Программирование и комп-ры

модулі та робота з файлами в Паскаль


               Робота з файлами.


              Теоретичні відомості


    Файл – це сукупність даних однакового типу.  Таке  визначення
збігається з визначенням масиву, але, на відміну від останнього, файл
зберігають на диску, кількість даних у файлі при його описуванні не
вказується, елементи файла не мають індексів, що ускоаднює роботу з ними.
    Опис файлового типу має вигляд:
       Type <ім'я типу> = File of <тип компонент>;
    Процедури і функції для роботи з файлами:
 Assign – зв'язує деякий зовнішній файл на диску з файловою змінною.
 Reset – відкриває уже раніше створений файл данних на диску, ім'я якого
було перед цим пов'язане процедурою Assign.
 Rewrite – створює новий файл і відкриває його. Якщо файл вже існує вміст
знищується, а сам файл відкривається знову.
 Close – закриває файл, який зв'язаний з файловою змінною.
 Eof – набуває значення true, якщо досягнуто кінець файла, інакше набуває
значення false.
 IOResult – використовується для пошуку помилок, які виникають при роботі
з файлами.              Індивідуальне завдання    Задача 1.


Написати програму контролю знань студентів з літератури.
Оформити файл відповідей та файл питань.


    Задача 2.

Написати програму що виводить на екран студентів, що набрали прохідний бал
не нижче 8.

                 Задача 1:

program zavd1;
uses
  crt;
const
   qfile='quest.txt';
   afile='ansver.txt';
var
  f1,f2:text;
  i,k:integer;
  name,ansv:string;
begin
 clrscr;
 assign(f1,qfile);
 assign(f2,afile);
 rewrite(f2);
 reset(f1);
 write('Введіть своє ім`я, групу :');
 readln(name);
 writeln(f2,name);
 while not eof(f1) do begin
 readln(f1,name);
 writeln(name);
 write('Ваша відповідь :');
 readln(name);
 writeln(f2,name);
 readln(f1,ansv);
 if ansv=name then k:=k+1;
 i:=i+1;
 end;
 writeln(f2,'Всього питань :');
 writeln(f2,i);
 writeln(f2,'Правильних питань :');
 writeln(f2,k);
 close(f1);
 close(f2);
end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :


Вміст файлу протоколу:

Бригіда e02
толстой
поет
да
Всього питань :
3
Правильних питань :
2


                 Задача 2:

program typefiles;
uses
  crt;
const
   kolocenok=2;
type
  abiturient=record
   fio:string;
   marks:array [1..kolocenok] of integer;
  end;
var
  ser,i,j,k:integer;
  abit: array [1..40] of abiturient;
  temp: abiturient;
begin
 clrscr;
 write('Введiть кiлькiсть абiтурiентiв: ');
 readln(k);
 for i:=1 to k do begin
 writeln('абiтурiент ',i,':');
 write('im`я: ');
 readln(temp.fio);
 writeln('Введiть оцiнки: ');
 for j:=1 to kolocenok do readln(temp.marks[j]);
 abit[i]:=temp;
 end;
 clrscr;
 for i:=1 to k do begin
 writeln('абiтурiент ',i,':');
 write('im`я: ',abit[i].fio);
 write(' мае оцiнки: ');
 ser:=0;
 for j:=1 to kolocenok do begin
  write(abit[i].marks[j],', ');
  ser:=ser+abit[i].marks[j];
 end;
 writeln;
 if ser>8 then writeln(' З А Ч И С Л Е Н И Й ! ');
 writeln;
 end;

end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

абiтурiент 1:
im`я: Саша мае оцiнки: 4, 5,
 З А Ч И С Л Е Н И Й !

абiтурiент 2:
im`я: Петро мае оцiнки: 3, 4,

абiтурiент 3:
im`я: Олег мае оцiнки: 4, 2,

абiтурiент 4:
im`я: Микола мае оцiнки: 2, 2,


Висновок:поглибив знання, вміння та навички розробки з використанням
текстових та типизованих файлів, закріпив свої знання в області записів та
типизованих файлів.


смотреть на рефераты похожие на "модулі та робота з файлами в Паскаль"