-

:

1. ⅅ.3
2. ....5
  1. V.25 (RS-366A)5
  2. V.25bis...6
  3. V.8..9
  1. ...10
  2. ..11
  3.  12
  4.  12
3.   腅...13
  1. .13
3.2.   腅...14
  1.  14
  2.  ...14
3.2.3.  ..15
  2.  腅15
  1.  V.21, Bell 103J..15
  2.  V.22, V.22bis.16
  3.  V.23 ..17
  4.  V.26, V.26bis, V.26ter ....18
  5.  V.32 ..18
  6.  V.32bis..18
  7.  V.33...19
3.2.8.  V.34, V.34+, V.Fast..19
  3. - ....23
  1.  V.27, V.27bis, V.27ter ....23
  2.  V.29 ..23
  3.  V.17 ..26
  4.  27
  1.  V.32terbo .27
  2.  ZyX, ZyCELL ...28
  3.  HST, RHST ..29
3.5.4.  PEP, TurboPEP ...30
  5.   30
4.  ..34
4.1. MNP ..34
4.1.1.  ..34
4.2. V.42 ..35
4.2.1.  .35
5.  37
5.1.  37
5.2.   MNP 39
5.2.1. MNP5 .39
5.2.2. MNP7 .42
5.3.   V.42bis 42
6.  44
6.1 XModem 44
6.2. XModem-CRC 45
6.3. XModem-IK .45
6.4. YModem ..45
6.5. YModem-g ..45
6.6. ZModem ..46
6.7. Kermit ..46
6.8.    ...46

 .51


" "