Bankovskoe delo
              Latvijas Universit?tes
            Ekonomikas un vad?bas fakult?te
             Finansu un kred?ta katedra                 Refer?ts


              Naudas un banku sist?ma
                Centr?l? Banka                 R?ga 1998


SATURSIevads   3
1. Banku sist?mas elementi un to anal?ze   4
1.1 Centr?l? banka  4
1.2 Komercbankas   5
1.3 Speci?l?s un invest?ciju bankas un p?r?j?s kred?tiest?des   6
2. Latvijas banka   7
2.1 Latvijas Bankas v?sture 7
2.2 Latvijas bankas strukt?ra  8
Secin?jumi un priek?likumi  10
Izmantot?s literat?ras saraksts  11
Pielikums  12Ievads


Centr?lai bankai valst? ir noz?m?g?k? vieta banku sist?m?. Centr?l? banka
ir galvenais posms banku sist?m?, un t? ar da??du monet?ro politiku
instrumentiem regul? naudas apgroz?bu valst?.

P?c neatkar?bas atg??anas 1991. gad? Latvij? tika uzs?ktas reformas, lai
valst? izveidotu tirgus ekonomiku. Stabiliz?cijas un struktur?lo reformu
programmas ietv?ra strauju cenu liberaliz?ciju,  subs?diju  atcel?anu,
finansu discipl?nas pastiprin??anu un liber?las tirdzniec?bas un maks?jumu
sist?mas izveido?anu. Jau pa?os reformu procesa pirms?kumos Latvij? tika
ieviesta nacion?l? val?ta, t?d?j?di Latvijas Bankai radot iesp?ju ?stenot
neatkar?gu monet?ro politiku. Latvijas Bankai ir  nacion?l?s  val?tas
emisijas monopolties?bas. Veidojot un ?stenojot monet?ro politiku, Latvijas
Banka ir juridiski un faktiski neatkar?ga.

1997. gad? bankas sagatavoja finansu p?rskatus saska?? ar Starptautiskajiem
gr?matved?bas standartiem un tos p?rbaud?ja starptautiskas auditorfirmas.
1997. gad? banku sektora kop?jais kapit?ls un rezerves palielin?j?s par
21%, kop?jie akt?vi - par 17% un noguld?jumi - par 28%.

?? refer?ta m?r?is ir p?t?t un analiz?t Latvijas Banku, t?s b?t?bu, noz?mi
valsts ekonomik?, apskat?t banku sist?mu kopum?, nov?rt?t un izteikts
secin?jumus par Latvijas Banku.

Lai sasniegtu refer?t? izvirz?tos m?r?us ir svar?gi risin?t sekojo?us
uzdevumus:
1) par?d?t bankas sist?mu un t?s elementus;
2) atspogu?ot Latvijas Bankas v?sturisko att?st?bu, t?s strukt?ru;
3) apl?kot un izp?t?t Latvijas Bankas tagad?jo darb?bu un darb?bas m?r?us.

Probl?mu p?t??anai galvenok?rt izmantota Latvijas Bankas izdales materi?lus
par bankas ekonomiskajiem r?d?t?jiem.

P?t??anas periods ietver posmu no 1991.gada l?dz 1998.gada vidum, bet
apskatot Latvijas Bankas v?sturisko att?st?bu tas sniedzas l?dz 1918.
gadam.

Refer?t? ir izmantoti LR - likumi, kas ir saist?ti ar bank?m, autoru
speci?l? ekonomikas literat?ra, k? ar? statistiskie izdevumi.
 1. Banku sist?mas elementi un to anal?ze

    Lai var?tu izprast k? centr?l? banka valst? regul? ekonomiku,
?stenojot naudas un kred?ta politiku,  j?apl?ko un j?analiz? visa banku
sist?ma kopum?.
   Banku sist?ma ir ar likumu noteikts banku un kred?tiest??u kopums,
kas darboj?s noteikt? sakar?b?. Pasaul? pla?i izplat?ta ir divpak?pju banku
sist?ma.


1.1 att?ls1.1 att?ls. Banku sist?mas uzb?ve.

1.1 Centr?l? banka

Katras valsts banku sist?mas galvenais un centr?lais posms ir centr?l?
banka. Vairum? valstu t? ir neatkar?ga banka, kas ir likumdev?ja p?rzi??.
Tai ir monopolties?bas izlaist naudu apgroz?b? un regul?t t?s kust?bu
valst?. Centr?l?s bankas funkcijas ir ??das [5, 86]:
1. naudas emisija un naudas apgroz?bas regul??ana;
2. valsts kasiera funkcija;
3. banku bankas funkcija;
4. ekonomikas regul??ana ar naudas un kred?ta metod?m.
Naudas emisijas un naudas apgroz?bas regul??ana ir sen?k? un viena no
svar?g?kaj?m centr?lo banku funkcij?m. Likums nosaka, ka centr?lai bankai
ir monopolties?bas izlaist naudu apgroz?b?. Da??s valst?s ir saglab?jies
otrs emisijas centrs, t.i., Finansu ministrija, kas izlai? valsts kases
z?mes.
Centr?laj? bank? ir atv?rti centr?lo un viet?jo valsts p?rvaldes org?nu, k?
ar? valsts kases teko?ie konti br?vo naudas l?dzek?u glab??anai. T? veic
visas oper?cijas, kas ir saist?tas  ar  valsts  l?dzek?u  sa?em?anu,
izlieto?anu un glab??anu. Centr?l? banka veic ar? visas oper?cijas, kas ir
saist?tas ar valsts v?rtspap?riem, pie??ir valstij kred?tus.
Centr?l? banka neapkalpo uz??mumus un fiziskas personas, bet t?s klienti ir
komercbankas un citas kred?tiest?des, t?p?c ar? centr?lo banku d?v? par
banku banku. Komercbankas un kred?tiest?des centr?laj? bank? glab? savas
rezerves, kuras ir oblig?tas un noteiktas ar likumu. Centr?l? banka
izsniedz ar? aizdevumus komercbank?m un kred?tiest?d?m.
Ekonomikas regul??ana ar naudas un kred?ta metod?m ir pas?kumu kopums, kuru
?stenojot centr?l? banka izmaina naudas daudzumu apgroz?b?, banku kred?ta
lielumu, procentu likmes un citus naudas apgroz?bas un aizdevumu kapit?la
tirgus r?d?t?jus. Naudas un kred?ta politikas virzieni ir ??di [5, 88]:
1. kred?ta ekspansija jeb kred?ta palielin??ana;
2. kred?ta restrikcija jeb kred?ta sa?aurin??ana.


1.2 Komercbankas

Komercbankas banku sist?m? ir galvenais posms. T?m ir vispla??kais iest??u
t?kls, t?s apkalpo visda??d?kos klientus un taj?s koncentr?j?s visliel?kais
kapit?ls. Komercbankas ir finansu iest?des, kas darbojas k? starpnieks
starp uzkr?j?jiem un aiz??m?jiem. T?s pie?em depoz?tus no fizisk?m un
juridisk? person?m, tad izmanto ?os depoz?tus, lai pie??irtu aizdevumus
cit?m fizisk?m un juridisk? person?m.
   Komercbankas oper?cijas dal?s 3 liel?s grup?s [ 5, 92]:
1. pas?v?s;
2. akt?v?s;
3. komisijas.
Veicot pas?v?s oper?cijas, komercbankas mobiliz? un uzkr?j br?vas naudas
kapit?lus. Pas?v?s oper?cijas rezult?t? veidojas bankas resursi jeb pas?vi.
Pas?vus veido bankas pa?a kapit?ls - dibin??anas pamatkapit?ls, rezerves
kapit?ls un nesadal?t? pe??a. Otra pas?vu grupa ir noguld?jumi. Noguld?jumi
var b?t termi?noguld?jumi un piepras?juma noguld?jumi. Banka savus resursus
var veidot ieg?d?joties no cit?m bank?m l?dzek?us k?  ar?  p?rdodot
v?rtspap?rus ar nosac?jumu, ka tos atpirks.
   Pas?vo oper?ciju rezult?t? mobiliz?tos naudas l?dzek?us banka iegulda
da??dos pas?kumos ar m?r?i g?t pe??u. Komercbankas izsniedz kred?tus par
augst?kiem procentiem nek? par piesaist?tajiem l?dzek?iem ir j?maks?.
Akt?vaj?m oper?cij?m v?l pieder invest??ana kapit?lieguld?jumos un naudas
l?dzek?u izvieto?ana v?rtspap?ros.
   Komisijas oper?cijas banka veic klienta uzdevum?, sa?emot par to
noteiktu atl?dz?bu.
    Latvij? komercbankas un p?r?j?s kred?tiest?des regul? 1995. gada 5.
oktobr? pie?emtais " Kred?tiest??u likums", k? ar?  likumi  -  "Par
uz??m?jdarb?bu", "Par akciju sabiedr?b?m", "Par v?rtspap?riem" u.c likumi
un normat?vie akti.
Saska?? ar likuma "Par Latvijas Banku" 10. pantu Latvijas Banka veic banku
un p?r?jo kred?tiest??u darb?bas uzraudz?bu un rev?ziju. ?o funkciju
veik?anai Latvijas Bank? ir izveidota Kred?tiest??u uzraudz?bas p?rvalde,
kuras kompetenc? ietilpst kred?tiest??u licenc??ana (Licenc??anas da?a,
Juridisk? da?a), uzraudz?ba (Uzraudz?bas da?a), k? ar? akt?va l?dzdal?ba
banku darb?bu regul?jo?o likumdo?anas aktu izstr?d? un Latvijas Bankas
normat?vo noteikumu sagatavo?an? (Metodikas un anal?tisk? da?a).
Bankas minim?lais dibin??anas pamatkapit?ls ir ekvivalents 5 milj. ekiju,
kas p?rr??in?ti latos p?c Latvijas Bankas noteikt? val?tas kursa. T?m
bank?m, kuras bija re?istr?tas jau l?dz "Kred?tiest??u likuma" sp?k?
st??an?s br?dim, saska?? ar ?? likuma p?rejas noteikumiem j?iev?ro, ka
bankas minim?lais dibin??anas pamatkapit?ls ir:
1. no "Kred?tiest??u likuma" st??an?s sp?k? l?dz 1996. gada 31. martam - ne
maz?ks k? 100 000 latu;
2. no 1996. gada 1. apr??a l?dz 1998. gada 31. martam - ne maz?ks k? 1 000
000 latu;
3. no 1998. gada 1. apr??a l?dz 1999. gada 31. decembrim - ne maz?ks k? 2
000 000 latu.
   Lielo riska dar?jumu ierobe?ojumi.
Kred?tiest?des dar?juma risks tiek kvalific?ts k? liels, ja dar?juma apm?rs
p?rsniedz 10% no kred?tiest?des pa?u kapit?la. Lielo riska  dar?jumu
kopsumma nedr?kst p?rsniegt kred?tiest?des pa?u kapit?lu vair?k  nek?
asto?as reizes. Par kred?tu, kas p?rsniedz 100 000 latu, kred?tiest?dei
ned??as laik? p?c t? pie??ir?anas j?inform? Latvijas Banka. Riska dar?jumu
apm?rs ar vienu klientu (savstarp?ji saist?tu klientu grupu) nedr?kst
p?rsniegt 25% no kred?tiest?des pa?u kapit?la. Riska dar?jumu apm?rs ar
person?m, kuras saist?tas ar kred?tiest?di, nedr?kst kopsumm? p?rsniegt 15%
no kred?tiest?des pa?u kapit?la.

1.3 Speci?l?s un invest?ciju bankas, p?r?j?s kred?tiest?des

   T? k? ?? refer?ta m?r?is ir par?d?t un analiz?t Latvijas Bankas
monet?ro politiku, kura t? ?steno, regul?jot naudas daudzumu apgroz?b?, bet
t? k? liel?kie naudas l?dzek?i tiek mobiliz?ti komercbank?s, tad autors
tikai ?sum? atspogu?os p?r?j?s bankas un kred?tiest?des.
Speci?l?s bankas  ir  bankas,  kas  specializ?ju??s  k?das  noteiktas
tautsaimniec?bas nozares apkalpo?an? vai atsevi??u oper?cijas veik?an?.
Parasti  speci?lo  banku  grup?  ietilpst  lauksaimniec?bas,  ?r?j?s
tirdzniec?bas un hipot?ku bankas. Latvij? past?v tikai 1 speci?l? banka -
Zemes un hipot?ku banka. T?s darb?bu regul? likums Par zemes un hipot?ku
banku, kas pie?emts 1995. gada janv?r? un noteikumi  par  hipot?ku
aizdevumiem.
    Invest?ciju bankas mobiliz?tos naudas l?dzek?us iegulda da??d?s
tautsaimniec?bas nozar?s ilgtermi?a aizdevuma veid?. Likums Par Latvijas
Invest?ciju banku nosaka, ka t?s pamatm?r?is ir  veicin?t  Latvijas
ekonomikas att?st?bu.
    P?r?j?s kred?tiest?des ir invest?ciju komp?nijas un invest?ciju
tresti, finansu komp?nijas, apdro?in??anas komp?nijas, kr?jkases, pensiju
fondi, lombardi, kred?ta korpor?cijas.

2. Latvijas Banka

Saska?? ar 1992.gada 19.maija pie?emto likumu Par Latvijas  Banku,
Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centr?l? banka. Latvijas Bankas
galvenais m?r?is ir, ?stenojot naudas politiku, regul?t naudas daudzumu
apgroz?b?, lai saglab?tu cenu stabilit?ti valst?. Latvijas Banka sav?
darb?b? veicina br?vu konkurenci, resursu efekt?vu pie??ir?anu un apriti,
finansu sist?mas stabilit?ti, koordin?ciju un uzraudz?bu.

2.1 Latvijas Bankas v?sture

1918. gada 18. novembr? tika proklam?ta Latvijas Republika, un no jauna
bija j?rada gan valsts finansu sist?ma, gan Latvijas nacion?l? val?ta.
    Lai var?tu realiz?t sekm?gu monet?ro politiku, 1922. gada  7.
septembr? Satversmes sapulce pie??ma likumu par Latvijas Bankas dibin??anu.
Latvijas Bankai tika pie??irtas emisijas ties?bas. T?s pagaidu stat?ti tika
apstiprin?ti 1922. gada 19. septembr? ar Ministru kabineta l?mumu, un t?s
s?kotn?jais kapit?ls bija 10 milj. latu.
   Banku nodibin?ja uz Valsts Kr?j- un Kred?tbankas b?zes, Latvijas
Bankai 1922. gada 1. novembr? p?r?emot t?s akt?vus un pas?vus, un jau
2.novembr? Latvijas Banka laida apgroz?b? 10 latu pagaidu banknotes - 500
Latvijas rub?u naudas z?mes ar uzdruku. Latvijas Banka veica gan tie?o
valsts centr?l?s bankas uzdevumu - naudas z?mju emisiju, to nodro?in?juma
un apgroz?bas kontroli, gan komercdarb?bu, finans?jot un kredit?jot valsts
un priv?tos uz??mumus, iest?des un pilso?us.
1923. gada 24. apr?l? Saeimas plen?rs?de apstiprin?ja Latvijas Bankas
stat?tus, ko valsts prezidents J?nis ?akste parakst?ja 2. j?lij?. Banku
vad?ja padome un valde. Padomes sast?v? bija t?s priek?s?d?t?js, vi?a
vietnieks un 11 locek?u, bet vald? bija iek?auts galvenais direktors, vi?a
vietnieks un tr?s direktori.
Par pirmo padomes priek?s?d?t?ju tika iecelts finansu ministrs Ringolds
Kalnings. 1926. gad? par padomes priek?s?d?t?ju k?uva tautsaimnieks un
Saeimas deput?ts R?gas Diskonta bankas direktors J?lijs  Celms,  bet
1931.gad? vi?u nomain?ja ?dolfs Kl?ve, kas vad?ja padomi l?dz Latvijas
okup?cijai 1940. gad?.
   1924. gad? jau bija izveidojusies Latvijas Bankas strukt?ra: bankas
centr?le (R?g?, K. Valdem?ra iel? 2a), 8 bankas noda?as, kuras veica visas
oper?cijas, un 14 noda?as, kuras veica tikai valsts kases funkcijas, k? ar?
da?as pas?va (noguld?jumu) oper?cijas. ??da strukt?ra saglab?j?s l?dz
1940.gadam.
   1940. gada 17. j?nij? Latviju okup?ja Sarkan? armija un 5. august?
Latvija tika inkorpor?ta PSRS. 1940. gada 25. j?lij? tika pie?emts likums
par banku un lielo r?pniec?bas uz??mumu nacionaliz?ciju. Nacionaliz?t?s
kred?tiest?des apvienoja, un t?s k?uva par Latvijas Bankas  noda??m.
13.j?lij? tika atlaista Latvijas Bankas vad?ba. Par jauno bankas padomes
priek?s?d?t?ju Ministru kabinets iec?la P?teri Ozolu. 3. august? tika
pie?emts likums par visu banku (ieskaitot  Latvijas  Banku)  padomju
atcel?anu, nododot to pien?kumus jaundibin?taj?m vald?m. Par jauno Latvijas
Bankas direktoru (valdes priek?s?d?t?ju) Ministru kabinets iec?la K?rli
Zandersonu, par direktoriem - biju??s Latvijas Bankas padomes un valdes
locek?us: K?rli Vanagu, Ernestu Ozoli?u un J?ni Stalbovu. ??da bankas
vad?bas sh?ma funkcion?ja l?dz 1940. gada 10. oktobrim, kas bija Latvijas
Bankas juridisk?s likvid?cijas datums. Ar ?o dienu Latvijas Bankas viet?
st?j?s PSRS  Valsts  bankas  Latvijas  Republik?niskais  kantoris  k?
centraliz?t?s PSRS banku sist?mas sast?vda?a. Par t? pirmo p?rvaldnieku
tika iecelts PSRS Valsts bankas pilnvarotais Latvij? G. Teplovs, par vi?a
vietnieku k?uva K. Zandersons. Latvij? pak?peniski tika ieviesta PSRS
naudas sist?ma. Iedz?vot?jus iepriek? nebr?dinot, 1941. gada 25. mart?
anul?ja latu.
1941. gada j?nij? Latviju okup?ja V?cijas karasp?ks. Pirmaj?s dien?s p?c t?
ien?k?anas R?g? Latvijas Banka ats?ka darb?bu, ta?u naudas  emisijas
ties?bas t? neatguva.
V?cu okup?cijas laik? centr?l?s bankas funkcijas veica R?gas  valsts
kred?tkase. Tika realiz?ta ?pa?a okup?taj?m  zem?m  paredz?ta  naudas
politika, kuras m?r?is bija ?o zemju pak?au?ana un izlaup??ana.
P?c 2. pasaules kara Latvija atkal non?ca PSRS finansu un kred?ta sist?m?.
Gan naudas emisiju, gan valsts kases funkcijas veica PSRS Valsts banka, bet
Latvijas PSR naudas sist?ma atrad?s piln?g? t?s kontrol?.
80. gadu vid? PSRS politisk?s un ekonomisk?s p?rk?rto?anas rad?t?s iesp?jas
tika izmantotas ar? Latvij?, kur jau 1988. gad? s?k?s banku sist?mas
reorganiz?cija. 1987. gad? PSRS Valsts bankas Latvijas Republik?niskais
kantoris tika p?rd?v?ts par PSRS Valsts bankas Latvijas Republik?nisko
banku, ta?u par valsts centr?lo un emisijas banku nek?uva.
1990. gada 2. mart? Latvijas PSR Augst?k? padome pie??ma likumu "Par
bank?m" un l?mumu "Par Latvijas Banku". Tas noteica, ka Latvijas PSR tiek
dibin?ta (faktiski - atjaunota) Latvijas Banka - viet?j? centr?l? banka -
patst?v?ga valsts banka, naudas emisijas centrs, banku banka attiec?b? pret
komercbank?m, valsts bud?eta kases izpildes organizatore un ekonomikas
regul?t?ja ar monet?r?s politikas instrumentiem. Ta?u tikai p?c 1990. gada
4. maija Deklar?cijas par Latvijas Republikas neatkar?bas atjauno?anu un
PSRS sabrukuma ar Latvijas Republikas Augst?k?s padomes  1991.  gada
3.septembra l?mumu "Par Latvijas Republikas teritorij? eso?o banku iest??u
reorganiz?ciju" Latvijas Banka k?uva par re?lu centr?lo un emisijas banku.
T? p?r??ma sav? ?pa?um? un strukt?r? PSRS  Valsts  bankas  Latvijas
Republik?nisko banku u.c. valsts kred?tiest?des. Par Latvijas  Bankas
prezidentu k?uva Latvijas Republikas Augst?k?s padomes Ekonomikas komisijas
Banku un finansu apak?komisijas vad?t?js Einars Rep?e. 1992. gada 4. Mart?
Latvijas Republikas Augst?k? padome pie??ma likumu "Par  1922.  gad?
dibin?t?s Latvijas Bankas ties?bu p?r?em?anu". Latvijas Bankas k? valsts
centr?l?s un emisijas bankas statusu gal?gi nostiprin?ja 1992.  gada
19.maij? pie?emtie Latvijas Republikas likumi "Par bank?m" un "Par Latvijas
Banku". Pirmo reizi Latvij? likumdo?anas ce?? tika nodro?in?ta valsts
centr?l?s bankas neatkar?ba no vald?bas politikas. Likums "Par Latvijas
Banku" neparedz?ja t?s komercdarb?bu, t?p?c tika pie?emts l?mums par 49 t?s
noda?u p?rveido?anu un privatiz?ciju.
1990. gada 31. j?lij? Latvijas Republikas Augst?k? padome pie??ma l?mumu
"Par Latvijas Republikas naudas sist?mas izveido?anas programmu". Latvijas
nacion?l?s val?tas atjauno?anu sagatavoja Latvijas Bankas padome sadarb?b?
ar Latvijas un ?rvalstu konsultantiem. Tika izveidota Latvijas Republikas
Naudas reformas komiteja, kas 1992. gada 4. maij? pie??ma l?mumu par
Latvijas Bankas pagaidu naudas z?mes - Latvijas rub?a - lai?anu apgroz?b?.
1993. gad? apgroz?b? tika ieviesta Latvijas Republikas nacion?l? val?ta -
lats. Nauda atguva agr?kajos gados zaud?t?s funkcijas. Naudas reformas
sekm?ga norise un lata ievie?ana rad?ja priek?noteikumus p?rejai uz tirgus
ekonomiku.

2.2 Latvijas Bankas strukt?ra

Saska?? ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banku p?rvalda bankas
padome un valde. Bankas padomes sast?v? ir 8 cilv?ki: bankas prezidents,
vi?a vietnieks un 6 padomes locek?i. Bankas prezidents ir Latvijas Bankas
padomes priek?s?d?t?js. Latvijas Bankas padomes izveidot? valde 6 cilv?ku
sast?v? veic bankas praktisk? darba operat?vo vad??anu.
Latvijas Bankas prezidentu iev?l Saeima uz 6 gadiem. Pa?reiz?jais Latvijas
Bankas prezidents ir Einars Rep?e, kur? tika iecelts Latvijas Bankas
prezidenta amat? 1991.gada 3.septembr? un 1997.gad? atk?rtoti iev?l?ts.
Bankas prezidents apstiprina Latvijas Bankas strukt?ru, pie?em darb? un
atbr?vo no darba Latvijas Bankas darbiniekus..
Latvijas Bankas padome pie?em l?mumus Latvijas Bankas v?rd?. T? nosaka
visp?r?jo naudas politiku, Latvijas Bankas akt?vo un pas?vo oper?ciju
procentu likmes. Bankas padome izskata ?rvalstu banku pieteikumus ?o banku
noda?u, fili??u un p?rst?vniec?bu atv?r?anai Latvijas Republik?, lemj par
licen?u izsnieg?anu ?o kred?tiest??u darb?bai Latvij?.
Bankas padome izskata un apstiprina bankas gada bud?etu, nosakot, ka visi
bankas izdevumi sedzami no bankas ie??mumiem.
Latvijas Bankas valde veic bankas praktisk? darba operat?vo vad??anu,
realiz? bankas padomes direkt?vas naudas apgroz?bas un  kred?tiest??u
uzraudz?bas jom?. Latvijas Bankas  valdes  priek?s?d?t?js  ir  Ilm?rs
Rim??vi?s, valdes priek?s?d?t?ja vietniece M?ra Raubi?ko un valdes locek?i
ir Roberts L. Grava, Reinis Jakov?evs, Helm?ts Anc?ns Antonija Sileniece
2.1 att?l? var apl?kot Latvijas Bankas strukt?ru. Padomes pak?aut?b? ir
valde un sekojo?as p?rvaldes -  prezidenta  konsultants,  sabiedrisko
attiec?bu p?rvalde, iek??j?s rev?zijas p?rvalde, juridisk? p?rvalde, ?r?jo
sakaru p?rvalde, aizsardz?bas p?rvalde un kases un naudas p?rvalde, kuras
pak?aut?b? ir visas Latvijas Bankas fili?les. Zem valdes ir monet?r?s
politikas p?rvalde, kred?tiest??u uzraudz?bas p?rvalde, val?tas uzraudz?bas
p?rvalde, gr?matved?bas un nor??inu p?rvalde u.c. p?rvaldes.Izmantot?s literat?ras saraksts


1. Latvijas Republikas likums Par Latvijas Banku, 19.05.1992
2. Latvijas Republikas Kred?tiest??u likums, 05.10.1995
3. Latvijas Republikas likums Par Latvijas Innvest?cijas banku,
30.03.1993
4. E.Kassalis. Makroekonomika. - R.: LU, 1995. - 144 lpp.
5. E.Zelgalvis. Kapit?listisko valstu naudas apgroz?ba un kred?ts. - R.:
Zvaigzne, 1982. - 253 lpp.
6. Latvijas statistikas gadagr?mata
7. Inform?cija par Latvijas Banku elektronisk? form?


-----------------------

                Kred?tiest?des


               Speci?l?s bankas


                Komercbankas


                CENTR?L? BANKA


               Invest?ciju bankas
"Bankovskoe delo"