Ņåõķīėīćč˙

Āīäīńķąįęåķčå

              Tallinna tehnikaülikool


             Keskkonnatehnika instituut           Kursuseprojekt aines Veevarustus ((              linna veevärgi projektÕppejõud: J. Karu                    Üliõpilane:
D.TarkoevArvestatud:                 ¹ arv.r. 960058                TALLINN 1999

                 SisukordProektiülesanneVeevärgiarvutusliku toodangu määramine


Pinnaveehaarde      tüübi      ja      skeemi      valikVeehaarde põhielementide arvutusVeehaarde    ehitiste    vajalike    kõrgusmärkide    määramineVeepuhastusjaama          tehnoloogiaskeemi          valikVeepuhastusseadme                          arvutusVeepuhastusjaama          kõrgusskeemi           arvutusUhtevee ja sette vastuvõtu ning töötlemise küsimuste lahendamineVeejaotusvõrgu arvutusVeetorni kõrguse määramineKasutatud kirjandusGraafiline osa          veevärgi arvutusliku toodangu määramine                     Q=?Qmax ööp.+Qt

? – jaama omatarvet arvestav koefitsent; ?=1,04
Qmaxööp.-maksimaalne ööpäevane tarbijatele antav vooluhulk; Qmax ööp.=
100000m3/ööp
Qt – tuletõrje vooluhulk; Qt=5000m3/ööp
         Q=1,04*100000+5000=109000m3/ööp=1.26m3/s            pinnaveehaarde tüübi ja valikKäesolev veehaare on projekteeritud ühildatud veehaardena. Veehaare koosneb
päisest, kahest isevoolutorust (pikkus 20m, ( 1000mm) ja kaldakaevust.
Päis on konstrueeritud raudbetoonist, koonus on valmistatud metallist, mis
juhib vee isevoolutorusse. Isevoolutorud asuvad  pinnase  all.  Päise
sissevooluava ja kalda sissevoolu avade ees on võred, mis hoiavad ära
suuremate osakeste sattumise isevoolutorusse ja eelkambrisse ja samuti on
türjevahehdiks lobjaka vastu.
Kaldakaev on jagatud kaheks sektsiooniks. Mõlemad sektsioonid töötavad
teineteist sõltumata. Sektsioon jaguneb omakorda kaheks kambriks: eelkamber
ja imikamber. Kambrite vahel on pöörlev sõel. Imikambris asuvad pumpade
imitorud. Pumplas on 3 pumpa(ABS tsentrifugaalpump, seeria )
Pumplast läheb 2 survetoru (pikkus 20m, ( 1000mm) veepuhastusjaama.           veehaarde põhielementide arvutus *  Kaldakaevu sissevooluakna pindala

  A=[pic];
  Kus q - veevärgi toodang; q=109000m3/d=1.26m3/s
    v - vee sissevoolukiirus; v=0,22m/s=19008m/d
    k – ava kitsendus koefitsient; [pic];
    a - varraste vahekaugus; a=0,05m
    c – varraste läbimõõt; c=0,01m
   [pic]
   [pic]
  Seega ühe ava vajalik pindala A=8.6m2
  Valin võre mõõtmetega 1700*1700mm.


 * Pöörleva sõela arvutus


Valin pöörleva sõela TH-1500, mille tootlikkus on 1-5m3/s,
sõela elektrimootor AOC2-41-6,
võimsus     4kW,
pöörete arv   970p/min,
sõela liikumiskiirus  4m/min. * Isevoolutorustiku arvutus


Isevoolutorus (malmist), pikkusega 20m, voolukiirused ( kategooria puhul
sovit. 0,7…1,5m/s. Veehaarde kasulik  läbilaskevõime  Q=0,5m3/s,  kahe
isevoolutoru korral [pic].


 * Isevoolutoru diameetri valik

[pic] ; [pic]
[pic]

 * Isevoolutoru sissevooluava läbimõõt


[pic]
A-sissevooluava pindala

A=[pic]
1,25 – reostuskoefitsent,
q – veevärgi arvututuslik toodang; q=21280m3/d=0,246m3/s,
v – vee sissevoolukiirus; v=0,4m/s,
k – kitsenduskoefitsent; k=1,2

[pic]

d=[pic]=2.45m ( 2.5m


 * Isevoolutoru mudastamise kontroll


Mudastumise kontrollimiseks arvutatakse selline järvevee hägusus,  millise
puhul antud tingimustel    ((0,11[pic] toimub mudastumine.
( - järvevee hägusus =0,55kd/m3
( - põhjasetete kaalutud keskmine hüdrauliline terasus =0,015m/s
u – tera settimiskiirus,
V – voolukiirus torus 1,27m/s

Kui V(1.2m/s, siis (=[pic]; (=[pic]=0,026

Tera settimiskiirus: U=[pic];
kus C – Chezy parameeter  C=[pic]; C=[pic]=54,94

U=[pic]

((0,11[pic]
Seega hägusus, mille puhul toimub mudastumine on 1,09kg/m3 ning tingimus
0,55(1,09 on täidetud ning siit tulenevalt mudastumist ei toimu.


Veehaardeehitiste vajalike kõrgusmärkide määramine * Päis


Jääkatte paksus on max 0,3m. Päis asub 0,7m sügavusel jääkihist ja päise
korgus on 1,75m. Arvestades, et min vee pind asub 18m kõrgusel on päise
ülemise serva kõrgusmärk 17m.


 * Kaldakaevu põhi


Päise alumise osa kõrgusmärk on 15.25m. Toru läbimõõt 1m. Kaldakaevu põhja
kõrgusmärk on: 15.25-1-0,5=13.75m.


 * Kaldakaevu imi- ja eelkambris.


[pic]
( - hõõrdetakistustegur (määratakse Moody graafikult)
Re=[pic]
V – voolukiirus isevoolutorus; V=1,5m/s
d – isevoolutoru läbimõõt; d = 1m
( - vee kinemaatiline viskoossus; (=1,308*10-6m2/s

Re=[pic]1146789 ( 106

[pic]

(C – toru ekvivalentkaredus; (C=0,2
d – toru läbimõõt (mm); d=1000mm.
Seega (=0,0145
l – toru pikkus; l=19m,
d – toru läbimõõt; d=1m,
V – voolukiirus; V=1,5m/s,
( - kohttakistus:   käänak (=1,265
         väljavool (=1,0

Võre puhul [pic]

[pic] ( 0,4m

Seega eelkambri min veepinna kõrgusmärk on 18,0-0,4=17,6m.
Imikambri puhul lisandub veel üks sõel mille [pic], seega 17,6-0,1=17,5m.


 * Isevoolutoru


Isevoolutoru ülemise serva kõrgusmärk ühtib päise alumise kõrgusmärgiga,
mis on 15,25m, kuna toru läbimõõt on 0,5m, siis toru alumise serva
kõrgusmärk on      15.25-0,5=14.25m.


 * Veepuhastusjaama tehnoloogiaskeemi valik             veepuhastusseadmete arvutus


 * Mikrofilter


Mikrofiltreid on 3, millest 1 on reservis. Ühe mikrofiltri arvutuslik
keskmine toodang on 1600m3/h. Seadme gabariidid (mm): pikkus 5460, kõrgus
4240; kusjuures trumli gabariitmõõtmed (D*L)mm=3*3,7 ja pikkus  4600.
Tegelik filtratsiooni pind 17,5m2, trumli pöörlemiskiirus on 1,7 p/min.


 * Kontaktbassein


Kontaktiaeg kontaktbasseinis on 10 min. Kontaktbasseini min maht:
                 Wmin=[pic]
Valin kontaktbasseini gabariitideks: pikkus 10,1m, laius 7.5, kõrgus 10m.
Maht 757m3.


 * Segisti


Segistiks on tiiviksegisti. Vee viibeaeg segistis on 30s. Segisteid on 5:
                  W=[pic]
Segisti gabariidid on: läbimõõt 2.2m, kõrgus 2m, kiirusgradient G=200s-1,
pöörete arv n = 1 p/s.


 * Flokulatsioonikamber


Koagulatsiooni II faas toimub mehaanilises  flokulatsioonikambris  ehk
flokulaatoris. Vee viibeaeg flokulaatoris on 15 min, seega min maht on:
                 Wmin=[pic]
Valin flokulaatori gabariitideks pikkus 39m, laius 10m, kõrgus 3m. Maht
1170m3. Vee segamine toimub horisontaalsele võllile asetatud tasapinnaliste
labadega. Labade kogupind ühes vertikaaltasapinnas on 15% flokulaatori
ristlõike pinnast. Flokulaatori ristlõike pind A=3*10=30m2. Flokulaatori
labade kogupind [pic]
Kuna labasid on 4 siis 4.6/4=1.125m2 – ühe laba pind. Laba pikkuse suhe
l/b=20, siis laba pikkus on 4.74m ja laius 0,24m. * Horisontaalsetiti


Vee selitamine toimub horisontaalsetitis. Arvestades toorvee omadusi on
arvutuslik settimis kiitus U0=0,5mm/s, setiti pindala:
                 A=([pic]
( - turbulentsi mõju arvestav tegur; (=1,3
Q – vooluhulk; Q=109000m3/d=4542m3/h
U0 – settimiskiirus; U0=0,5mm/s
                 A=1,3*[pic]
Settiti sügavus on 3,0m. Seega maht on W=H*A=3,5*3280=11480m3
Settiti pikkus arvutatav:
                  L=[pic]
Vk – vee keskmine horisontaalse liikumise kiirus; Vk=7,5mm/s
                  L=[pic]
Settiti laius b=[pic]
Setiti on pikkudi jagatud vaheseintega üksteist sõltumatult töötavateks
sektsioonideks laiusega ( 6m. Sektsioonide arv [pic]


 * KiirfilterVajalik summaarne filtratsiooni pind

                  [pic]
Q – veepuhastusjaama toodang
T – jaama töötundide arv ööpäevas; T=24h
V – arvutuslik filtratsioonikiirus norm. Reziimil; V=8m/h
n – ühe filtri uhtumiste arv ööpäevas; n=3
q – uhtevee erikulu filtri uhtumisel;
                 q=0,06(t1
( - uhtumise intensiivsus; (=12l/s*m2
t1 – uhtumise kestvus; t1=6min
              q=0,06*12*6=4,3m3/m2
t – filtri uhtumisest tingitud seisuaeg; t=0,33h
                  [pic]
Filtrite arv N=0,5*[pic], ühe filtri filtratsiooni pind on 596.3/13=45.9m2.
Filtri mõõtmeteks plaanis 7.5*6.2m, seega on filtri pind on 45.9m2.

Forseeritud reziimil on filtratsiooni kiirus:
                  [pic]
N1 –remondisolevate filtrite arv; N=1
                 [pic]<10m/h
Filtri kihi paksus on 1,5m. Filtri uhtumine toimub veega, mida voetakse
puhtavee reservuaarist. Uhtevett kulub ühele filtrile quh=A*(
A –filtri pind; A=46.5m2
(– uhtumise intensiivsus; (=12l/s*m2
            quh=46.5*12=558l/s=0,558m3/s
Uhtumise toimub pilukuplite abil, mis on kinnitatud keermega  filtri
kahekordse põhja külge. Voolukiirus piludes on 1,5m/s, pilude läbimõõt on
0,6mm. Pilukupleid on 40tk/m2, seega ühel filtril 40*46.5=1860tk.
Ühtevesi kogutakse ära filtri pinnalt renniga. Rennid on roostevabast
plekist  poolringikujulised.  Renni  servad  peavad  olema  rangelt
horisontaalsed ja ühes tasapinnas. Renni laius: Br=K*[pic]
K – tegur. Poolringikujulise rennipuhul k=2
qr – renni vooluhulk; qr=0,558m3/s
ar - tegur; ar=1,5
                 Br=2*[pic]
Renni vertikaalosa kõrgus:
                  [pic]
Renn paigaldatakse paralleelselt filtri lühema küljega. (h=He/100;
H – filtrikihi paksus; H=1,5m
e – filtrikihi paisumise protsent; e=45%.
                 (h=[pic]
Renni põhi on languga (i=0,01m) kogumiskanali poole kui filtri külg (lühem)
on 6m, siis renni põhja kõrguste vahe renni alguses ja  lõpus  on
0,01*6=0,06m.
Kogumiskanali põhi asub allpoolrenni põhja Hkan võrra:
                Hkan=1,73*[pic]
qk – kanali vooluhulk; qk=0,558m3/s
Bk – kanali laius; Bk=0,7m
                Hkan=1,73*[pic]
Vee liikumise kiirus kanali lõpus:
Vkan=qkan*Bkan*Hkan=0,558*0,7*0,8=0,3m/s
Uhtevesi pumbatakse puhta vee reservuaarist. Uhtepumba valikuks summeerin
rõhukaod:

1) pilukuplites
                  [pic]
(p – kohttakistustegur; (p=4
Vpilu – vee väljavoolu kiirus; Vpilu =1,5m/s
                 hpilu=[pic]
2) filtri kihis hf=(a+b*()*Hf

  a – tegur; a=0,76
  b – tegur; b=0,017
  ( - uhtumise intansiivsus; (=12l/s*m2
  Hf – filtri kihi paksus; Hf=1,5m
             Hf=(0,76+0,017*12)1,5=1,45m
3) juurdevoolutorustifus. Kasutan Hazen-Williamsi graafikut ja leian, et
  vooluhulgal q=0,558m3/s ja kiirusel V=1,88m/s on toru läbimõõt 600mm ning
  rõhukadu 25m/1000m kohta. Toru pikkus l=50m, seega juurdevoolutorustikus
  on rõhukadu:
                 hjv=[pic]
  Kogu rõhukadu h=hpilu+hf+hjv=0,46+1,45+1.25=3.16m.
  Pumba vajalik tootlikus on 558l/s. Valin pumba 20ĶÄķ730, n=73.6ģčķ-1.


 * Puhta vee reservuaar


Reservuaari maht on arvutatav W=3*Qt+Quh+Q5%
Qt – tuletõrje vooluhulk m3/h; Qt=208.3m3/h
Quh – veehulk filtrite uhtumiseks. Arvestatakse  kahe  järjestikulise
uhtumisega Quh=0.558*2*6*60=402m3
Q5% -puhtavee reservuaari reguleeriv maht on 5% ööpäevasest toodangust:
Q5%=0,05*109000=5450m3
W=3*208.3+402+5450=6477m3
Reservuaari gabariidid: pikkus 44m, laius 30m, kõrgus 5m.               REAGENDIMAJANDUS


 * Osoon


O3 kogus on 3 mg/l. Seega O3 kulu on 3*109000g/d=327kg/d.


 * Koagulant


Koaguleerimiseks kasutatakse Al2(SO4)3 – alumiiniumsulfaati.  Koagulant
kogus on
                 Dk=4[pic]

V – toorvee värvus; V=60(


               Dk=4[pic]=34mg/lKoagulandi kulu on 34*109000=3706000g/d=3706kg/d. Toimub koagulandi kuiv


Hoidmine ja märg annustus. Vajalik koagulandi lao pind on

                AL=[pic][pic]
Q – veepuhastusjaama ööpaevana toodang; Q=109000m3/d
Dk – koagulandi kogus; Dk=34mg/l

T - koagulandi säilitamise kestvus; T=30d

( - vahekäikude lisapinda arvestav tegur; (=1,15
pc – veevabakoagulandi sisaldus tehnilises produktis; pc =45%
Go – koagulandi mahu mass; Go=1,1t/m3
hk – koagulandikihi paksus laos; hk=3,5m

                AL=[pic][pic]

Koagulandi lahustamiseks kasutatakse lahustuspaake, kuhu reagent laaditakse
greiferiga. Paagi maht on:
                 WL=[pic]

n – ajavahemik, milliseks lahus valmistatakse; n=9h
bL – lahuse konsentratsioon paagis; bL=20%

                WL=[pic]= 2.1m3

Paagi gabariidid 1,3*1.3*1.3m.  Lahustuspaake  on  3.  Lahustuspaagist
suunatakse lahus edasi lahusepaaki,  kus  see  lahjendatakse  12%-ni.
Lahusepaagi maht on:

                  W=[pic]

b – lahuse konsendratsioon lahusepaagis; b=12%

                W=[pic]=3.5m3

Lahusepaagi gabariidid 1,55*1.55*1.55m. Paake on 3.
Lahustamiseks nii lahustus-  kui  lahusepaagis  kasutatakse  suruõhku.
Arvutuslik õhukulu lahustuspaagile:
                 qõ=a*b*8
a - paagi laius; a=1.3m
b – paagi pikkus; b=1,3m
8 – õhu kogus l/s m2 kohta;
              qõ=1,3*1,3*8=13.52l/s

Arvutuslik õhukogus lahusepaagile:
                 qõ=a*b*4
a - paagi laius; a=1,55m
b – paagi pikkus; b=1,55m
4 – õhu kogus l/s m2 kohta;
              qõ=1,55*1,55*4=9.61l/s

Kogu õhukulu on 13.52+9.61=23.13l/s.
Reagendi annustamine toimub annustuspumba abil.


 * Lubi


Lupja (CaO) kasutatakse kelistamiseks.Lubja kogus on arvutatav:
                DL=eL*([pic])
eL – lubja aktiivosa ekvivalentmass, eL =28mg/mg*ekv
ek – koagulandi aktiivosa ekvivalentmass; ek =57mg/mg*ekv
Dk – koagulandi kogus; Dk=34mg/l
Lo – toorvee leelisus; Lo=1,1mg*ekv/l
1. - jääkleelisus

              DL=28*([pic])=16,7mg/l

Lubja kulu on 16.7*109000=18203000g/d=1820kg/d. Lubi saabub veepuhastus
jaama kustutamata tahkel kujul ning teda säilitatakse laos. Enne vette
lisamist lubi kustutatakse. Kustutamata tükid ja lisandid eraldatakse
hüdrotsükloni abil. Puhastatud suspensioon suunatakse lubjapiimapaaki, kus
toimub pidev segamine tsirkulatsioonipumpade abil. Lubjapiima paagi maht:

                 WLP=[pic]

Qt – tunnivooluhulk; Qt =4542m3/h
n – ajavahemik, milliseks lahus valmistatakse; n=3h
DL – vajalik lubja annus; DL =16.7mg/l
bLP – aktiivaine sisaldus lubjapiimas; bLP =5%
(LP – lubjapiima mahumass; (LP =1t/m3

               WLP=[pic]=4.55m3
Paagi gabariitideks on: diameeter 1,46m, kõrgus 2,7m. Paigaldatud on 3
paaki, millest 1 on reservis. Lubjalahus  valmistatakse  lubjapiimast
kahekordse küllastusega saturaatoris. Selitatud ja küllastunud lubjalahus
kogutakse rennidega kust ta annustuspunba abil lisatakse puhastatavale
veele.


 * Flokulant


Flokulandina kasutatakse polüakrüülamiidi (PAA). Flokulandi koguseks on 1%
hõljuvaine    hulgast     0,75mg/l.     Flokulanti     kulub
0,75*109000=81750/d=81.75kg/d.
PAA lisatakse vette lahusena, mis valmistatakse tehnilisest produktist
(geel), selle mehaanilise segamise teel veega. Otstarbekas on lisada lahust
ville konsendratsioon ei ületa 0,1%. Lahjendamine toimub ejektori abil.


 * Kloor


Kloori normatiivne annus järelkloorimisel on 0,75mg/l. Seega arvutuslik
kloori kulu on 0,75*109000=81750g/d=81.75kg/d.


 * Veepuhastusjaama kõrgusskeemi arvutus|Seade              |Rõhukadu, m  |Veepinna    |
|                 |       |kõrgusmärk   |
|Mikrofilter           |0,6      |9,3      |
|Mikrofiltrist-kontaktbasseini  |0,2      |        |
|Kontaktbassein          |2,0      |8,5      |
|Kontaktbasseinist segistisse   |0,2      |        |
|Segisti             |0,2      |6,3      |
|Segistist-flokulats.kamber/setiti|0,4      |        |
|sse               |       |        |
|Flokulats.kamber/setiti     |0,8      |5,7      |
|Flok.kamber/setitist       |0,6      |        |
|kiirfiltrisse          |       |        |
|Kiirfilter            |3,5      |4,3      |
|Kiirfiltrist puhtavee reservuaari|0,8      |        |
|Puhta vee reservuaar       |       |0       |


 * Uhtevee ja sette vastuvõtu ning töötlemise küsimuste lahendamine.


Kasutusel on uhtevee korduvkasutuse süsteem. Filtrite pesuvesi suunatakse
kogumisrennide ja- kanali kaudu ühte keskendusreservuaari, kus ta osaliselt
setib. Väljasettinud liivaosakesed ja hõljum suunatakse  reservuaarist
kanalisatsiooni. Ülejaanud osa pesemisveest suunatakse segistisse, kust
algab tema täielik puhastamine.
Sette massi moodustab horisontaalsetitist välja settinud sete.  Sette
kogumine toimub mudaväljakule, kuhu toorsete juhitakse rennide abil 0,3m
paksuse kihtidena.


              vee jaotusvõrgu arvutus


    109000m3/d=1261.6l/s


                                  227.1l/s
    69.1l/s                           126.2l/s


      1            220m             2
    240m           3

                734.5l/s
661.4l/s

        250m              250m         250m
         300l/s              10l/s
   535.2l/s


              138.8l/s                 75.7l/s
 315.4l/s

               4                     220m
240m
                       10l/s
      219.8l/s
                           5. 6

        250m              250m
                                  151.2l/s
164.1l/s


        126.2l/s            189.2l/s

          220m

       7            25l/s           8|¹        |Läbimõõt, mm  |Vooluhulk, l/s |Rõhukadu,m   |
|1-2       |800       |728,14     |        |
|2-3       |800       |654,28     |        |
|3-6       |700       |528,08     |        |
|1-4       |500       |306,46     |1,735     |
|4-5       |125       |9,37      |        |
|2-5       |125       |10,77     |        |
|6-5       |450       |212,68     |        |
|4-7       |400       |158,29     |1,515     |
|7-8       |200       |32,09     |2,035     |
|5-8       |400       |157,11     |        |
|9-1       |1000      |1261,70    |        ||¹ Punkt       |Vooluhulk,l/s    |Kõrgusmärk,m     |
|1          |227,10        |43,50        |
|2          |63,10        |42,80        |
|3          |126,20        |41,10        |
|4          |138,80        |39,70        |
|5          |75,70        |39,10        |
|6          |315,40        |38,60        |
|7          |126,20        |36,80        |
|8          |189,20        |36,50        |
|9          |-1261,70       |43,50        |

1*10mH2O+3*4=22m
22+(h=22+(1,925+2,15+3,03)-(43,5-36,5)=22,105m –veetorni kõrgus.              Kasutatud kirjandus:

1. Ńļšąāī÷ķčź ļšīåźņčšīāłčźą. (Āīäīńķąįęåķčå ķąńåėøķķūõ ģåńņ č

   ļšīģūųėåķķūõ ļšåäļšč˙ņčé). Ģīńźāą 1967ć.
2. Ķ.Ķ.Ąįšąģīā. Āīäīńķąįęåķčå. Ńņšīéčēäąņ.1982ć.
3. Ńļšąāī÷ķčź. Ī÷čńņźą ļščšīäķūõ č ńņī÷ķūõ āīä. Ė.Ė.Ļąąėü,
  ß.ß.Źąšó,Õ.Ą.Ģåėüäåš,Į.Ķ.Šåļčķ. Ģīńźāą 1994ć.
4. Ć.Ķ.Ķčźīėąäēå. Ņåõķīėīćč˙ ī÷čńņźč ńņī÷ķūõ āīä. Ģīńźāą 1987ć.


-----------------------
                   I
                  astme
                  P.J.

                  Mikro-
                  filter

                 Kontakt-
                  bassein


                  Segisti

               Flokulat-siooni-
                  kamber

                 Horison-
                  taal-
                  setiti

                  Kiir-
                  filter

                  Puhta-
                   vee
                 reservuar


                 II astme
                  P.J.

                  Osoon

                  Koa-
g???????????????????
ulant

                  Lubi

                  Floku-
                  lant

                  Kloor

vt
ńģīņšåņü ķą šåōåšąņū ļīõīęčå ķą "Āīäīńķąįęåķčå"