжнародного приватного права.

№ ФедиБогуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные
отношения, 1994. — с.8.
  Як і будь-яка інша галузь права міжнародне приватне право має власну
ситему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі
правничої науки. Навчальний курс прийнято поділяти на дві частини: Загальну
та Особливу.
  Загальна частина охоплює питання, які мають методологічне значення для
міжнародного приватного права в цілому, а саме: поняття, система та зміст
указаної галузі права, її джерела, методи регулювання, вчення про колізійні
та матеріально-правові норми; правові режими (національний, найбільшого
сприяння та ін.); взаємність реторсія, інші загальні положення  щодо
суб'єктів міжнародного приватного права.
  Особлива частина охоплює право  власності;  зобов'язальне  право;
зобов'язання з правопорушень; авторське, винахідницьке, патентне, сімейне,
податкове право; трудові відносини; міжнародний цивільний процес.
  Система Загальної та Особливої частини  є  відносно  стабільною.
Відносність полягає у тому, що внаслідок суспільного розвитку з'являється
необхідність  звернути  більше  уваги  на  правову  регламентацію
зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності, перевезень, нових
сфер  господарювання,  зокрема  комерціалізації  космічної  діяльності,
створення нових технічних засобів у різних сферах зв'язку.                 Література


  Конституція України. — К., 1998
  Цивільний кодекс України. — К., 1997
  Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та
правовідносини у цивільних та кримінальних справах від 27 травня 1993 року
// Урядовий кур'єр, 1993, №86
  Богуславський М.М. Международное частное право. — М.: Международные
отношения, 1994. — С. 414
  Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — С.
429

смотреть на рефераты похожие на "Поняття, предмет і система міжнародного приватного права"