Предпринимательство

Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе


           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
         ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
         КАФЕДРА „ФіНАНСіВ ТА БАНКіВСЬКОї СПРАВИ”                  З В І Т

          про проходження виробничої практики

      на підприємстві „ХЕРСОНСЬКИЙ ЕЛЕКТОРМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”               Виконав студент:

                Олефіренко О.В.

                            група 4ФК3

                            Керівник практики:

                            Товстолес І.А.

                            Дата здачі роботи

                            03.06.2002 р.                 ХЕРСОН 2002                  ЗМІСТ|Розділ 1 Характеристика підприємства                    |
|3                                     |
|Розділ 2 Характеристика капіталу підприємства               |
|5                                     |
|Розділ 3 Емісія підприємством цінних паперів                |
|7                                     |
|Розділ 4 Виручка від реалізації продукції                 |
|8                                     |
|Розділ 5 Аналіз фінансової діяльності підприємства             |
|9                                     |
|Список використаної літератури                       |
|27                                     |
|Додатки                                  |
|29                                     |
РОЗДІЛ 1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА  Об’єктом проходження  виробничої практики  є  Закрите  Акціонерне
Товариство  „Херсонський  електромеханічний  завод”.  ЗАТ  „Херсонський
електромеханічний завод” було засновано відповідно рішенню  засновника
організації орендарів Херсонського електромеханічного заводу від 7 липня
1994 року шляхом  реорганізації  суб’єкта  підприємницької  діяльності
орендного підприємства „Херсонський електромеханічний завод”.

  Найменування Товариства :

   - повне:

  акціонерне товариство „Херсонський електромеханічний завод”

   - стисле:

  АТ „Електромех”

  Місце знаходження товариства :

  Україна , 325034, м. Херсон, вул.. Паровозна ,12

  Товариство створено та функціонує згідно з Законом України „О
хозяйственных обществах ”, „О ценных бумагах и фондовой бирже” та іншими
законодавчими актами .

          Мета і предмет діяльності Товариства.

  Мета діяльності Товариства: задоволення потреб ринку у продукції ,
роботах і послугах передбачених Статутом, покращення організації виробничої
та підприємницької діяльності , збільшення ефективності виробництва ,
отримання прибутку ,реалізація відповідно до отриманого прибутку інтересів
засновників Товариства і економічних , соціальних інтересів робочого
колективу .            Предмет діяльності Товариства :

   . капітальний ремонт і випуск занурювальних центробіжних насосів
    ;

   . ремонт електродвигунів єдиної серії та електрозварювального
    обладнання ;

   . випуск механізмів для тваринництва та кормовиробництва ;

   . вироблення товарів народного споживання ;

   . надання платних побутових та технічних послуг населенню і
    організаціям.     Окрім цього Товариство займається такими видами діяльності:

      > комплекс інжинірингових послуг , у вигляді проектних ,
       конструкторських та технологічних робіт  ,  виготовлення
       експериментальних , макетних і досвідних примірників;

      > комплекс екологічних послуг у вигляді розробки програм з
       охорони навколишнього середовища , розробка та виготовлення
       природоохоронного очисного обладнання ;

      > комплекс комерційних послуг у вигляді організації оптової та
       рознічної торгівлі а також суспільного харчування , торгово-
       закупівельною діяльністю ,комісійний продаж та у кредит,
       організація  аукціонів  ,  торгів  ,ярмарок,  виконання
       посередницьких функцій ,  маркетинг,  ведення  залогових
       операцій, діяльність у сфері обігу цінних паперів ;

      > комплекс будівельних послуг у вигляді будівельно-монтажних
       робіт;

      > комплекс послуг у сфері туризму на базі  власних  та
       орендованих готельних і житлових поміщень та транспортних
       засобів у вигляді організації круїзів і турів, як по Україні
       так і за її межами.

        РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  Поняття „капітал” багатозначне. Воно може розглядатися теоретичному та
прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна
категорія , яка в економічній теорії визначається як вартість , що
приносить додану вартість.

  У практиці фінансового менеджменту поняття „капітал” характеризується
кількома показниками .

  Загальний капітал – це підсумок балансу , який , з одного боку, показує
загальну суму засобів , що її має у своєму розпорядженні підприємство
(актив), а з іншого – суму джерел утворення цих засобів (пасив). На
1.01.1999р. загальний капітал АТ „Електромех” дорівнював 10 197,7 тис. грн.
згідно П(С)БО 2 „Баланс” (Додаток 1)

  Показник загального капіталу найближче стоїть до теоретичного аспекту
сутності капіталу (вартість , що приносить додану вартість), оскільки від
самого початку використання засобів передбачає отримання додаткової
вартості(прибутку).
  Актив балансу відображає характер (напрям) використання капіталу, тому
він підрозділяється на основний та оборотний .
  До основного капіталу належать статті розділу І активу балансу .
Його сума дорівнює підсумку за цим розділом (4 345,7тис. грн.). Основний
капітал є немобільним, на тривалий час виведеним з обороту. В суму
загального капіталу він включається за залишковою вартістю.

  Оборотний капітал – це мобільний капітал , який постійно знаходиться в
обороті . Чим вища його оборотність, тим більше він приносить прибутку .
До оборотного капіталу відносяться статті розділів ІІ та ІІІ активу
балансу. Величина оборотного капіталу дорівнює сумі  підсумків  даних
розділів (5 852,0 тис. грн..) Відповідно до першої концепції капіталу ,
капітал – це зобов’язання підприємства перед акціонерами , державою ,
суб’єктами господарювання.  За  ознакою  власності  загальний  капітал
складається із власного та позикового.

  Власний капітал включає статті розділу І пасиву балансу, його величина
дорівнює підсумку за цим розділом. В нашому випадку він дорівнює 7 638,0
тис. грн.

  Позиковий капітал включає статті розділів ІІ та ІІІ пасиву балансу,
його величина сумі підсумків цих розділів(279,6 тис. грн.).

  За тривалістю використання розрізняють капітал перманентний (постійний,
довгостроковий) та змінний.

  Постійний ( перманентний ) капітал включає в себе статті розділів І та
ІІ пасиву балансу , його сума дорівнює підсумкам цих розділів (7 638,0 тис.
грн.).
  Змінний (короткостроковий) капітал – це статті розділу ІІІ пасиву
балансу, його величина дорівнює підсумку цього розділу (279,6 тис. грн.)
  Загальний капітал є валютою балансу . В нашому випадку вона дорівнює
10 197,7 тис. грн.
  Види капіталів підприємства за формою балансу до прийняття П(С)БО 2
наведено на рис.1.


    Актив                      Пасив     Баланс (загальний капітал)             Баланс
(загальний капітал)

       Рис. 1 Склад і структура бухгалтерського балансу
           до прийняття П(С)БО 2 ”Баланс” .
        РОЗДІЛ 3  ЕМІСІЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Статутний фонд  АТ ”Електромех” становить 138 900 грн. Статутний фонд
підприємства поділено на 66 142 шт. акцій з номінальною вартістю 2,10 грн.
кожна.
  Товариство випускало прості іменні акції у кількості  60 851 шт. на
суму 127 700 грн. це становить 92 % від статутного фонду . Був також випуск
привілейованих акцій на суму 11 200 грн. що становить 8% у кількості 5 290
шт.
  Загальна частка привілейованих акцій у структурі статутного фонду не
може перевищувати 10%.  Норма дивідендів на одну привілейовану акцію
становить 51% від номінальної вартості.
  Підприємство випускає тільки іменні акції
         РОЗДІЛ 4  ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Прибуток підприємства формується у результаті надходжень від
господарської діяльності після:
   - покриття матеріальних та прирівняних до них видатків;
   - видатків з оплати праці;
   - сплати відсотків по кредитам;
   - внесення до бюджету передбачених платежів.
  Виручка від реалізації товарів , робіт та послуг на АТ ”Електромех”
за 1999р. становила  28 992 000 грн. Від покупців було отримано авансів на
суму  1 870 000 грн. Повернення сум виданих підзвітним особам становило
740 000 грн.
  За 2000 рік виручка від реалізації склала 39 013 тис. грн. ПДВ склав
4 711,4 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 34 301,6
тис. грн.
  Валовий прибуток склав 11 249,6 тис.грн. Від операційної діяльності
прибуток
склав 5 368,3 тис. грн. , інші доходи 225,2 тис. грн.
  Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5 536,3 тис. грн.
Податок на прибуток від звичайної діяльності  1 855,6 тис. грн.
      РОЗДІЛ 5  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

          1Аналіз валюти бухгалтерського балансу

  Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс , в
якому об’єднують в окремі групи однорідні статті. При побудові спрощеного
балансу зменшується число статей балансу чим підвищується його наочність і
полегшується його аналіз.
  Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі
виявлення „хворих” статей балансу:
    . наявності в балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток” яка
     свідчить про вкрай незадовільну роботу  підприємства  і  в
     результаті цього його вкрай незадовільний фінансовий стан ;
    . наявністю сум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в
     строк ;
    . наявністю сум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250);
    . наявності простроченої кредиторської заборгованості.
  На основі діючого балансу АТ „Електромех” побудуємо спрощений баланс
(табл.. 1)
  Із таблиці 1 видно , що товариство значно покращило своє фінансове
становище , валюта балансу зросла на 15 295,2 тис. грн. , тобто практично у
 2,5 разів збільшилася сума фінансових ресурсів, що знаходяться в її
розпорядженні. Таке значне збільшення загального капіталу свідчить про
прискорене зростання виробничих потужностей підприємства і заслуговує
високої оцінки його діяльності. Товариство прибуткове , за рік сума
нерозподіленого прибутку зросла з 72,7 тис. грн. до 3 316,0 тис. грн.,
тобто на 3 243,3 тис. грн..
  Для того щоб аналіз валюти балансу був повним, необхідно дати оцінку
змінам окремих його статей . така оцінка надається за допомогою
горизонтального (часового) і вертикального (структурного) аналізів.
  При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні та відносні зміни
величин статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам.
  Вертикальний аналіз використовується для дослідження структури засобів
і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у
підсумкових даних та оцінювання цих змін.
  Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на
їх основі будується порівняльний аналітичний баланс (табл..1)
  Позитивним є збільшення власного капіталу на 15 978,5 тис. грн. (209,2
%) та зменшення довгострокових і поточних зобов’язань на 143,8 тис. грн.
(51,4%) і 539,5 тис. грн. (23,7 %) відповідно. За звітний рік
спостерігається також збільшення вартості як необоротних так і оборотних
активів на 13 275,5 тис. грн. (305,5 %) і 2 019,7 тис. грн. (34%)
відповідно. Це свідчить про те , що товариство активно працює. Негативним
моментом є збільшення дебіторської заборгованості на 719,8 тис. грн., що
складає 33,7% від її величини на початок року.
  Як видно з таблиці 1 , відбулися в структурі активів товариства. Якщо
на початок року необоротні активи складали 42,6 % від загальної суми
балансу , то на кінець року вони склали 69,1 % тобто їх питома вага зросла
на 26 ,5%. Відповідно на таку величину зменшилися в структурі активів
оборотні активи. Не дивлячись на те, що сума дебіторської заборгованості
зросла , її питома вага у валюті балансу зменшилася з 20,09 % до 0,6 %.

                                  Таблиця 1
        Порівняльний аналітичний баланс АТ „Електромех”
|Показники      |На початок  |На кінець року |Відхилення       |
|          |року     |        |            |
|І. Необоротні активи                             |
|І. Власний капітал                              |
|ІІІ. Довгострокові зобов’язання                       |
|БАЛАНС                     10 197.7    100     |
|25 492.9      100     + 15 295.2    +150       *     |

  Аналізуючи структуру пасиву балансу , слід відзначити як позитивний
момент фінансової стійкості товариства високу частку власного капіталу ----
 74,9 % на початок року та 92,6 % на кінець року. Питома вага
довгострокових та поточних зобов’язань , незначна – на початок року 2,7 %
та 22,4 % відповідно на кінець року - 0,5 % та 6,9 %. Як в абсолютному
вираженні , так і за питомою вагою спостерігається значне зменшення
поточних зобов’язань.
  ЗАТ „Херсонський електромеханічний завод” має гарну структуру свого
капіталу.

           2 Аналіз джерел формування капіталу
  Інформація , яка наводиться в пасиві балансу , дає змогу визначити
зміни в структурі власного і позикового капіталу, перманентного
(постійного) і змінного ; розмір залучених в оборот довгострокових і
короткострокових позикових коштів. Пасив показує, звідки взялися кошти і
кому підприємство за них зобов’язане.
  Фінансовий стан підприємства в багатьох випадках залежить від того ,
які кошти має підприємство , звідки вони взялися і куди вкладені.
  Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має
власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та
інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх
вкладень. Чим більша частка власного капіталу і менша – позикового, тим
менший фінансовий ризик. Але, як  показує  практика  ,  ефективність
використання позикового капіталу , більша ніж , ефективність використання
власного. В окремих конкретних випадках , залежно від ситуації , що
склалася, може бути вигідним використовувати більше власний капітал, менше
залучати позикові кошти і мати менший фінансовий ризик. Може  бути більш
ефективним застосування позикового капіталу і отримання більш високих
доходів , але з більшим фінансовим ризиком.
  Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною
мірою залежить фінансовий стан підприємства.
  У зв’язку з цим проводиться оцінювання структури джерел фінансових
ресурсів – пасивів балансу (табл..2).
                                  Таблиця 2
     Оцінка структури джерел фінансових ресурсів АТ „Електромех”
|№ |Показники         |На      |На      |Відхилення  |
| |             |1.01.1999 р. |1.01.2000 р. |       |
|1 |Коефіцієнт фінансової   |74,9     |92,6     |+ 0,17    |
| |незалежності, %      |       |       |       |
|2 |Коефіцієнт фінансової   |25,1     |7,4      |- 0,177    |
| |залежності, %       |       |       |       |
|3 |Коефіцієнт фінансового  |33,5     |7,9      |- 25,6    |
| |ризику (плече фінансового |       |       |       |
| |важеля), %        |       |       |       |

  Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома
показниками :
 --- коефіцієнтом фінансової незалежності (його ще називають коефіцієнтом
автономності , коефіцієнтом власності), який розраховується як відношення
власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):

                 [pic]   (1)
   де :  Кфн - коефіцієнт фінансової незалежності;
     ВК – власний капітал ;
     ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

   --- коефіцієнтом фінансової залежності , який характеризує частку
боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового
капіталу до загального (валюти балансу):

                 [pic]   (2)
  де :   Кфз - коефіцієнт фінансової залежності ;
      ПК – позиковий1 капітал ;
      ВБ – загальний капітал (валюта балансу).

  --- коефіцієнтом фінансового ризику (плече фінансового важеля) , який
розраховується відношенням позикового капіталу до власного :

                [pic]  (3)

    де :  Кфр - коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового
важеля)
Ці показники для АТ „Електромех” будуть дорівнювати :
  . коефіцієнт фінансової незалежності на початок року:
          [pic]
  . коефіцієнт фінансової залежності на початок року :
         [pic]
  . коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на початок
   року:
         [pic]
  . коефіцієнт фінансової незалежності на кінець року :
         [pic]
  . коефіцієнт фінансової залежності на кінець року :
         [pic]
  . коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) на кінець
   року :
         [pic]
  Чим вище рівень першого показника і нижче рівні другого і третього ,
тим стійкіший фінансовий стан підприємства.
  Учені-економісти по-різному оцінюють оптимальність співвідношення
власного та позикового капіталу (наприклад, 70:30 ; 60:40 ; 50:50). На мою
думку, це залежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики
держави, від обертання капіталу.
  На тих підприємствах, де коефіцієнт обертання низький , плече
фінансового важеля не повинно бути більше 0,5 , а на підприємствах , де
обертання капіталу високе цей показник може бути більше 1.
  Для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств
агропромислового комплексу , які мають сезонний характер виробничого
процесу , доцільно користуватися в такий період залученими коштами.
  Згідно з даними АТ „Елекртомех” можна зробити висновки що зростання
коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової
залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий стан товариства
, що склався на кінець року.
            3 Аналіз джерел власних коштів.
  При подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру власного
та позикового капіталу , з’ясувати причини змін окремих їх складових і дати
оцінку цим змінам за аналізований період.
  На базі звіту про власний капітал АТ „Електромех” складемо аналітичну
таблицю для вивчення складу і структури власного капіталу товариства
(табл..3)
                                  Таблиця 3
   Склад і структура власного капіталу АТ „Електромех”
|1 |Чистий прибуток, тис. грн..   |72,7    |3 680,7  |+ 3 608   |
|2 |Середня сума загального капіталу,|10 197,7  |25 492,9 |+ 15 295.2 |
|  |тис. грн.            |      |     |      |
|3 |Середня сума оборотного капіталу,|5 852,0   |7 871,7  |+ 2 019..7 |
|  |тис. грн.            |      |     |      |
|4 |Середня сума власного капіталу, |7 683,0   |23 616,5 |+ 15 930.5 |
|  |тис. грн.            |      |     |      |
|5 |Прибутковість загального капіталу|0.071    |0.144   |+ 0.073   |
|  |                 |      |     |      |
|  |(ряд 1 : ряд 2)        |      |     |      |
|6 |Прибутковість оборотного капіталу|0.012    |0.472   |+ 0.460   |
|  |                 |      |     |      |
|  |(ряд 1 : ряд 3)        |      |     |      |
|7 |Прибутковість власного капіталу |0.009    |0.155   |+ 0.146   |
|  |(ряд 1 : ряд 4)        |      |     |      |
|8 |Виручка від реалізації (без ПДВ, |28 992.0  |39 013.0 |+ 10 021.0 |
|  |АЗ)               |      |     |      |
|9 |Прибутковість реалізації (ряд 1 |0.0025   |0.094   |+ 0.091   |
|  |: ряд 8)            |      |     |      |  Як показують результати аналізу, прибутковість реалізації підвищилася
на 9,1% (0,091), рівень прибутковості загального капіталу зріс на 7,3%
(0,073), оборотного на 46% (0,460), власного – на  14,6%  (0,146).
Спостерігається приріст по усім показникам прибутковості – керівництво
підприємства добре робить свою справу.

          6 Аналіз обертання поточних активів.
  Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливих
показників, що характеризує інтенсивність використання засобів
підприємства.
  Швидкість обертання капіталу характеризується такими показниками :
  . коефіцієнтом обертання (Коб), який обчислюється як відношення виручки
   від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої вартості
   капіталу або його частини :

                 [pic] ;  (5)
  . тривалістю одного обороту в днях (Тоб), який обчислюється як
   відношення добутку середньої вартості капіталу і кількості
   календарних днів у періоді до виручки від реалізації продукції,
   тобто:

                 [pic]., (6)

   де : Тоб – тривалість одного обороту в днях;
      Д – кількість днів у періоді;

              або    [pic] ; (7)

  . коефіцієнт закріплення оборотних коштів, що є зворотним коефіцієнту
   обертання:

                 [pic]. (8)
  Він показує величину оборотних коштів на 1 грн. реалізованої продукції.
  Розглянемо обертання капіталу АТ „Електромех” (табл..6).                                  Таблиця 6
             Аналіз обертання капіталу
|1                      |2       |3      |
|І. Необоротні активи                            |
|1.1|Незавершене будівництво         |207,9     |165,8    |
|1.2|Основні засоби (залишкова вартість)   |4 112,7    |17 382,4  |
|1.3|Інші фінансові інвестиції        |25,1      |73,0     |
|  |Усього за розділом І          |4 345,7    |17 621,2   |
|ІІ. Оборотні активи                             |
|  |Запаси                 |        |       |
|2.1|виробничі запаси            |1 923,0    |3 054,0   |
|2.2|незавершене виробництво         |66,3      |105,4    |
|2.3|готова продукція            |1 154,0    |1 114,6   |
|2.4|Дебіторська заборгованість       |2 137,3    |2 857,1   |
|2.5|Інші поточні фінансові інвестиції    |------     |300,0    |
|2.6|Грошові кошти та їх еквіваленти     |571,4     |440,6    |
|  |Усього за розділом ІІ          |5 852,0    |7 871,7   |
|ІІІ. Витрати майбутніх періодів                       |
|БАЛАНС                    |10 197,7    |25 492,9   |

|Пасив                    |На початок   |На кінець  |
|                       |звітного року |звітного року|
|1                      |2       |3      |
|І. Власний капітал                             |
|1.1|Статутний капітал            |138,9     |138,9    |
|1.2|Інший додатковий капітал        |7 391,7    |20 126,9   |
|1.3|Резервний капітал            |34,7      |34,7     |
|1.4|Нерозподілений прибуток         |72,7      |3 316,0   |
|  |Усього за розділом І          |7 683,0    |23 616,5   |
|ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів                |
|ІІІ. Довгострокові зобов’язання                       |
|  |Інші довгострокові фінансові      |279,6     |135,8    |
|  |зобов’язання              |        |       |
|  |Усього за розділом ІІІ         |279,6     |135,8    |
|IV. Поточні зобов’язання                          |
|4.1|Короткострокові кредити банків     |400,0     |300,0    |
|4.2|Поточна заборгованість за        |85,5      |60,0     |
|  |довгостроковими зобов’язаннями     |        |       |
|4.3|Кредиторська заборгованість       |1 767,4    |1 339,7   |
|4.4|Інші поточні зобов’язання        |27,2      |40,9     |
|  |Усього за розділом IV          |2 280,1    |1 740,6   |
|V. Витрати майбутніх періодів                        |
|БАЛАНС                    |10 197,7    |25 492,9   |
                  З в і т
          про проходження переддипломної практики
        на ВАТ „Херсонський електромеханічний завод”
             студентів 4-го курсу ХДТУ
         в період з 06.05.2002 р. по 02.06.2002 р.


  З 06.05.2002 р. по 02.06.2002 р. студентів ХДТУ економічного факультету
спеціальності 7.050104 „Фінанси” пройшли переддипломну практику на ВАТ
„Херсонський електромеханічний завод” в кількості двох чоловік:

    1. Андрієнко А.В.
    2. Олефіренко О.В.

  Керівником практики від кафедри „фінансів та банківської справи”
визначена викладач Товстолес І.А. , керівником від ВАТ „Херсонський
електромеханічний завод” керівник практики ________________________
  Підстава :
    3. Договір № 15 від 12.11.2001 р. між ХДТУ та ВАТ „Херсонський
     електромеханічний завод”
    4. Наказ по університету № 297-с від 22.04.2002 р.
    5. Згідно з договором №15 від 12.11.2001 р.
    6. Наказ по підприємству № __ від ___________

  Студенти знаходилися на практиці з 06.05.2002 р. по 02.06.2002 р. - 4
тижні.  Керівник практики
 від кафедри „Фінансів та
 банківської справи” ХДТУ:

   Товстолес І.А.
-----------------------
                 Основний
                  капітал

              І. Необоротні активи

               Оборотний капітал

              ІІ. Запаси і затрати

      ІІІ. Грошові кошти розрахунки та інші оборотні активи

           Перманентний (постійний) капітал

                Змінний капітал

        ІІІ. Розрахунки та інші короткострокові пасиви

ІІ.Довгостроко-
ві зобов’язання

             І. Капітал, фонди, резерви

               Позиковий капітал

                Власний капітал

               Керівник практики
        від ВАТ „Херсонський електромеханічний завод”

              _______________________

смотреть на рефераты похожие на "Отчёт по практике на Херсонском электромеханическом заводе "