1998 u.
                 ddtltybt

   Ytjn(tvktvsv cjlth;fybtv ghfdjdjuj ujcelfhcndf zdkztncz j[hfyf b
j,tcgtxtybt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[  d  eujkjdyjv
ghjwtcct> b> d xfcnjcnb> j,dbyztvs[.
    Ghj,ktvs j,tcgtxtybz ghfd  b  pfrjyys[  bynthtcjd  j,dbyztvjuj>
cjdthitycndjdfybz ltzntkmyjcnb jhufyjd ljpyfybz> ghjrehfnehs>  celf  b
fldjrfnehs zdkz/ncz frnefkmysvb. Ytkmpz ,jhjnmcz c ghtcnegyjcnm/> yt eltkzz
ljk;yjuj dybvfybz ghfdfv kbxyjcnb> b> d xfcnyjcnb> ghfdfv j,dbyztvjuj d
eujkjdyjv ghjwtcct.
    D cjdhtvtyys[ eckjdbz[  hfpdbnbz  b  cjdthitycndjdfybz  ghfdjuj
ujcelfhcndf  cdj,jlf  kbxyjcnb>  tt  ghfdf  b  ufhfynbb  djphfcnf/n>
cktljdfntkmyj> 'nj cdjqcndtyyj b eujkjdyjve celjghjbpdjlcnde.
   Djphfcnfybt ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d
eujkjdyjv ghjwtcct ccjndtncndetn rfr bynthtcfv kbxyjcnb> nfr b bynthtcfv
j,otcndf d wtkjv. Njkmrj ghb eckjdbq ufhfynbhjdfyyjcnb ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct b ght;lt dctuj j,dbyztvjuj>
djpvj;yj dsgjkytybt pflfx eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf.
   Nfrbv j,hfpjv> djghjc j ufhfynbz[ ghfd j,dbyztvjuj bvttn ,jkmijt
ghfrnbxtcrjt b ntjhtnbxtcrjt pyfxtybt. (nbv b j,(zcyztncz ds,jh ntvs
lbgkjvyjq hf,jns.
   D yfcnjzotq hf,jnt ltkftncz gjgsnrf hfccvjnhtnm jcyjdyst djghjcs
ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz> b>
ght;lt dctuj ghfdf j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz  b
j,zpfyyjcnb ghjrehjhf> yfghfdktyyst yf j[hfye b j,tcgtxtybt  pfrjyys[
bynthtcjd b ghfd j,dbyztvjuj> d jcj,tyyjcnb j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[> xnj gj,elbkj gjcdznbnm  njve
djghjce jnltkmye/ ukfde.
   D hf,jnt yt lftncz bcxthgsdf/otuj bpkj;tybz dct[ djghjcjd ntvs. J,(tv
yfcnjzotq hf,jns gjpdjkbk jcnfyjdbnmcz njkmrj yf yfb,jktt df;ys[ b cgjhys[
djghjcf[ ntvs> rjnjhst hfpkbxyj htif/ncz d ntjhbb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj
ghfdf Kfndbb b ghfrnbrt hfccktljdfybz eujkjdys[ ltk. Hf,jnf jcyjdfyf yf
fyfkbpt  ltqcnde/otuj  eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj  pfrjyf>  ghfrnbrt  tuj
ghbvtytybz b cgtwbfkmyjq kbnthfneht> gjcdzo=yyjq ghjwtccefkmyjve gjkj;tyb/
j,dbyztvjuj.                  ukfdf 1
         ceoyjcnm b pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq
            d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt


    Jcyjdyjt cjlth;fybt ghfdjdjuj gjkj;tybz kbxyjcnb  d  Kfndbqcrjq
Htcge,kbrt cjcnfdkz/n t= ghfdf b j,zpfyyjcnb. Kfndbqcrfz  Rjycnbnewbz
ghtljcnfdkztn cdjbv uhf;lfyfv ibhjrbt ltvjrhfnbxtcrbt ghfdf b cdj,jls dj
dct[ j,kfcnz[ [jpzqcndtyyjq> ujcelfhcndtyyjq> rekmnehyjq b j,otcndtyyj-
gjkbnbxtcrjq  ;bpyb.  Jlyfrj>  ujcelfhcndj  yt  juhfybxbdftncz  njkmrj
pfrhtgktybtv d Cfndthcvt ghfd b cdj,jl uhf;lfy> f ufhfynbhetn cj,k/ltybt b
htfkbpfwb/ 'nb[ ghfd> xnj ytcjvytyyj zdkztncz jlybv bp df;ytqib[ ghbpyfrjd
ghfdjdjuj ujcelfhcndf.
   D ghfdjdjv ujcelfhcndt ljk;yj ,snm j,tcgtxtyj dctcnjhjyytt hfpdbnbt
kbxyjcnb> t= ndjhxtcndf> gjkbnbxtcrjq frnbdyjcnb> xnj nht,etn lfkmytqituj
hfpdbnbz gjkbnbxtcrb[> cjwbfkmys[ b kbxys[ ghfd uhf;lfy b hfpyjj,hfpys[
ufhfynbq b[ j,tcgtxtybz. D cdzpb c 'nbv djpybrftn djghjc>  xnj  ;t
ghtlcnfdkztn cj,jq ltqcnde/ofz d Kfndbb cbcntvf ufhfynbq ghfd b cdj,jl
uhf;lfy> rfrjds rjyrhtnyst dbls 'nb[ ufhfynbq b rfr jyb j,tcgtxbdf/n j[hfye
ghfd b cdj,jl uhf;lfy*
   Vj;yj erfpfnm cktle/obt dbls ufhfynbq% 'rjyjvbxtcrbt> gjkbnbxtcrbt>
ghfdjdst !/hblbxtcrbt@ b bltjkjubxtcrbt.  xnj
$rkfccbabrfwbz dbljd ufhfynbq ghfd uhf;lfy yf 'rjyjvbxtcrbt> gjkbnbxtcrbt>
/hblbxtcrbt b bltjkjubxtcrbt zdkztncz yfb,jktt gjkyjq  b  ghfdbkmyjq.
Rhbnthbtv 'njq rkfccbabrfwbb ljk;yj cke;bnm cjlth;fybt bkb cjwbfkmyjt
yfpyfxtybt chtlcnd> j,tcgtxbdf/ob[ jceotcndktybt ghfd uhf;lfy> b xnj djghjc
j vtnjlf[> cgjcj,f[ j,tcgtxtybz ghfd uhf;lfy j njv> rfr j,tcgtxbdftncz
htfkbpfwbz ghfd... ( 'nj e;t lheujq rhbnthbq rkfccbabrfwbb> ghbdjlzoq r
hfpkbxb/ /hblbxtcrb[ b j,otcndtyyj-vjhfkmys[ ufhfynbq. Jlyfrj c 'njq njxrb
phtybz !gj vtnjle@ ytkmpz jnkbxfnm 'rjyjvbxtcrbt ufhfynbb jn gjkbnbxtcrb[ b
/hblbxtcrb[$.[1] Erfpfyyst dbls ufhfynbq ntcyj cdzpfys vt;le cj,jq b
dpfbvyj ljgjkyz/n lheu lheuf. $Rkfccbabrfwbz ufhfynbq gjktpyf b ytj,[jlbvf.
Jyf gjpdjkztn kexit b uke,;t ghjcktlbnm b hfcrhsnm 'nb ufhfynbb> erfpfnm yf
'aatrnbdyjcnm b yt'aatrnbdyjcnm> ljcnjbycndf bkb  ytljcnfnrb>  cltkfnm
cjjndtncnde/obt htrjvtylfwbb> cgjcj,cndetn yfexyjve fyfkbpe b n.l.$[2]
   Cktletn nfr;t jnvtnbnm> xnj ufhfynbb ghfd b cdj,jl uhf;lfy ntcyj
cdzpfys> b> gj ceotcnde> cjdgflf/n c ufhfynbzvb pfrjyyjcnb. Nfv> ult
ufhfynbhetncz pfrjyyjcnm> ufhfynbhe/ncz ntv cfvsv b ce,(trnbdyst ghfdf
uhf;lfy.
   Yb;t ,eltn hfccvjnhtys gjyznbt b rkfccbabrfwbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq>
rfr yfb,jktt gjkyj jnyjczob[cz r ntvt yfcnjzotq hf,jns.  D  yfexyjq
kbnthfneht dscrfpsdf/ncz hfpkbxyst  cjj,hf;tybz  d  jnyjitybb  gjyznbz
/hblbxtcrb[ ufhfynbq. Nfr> yfghbvth> F.D.Vbwrtdbx cxbnftn>  xnj  $gjl
/hblbxtcrbvb ufhfynbzvb cktletn gjybvfnm chtlcndf j[hfys ghfd uhf;lfy jn
rfrb[ ,s nj yb ,skj gjczufntkmcnd$[3]. Rfr vs dblbv> F.D.Vbwrtdbx yt lf=n
x=nrjuj jghtltktybz - xnj ;t bp ct,z ghtlcnfdkz/n $chtlcndf j[hfys ghfd
uhf;lfy$> rfrjdj b[ ghjbc[j;ltybt* Gj'njve nfrjt gjybvfybt /hblbxtcrb[
ufhfynbq - ckbirjv j,ott> b> tcntcndtyyj> yt lf=n djpvj;yjcnb hfcrhsnm b[
cjlth;fybt rfr jcj,jq rfntujhbb ufhfynbq.
    V.C.Cnhjujdbx gjkfuftn> xnj /hblbxtcrbt  ufhfynbb  -  $'nj  nt
ecnfyjdktyyst pfrjyjv> yjhvfvb ghfdf  chtlcndf  b  cgjcj,s>  rjnjhsvb
j[hfyz/ncz b pfobof/ncz ghfdf uhf;lfy> ghtctrf/ncz b ecnhfyz/ncz yfheityyst
ghfdf$[4]. D lfyyjq ajhvekbhjdrt vs yf[jlbv jndtn yf gjcnfdktyysq yfvb dsit
djghjc j gjyznbb /hblbxtcrb[ ufhfynbq. Vs dgjkyt cjukfcys c vytybtv
V.C.Cnhjujdbxf> cxbnf/otuj> xnj 'nb chtlcndf b cgjcj,s ecnfyjdktys pfrjyjv>
yjhvfvb ghfdf b gj'njve d lfkmytqitv ,eltv ghblth;bdfnmcz lfyyjuj bv
gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq.
   Yf yfi dpukzl d ajhvekbhjdrt gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq cktljdfkj ,s
crfpfnm> xnj 'nbvb chtlcndfvb yt njkmrj $j[hfyz/ncz b pfobof/ncz ghfdf
uhf;lfy$> yj b j,tcgtxbdf/ncz bvb.
   Ntgthm hfccvjnhbv ghj,ktve rkfccbabrfwbb /hblbxtcrb[ ufhfynbq.
   Chtlb ex=ys[ - /hbcnjd ytn tlbyjuj vytybz gj 'njve djghjce. Nfr>
Y.B.Vfnepjd juhfybxbdftncz njkmrj gthtxbcktybtv yfb,jktt jcyjdys[> yf tuj
dpukzl> dbljd /hblbxtcrb[ ufhfynbq% ghjrehjhcrbq yflpjh> celt,yfz pfobnf>
ghfdjj[hfybntkmyfz ltzntkmyjcnm jhufyjd dkfcnb b eghfdktybz> bycnbnen ;fkj,
b pfzdktybq[5]. G.N.Dfcmrjd gjkfuftn> xnj $/hblbxtcrbt ufhfynbb vj;yj
rkfccbabwbhjdfnm> dsltkbd d jcj,st uheggs /hblbxtcrbt ufhfynbb> jnyjczobtcz
r hfpkbxysv jnhfckzv ghfdf$[6].
   Lheujt vytybt dcnhtxftncz e V.C.Cnhjujdbxf. Jy cxbnftn> xnj $ghfdjdst
!/hblbxtcrbt@ ufhfynbb vj;yj rkfccbabwbhjdfnm b gj j,(trnfv ltqcndbz> nj
tcnm gj ntv df;ytqibv 'rjyjvbxtcrbv> gjkbnbxtcrbv b bysv jnyjitybzv>
rjnjhst j[hfyz/ncz ghb gjvjob yjhv ghfdf - pfrjyyjcnm> jcyjdyst ghfdf
uhf;lfy b n.l.$[7].
    Yf yfi dpukzl dct ghbdtl=yyst dsit rkfccbabrfwbb zdkz/ncz  lj
ytrjnjhjq cntgtyb eckjdysvb b 'nf eckjdyjcnm pfrk/xftncz d njv> xnj vt;le
/hblbxtcrbv ufhfynbzvb ytn htprj jxthxtyys[ uhfybw. Jyb ntcyj cdzpfys vt;le
cj,jq> gthtgktnf/ncz> ljgjkyzz lheu lheuf.
   Jcnfyjdbvcz ntgthm yf /hblbxtcrb[ ufhfynbz[> ceotcnde/ob[ d eujkjdyj-
ghjwtccefkmyjv ghfdt Kfndbb.
   Ecnfyjdktyyst eujkjdyj-ghjwtccefkmysv pfrjyjv ghfdbkf ghjbpdjlcndf gj
eujkjdysv ltkfv yfghfdktys yf j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy>
ujcelfhcndf>  j,otcndtyys[  jhufybpfwbq>  ghtlghbznbq  b  exht;ltybq>
exfcnde/ob[  d  eujkjdyjv  ghjwtcct>  b>  nfrbv  j,hfpjv>  zdkz/ncz
ghjwtccefkmysvb.
   Gj vytyb/ L.C.Rfhtdf> $ghjwtccefkmyst ufhfynbb - 'nj yjhvs eujkjdyj-
ghjwtccefkmyjuj ghfdf> j,tcgtxbdf/obt jceotcndktybt pflfx  ghfdjcelbz>
j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd dct[ exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw>
jhufybpfwbq> exht;ltybq b ghtlghbznbq$[8]. L.C.Rfhtd dblbn ldt pflfxb>
cnjzobt gthtl ghjwtccefkmysvb ufhfynbzvb> f bvtyyj% cjplfybt yflkt;fob[
eckjdbq lkz jceotcndktybz pflfx ghfdjcelbz b j[hfye ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd dct[ exfcnde/ob[ d  eujkjdyjv  ghjwtcct  kbw>  ghtlghbznbq>
exht;ltybq b jhufybpfwbq.
   Vs cxbnftv> xnj yfb,jktt njxyjt b j,jcyjdfyyjt gjyznbt ghjwtccefkmys[
ufhfynbq lf=n V.C.Cnhjujdbx> rjnjhsq cxbnftn> xnj $ghjwtccefkmyst ufhfynbb
- 'nj ecnfyjdktyyst ghjwtccefkmysv pfrjyjv chtlcndf> rjnjhst j,tcgtxbdf/n
ghfdbkmyjt jceotcndktybt gj rf;ljve eujkjdyjve ltke pflfx ghfdjcelbz$[9].
   Rfr ghfdbkj> eujkjdyj-ghjwtccefkmyst  ufhfynbb  jghtltkz/ncz  rfr
ecnfyjdktyyst pfrjyjv  chtlcndf  b  cgjcj,s>  cjltqcnde/obt  ecgtiyjve
jceotcndktyb/ ghfdjcelbz> pfobnt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbxyjcnb[10].
   Nfrjt jghtltktybt> ,elexb ytljcnfnjxyj gjkysv> d nj ;t dhtvz ghfdbkmyj
jhbtynbhetn yf ythfphsdye/ cdzpm ghjwtccefkmys[  ufhfynbq  yflkt;fotuj
jceotcndktybz ghfdjcelbz b ufhfynbq bynthtcjd kbxyjcnb. Byfxt ujdjhz>
pyfxtybt eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ytkmpz cdzpsdfnm njkmrj c j[hfyjq
bynthtcjd ghfdjcelbz bkb njkmrj c j[hfyjq bynthtcjd kbxyjcnb  b  ytkmpz
ghjnbdjgjcnfdkznm b[ lheu lheue. D nj ;t dhtvz ye;yj
bvtnm d dble> xnj ufhfynbb ghfdjcelbz yt gjukjof/n cj,jq ufhfynbq ghfd
kbxyjcnb> gjcrjkmre d (njv ckexft djj,ot bcrk/xftncz djpvj;yjcnm rjyakbrnjd
b ytcjdgfltybq j,otcndtyys[ b kbxys[ bynthtcjd. Vt;le ntv d eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt ytcjdgflfybt (nb[ bynthtjd yf,k/lftncz xfot d lheub[
j,kfcnz[  jnyjitybq  ujcelfhcndf  b  abpbxtcrjuj  kbwf.  D  eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt ythtlrj j,dbyztvsq ghb,tuftn r hfpkbxysv e[bohtybzv> xnj,s
bp,t;fnm pfcke;tyyjuj yfrfpfybz> jlyfrj b ghb nfrjv gjdtltybb jy gjkmpetncz
dctvb ufhfynbzvb tuj ghjwtccefkmys[ ghfd.
   Crfpfyyjt jpyfxftn ytj,[jlbvjcnm hfpkbxfnm b bccktljdfnm $rfr yfexye/
ghj,ktve ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz> nfr b ghj,ktve ghjwtccefkmys[
ufhfynbq ghfd kbxyjcnb> yj... d rfxtcndt jcyjdyjuj dblf ghjwtccefkmys[
ufhfynbq ghfdjcelbz$[11].
   Cbcntvf ghjwtccefkmys[ yjhv b ghjwtccefkmys[ jnyjitybq d eujkjdyjv
ghjwtcct Kfndbb gjcnhjtyf nfr> xnj lkz jhufyjd ljpyfybz> ghjrehfnehs b celf
cjplf/ncz dct eckjdbz> j,tcgtxbdf/obt ghfdbkmyjt hfccktljdfybt b hfphtitybt
eujkjdys[ ltk> dszcytybt  gj  ybv  dct[  ceotcndtyys[  j,cnjzntkmcnd>
ecnfyjdktybt bcnbys. Ghjwtccefkmyst ufhfynbb  -  ufhfynbb  ghfdjcelbz&
eujkjdysq ghjwtcc tcnm cbcntvf nfrb[ ghjwtccefkmys[ ufhfynbq. D 'njv cvsckt
k/,jq bycnbnen eujkjdyjuj ghjwtccf> k/,jq ghjwtccefkmysq ghbywbg dscnegftn
rfr ghjwtccefkmyfz  ufhfynbz  gjkyjuj>  dctcnjhjyytuj  b  j,(trnbdyjuj
hfccktljdfybz eujkjdyjuj ltkf b cghfdtlkbdjuj tuj hfphtitybz.
   Eujkjdyj-ghjwtccefkmyst bycnbnens cke;fn pfobnt rfr ghfd uhf;lfy>
exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> nfr b b[ pfrjyyys[ bynthtcjd.
    Ghfdj  kbxyjcnb  b  pfrjyysq  bynthtc  kbxyjcnb  -  rfntujhbb
ytnj;ltcndtyyst. Yj ghfdf uhf;lfybyf dshf;f/n tuj pfrjyyst bynthtcs> cke;fn
b[ pfobnt. Gj'njve dgjkyt ghfdjvthyj gjcnfyjdrf djghjcf j ghjwtccefkmys[
ufhfynbz[ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d ghjwtcct> rfr
jcj,juj dblf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz.
   Gj cdjbv wtkzv b ceotcnde eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd b
pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d  eujkjdyjv  ghjwtcct>  zdkz/ncz
ltvjrhfnbxtcrbvb ufhfynbzvb b cke;fn  pflfxfv  ghfdjcelbz.  Ghb  'njv
ytj,[jlbvj jnvtnbnm> xnj $cbcntvf ghjwtccefkmys[ ghfd b ufhfynbq kbxyjcnb d
eujkjdyjv ghjwtcct bvttn wtkm/ j,tcgtxbnm yt dczrbq> f njkmrj pfrjyysq
bynthtc exfcnybrf eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf> nj tcnm nfrjq bynthtc>
rjnjhsq cjjndtncndetn pflfxt gjpyfybz rjvgtntynysvb jhufyfvb ujcelfhcndf
j,(trnbdyjq bcnbys> bpj,kbxtyb/ b cghfdtlkbdjve yfrfpfyb/ dbyjdys[ b njkmrj
d vthe b[ ltqcndbntkmyjq dbys$[12].
   Eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb>  yfghbvth>  yt  vjuen  j[hfyznm
cnhtvktybt j,dbyztvjuj !gjlcelbvjuj@ ddtcnb d pf,ke;ltybt jhufys ljpyfybz>
ghjrehfnehs b celf> bp,t;fnm jndtncndtyyjcnb> rjnjhfz cjjndtncndjdfkf ,s
cjltzyyjve. Gj'njve dctv exfcnybrfv eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf ghtljcnfdkz-
tncz djpvj;yjcnm jncnfbdfnm cdjb bynthtcs yt k/,svb chtlcndfvb b cgjcj,fvb>
f njkmrj ghtlecvjnhtyysvb pfrjyjv.
   Df;yjt pyfxtybt d cbcntvt ghjwtccefkmys[ chtlcnd j[hfys ghfd b
pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> bvt/n%
- j,zpfyyjcnb ljk;yjcns[ kbw - ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celtq  -  gj
j,tcgtxtyb/ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd erfpfyys[ kbw&
- cjdjregyjcnm ghfd> ghtljcnfdktyyfz rf;ljve kbwe> exfcnde/otve d eujkjdyjv
ghjwtcct[13].
    Cjlth;fybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq yt bcxthgsdftncz dsitgthtxbc-
ktyysvb 'ktvtynfvb> yj df;yj jnvtnbnm> xnj dct 'ktvtyns dpfbvjcdzpfys b
j,tcgtxbdf/n lheu lheuf. Yfghbvth>  j,zpfyyjcnm  ghjrehjhf  ghtl(zdbnm
j,dbyztvjve j,dbytybt> cke;bn jlyjq bp ufhfynbq tuj ghfdf pyfnm> d x=v jy
j,dbyztncz. D cbcntvt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd
kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b
celf gj j[hfyt 'nb[ ghfd b bynthtcjd bvt/n jxtym df;yjt pyfxtybt. "nj
jghtltkztncz ntv> xnj hfccktljdfybt b hfccvjnhtybt eujkjdys[ ltk - bcrk/xb-
ntkmyfz rjvgtntywbz yfpdfyys[ dsit kbw. Njkmrj cele b celmt> ghjrehjhe>
ljpyfdfntk/ ghbyflkt;bn ghfdj ghbybvfnm d ghtltkf[ cdjtq  rjvgtntywbb
htitybz gj djghjcfv> djpybrf/obv d [jlt hfccktljdfybz b hfccvjnhtybz
eujkjdys[ ltk. D j,kfcnb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjq ltzntkmyjcnb cdjb ghfdf
uhf;lfyt  vjuen  htfkbpjdfnm>  rfr  ghfdbkj>  kbim  xthtp  ltqcndbz
cjjndtncnde/ob[ ljk;yjcnys[ kbw. $Ghb 'njv ceotcndtyyjq ufhfynbtq eujkjdyj-
ghjwtccefkmys[ ghfd jlyb[ ce,(trnjd ghfdjjnyjitybz zdkztncz ,tp-
eckjdyjt dsgjkytybt rjhhtcgjylbhe/ob[ j,zpfyyjcntq lheubvb exfcnybrf-vb
ghfdjjnyjitybz$[14]. Jnc/lf gjyznyj nj ,jkmijt pyfxtybt> rjnjhjt bvt/n
j,zpfyyjcnb  ljk;yjcnys[  kbw  lkz  gjlkbyyjuj>  htfkmyjuj  pyfxtybz
ghjwtccefkmys[ ghfd kbw. Xtv gjcktljdfntkmytt b ibht> rjyrhtnytt dshf;tys d
pfrjyt j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf gj j[hfyt ghfd b bynthtcjd
exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> ntv nofntkmytt 'nb ghfdf b bynthtcs
ufhfynbhe/ncz.
    Vs  dgjkyt  cjukfcys  c  vytybtv  G.C."kmrbyl  gj  djghjce  j
rjhhtcgjylbhjdfybb eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ghfd b j,zpfyyjcntq ce,(trnjd
eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ jnyjitybq. Jlyfrj ,skj ,s ytghfdbkmysv pyfxtybt
ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd kbw> exfcnde/ob[ d  eujkjdyjv  ghjwtcct>
juhfybxbdfnm kbim njq xfcnm/ j,zpfyyjcntq ljk;yjcnys[ kbw> rjnjhsv ghzvj
rjhhtcgjylbhe/n cjjndtncnde/obt ghfdf exfcnde/obq d ltkt kbw.
   ".A.Rewjdf gjkfuftn> xnj $pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b
pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv  ghjwtcct>  bvt/n
j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf%
- ytgjchtlcndtyyj cdzpfyyst c cjjndtncnde/obvb ghfdfvb uhf;lfy b ght;lt
dctuj j,dbyztvjuj&
- cjcnjzobt d hfp(zcytybb uhf;lfyfv> exfcnde/obv d ghjwtcct> b[ ghfd&
- cjcnjzobt d cjdthitybb gj bybwbfnbdt cfvb[ ljk;yjcnys[ kbw dct[ bys[
ltqcndbq> ytj,[jlbvs[ lkz pfobns ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd  uhf;lfy>
exfcnde/ob[ d ghjwtcct$[15]. Vs cxbnftv> xnj dsltktybt d cfvjcnjzntkmye/
uhegge j,zpfyyjcntq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf> rjnjhst ytgjchtlcndtyyj
cdzpfys c hfp(zcytybtv ghfd  kbwfv> exfcnde/obv d ghjwtcct> yt dgjkyt
j,jcyjdfyyj> b,j 'nf uheggf j,zpfyyjcntq gj ceotcnde rjhhtcgjylbhetn ghfdfv
exfcnybrjd ghjwtccf  b>  cktljdfntkmyj>  jnyjcbncz  r  gthdjq  uheggt
j,zpfyyjcntq> j rjnjhjq ujdjhbn ".A.Rewjdf.
   Cktletn jnvtnbnm> xnj lkz j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd
uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> ceotcndtyty njn afrn> xnj pfrjy
yt njkmrj djpkfuftn yf ljk;yjcnys[ kbw ,jkmibt j,zpfyyjcnb gj j[hfyt ghfd b
pfrjyys[ bynthtcjd> yj b cjlth;bn ufhfynbb bcgjkytybz 'nb[ j,zpfyyjcntq.
Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb  ghtlecvfn-hbdftn  wtke/
cbcntve nfrb[ ufhfynbq.
    Df;ytqitq ufhfynbtq yflkt;fotuj bcgjkytybz  ljk;yjcnysvb  kbwfvb
hfccvfnhbdftvs[ j,zpfyyjcntq zdkz/ncz ghjwtccefkmyst ghfdf> ghtljcnfdktyyst
uhf;lfyfv. Jcj,jt pyfxtybt d cbcntvt 'nb[ ghfd bvt/n ghjwtccefkmyst ghfdf
j,dbyztvjuj> yj ,skj ,s ytghfdbkmyj juhfybxbdfnm cbcntve ghfd b ufhfynbq
kbxyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct njkmrj ghfdfvb j,dbyztvjuj !gjlcelbvjuj@.
Ytj,[jlbvsq j,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd pfrjyjlfntkm j,tcgtxbdftn  dctv>
exfcnde/obv d eujkjdyjv ghjwtcct kbwfv.$[16]
   Cktletn jnvtnbnm df;yjt pyfxtybt ghfdf yf j,;fkjdfybt ltqcndbq b
htitybq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf> ghtljcnfdktyyjuj dctv exfcnde/obv d
ghjwtcct kbwfv.
    Dcz cbcntvf ghbywbgjd eujkjdyjuj ghjwtccf> f nfr;t ghjwtccefkmyfz
ajhvf cke;fn ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> ghjrehjhjv> celjv
b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd exfcnybrjd ghjwtccf.
   $Yfb,jktt jnx=nkbdjt dshf;tybt ibhjrbq j,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd
exfcnybrjd ghjwtccf gjkexftn d ghbywbgt b[ ghjwtccefkmyjuj hfdtycndf d
celt,yjv pfctlfybb$[17].
   Cnfnmz 243 EGR Kfndbb> ujdjhz j hfdtycndt ghfd exfcnybrjd celt,yjuj
hfp,bhfntkmcndf> yfpsdftn chtlb yb[ gjlcelbvjuj> pfobnybrf> gjnthgtdituj>
uhf;lfycrjuj bcnwf> uhf;lfycrjuj jndtnxbrf b b[ ghtlcnfdbntktq. D cbke
hfpkbxyjuj ghjwtccefkmyjuj bynthtcf pfrjyjlfntkm ufhfynbhetn njkmrj 'nbv
exfcnybrfv eujkjdyjuj  ghjwtccf  hfdyst  ghjwtccefkmyst  ghfdf>  njxyj
jujdjhtyyst d  pfrjyt>  gj  ghtlcnfdktyb/  ljrfpfntkmcnd>  exfcnb/  d
bccktljdfybb ljrfpfntkmcnd b  pfzdktyb/  [jlfnfqcnd.  Nfrjt  hfdtycndj
ghjwtccefkmys[ ghfd d celt,yjv pfctlfybb zdkztncz df;yjq ufhfynbtq ghjnbd
jlyjcnjhjyytuj b ce,(trnbdyjuj hfphtitybz ltkf> f nfr;t eckjdbtv gjpyfybz
bcnbys gj rf;ljve eujkjdyjve ltke. Ghtbveotcndj d yfpdfyys[ j,kfcnz[
ghjwtccefkmyjq ltzntkmyjcnb jlyjuj bp exfcnybrjd celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf
evfkzkj ,s djpvj;yjcnm pfobns cdjb[ bynthtcjd lheubv> lf;t tckb ghfdf 'njuj
lheujuj exfcnybrf celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf
ljcnfnjxyj ibhjrb.
   Eujkjdysq ghjwtcc d Kfndbb gjcnhjty nfr> xnj d rf;ljq bp gjcktle/ob[
cnflbq ghjdthztncz pfrjyyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm ltqcndbq> cjdthi=yys[ yf
ghtlitcnde/ob[ cnflbz[ ghjwtccf. Ceotcndtyyjt yfheitybt ghjwtccefkmys[ ghfd
kbxyjcnb>  j,yfhe;tyyjt  yf  rf;ljq  bp  gjcktle/ob[  cnflbq>  dktx=n
ghjwtccefkmyst cfyrwbb. Yfghbvth> jnvtyf ghbujdjhf  dktx=n  pf  cj,jq
djpdhfotybt ltkf yf ljgjkybntkmyjt hfccktljdfybt. Cktljdfntkmyj>  cfvf
cbcntvf cnflbq eujkjdyjuj ghjwtccf> pfrhtgk=yyfz d pfrjyt> cke;bn ufhfynbtq
ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> ghjrehjhjv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj
j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw.
   Yt vtytt df;yj nj j,cnjzntkmcndj> xnj ceotcndtyyjq ufhfynbtq ljk;yjuj
bcgjkytybz ljpyfdfntktv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd kbw zdkztncz yflpjhyfz ltzntkmyjcnm ghjrehjhf. D cjjndtncndbb cj
cnfnm=q 21 EGR Kfndbb $ghjrehjh j,zpfy dj dct[ cnflbz[ eujkjdyjuj ghjwtccf
cdjtdhtvtyyj ghbybvfnm ghtlecvjnhtyyst pfrjyjv vths r ecnhfytyb/ k/,juj
yfheitybz pfrjyf> jn rjuj ,s 'nj yfheitybt yt bc[jlbkj$. Lkz j,tcgtxtybz
ghfd kbxyjcnb df;yj> xnj,s ltzntkmyjcnm ghjrehjhf ,skf yfwtktyf yt njkmrj
yf ecnhfytybt e;t ljgeotyys[ yfheitybq> yj b yf b[ ghtleght;ltybt. Gj'njve
pfrjyjlfntkm j,zpfk ghjrehjhf ghtleght;lfnm yfheitybz pfrjyf> rjnjhst>
djpvj;yj> njkmrj ,elen cjdthitys !cn. 18 $Pfrjyf j ghjrehfneht$@.
   Pyfxbntkmyjt hfcibhtybt b ltvjrhfnbpfwbz ufhfynbq ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> jghtltkztncz ibhjrbv
ghbdktxtybtv j,otcndtyjcnb r htityb/ pflfx ghfdjcelbz> yfghbvth> exfcnbt d
hfcrhsnbb ghtcnegktybq !cn. 143 EGR Kfndbb@.
   Ltzntkmyjcnm j,otcndtyyjcnb cke;bn ghjwtccefkmyjq ufhfynbtq ghfd b
pfrjyys[ bynthtcjd kbxyjcnb> gjcrjkmre exfcnbt j,otcndtyyjcnb !yfghb-vth>
celt,ys[ pfctlfntktq@ cgjcj,cndetn yfb,jktt dctcnjhjyytve>  gjkyjve  b
j,(trnbdyjve bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd  ltkf&  cjltqcndetn  cj,k/ltyb/
nht,jdfybq pfrjyf. Ghtlcnfdbntkb j,otcndtyyjcnb yfltktys nfrbvb ghfdfvb>
rjnjhst lf/n bv djpvj;yjcnm frnbdyj djpltqcndjdfnm yf [jl  ghjwtccf>
jrfpsdfnm dkbzybt yf [fhfrnth htitybq> ghbybvftvs[ celjv.
    Df;yjq xthnjq hfpdbnbz eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj  pfrjyjlfntkmcndf
Kfndbb zdkztncz djphfcnfybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd  b  pfrjyys[
bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct.
   Yfghfdktybz erhtgktybz b hfpdbnbz ghjwtccefkmys[ ufhfynbq hfpkbxys.
Ddble njuj> xnj d lfyyjq hf,jnt yt ghtlcnfdkztncz djpvj;ysv gjlhj,yj
hfccvjnhtnm 'njn djghjc> vs jcnfyjdbvcz njkmrj yf ytrjnjhs[ jcyjdys[
yfghfdktybz[ erhtgktybz b hfpdbnbz ghjwtccefkmys[ ufhfynbq.
1. Htfkmyjt djphfcnfybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,tcgtxbdftncz rfr yfkbxbtv
 cjjndtncnde/otuj pfrjyjlfntkmcndf> nfr b  ceotcndtyysv  djphfcnfybtv
 cjwbfkmyj-'rjyjvbxtcrb[ b gjkbnbxtcrb[ ufhfynbq pfrjyyjcnb.
2. Cjdthitycndjdfybt eujkjdyj-ghfdjds[ yjhv b bycnbnenjd> yf[jlzob[cz d
 ntcyjq cdzpb c eujkjdysv ghjwtccjv b> tcntcndtyyj> jrfpsdf/ob[ dkbzybt yf
 ghjwtccefkmyst ufhfynbb.
3. Ecbktybt ghfdjdjq htukfvtynfwbb ltzntkmyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf>
 celtq gj hfccktljdfyb/ eujkjdys[ ltk b b[ hfphtityb/.
4. Djphfcnfybt j,zpfyyjcntq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf gj j,tcgtxtyb/
 ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> f nfr;t
 ufhfynbq b[ bcgjkytybz.
   $Xtv ibht ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghtlecvjnhtys d pfrjyt> ntv c
,jkmitq nofntkmyjcnm/ b gjkyjnjq jyb ghbvtyz/ncz yf ghfrnbrt> ntv d ,jkmitq
cntgtyb j,tcgtxbdf/ncz b ujcelfhcndtyyst ge,kbxyst bynthtcs b pfrjyyst
kbxyst ghfdf uhf;lfy$[18].                 U K F D F 2
             ufhfynbb ghfd j djpkfufz  yf  cjjndtncnde/obt  jhufys  j,zpfyyjcnm
htibntkmyj bpj,kbxfnm rf;ljuj> cjdthibdituj ghtcnektybt> d nj ;t dhtvz
cnhjuj nht,etn jn yb[> xnj,s yb jlby ytdbyjdysq yt ,sk ghbdktx=y r
eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb b jce;lty !cn. 2 EGR Kfndbb@.
   Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb !cn. 145 EGR Kfndbb@
htukfvtynbhetn jcyjdfybt ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb cktle/obv
j,hfpjv% $Ghb yfkbxbb ljcnfnjxys[ ljrfpfntkmcnd> lf/ob[ jcyjdfybt lkz
ghtl(zdktybz j,dbytybz d  cjdthitybb  ghtcnegktybz>  ghjrehjh  dsyjcbn
vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb cjjndtncnde/otuj kbwf d rfxtcndt
j,dbyztvjuj.$
    Gj gjdjle jghtltktybz cntgtyb ljrfpfyyjcnb afrnjd> cjcnfdkz/ob[
jcyjdfybt eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> ghtltkf b[ ljrfpsdfybz b  lheubv
djghjcfv d xfcnb ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb d ghjwtccefkmyjq
kbnthfneht ytn ytj,[jlbvjq x=nrjcnb b gjcktljdfntkmyjcnb.
   D.P.Kerfitdbx> D.V.Cfdbwrbq b hzl lheub[ ghjwtccefkbcnjd cxbnf/n
ytljgecnbvsv j,dbytybt xtkjdtrf> tckb e ghjrehjhf bvt/ncz  rjkt,fybz>
cjvytybz d tuj dbyjdyjcnb.[19] "nf gjpbwbz ctqxfc yfikf dctj,ott ghbpyfybt.
   Vs nfr;t cnjbv yf njq njxrt phtybz> xnj ghjrehjh> cnhjuj hfp,bhfzcm
d cj,hfyys[ gj ltke ljrfpfntkmcndf[> j,(trnbdyj b dctcnjhjyyt jwtybdfz b[>
ljk;ty nd=hlj e,tlbncz d njv> xnj afrns> j,hfpe/obt jcyjdfybt eujkjdyjq
jndtncndtyyjcnb b cjlth;fybt ajhvekbhetvjuj bv j,dbytybz> ecnfyjdktys d
cjjndtncndbb c ltqcndbntkmyjcnm/>  xnj  ghbybvftvjt  gj  ybv  htitybt
tlbycndtyyj ghfdbkmyjt> cnhjuj pfrjyyjt b j,jcyjdfyyjt> b,j ghbdktxtybt r
eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb njkmrj njulf jndtxftn bynthtcfv ghfdjcelbz> rjulf
jyj zdkztncz pfrjyysv b j,jcyjdfyysv$.[20]
   Xnj ;t cke;bn ghfdjdjq jcyjdjq lkz gjzdktybz j,dbyztvjuj d eujkjdyjv
ghjwtcct*
   D /hblbxtcrjq kbnthfneht gj lfyyjve gjdjle ytn tlbyjuj vytybz. Tckb
V.C.Cnhjujdbx> V.F.Xtkmwjd b vyjubt  lheubt  ghjwtccefkbcns  cdzpsdf/n
gjzdktybt j,dbyztvjuj c dsytctybtv gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb r eujkjdyjq
jndtncndtyyjcnb> nj lheubt> d njv xbckt H.L.Hf[eyjd> cdzpsdf/n 'nj c
ytgjchtlcndtyysv ghtl(zdktybtv j,dbytybz.[21]
   Gj j,otve ghfdbke kbwj ghbpyf=ncz j,dbyztvsv c vjvtynf ghtl(zdktybz
tve j,dbytybz. Yj tckb bpdtcnyj> xnj 'nj kbwj ghtlyfvthtyyj crhsdftncz jn
hfccktljdfybz> nj d nfrjv ckexft kbwj vj;yj ghbpyfnm j,dbyztvsv c vjvtynf
dsytctybz gjcnfyjdktybz. "nj j,(zcyztncz ntv> xnj cjukfcyj cn. 199 EGR
Kfndbb hjpscr j,(zdkztncz d jnyjitybb j,dbyztvjuj.
    C nfrbv htitytv lfyyjuj djghjcf ytj,[jlbvj cjukfcbnmcz> nfr rfr
bvtyyj c vjvtynf ghtl(zdktybz j,dbytybz kbwj gjkyjcnm/ epyf=n> rfrjt ltzybt
b d rfrjq cntgtyb tve byrhbvbybhetncz> rfrbvb ghjwtccefkmysvb ghfdfvb jyj
j,kflftn> b cktljdfntkmyj> djpybrftn htfkmyfz djpvj;yjcnm lkz pfobns.
   Bnfr> fdnjh> djghtrb x. 1 cn. 95 EGR Kfndbb> ghblth;bdftncz vytybz j
njv> xnj j,dbyztvsq - 'nj kbwj> d  jnyjitybb  rjnjhjuj  yt  njkmrj
cajhvekbhjdfyj jabwbfkmyjt j,dbytybt> yj b rjnjhjve jyj ghtl(zdktyj.
   Rfr frnbdysq exfcnybr eujkjdyjuj ghjwtccf> j,dbyztvsq yfltk=y ibhjrbv
rjvgktrcjv ghfd yf pfobne. Gjl ghfdjv yf  pfobne  cktletn  gjybvfnm
cjdjregyjcnm ghjwtccefkmys[ ghfd> j,tcgtxbdf/ob[  j,dbyztvjve  htfkmye/
djpvj;yjnm pfobofnm cdjb pfrjyyst bynthtcs. "nj ghfdj crkflsdftncz bp ghfdf
yf kbxye/ pfobne b ghfdf yf gjvjom pfobnybrf[22].
   D cjjndtncndbb cj cn. 18 EGR Kfndbb ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne
dshf;ftncz  d  ghtljcnfdktybb  j,dbyztvjve  djpvj;yjcnb  pfobofnmcz
ecnfyjdktyysvb pfrjyjv chtlcndfvb b cgjcj,fvb. D j,zpfyyjcnm ghjrehjhf b
ljpyfdfntkz d[jlbn j,tcgtxtybt j[hfys  kbxys[  b  bveotcndtyys[  ghfd
j,dbyztvjuj. Yf gthdsq dpukzl nfrjt nht,jdfybt pfrjyf vj;tn gjrfpfnmcz
ytgjyznysv. Ghjrehjh ljk;ty ghbdktxm r jndtncndtyyjcnb kbwj> cjdthibditt
ghtcnegktybt. Jy cj,hfk ljrfpfntkmcndf dbyjdyjcnb b j,dbyztn kbwj  d
ghtcnegktybb. Rfr ;t jy ljk;ty pf,jnbnmcz j njv> xnj,s j,dbyztvsq vju
pfobofnmcz jn j,dbytybz> b lf;t j[hfyznm tuj kbxyst b bveotcndtyyst ghfdf*
Djpkj;tybt yf ghjrehjhf 'njq j,zpfyyjcnb zdkztncz hfpevysv b ytj,[jlbvsv.
$Yt njkmrj d bynthtcf[ j,dbyztvjuj> yj b d bynthtcf[ hfccktljdfybz d wtkz[
ghfdbkmyjuj>  j,(trnbdyjuj  dszcytybz  dct[  j,cnjzntkmcnd  ltkf  lfnm
j,dbyztvjve djpvj;yjcnm dsldbyenm dct bvt/obtcz
e ytuj djphf;tybz> dsckeifnm b dybvfntkmyj ghjdthbnm dct tuj j,(zcytybz.
Ghjrehjh j,zpfy j,tcgtxbnm ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne lkz njuj> xnj,s
cfvjve yt ljgecnbnm jib,rb b ghfdbkmyj hfphtibnm ltkj$.[23]
    Hfpevttncz> xnj $j,tcgtxtybt j,dbyztvjve ghfdf yf pfobne bvttn
pyfxtybt yt njkmrj lkz ce,(trnf 'njuj ghfdf. Jyj cjcnfdkztn> dvtcnt c ntv>
jlyj bp ytj,[jlbvs[ eckjdbq gjpyfybz bcnbys> rfr b ljcnb;tybz lheub[ pflfx
eujkjdyjuj ghjwtccf$[24]. J,(=v  ghjwtccefkmys[  ghfd>  ghtljcnfdktyysq
j,dbyztvjve> rfr b chtlcndf tuj jceotcndktybz $ecnfyfdkbdftncz d ghtltkf[>
ytj,[jlbvs[ lkz gjpyfybz bcnbys b> ntv cfvsv> lkz j[hfys pfrjyys[ bynthtcjd
j,dbyztvjuj$.
   D cjjndtncndbb c x. 3 cn. 95 EGR  Kfndbb j,dbyztvsq bvttn ghfdj%
pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz> b lfdfnm gjzcytybz d cdzpb c ghtl(zdktyysv tve
j,dbytybtv& ghtlcnfdkznm ljrfpfntkmcndf& pfzdkznm [jlfnfqcndf& pyfrjvbnmcz
cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf c vjvtynf jrjyxfybz ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b
dsgbcsdfnm bp ltkf ytj,[jlbvst cdtltybz bkb ;t c gjvjom/ nt[ybxtcrb[
chtlcnd rjgbhjdfnm ytj,[jlbvst vfnthbfks ltkf& bvtnm pfobnybrf& exfcndjdfnm
d celt,yjv hfp,bhfntkmcndt d celt gthdjq bycnfywbb& pfzdkznm jndjls&
ghbyjcbnm ;fkj,s yf ltqcndbz b htitybz ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf. Rfr
dblyj> lfyyfz cnfnmz yt cjlth;bn cgtwbfkmyjuj gthtxyz ghfd> rjnjhsvb
j,kflftn j,dbyztvsq njkmrj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Erfpfyysvb
ghfdfvb jy yfltk=y rfr exfcnybr dctuj eujkjdyjuj ghjwtccf.
   Ghjwtccefkmyst ghfdf> ghtljcnfdktyyst pfrjyjv j,dbyztvjve> b chtlcndf
b[ j,tcgtxtybz ytrjnjhsvb ghjwtccefkbcnfvb eckjdyj ltkzncz yf uheggs.[25] D
xfcnyjcnb Y.D.:jubysv b A.Y.Afnrekkbysv - yf ldt uheggs. R gthdjq uheggt
jyb jnyjczn nt ghfdf b ghjwtccefkmyst ufhfynbb> rjnjhst ytgjchtlcndtyyj
dsntrf/n bp rjycnbnewbjyyjuj ghfdf yf pfobne. Dj dnjhe/ uhegge d[jlzn nt
ghfdf j,dbyztvjuj yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb> rjnjhst cdzpfys c j[hfyjq
tuj kbxys[ ghfd b bveotcndtyys[ bynthtcjd.[26]
   Enjxytybt rkfccbabrfwbb ghfd b chtlcnd pfobns j,dbyztvjuj d eujkjdyjv
ghjwtcct j,ktuxftn ezcytybt ghjwtccefkmys[ djpvj;yjcntq j,dbyztvjuj  d
hfpkbxys[ cnflbz[ eujkjdyjuj ghjwtccf> gjvjuftn bccktljdfnm uke,;t  b
ltnfkmytt ghj,ktve j,tcgtxtybz ghfd j,dbyztvjuj d cnflbb  ljcelt,yjuj
hfccktljdfybz.
   Jlyjq bp df;ytqib[ ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd j,dbyztvjuj cxbnftncz
ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb.
    Ghj,ktvf ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb j,dbyztvjuj zdkztncz jlybv  bp
yfb,jktt cgjhys[ djghjcjd d yfert eujkjdyjuj ghjwtccf.
    Nfr> yfghbvth> V.K.Zre, cxbnftn> xnj  $ghtpevgwbz  ytdbyjdyjcnb
jpyfxftn> xnj d eujkjdyjv ghjwtcct dczrbq ghtlgjkfuftncz ytdbyjdysv lj nt[
gjh> gjrf yt ljrfpfyj j,hfnyjt> nj tcnm dbyf$[27]. Lheubt ghjwtccefkbcns> d
xfcnyjcnb> B.K.Gtnhe[by> D.P.Kerfitdbx> V.C.Cnhjujdbx ghtlkfuf/n cktle/oe/
ajhvekbhjdre ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb%  $...  j,dbyztvsq  ghtlgjkfuftncz
ytdbyjdysv> gjrf tuj dbyjdyjcnm yt ljrfpfyf d ecnfyjdktyyjv  pfrjyjv
gjhzlrt$[28].
   Jlyb fdnjhs cxbnf/n> xnj ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb - 'nj yt ghtpevgwbz
rfr nfrjdfz> f kbim vtnjl bccktljdfybz bkb kjubxtcrbq ghbtv> ghbvtyztvsq dj
dct[ cnflbz[ ghjwtccf[29]. Lheubt b djdct jnhbwf/n ceotcndjdfybt ghtpevgwbb
ytdbyjdyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct. Yfghbvth> V.F.Xtkmwjd endth;lfk> xnj
ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb yt cjlth;bn htfkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz>  yt
yfkfuftn j,zpfyyjcntq yf jhufys ghjrehfnehs b celf gj  j,(trnbdyjve>
dctcnjhjyytve> gjkyjve bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf b yt j,tcgtxbdftn
ghfd j,dbyztvjuj yf pfobne. $Ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj
dsntrf/n yt bp ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb> ybrjulf yt ajhvekbhjdfyyjq d yfitv
ghjwtccefkmyjv ghfdt> f bp ghbywbgf pfrjyyjcnb> rfr dscitq  ufhfynbb
ltvjrhfnbpvf b cghfdtlkbdjcnb eujkjdyjuj ghjwtccf$[30].
    Rfr ;t hfphtiftn djghjc j ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb  ltqcnde/ott
eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj*
   J,hfnbvcz r cn. 191 EGR Kfndbb> rjnjhfz ukfcbn% $Ybrnj yt vj;tn
,snm ghbpyfy dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnektybz b jce;l=y> gjrf tuj dbyf yt
ljrfpfyf d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt b ghbpyfyf dcnegbdibv d pfrjyye/
cbke ghbujdjhjv celf$.
   Ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb - 'nj jlyf bp df;ytqib[ ufhfynbq ghfdf
j,dbyztvjuj yf pfobne b ecnfyjdktybz bcnbys d eujkjdyjv ghjwtcct. Ghjrehjh>
bcgjkyzz djpkj;tyye/ yf ytuj pflfxe bpj,kbxfnm dbyjdys[ d cjdthitybb
ghtcnegktybz> cj,bhftn ljrfpfntkmcndf> ytj,[jlbvst b  ljcnfnjxyst  lkz
ghbpyfybz celjv lfyyjuj kbwf dbyjdysv. Jy gj cdjtve dyenhtyytve e,t;ltyb/
jwtybdftn cj,hfyyst ljrfpfntkmcndf gjl eukjv phtybz b[ ljcnfnjxyjcnb lkz
ghbpyfybz kbwf dbyjdysv b ghb[jlbn r e,t;ltyb/ d dbyjdyjcnb lfyyjuj kbwf>
yj ghjrehjh yt dghfdt cdjbv gjcnfyjdktybtv ghbpyfnm kbwj dbyjdysv d
cjdthitybb ghtcnegktybz.
   $Pyfxtybt ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb d jcyjdyjv cjcnjbn d njv> xnj t/
j,tcgtxbdf/ncz ghfdf ghbdktx=yyjuj r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb kbwf b d nj
;t  dhtvz  j,tcgtxbdftncz  ytghtldpznjt>  j,(trnbdyjt  bccktljdfybt
j,cnjzntkmcnd ltkf. Yfheitybz ;t ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb> jncnegktybz jn
yt= ytbp,t;yj ghblf/n  bccktljdfyb/  j,cnjzntkmcnd  ltkf  jlyjcnjhjyyt
j,dbybntkmysq [fhfrnth> xnj yt cjltqcndetn j,yfhe;tyb/ bcnbys gj ltke> f
yfj,jhjn> edjlbn jn yt=$[31].
   Ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz> j,tcgtxbdftncz gj
pfrjye  hzljv  ghjwtccefkmys[  ufhfynbq.  $Jceotcndktybt  'njuj  ghfdf
j,dbyztvjuj cke;bn ytj,[jlbvjq ghtlgjcskrjq lfkmytqituj ltzntkmyjuj
exfcnbz tuj d ghjwtcct ljrfpsdfybz. J,dbyztvsq ytljcnfnjxyj jcdtljvk=yysq j
njv> rfrjt ltzybt tve byrhbvbybhetncz> ghfrnbxtcrb kbi=y  djpvj;yjcnb
ghjnbdjgjcnfdkznm cdjb ljdjls ajhvekt j,dbytybz$[32].
    Ghjrehjh> cj,hfd ljrfpfntkmcndf>  ljcnfnjxyst  lkz  ghtl(zdktybz
j,dbytybz> j,zpfy dsytcnb vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb kbwf d
rfxtcndt j,dbyztvjuj !cn. 145 EGR Kfndbb@.
   K.V.Rfhyttdf cxbnftn> xnj $d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt
j,dbyztvjuj dgthdst ajhvekbhetncz b j,jcyjdsdftncz j,dbytybt> ghtl(zdkztvjt
jghtltk=yyjve kbwe$[33]. Yf  yfi  dpukzl>  pfrjy  yt  ghtlecvfnhbdftn
j,zpfntkmyjcnb bpkj;tybz d gjcnfyjdktybb ljrfpfntkmcnd>  j,jcyjdsdf/ob[
j,dbytybt. Ytj,[jlbvj b ljcnfnjxyj bpkj;bnm afrnbxtcrbt j,cnjzntkmcndf
ltzybz b /hblbxtcre/ jcyjde ghbdktxtybz r eujkjdyjq  jndtncndtyyjcnb.
Jlyfrj> dct endth;ltybz> cjlth;fobtcz d gjcnfyjdktybb ljk;ys jcyjdsdfnmcz
yf bvt/ob[cz d ltkt ljrfpfntkmcndf[> f yt yf ljuflrf[ bkb dytghjwtccefkmys[
lfyys[> xnj ytjlyjrhfnyj gjlx=hrbdfkjcm hfytt.
   Cjlth;fybt gjcnfyjdktybz d j,otv dblt htukfvtynbhetncz d x.1 cn. 146
EGR Kfndbb> ult crfpfyj> xnj d lfyyjv gjcnfyjdktybb erfpsdftncz% $vtcnj b
dhtvz cjcnfdktybz gjcnfyjdktybz& rtv cjcnfdktyj gjcnfyjdktybt& afvbkbz>
bvz> jnxtcndj b djphfcn j,dbyztvjuj& vtcnj> dhtvz cjdthitybz ghtcnegktybz>
vjnbds b cgjcj, tuj cjdthitybz> rdfkbabwbhe/obt ghbpyfrb> gjcktlcndbz b
lheubt j,cnjzntkmcndf> gjcrjkmre jyb ecnfyjdktys vfnthbfkfvb ltkf& cnfnmz>
xfcnm b geyrn eujkjdyjuj pfrjyf$.
    Ghjwtccefkmysq gjhzljr ghbdktxtybz kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj>
nht,jdfybt pfrjyf j ghfdt yf pfobne b j, j,tcgtxtybb  'njuj  ghfdf
j,eckjdkbdf/n ytj,[jlbvjcnm erfpsdfnm d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d
rfxtcndt j,dbyztvjuj dct 'ktvtyns cjcnfdf ghtcnegktybz.
   Lkz htfkmyjuj jceotcndktybz pfobns jxtym df;yj njxyjt erfpfybt d
gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj yf rjyrhtnysq ghbpyfr
ghtcnegktybz> rjulf lbcgjpbwbb eujkjdyjuj  pfrjyf  cjlth;bn  ytcrjkmrj
rdfkbabwbhe/ob[ ghbpyfrjd.
   Jcj,tyyj ytj,[jlbvj d gjcnfyjdktybb j  ghbdktxtybb  d  rfxtcndt
j,dbyztvjuj gj cnfnmt c ,kfyrtnyjq lbgjpbwbtq erfpsdfnm> rfrbt rjyrhtnyj
ghfdbkf b b[ geyrns yfheitys. Nfr> yfghbvth> gj eujkjdyjve ltke ( 35630297
ghjrehjhjv Hb;crjuj hfqjyf ,skj dsytctyj gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d
rfxtcndt j,dbyztvjuj Lvbnhbz R-df gj j,dbytyb/ d njv> xnj jy $eghfdkzz
nhfycgjhnysv chtlcndjv> yfheibk ghfdbkf ,tpjgfcyjcnb ldb;tybz> xtv ghbxbybk
gjnthgtdibv kturbt ntktcyst gjdht;ltybz b ntktcyst gjdht;ltybz chtlytq
nz;tcnb> f bvtyyj%
   19 fduecnf 1997 u. jrjkj 2230 xfc. djlbntkm L.V.R-td.> d yfheitybt g.
25.1 b 27.1  Ghfdbk  ljhj;yjuj  ldb;tybz  !GLL@>  ,tp  djlbntkmcrjuj
eljcnjdthtybz b yf[jlzcm gjl djpltqcndbtv fkrjujkmys[ yfgbnrjd> eghfdkzk
f#v Opel-Monza b cktljdfk yf ytq d Hb;crjv hfqjyt gj Tkufdcrjve ijcct d
yfghfdktybb  Hbub.  Yf  13  rv  erfpfyyjuj  ijcct  L.R-td.  ghjzdbk
ytdybvfntkmyjcnm r jrhe;f/otq j,cnfyjdrt b tt bpvtytybzv> yt ltqcndjdfk d
cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb g.g. 3> 7> 47> b 102 GLL> cjdthifz ktdsq
gjdjhjn d cnjhjye wtynhf u. Jkfqyt> yt e,tlbkcz d ,tpjgfcyjcnb lfyyjuj
vfytdhf> d njv> xnj yt cjplfcn ghtgzncndbq lkz lheub[ exfcnybrjd ljhj;yjuj
ldb;tybz> d htpekmnfnt xtuj dspdfk cnjkryjdtybt c f#v Mercedes Benz-307>
djlbntkm rjnjhjq Gfdtk U-rbq. t[fk gj Tkufdcrjve ijcct yfdcnhtxe  d
yfghfdktybb u. Tkufds.
   D htpekmnfnt ghtcnegys[ ltqcndbq L.R-df gjnthgtdibv C.U-ve ,skb
ghbxbytys ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c eib,ktyyjq hfyjq d
j,kfcnb k,f> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r k=urbv ntktcysv
gjdht;ltybzv> dspdfdibv rhfnrjdhtvtyyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit
6> yj yt ,jktt 21 lyz& G.G-uj - ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c
eib,ktyyjq hfyjq d j,kfcnb k,f cktdf> eib, ktdjq rbcnb c eib,ktyyj-hdfyjq
hfyjq b gjdht;ltybtv ce[j;bkbz 3-uj gfkmwf> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe
jnyjczncz r ntktcysv gjdht;ltybzv chtlytq nz;tcnb> dspdfdibv lkbntkmyjt
hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit 21 lyz& R.R-yjr - ntktcyst gjdht;ltybz
dblf eib,f ujkjds c eib,ktyysvb hfyfvb d j,kfcnb ntvtyb> eib, j,tb[ cnjg c
rhjdjgjln=rjv yf ghfdjq cnjgt> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r
k=urbv ntktcysv gjdht;ltybzv> yt dspdfdibv rhfnrjdhtvtyyjuj hfccnhjqcndf
pljhjdmz yf chjr cdsit 6 lytq& F.G-uj - ntktcyjt gjdht;ltybt dblf gthtkjvf
itqrb ktdjq ,tlhtyyjq rjcnb> rjnjhjt jnyjcbncz r ntktcysv gjdht;ltybzv
chtlytq nz;tcnb> dspdfdibv lkbntkmyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit
21  lyz.    Cdjbvb  ltqcndbzvb  L.R-td  cjdthibk   ghtcnegktybt>
ghtlecvjnhtyyjt
cn. 213 x. 1 ER Kfndbb$[34].
   Fyfkbpbhez ghfrnbre> ckj;bdie/cz d Fdnjnhfycgjhnyjq ghjrehfneht b d
ghjrehfneht Hb;crjuj hfqjyf ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz kbwe d cjdthitybb
ghtcnegktybq> ghtlecvjnhtyys[ cnfnmzvb 213 b 2131 ER Kfndbb> cktletn
jnvtnbnm> xnj d jcyjdyjv ghjrehjhs ghtljcnfdkz/n j,dbyztvsv djpvj;yjcnm
jpyfrjvbnmcz c ntvb geyrnfvb Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz> rjnjhst erfpfys d
gjcnfyjdktybb.
   D x. 3 cn. 146 EGR Kfndbb crfpfyj% $Tckb j,dbyztvjve byrhbvbybhe-tncz
ytcrjkmrj ghtcnegktybq> rjnjhst cjdthitys yt cdzpfyysvb dvtcnt ghtcnegysvb
ltzybzvb !htfkmyfz cjdjregyjcnm@> d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt
j,dbyztvjuj cktletn jnltkmyj erfpfnm j,cnjzntkmcndf cjdthitybz rf;ljuj
ghtcnegktybz b b[ rdfkbabrfwb/$. Tcntcndtyyj> yfheitybt 'njuj nht,jdfybz
pfrjyf cjplftn cthm=pyst nhelyjcnb d pfobnt jn ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz.
   Tckb byrhbvbybhetvjt j,dbyzvjve ghtcnegktybt j[dfnsdftn ytcrjkmrj
'gbpjljd> nj d ajhvekbhjdrt j,dbytybz rf;lsq bp yb[ ytj,[jlbvj bpkfufnm
jnltkmyj> nfr rfr 'nj gjpdjkztn j,dbyztvjve lfnm hfpd=hyenst j,(zcytybz gj
rf;ljve geyrne j,dbytybz.
   Ghjrehjh j,zpfy cnhjuj bylbdblefkbpbhjdfnm j,dbytybt d pfdbcbvjcnb jn
cntgtyb dbys> [fhfrnthf b j,otcndtyyjq jgfcyjcnb cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz>
kbxyjcnb j,dbyztvjuj b j,cnjzntkmcnd ltkf>  cvzuxf/ob[  b  jnzuxf/ob[
jndtncndtyyjcnm.
    D cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn. 156 EGR Kfndbb bpvtytybt b
ljgjkytybt j,dbytybz dktx=n pf cj,jq dsytctybt yjdjuj  gjcnfyjdktybz>
rjnjhjt ghtl(zdkztncz j,dbyztvjve. $Gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt
j,dbyztvjuj> dsytctyyjt dj bpvtytybt hfytt ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> ljk;yj
,snm vjnbdbhjdfyysv b cjlth;fnm ccskre yf nt bpvtytybz> rjnjhst gjcke;bkb
jcyjdfybtv lkz dsytctybz yjdjuj gjcnfyjdktybz.$[35]
   Rfr erfpfyj d x. 2 cn. 156 EGR Kfndbb> $tckb ghtl(zdktyyjt j,dbytybt
d [jlt ljcelt,yjuj hfccktljdfybz d rfrj-kb,j xfcnb yt yfikj gjlndth;ltybz>
ghjrehjh cdjbv gjcnfyjdktybtv eujkjdyjt ltkj d 'njq xfcnb ghtrhfoftn b
cjj,oftn j, 'njv j,dbyztvjve.$ Cktljdfntkmyj b 'nf cnfnmz EGR Kfndbb
yfghfdktyf yf j,tcgtxtybt ghfdf j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz.
   Htpjk/nbdyfz xfcnm gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,bdyztvjuj
ljk;yf ,snm bpkj;tyf d cjjndtncndbb c ajhvekbhjdrjq j,dbytybz.
   Gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj ghjrehjh j,zpfy
ghtl(zdbnm j,dbyztvjve yt gjplytt cjhjrf djcmvb xfcjd c vjvtynf tuj
dsytctybz b dj dczrjv ckexft yt gjplytt> xtv d ltym zdrb j,dbyztvjuj bkb
tuj ghbyelbntkmyjuj ghbdjlf !x. 1 cn. 150 EGR Kfndbb@.
   $Cj,k/ltybt ecnfyjdktyys[ pfrjyjv chjrjd jpyfrjvktybz j,dbyztvjuj c
ghjwtccefkmysvb frnfvb> d rjnjhs[ ajhvekbhetncz j,dbytybt> - ytj,[jlbvsq
'ktvtyn ghfdf j,dbyztvjuj  yf  pfobne.$[36]  Yfheitybt  chjrjd  ye;yj
hfccvfnhbdfnm rfr ytpfrjyyjt juhfybxtybt ghfdf yf pfobne.
   Pfrjy nht,etn> xnj,s ghjrehjh jpyfrjvbk j,dbyztvjuj c gjcnfyjdktybtv
j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj> hfp(zcybk ceoyjcnm ghtl(zdktyyjuj
j,dbytybz b tuj ghfdf yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb !x. 3 cn. 150 EGR
Kfndbb@.
   Jnc/lf cjdthityyj jxtdblyj> xnj cfvj cjlth;fybt gjcnfyjdktybz j
ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj j,zpfntkmyj d cbke ghzvjuj nht,jdfybz
pfrjyf ljk;yj ,snm ljdtltyj lj cdtltybz j,dbyztvjuj.
   Vs cjukfcys c vytybtv U.V.Vbymrjdcrjuj> xnj $ghtl(zdktybt j,dbytybz
drk/xftn j,(zdktybt gjcnfyjdktybz> hfp(zcytybt tuj ceoyjcnb b hfp(zcytybt
j,dbyztvjve tuj ghfd.$[37]
    Ghjrehjh pyfrjvbn j,dbyztvjuj c  gjcnfyjdktybtv  j  ghbdktxtybb
gjcktlytuj d rfxtcndt j,dbyztvjuj gen=v ghtl(zdktybz tve ntrcnf 'njuj
gjcnfyjdktybz. D nt[ ckexfz[> rjulf j,dbyztvsq yt vj;tn cfv ghjxbnfnm
gjcnfyjdktybt> yfghbvth> d ckexft ytpyfybz zpsrf> yf rjnjhjv yfgbcfyj
gjcnfyjdktybt> vfkjuhfvjnyjcnb> gkj[juj phtybz b n.l.> jyj ljk;yj ,snm
ghjxbnfyj ghjrehjhjv dcke[ bkb gthtdjlxbrjv yf zpsrt> rjnjhsv dkflttn
j,dbyztvsq.
   J,dbyztvjve vj;tn ,snm ghtl(zdktyj j,dbytybt d cjdthitybb ytcrjkmrb[
ghtcnegktybq> j[dfnsdftvs[ ytcrjkmrbvb cnfnmzvb eujkjdyjuj pfrjyf> bkb d
ghtcnegktybb> cjcnjzotv bp ytcrjkmrb[ hfpyjdhtvtyys[ b cjdthi=yys[  d
hfpkbxys[ vtcnf[ b ghb hfpkbxys[ j,cnjzntkmcndf[ ghjnbdjghfdys[ ltqcndbq.
Tcntcndtyyj> xnj ghb  jlyjrhfnyjv  jpyfrjvktybb  c  gjcnfyjdktybtv  j
ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj gjcktlytve ytkturj  pfgjvybnm  dct
afrnbxtcrbt j,cnjzntkmcndf j,dbytybz> rjnjhst tve dvtyz/ncz d dbye b
dsldbyenm j,jcyjdfyyst ljdjls d cdj/ pfobne. Gj'njve hzl ghjwtccefkbcnjd> d
xfcnyjcnb> Y.C.Fktrcttd> D.P.Kerfitdbx cnjzn yf njxrt phtybz> xnj $lkz
j,tcgtxtybz pfrjyys[ bynthtcjd b ghfd j,dbyztvjuj ,skj ,s ghfdbkmytt
dslfdfnm tve rjgb/ gjcnfyjdktybz bkb hfphtibnm cfvjve cybvfnm rjgb/ 'njuj
gjcnfyjdktybz>$[38] xnj yt dspsdftn  djphf;tybz>  b,j  nfrjq  gjhzljr
ghtl(zdktybz j,dbytybz ,jktt yfl=;yj j,tcgtxbdfk ,s ghfdf j,dbyztvjuj d
eujkjdyjv ghjwtcct b gjdscbk ,s jndtncndtyyjcnm ghjrehjhf pf ghfdbkmyjcnm b
j,jcyjdfyyjcnm ghtl(zdkztvjuj j,dbytybz. Ghfdj j,dbyztvjuj gjkexbnm rjgb/
gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj pfabrcbhjdfyj d ghjtrnt
ujnjdzotujcz r ghbyznb/ eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj Rjltrcf.
    Hfp(zcytybt  ceoyjcnb  ghtl(zdktyyjuj  j,dbytybz  pfrk/xftncz  d
j,zpzntkmyjv hfp(zcytybb ghjrehjhjv /hblbxtcrjq nthvbyjkjubb> jpyfrjvktybb
j,dbyztvjuj c ntrcnjv cjjndtncnde/otq cnfnmnb pfrjyf> tckb lbcgjpbwbz
cnfnmb pfrjyf ,kfyrtnyfz> nj b c ntrcnjv cjjndtncndce/ob[ ghfdbk> yfghbvth>
$Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz$ b n.l.
   $Ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz kbwfv> rjnjhst d cbke gcb[bxtcrb[ bkb
abpbxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vjuen cfvb jceotcndkznm cdj= ghfdj yf pfobne>
ghbcencndetn pfobnybr& vj;tn ,snm dspdfy pfrjyysq ghtlcnfdbntkm$[39].
   $Ufhfynbb ;t cj,k/ltybz ghfd j,dbyztvjuj cjcnjzn d njv> xnj jyb
ght;lt dctuj ljk;ys ,snm gjlhj,yj tve hfp(zcytys> f pfntv j,tcgtxtyf
djpvj;yjcnm gjkyjq b[ htfkbpfwbb.$[40]
   Hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd ljk;yj ghjbpdjlbnmcz gen=v jukfitybz
cn. 95 EGR Kfndbb d xfcnb> jnyjczotqcz r ljcel,yjve cktlcndb/ b hfp(zcytybz
cvsckf rf;ljuj  t=  gjkj;tybz.  Ytj,[jlbvj  hfp(zcybnm  nfr;t  ghfdf>
ghtlecvjnhtyyst cnfnmzvb 11> 57> 153> 154 EGR  Kfndbb.  $Hfp(zcytybt
j,dbyztvjve tuj ghfd ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz yt bcrk/xftn ytj,[jlbvjcnb
hfp(zcybnm nfrjdst ghb ghjbpdjlcndt jnltkmys[ ghjwtccefkmys[ ltqcndbq> tckb
'nb ghfdf yt j[dfnsdf/ncz j,obv gthtxytv.$[41] Yf ghfrnbrt dsgjkytybt 'nb[
nht,jdfybq pfrjyf gjlxfc cdjlbncz r njve> xnj ghjrehjh ghjcnj pfxbnsdftn b
yt hfp(zcyztn ljcnfnjxyj gjlhj,yj dtcm gthtxtym ghbyflkt;fob[ tve ghfd> f
hfdyj ceoyjcnm b pyfxtybt htfkbpfwbb 'nb[ ghfd> xnj ytcjvytyyj eotvkztn
pfrjyyjt  ghfdj  j,dbyztvjuj  pyfnm  cdjb>  ghtlecvjnhtyyst  eujkjdyj-
ghjwtccefkmysv pfrjyjv ghfdf. Vj;yj cjukfcbnmcz c vytybtv Y.C.Fktrcttdf>
D.P.Kerfitdbxf> T.Itbyf b lheub[ ghjwtccefkbcnjd> xnj $lkz j,tcgtxtybz
ltqcndbntkmyj cdjtdhtvtyyjq htfkbpfwbb ghtljcnfdktyys[  j,dbyztvjve  gj
pfrjye ghfd d cnflbb ghtldfhbntkmyjuj cktlcndbz> ytj,[jlbvj dhexfnm tve
gtxfnysq ,kfyr> gthtxbckz/obq dct ghfdf j,dbyztvjuj d 'njq cnflbb ghjwtccf>
j x=v ltkfnm cjjndtncnde/oe/ jnvtnre d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d
rfxtcndt j,dbyztvjuj. Ghb nfrjv gjhzlrt hfp(zcytybz ghfd j,dbyztvsq cvj;tn
gjckt jrjyxfybz ljghjcf d cgjrjqyjq j,cnfyjdrt jpyfrjvbnmcz cj dctvb
ghfdfvb> rjnjhsvb jy j,kflftn d 'njq cnflbb  b  ghbyznm  vths  lkz
ltqcndbntkmyjq htfkbpfwbb cdjb[ ghfd.$[42] Nfrjt  htitybt  djghjcf  j
hfp(zcytybb j,dbyztvjve tuj ghfd yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb cktljdfkj ,s
pfrhtgbnm d pfrjyt.
   Ytkmpz cjukfcbnmcz c D.V.Cfdbwrbv> rjnjhsq ghtlkfuftn cjcnfdkznm
jnltkmysq ghjnjrjk j hfp(zcytybb ghfd j,dbyztvjve d cnflbb ljcelt,yjuj
hfccktljdfybz>[43] b,j 'nj ghjcnj ytwtktcjj,hfpyj gjnjve> xnj ghjrehjh
ljcnfnjxyj pfuhe;ty cjcnfdktybtv hfpyjuj hjlf ghjwtccefkmys[ ljrevtynjd.
    Ghfdj lfdfnm j,(zcytybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/  j,dbyztvsq
jceotcndkztn ghb ljghjct> r rjnjhjve cjukfcyj nht,jdfybzv x.1 cn.151 EGR
Kfndbb ghjrehjh j,zpfy ytvtlktyyj ghbcnegbnm gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz.
Tckb ;t ljghjc yt vju ,snm ghjbpdtl=y ytvtlktyyj> nj j ghbxbyf[ ghjvtlktybz
ljk;ty ,snm cjcnfdkty ghjnjrjk.
    Ecnfyjdktybt pfrjyjv nfrjuj chjrf  cjplf=n  ufhfynbb  htfkmyjuj
bcgjkmpjdfybz j,dbyztvsv tuj ghfdf lfdfnm j,(zcytybz gj ghtl(zdktyyjve
j,dbytyb/. Tckb ,s j,dbyztvjuj ljghfibdfkb yt d ntxtybb jghtltk=yyjuj
pfrjyjv chjrf gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz> f d pfdbcbvjcnb jn ecvjnhtybz
ghjrehjhf> nj lfyyjt ghfdj j,dbyztvjuj vjukj ,s jrfpfnmcz ytljcnfnjxyj
j,tcgtxtyysv. Rhjvt njuj> $cj,k/ltybt erfpfyyjuj ghfdbkf yfghfdktyj nfr;t r
cjplfyb/ eckjdbq lkz ecnfyjdktybz bcnbys gj ltke.$[44]
   Cnfnmz 95 EGR Kfndbb ujdjhbn j, j,(zcytybz[ j,dbyztvjuj> cnfnmb 49 b
151 EGR Kfndbb - j gjrfpfybz[ j,dbyztvjuj. D cdzpb c 'nbv djpybrftn djghjc%
zdkz/ncz kb  gjrfpfybz  j,dbyztvjuj  b  tuj  j,(zcytybz  bltynbxysvb>
nj;ltcndtyysvb gjyznbzvb bkb vt;le ybvb tcnm hfpybwf* Yf yfi dpukzl d EGR
Kfndbb pfrjyjlfntkm yt ltkftn hfpkbxbz vt;le j,(zcytybzvb b gjrfpfybzvb
j,dbyztvjuj. Njuj ;t vytybz ghblth;bdftncz ,jkmibycndj ghjwtccefkbcnjd> d
xfcnyjcnb> V.C.Cnhjujdbx gbitn gj 'njve gjdjle cktle/ott%  $Gjrfpfybz
j,dbyztvjuj> nj tcnm tuj cjj,otybz j nt[ bkb bys[ afrnf[> j,cnjzntkmcndf[
ltkf> d nj ;t dhtvz zdkz/ncz b tuj j,(zcytybzvb> d rjnjhs[ dshf;ftncz
jnyjitybt j,dbyztvjuj r ghtl(zdktyyjve tve j,dbytyb/ b ghb gjvjob rjnjhs[
j,dbyztvsq pfoboftncz jn 'njuj j,dbytybz.$[45]
   J,dbyztvjve ljk;yf ,snm ghtljcnfdktyf djpvj;yjcnm lfdfnm j,(zcytybz d
gjkyjv j,(=vt gj gjdjle ghtl(zdktyyjuj tve j,dbytybz> ytpfdbcbvj jn njuj>
ljghfibdfkcz kb jy hfytt.
   Lfdfnm j,(zcytybz !gjrfpfybz@ - ghfdj j,dbyztvjuj> f yt j,zpfyyjcnm>
gj'njve d ckexft jnrfpf jn lfxb gjrfpfybq> f hfdyj lfxb kj;ys[ gjrfpfybq>
jy yt ytc=n eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Cfv j,dbyztvsq htiftn>  rfrbt
j,(zcytybz cktletn ghbdtcnb gj ghtl(zdktyyjve  j,dbytyb/.  $J,(zcytybz
j,dbyztvjuj vjuen rfcfnmcz% f@ afrnbxtcrjq cnjhjys ltzybz> erfpfyyjuj d
frnt> ajhvekbhe/otv j,dbytybt& ,@ /hblbxtcrjq tuj cnjhjys !rdfkbabrfwbz>
cvzuxf/obt b jnzuxf/obt jndtncndtyyjcnm j,cnjzntkmcndf> vthf yfrfpfybz@& d@
ljcnfnjxyjcnb ljrfpfntkmcnd lkz dsdjlf  j  dbyjdyjcnb&  u@  jnyjitybz
j,dbyztvjuj r jnltkmysv ljrfpfntkmcndfv> bccktljdfyysv  yf  ljcelj,yjv
hfccktljdfybb bkb celt& l@ bpkj;tybz afrnjd> rfr jyb bpdtcnys cfvjve
j,dbyztvjve> d cdzpb c bccktljdfybtv jnltkmys[ ljrfpfntkmcnd$.[46]
   D eujkjdyjv ghjwtcct Kfndbb ghfdj j,dbyztvjuj lfdfnm j,(zcytybz gj
ceotcnde ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/  ghjrehjhf
hfp(zcybnm tve ceoyjcnm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> gjckt xtuj ytvtlktyyj
yfxfnm ljghjc.
    D yfxfkt ljghjcf j,dbyztvjve cnfdbnmcz djghjc> gjyznyj kb tve
ghtl(zdktyyjt j,dbytybt b ghbpyf=n kb jy ct,z dbyjdysv d byrhbvbybhetvjv
tve ghtcnegktybb. J,dbyztvsq vj;tn ghbpyfnm ct,z dbyjdysv  gjkyjcnm/>
xfcnbxyj bkb djj,ot yt ghbpyfnm ct,z dbyjdysv.
   Ghbye;ltybt r lfxt gjrfpfybq ghb ljghjct gen=v ghbvtytybz ytpfrjyys[
ltqcndbq cj cnjhjys ghjrehjhf> zdkztncz ghtcnegktybtv !cn. 172
ER Kfndbb@.
   Ufhfynbhez cjdthityyj cdj,jlyjt bpkj;tybt j,dbyztvsv cdjb[ gjrfpfybq>
eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb !cn. 153  EGR  Kfndbb@
nht,etn jn ghjrehjhf> xnj,s ghjnjrjk ljghjcf gthtl  tuj  gjlgbcfybtv
ghtl(zdkzkcz j,dbyztvjve lkz ghjxntybz  bkb  gj  ghjcm,t  j,dbyztvjuj
ghjxbnsdfkcz tve ghjrehjhjv> j x=v ytj,[jlbvj cltkfnm jnvtnre d ghjnjrjkt.
 xnj ghjxbnsdfybt ghjnjrjkjf
ljghjcf cfvbv j,dbyztvsv cktletn ghbpyfnm ,jktt ghfdbkmysv[47]. Ljgjkytybz
b gjghfdrb> dyjcbvst d ghjnjrjk> gjckt ghjxntybz ghtlcnfdkz/n gj ceotcnde
ljgjkybntkmyst gjrfpfybz j,dbyztvjuj b gjlkt;fn j,zpfntkmyjve pfytctyb/ d
ghjnjrjk. Gj'njve ghjnjrjk d 'njq xfcnb dyjdm gjlgbcsdftncz dctvb kbwfvb>
ghbybvfdibvb exfcnbt d ljghjct.
    Df;yjq ufhfynbtq  hfccvfnhbdftvjuj  ghfdf  j,dbyztvjuj  zdkztncz
nht,jdfybt pfrjyf pfytcnb gjrpfybz d ghjnjrjk gj djpvj;yjcnb ljckjdyj b d
gthdjv kbwt.
   Vs cjukfcys c B.K.Gtnhe[bysv> cxbnf/obv> xnj j,(zcytybz j,dbyztvjuj
vjuen ,snm bpkj;tys d gbcmvtyys[ pfzdktybz[> [jlfnfqcndf[> $d ytrjnjhs[
ghtlecvjnhtyys[ pfrjyjv ckexfz[ j,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen abrcbhjdfnmcz
ghjrehjhjv d ghjnjrjkf[ ghjwtccefkmys[ ltqcndbq> yt cdzpfyys[ c ljghjcjv
j,dbyztvjuj.$[48]
   Dct dscrfpfyyst !kb,j bpkj;tyyst gbcmvtyyj@ j,dbyztvsv ljdjls b
cjj,hf;tybz gjlkt;fn nofntkmyjq b dctcnjhjyytq ghjdthrt. Celt,yjq ghfrnbrt
bpdtcnys ckexfb> rjulf bp-pf yfheitybz 'njuj nht,jdfybz jnvtyzkbcm celt,yst
ghbujdjhs c gthtlfxtq ltkf yf yjdjt hfccvjnhtybt cj cnflbb ljcelt,yjuj
hfccktljdfybz.
   C djghjcjv j ghjwtccefkmys[ ufhfynbz[ j,dbyztvjuj ntcyj cdzpfyj
ghbvtytybt vth ghtctxtybz.
   D cjjndtncndbb cj cn. 69 EGR Kfndbb $vthfvb ghtctxtybz zdkz/ncz%
gjlgbcrf j ytdstplt> kbxyjt gjhexbntkmcndj> pfkju> gthtlfxf gjl yflpjh
gjkbwbbb> ljvfiybq fhtcn> pfrk/xtybt gjl cnhf;e> gthtlfxf djtyyjcke;fotuj
gjl yflpjh rjvfyljdfybz djbycrjq xfcnb> gthtlfxf ytcjdthityyjktnytuj gjl
yflpjh hjlbntktq> jgtreyjd bkb gjgtxbntktq$.
   Vthf ghtctxtybz - 'nj yt vthf yfrfpfybz> b,j yfrfpfybt ghbvtyztncz r
kbwe> ghbpyfyyjve celjv dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnegktybz>  f  vthf
ghtctxtybz - kbim r kbwe> j,dbyztvjve d cjdthitybb ghtcnegktybz. Nfr rfr
vths ghtctxtybz juhfybxbdf/n cdj,jle j,dbyztvjuj  b  pfnhfubdf/n  tuj
bynthtcs> bp,bhftvfz d jnyjitybb j,dbyztvjuj vthf  ghtctxtybz  dctulf
cjhfpvthztncz c ntv yfrfpfybtv> rjnjhjt vj;tn ,snm ghbvtytyj r j,dbyztvjve
cjukfcyj  cnfnmt  eujkjdyjuj  Rjltrcf>  gj  rjnjhjq  rdfkbabwbhetncz
byrhbvbybhetvjt j,dbyztvjve ghtcnegktybt. "nbv ghtcktletncz wtkm bp,t;fnm
ghbvtytybz r j,dbyztvjve d ghjwtcct hfccktljdfybz b hfp,bhfntkmcndf ltkf
nfrb[ vth ghtctxtybz> rjnjhst ,skb ,s nz;tktt> xtv nj yfrfpfybt> r rjnjhjve
j,dbyztvjuj vj;tn ghbujdjhbnm cel> xnj zdkztncz ceotcndtyyjq ufhfynbtq
j,dbyztvjuj jn ytj,jcyjdfyyjuj ghbvtytybz vths ghtctxtybz.
    J ghbyznbb  vths  ghtctxtybz  ghjrehjh  dsyjcbn  vjnbdbhjdfyyjt
gjcnfyjdktybt> rjnjhjt d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn. 71 EGR Kfndbb
j,zpfy j,(zdbnm kbwe> d jnyjitybb rjnjhjuj jyj dsytctyj.
   Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy nht,etn> xnj,s ghjrehjh ghb bp,hfybb
vths ghtctxtybz exbnsdfk nz;tcnm cjdthi=yyjuj  ghtcnegktybz>  kbxyjcnm
j,dbyztvjuj> dthjznyjcnm erkjytybz j,dbyztvjuj jn hfccktljdfybz b celf>
djcghtgzncndjdfybt ecnfyjdktyb/ bcnbys> hjl pfyznbq  j,dbyztvjuj>  tuj
djphfcn> cjcnjzybt pljhjdmz> ctvtqyjt gjkj;tybt b lheubt j,cnjzntkmcndf.
   Ghbvtytybt njuj bkb byjuj dblf vth ghtctxtybz njxyj htukfvtynbhetncz
cgtwbfkmyj   ghtlecvjnhtyysvb   cnfnmzvb   eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj
pfrjyjlfntkmcndf.
   Cjukfcyj cn. 76 EGR Kfndbb> pfrk/xtybt gjl cnhf;e> zdkzzcm yfb,jktt
nz;=kjq bp dct[ vth ghtctxtybz> ghbvtyztvs[ yf ghfrnbrt> $ghbvtyztncz kbim
gj ltkfv j ghtcnegktybz[> pf rjnjhst pfrjyjv ghtlecvjnhtyj yfrfpfybt d dblt
kbitybz cdj,jls. D jnyjitybb ytcjdthityyjktnyb[ pfrk/xtybt gjl cnhf;e d
rfxtcndt vths ghtctxtybz vj;yj ghbvtyznm njkmrj d bcrk/xbntkmys[ ckexfz[>
tckb 'nj ytj,[jlbvj d cdzpb c nz;tcnm/ cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnm/
dbyjdyjuj bkb gjdnjhyjuj cjdthitybz ghtcnegktybz.$.
   Ghbvtytybt lfyyjq vths ghtctxtybz yfb,jktt ntcyj cdzpfyj c ghbywbgjv
ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb> pfrhtgk=yyjq d  Cfndthcvt  KH.  $Jcyjdysv
cjlth;fybtv ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb rfr ghbywbgf eukjdyjuj ghjwtccf
zdkztncz nfrjq ghjwtccefkmytsq gjhzljr ghjbpdjlcndf gj eujkjdysv ltkfv> ghb
rjnjhjv j,dbyztvsq ,eltn juhf;l=y jn ytpfrjyyjuj bkb  ytj,jcyjdfyyjuj
fhtcnf> f nfr;t k/,jq lheujq vths ghtctxtybz b djj,ot  k/,jq  vths
ghjwtccefkmyjuj ghbye;ltybz> ,eltn ufhfynbhjdfy jn rfrjuj-kb,j ghjbpdjkf d
ghbvtytybb ghbyelbntkmys[ vth.$[49]
    Ytghbrjcyjdtyyjcnm kbxyjcnb d cnflbb  ljcelt,yjuj  hfccktljdfybz
ufhfynbhetncz ntv> xnj yb jlyj kbwj yt vj;tn ,snm fhtcnjdfyj ,tp cfyrwbb
celmb.
   Jlyjq bp df;ytqib[ ufhfynbq j,dbyztvjuj zdkztncz tuj ghfdj j,;fkjdfnm
bp,hfyye/ d jnyjitybb tuj vthe ghtctxtybz.
   D eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv Rjltrct Kfndbb ecnfyjdkty hzl ljgjkyb-
ntkmys[ ufhfynbq ghb pfrk/xtybb j,dbyztvjuj gjl cnhf;e. Rfrbt ;t 'nj
ljgjkybntkmyst ufhfynbb*
   Cjukfcyj cn. 79 EGR Kfndbb $ghb yfkbxbb e kbwf> pfrk/x=yyjuj gjl
cnhf;e> ytcjdthityyjktnyb[ ltntq> jcnf/ob[cz ,tp yflpjhf> ghjrehjh j,zpfy
gthtlfnm b[ yf gjgtxtybt hjlcndtyybrjd vkv lheub[ kbw bkb exht;ltybq.$ Ltnb
d gjlj,ys[ ckexfz[ vjuen ,snm gjvtotys> yfghbvth> d ltncrbq ljv> irjke-
bynthyfn b n.g. Tckb e pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e jcnf=ncz ,tp yflpjhf
bveotcndj bkb ;bkbot> nj ghjrehjh j,zpfy ghbyznm vths r j,tcgtxtyb/ b[
j[hfys> xnj x=nrj dshf;tyj d cn. 80 EGR Kfndbb.
   J ghbyzns[ vthf[ d jnyjitybb ltntq> bveotcndf bkb ;bkbof> ghjrehjh
j,zpfy cjj,obnm pfrk/x=yyjve gjl cnhf;e. Nfr> gj eujkjdyjve ltke  (
02206693> djp,e;ltyyjve gj afrne e,bqcndf Ufkbys F-djq> gj ghbpyfrfv
ghtcnegktybz>  ghtlecvjnhtyyjuj  cn.  98  ER  Kfndbb>  r  eujkjdyjq
jndtncndtyyjcnb ,sk ghbdktx=y t= ve; F.F-d> r rjnjhjve d rfxtcndt vths
ghtctxtybz ,skj ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e. Ddble njuj> xnj  e
j,dbyztvjuj ,tp yflpjhf  jcnfkfcm  tuj  rdfhnbhf>  ghjrehjh  yfghfdbk
[jlfnfqcndj d cfvjeghfdktybt hfqjyf j, j[hfyt rdfhnbhs F.F-df.[50]
   D erfpfyys[ cnfnmz[ EGR Kfndbb> rfr vs dblbv> pfrjyjlfntkm yt ujdjhbn
j ghjwtccefkmyjq ajhvt ghbyznbz vth gjgtxtybz j ltnz[> j[hfys bveotcndf b
;bkbof pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e. Ghtlcnfdkztncz> xnj cktljdfkj ,s ecnfyjdbnm
ghjwtccefkmye/ ajhve lfyys[ ltqcndbq ghjrehjhf> b,j yf ghfrnbrt xfcnj
dcnhtxf/ncz eujkjdyst ltkf> ult cjjndtncnde/obq jhufy dsgjkybk nht,jdfybz
cn.cn. 79 b 80 EGR Kfndbb> jlyfrj 'nj yt yfikj jnhf;tybz d vfnthbfkf[ ltkf
b> cktljdfntkmyj> d celt j, 'njv yt ,eltn bpdtcnyj.
   Pfrjyjv ghtlecvjnhtyf j,zpfyyjcnm ghjrehjhf cjj,ofnm j, fhtcnt gj
vtcne hf,jns b ctvmt j,dbyztvjuj !cn. 76 EGR Kfndbb@.
    Erfpfyyst ljgjkybntkmyst ufhfynbb  ghfd  j,dbyztvjuj  Y.D.:juby>
A.Y.Afnrekkby jnyjczn r uheggt ufhfynbq> $rjnjhst cdzpfys c j[hfyjq bys[
kbxys[ ghfd b bveotcndtyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj.$[51]
   Df;yjq ufhfynbtq pfrjyyjcnb b j,jcyjdfyyjcnb pfrk/xtybz gjl cnhf;e
zdkztncz nht,jdfybt cn. 68 EGR Kfndbb erfpsdfnm d  gjcnfyjdktybb  j
pfrk/xtybb gjl cnhf;e> rfrbt rjyrhtnyst j,cnjzntkmcndf zdbkbcm jcyjdfybtv
lkz ghbvtytybz 'njq vths ghtctxtybz.
   Vs cjukfcys c vytybtv ?.L.Kbdibw> xnj $lfyyjt gjkj;tybt yt njkmrj yt
ghjnbdjhtxbn j,otve nht,jdfyb/ -  vjnbdbhjdfnm  bp,hfybt  k/,jq  vths
ghtctxtybz> yj b ecbkbdftn tuj ghbvtybntkmyj r nfrjq vtht> rfr pfrk/xtybt
gjl cnhf;e$[52]. Cktletn jnvtnbnm> xnj bp vjnbdbhjdfyyjuj gjcnfyjdktybz
j,dbyztvsq vj;tn ezcybnm ghbxbys tuj fhtcnf b j,;fkjdfnm ghbdtl=yyst d y=v
afrns.
    Eujkjdyj-ghjwccefkmysq pfrjy juhfybxbdftn cjlth;fybt gjl cnhf;tq
jghtltk=yysvb chjrfvb !cn. 77 EGR Kfndbb@.  'nb chjrb pfrjy
x=nrj jnuhfybxbdftn jn chjrjd hfccktljdfybz.
   Ghjlktybt chjrf cjlth;fybz gjl cnhf;tq hfdyjcbkmyj lfxt cfyrwbb yf
fhtcn> gj'njve pfrjy j,zpsdftn ghjrehjhf vjnbdbhjdfnm gjcnfyjdktybt j
ghjlktybb chjrf cjlth;fybz j,dbyztvjuj gjl cnhf;tq. Tckb chjr cjlth;fybz
gjl cnhf;tq yt ghjlk=y d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt> nj tuj bcntxtybt
zdkztncz jcyjdfybtv lkz jcdj,j;ltybz kbwf> pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e d
rfxtcndt vths ghtctxtybz. Yfxfkmybr vtcnf ghtldfhbntkmyjuj  pfrk/xtybz
!cktlcndtyyjuj bpjkznjhf@ j,zpfy yt gjplytt ctvb cenjr lj bcntxtybz chjrf
gbcmvtyyj edtljvbnm j, 'njv ghjrehjhf> d ghjbpdjlcndt rjnjhjuj yf[jlbncz
eujkjdyjt ltkj> rjnjhsq cdjbv gjcnfyjdktybtv jcdj,j;-
lftn pfrk/x=yyjuj.
   D cjjndtncndbb c x. 5 cn. 77 EGR Kfndbb dhtvz> rjnjhjt pfnhfxtyj
j,dbyztvsv yf jpyfrjvktybt c vfnthbfkfvb ltkf d gjhzlrt cn. 203 EGR Kfndbb>
yt d[jlbn d chjr cjlth;fybz gjl cnhf;tq. Yf jcyjdfybb cn. 44 ER Kfndbb> d
chjr jn,sdfybz yfrfpfybz pfcxbnsdftncz dhtvz> ghjdtl=yyjt gjl cnhf;tq dj
dhtvz ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.
   Bp ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb dsntrftn df;yjt gjkj;tybt - j,zpfyyjcnm
ljrfpsdfybz dbyjdyjcnb j,dbyztvjuj kt;bn yf j,dbybntkt> f yt yf j,dbyztvjv>
xnj pfrhtgktyj d cnfnmt 191 EGR Kfndbb.
   Bc[jlz bp gjkj;tybq> pfrhtgk=yys[ d cnfnmz[ 50 b 95 EGR Kfndbb> vs
vj;tv crfpfnm> xj ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd j,dbyztvsv zdkztncz kbim tuj
ghfdjv> dsntrf/obv bp ghfdf pf pfobne. "njuj  vytybz  ghblth;bdftncz
,jkmibycndj ghjwtccefkbcnjd.[53]
   Ghfdj ghtljcnfdkznm ljrfpfntkmcndf d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdf-
ybz j,dbyztvsq jceotcndkztn> ytgjchtlcndtyyj gthtlfdfz ghjrehjhe gbcmvtyyst
ljrfpfntkmcndf b lfdfz  gjrfpfybz&  pfzdkzz  [jlfnfqcndf  j  ljghjcf[
cdbltntktq> ghjbpdjlcndt jcvjnhjd> dspjd cgtwbfkbcnjd> yfpyfxtybb 'rcgth-
nbp> bcnht,jdfybb gbcmvtyys[ ljrfpfntkmcnd b n.l.& exfcndez d cktlcndtyys[
ltqcndbz[.
   Ghjrehjh j,zpfy j,tcgtxbnm j,dbyztvjve djpvj;yjcnm jceotcndbnm ghfdj
yf ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd> jlyfrj r ghtlcnfdktyysv ljrfpfntkmcndfv jy
ljk;ty gjl[jlbnm rhbnbxtcrb. Ghjrehjh yt dghfdt jnrkjybnm ghtlcnfdktyyst
j,dbyztvsv ljrfpfntkmcndf> tckb jyb bvt/n
ceotcndtyyjt pyfxtybt lkz ltkf>  nj  tcnm  yfghfdktys  yf  dszcytybt
j,cnjzntkmcnd> rjnjhst d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn. 47 EGR Kfndbb
gjlkt;fn ljrfpsdfyb/.
    Bcgjkmpez  gthde/  ajhve  jceotcndktybz  hfccvfnhbdftvjuj  ghfdf
j,dbyztvjuj> gjcktlybq ghtlcnfdkztn hfpkbxyst cghfdrb> [fhfrnthbcnbrb b
lheubt ljrevtyns> rjnjhst ghtlcnfdkz/n gj tuj ghjcm,t nfr;t exht;ltybz>
ghtlghbznbz> hjlcndtyybrb.
    D ckexfz[> rjulf jghtltk=yyjt ljrfpfntkmcndj  yt  yf[jlbncz  d
hfcgjhz;tybb j,dbyztvjuj> gjcktlybq [jlfnfqcndetn j tuj bcnht,jdfybb b
ghbj,otybb r ltke. D cktlcndtyyjq b celt,yjq ghfrnbrt xfcnj dcnhtxf/ncz
ckexfb> rjulf j,dbyztvsq [jlfnfqcndetn j ljghjct cdbltntktq> rjnjhst> rfr
ghfdbkj> ghjrehjhe ytbpdtcnys.
   Cktletn jnvtnbnm> xnj ghjwtlehf ghtlcnfdktybz ljrfpfntkmcnd ghjrehjhe
EGR Kfndbb yt ghtlecvjnhtyf. Nfr d x. 3 cn. 50 EGR Kfndbb ujdjhbncz njkmrj
j njv> xnj ljrfpfntkmcndf vjuen ,snm ghtlcnfdktys gj cdjtq bywbfnbdt
j,dbyztvsv b lheubvb exfcnybrfvb ghjwtccf> f  rfrjdj  ghjwtc-cefkmyjt
pfrhtgktybt d eujkjdyjv ltkt erfpfyys[ ljrfpfntkmcnd> pfrjyjlfntkm yt
ujdjhbn.  B.K.Gtnhe[by  ghtlkfuftn  ldf  dfhbfynf%  1@  ghtlcnfdktybt
ljrfpfntkmcnd ghjbpdjlbnm d ghbcencndbb gjyzns[ b jajhvkznm ghjnjrjkjv> d
rjnjhjv  cktletn  bpkj;bnm  pfzdktybt  j,dbyztvjuj  j  ghtlcnfdkztvjv
ljrfpfntkmcndt> vtcnj b dhtvz tuj j,yfhe;tybz> ytj,[jlbvjcnm tuj ghbj,otybz
r ltke> [jlfnfqcndj j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf r ltke> f hfdyj
lfyyst jcvjnhf ghtlcndktyyjuj ljrfpfntkmcndf. Dcktl pf 'nbv  ghjrehjh
dsyjcbn gjcnfyjdktybt j ghbj,otybb ghtlcnfdktyyjuj ljrfpf-ntkmcndf r ltke
bkb gjcnfyjdktybz j, jnrfpt d [jlfnfqcndt j,dbyztvjuj  j  ghbj,otybb
ljrfpfntkmcndf.
2@ ghjbpdjlbncz dstvrf ghtlcnfdktyyjuj  ljrfpfntkmcndf  c  gjcktle/obv
ljghjcjv j,dbyztvjuj gj  gjdjle  'njuj  ljrfpfntkmcndf  b  dsytctybtv
gjcnfyjdktybz j ghbj,otybb tuj r ltke.[54] Fdnjhe ghtlcnfdkztncz ,jktt
wtktctj,hfpysv nfrjq gjhzljr> ghb rjnjhjv d [jlt ljghjcf  j,dbyztvsq
cjj,oftn j ljrfpfntkmcndt> yf[jlzotvcz d tuj hfcgjhz;tybb> vtcnt b dhtvtyb
tuj j,yfhe;tybz> j ytj,[jlbvjcnb tuj ghbj,otybz r ltke. Lfktt ghjrehjh
dsyjcbn gjcnfyjdktybt j dstvrt ghtlcnfdktyyjuj ljrfpfntkmcndf b ghbj,otybb
tuj r ltke gjckt jcvjnhf bkb dsyjcbn  gjcnfyjdktybt  j,  jnrfpt  d
eljdktndjhtybb [jlfnfqcndf j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf.
   Jceotcndktybt j,dbyztvsv ghfdf pfzdkznm [jlfnfqcndf - jlyf bp ajhv
exfcnbz tuj d ghjwtcct ljrfpsdfybz. Rheu djghjcjd> gj rjnjhsv j,dbyztvsq
vj;tn pgzdkznm [jlfnfqcndf> pfrjyjv yt jghtltk=y. {jlfnfqcndf vjuen ,snm
pfzdktys j,dbyztvsv gj hfpkbxysv  djghjcfv>  djpybrf/obv  d  ghjwtcct
ljrfpsdfybz> jn ghfdbkmyjuj hfphtitybz rjnjhs[ pfdbcbn ecnfyjdktybt bcnbys
gj ltke. Pfzdkznm [jlfnfqcndf j,dbyztvsq vj;tn d k/,jq ajhvt - gbcmvtyyjq
bkb ecnyjq. "nj ghfdj j,dbyztvjuj ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/ ghjrehjhf
ghbyznm [jlfnfqcndj> ghbj,obd tuj r ltke yfhzle c lheubvb
vfnthbfkfvb> tckb jyj gjlfyj d gbcmvtyyjq ajhvt& tckb ;t j,dbyztvsq
pfzdkztn ecnyjt [jlfnfqcndj - pfytcnb tuj d ghjnjrjk ljghjcf b bcgjkybnm>
tckb afrns> j, ecnfyjdktybb rjnjhs[ [jlfnfqcndetn  j,dbyztvsq>  bvt/n
pyfxtybt lkz ltkf. Lheujq ufhfynbtq ghfdbkmyjuj htitybz 'njuj djghjcf
zdkztncz nht,jdfybt pfrjyf> xnj,s j, jnrjytybb [jlfnfqcndf j,dbyztvjuj
ghjrehjh dsytc vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt !cn. 1301 EGR Kfndbb@. "nj
gjcnfyjdktybt cjj,oftncz pfzdbditve tuj j,dbyztvjve> rjnjhsq dghfdt tuj
j,;fkjdfnm dsitcnjzotve ghjrehjhe.
   Tckb [jlfnfqcndj ,skj jlyf;ls pfzdktyj b jnrkjytyj> nj 'nj yt
jpyfxftn> xnj ytkmpz pfzdbnm nj ;t [jlfnfqcndj dyjdm ghb yfkbxbb r njve
jcyjdfybq. Jnrfp eljdktndjhbnm [jlfnfqcndj njkmrj gjnjve> xnj jyj hfytt
jnrkjyzkjcm> ytljgecnbvj ,tp hfccvjnhtybz tuj gj ceotcnde.  $Jnrkjyzz
ytj,jcyjdfyyst> ghjnbdjhtxfobt pfrjye [jlfnfqcndf> cktlcndtyyst jhufys yt
ljk;ys jnrfpsdfnm d [jlfnfqcndf[> yfghfdktyys[ yf pfobne ghfd j,dbyztvjuj>
ufhfynbhjdfyys[ pfrjyjv. Ytj,jcyjdfyyjt jnrkjytybt pfrjyys[  [jlfnfqcnd
j,dbyztvjuj yfyjcbn eoth, yt njkmrj tuj bynthtcfv> yj  b  bynthtcfv
cktlcndbz.$[55]
   Tcntcndtyyj> xnj j,dbyztvsq> pfzdkzz [jlfnfqcndj> ljk;ty erfpfnm lkz
ecnfyjdktybz rfrb[ afrnjd jy ghjcbn dsgjkytybz njuj bkb byjuj ltqcndbz cj
cnjhjys ghjrehjhf> ,tp dsgjkytybz 'njuj nht,jdfybz [jlfnfqcndj yt ,eltn
bvtnm ghjwtccefkmyjuj pyfxtybz.
   $Ghb hfphtitybb pfzdktyys[ [jlfnfqcnd ghjrehjh ljk;ty bc[jlbnm bp
ytj,[jlbvjcnb j,tcgtxbnm dctcnjhjyytt> gjkyjt b j,(trnbdyjt bccktljdfybt
j,cnjzntkmcnd ltkf c ntv> xnj,s vjvtyn celf ,sk vfrcbvfkmyj ghb,kb;ty r
vjvtyne cjdthitybz ghtcnegktybz$.[56]
    D ckexft eljdktndjhtybz [jlfnfqcndf ghjrehjh vj;tn juhfybxbnmcz
ecnysv cjj,otybtv bkb gbcmvtyysv edtljvktybtv. J,dbyztvst byjulf djp,e;lf/n
[jlfnfqcndf j cdj=v exfcnbb d ghjbpdjlcndt cktlcndtyys[ ltqcndbq. Yf
ljcelt,yjv hfccktljdfybb j,dbyztvsq bvttn ghfdj exfcndjdfnm d cktlcndtyys[
ltqcndbz[> d [jlt rjnjhs[ j,yfhe;bdf/ncz> ghjwtccefkmyj pfrhtgkz/ncz b
ghjdthz/ncz ljrfpfntkmcndf. Bpdtcnyj> xnj ytrjnjhst cktlcndtyyst ltqcndbz
ytdjpvj;yj ghjdjlbnm ,tp j,dbyztvjuj.
   Vs cjukfcys c vytybtv D.P.Kerfitdbx> xnj $exfcnbt j,dbyztvjuj d
ghjbpdjlcndt jnltkmys[ cktlcndtyys[ ltqcndbq vj;tn jrfpfnm cthm=pye/ gjvjom
hfccktljdfyb/ d ecnfyjdktybb j,cnjzntkmcnd> bvt/ob[ ceotcndtyyjt pyfxtybt
gj lfyyjve ltke.$[57]
   Lkz j,tcgtxtybz dctcnjhjyytuj> gjkyjuj b j,(trnbdyjuj bccktljdfybz
j,cnjzntkmcnmd b lkz dsytctybz pfrjyyjuj b j,jcyjdfyyjuj htitybz  gj
eujkjdyjve ltke pfrjy !cn. 22 EGR Kfndbb@ nht,etn> xnj,s nt kbwf> rjnjhst
pfybvf/ncz hfccktljdfybtv> hfphtitybtv eujkjdyjuj ltkf b jceotcndktybtv
yflpjhf pf cj,k/ltybtv pfrjyyjcnb d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt> f nfr;t
lheubt exfcnybrb ,skb j,(trnbdys b ,tcghbcnhfcnys.
    Ufhfynbtq  nfrjq  j,(trnbdyjcnb  b  ,tcghbcnhfcnyjcnb  zdkztncz
ecnfyjdktybt nht,jdfybz j,zpfntkmyjcnb jndjlf kbw> gthtxbcktyys[ d cn. 22
EGR Kfndbb> $tckb jyb kbxyj> ghzvj bkb rjcdtyyj pfbynthtcjdfys d 'njv
ltkt$. D cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz 'nj nht,jdfybt jnyjcbncz r
ljpyfdfntk/> ghjrehjhe> 'rcgthne b gthtdjlxbre.
    $Gjl  ghzvjq  kbxyjq  pfbynthtcjdfyyjcnm/  gjybvftncz  nfrfz
pfbynthtcjdfyyjcnm d lfyyjv rjyrhtnyjv  ltkt>  ghb  rjnjhjv  exfcnybr
celjghjbpdjlcndf bvttn vfnthbfkmysq bkb byjq kbxysq bynthtc> rjnjhsq ,eltn
bkb vj;tn ,snm  pfnhjyen  d  ghjwtcct  hfccktljdfybz  bkb  celt,yjuj
hfp,bhfntkmcndf eujkjdyjuj ltkf.
    Gjl  rjcdtyyjq  kbxyjq  pfbynthtcjdfyyjcnm/  gjybvftncz  nfrfz
pfbynthtcjdfyyjcnm>  ghb  rjnjhjq  exfcnybr  celjghjbpdjlcndf>  [jnz
ytgjchtlcndtyyj yt pfbynthtcjdfy d bc[jlt  ljcelt,yjuj  hfccktljdfybz>
celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf bkb htitybz celf> yj pfbynthtcjdfyst  kbwf>
bynthtcs rjnjhs[ yt ,tphfpkbxys exfcnybre d cbke hjlcndtyys[ cdzptq>
,kbprb[ jnyjitybq b njve gjlj,ys[ ghbxby.$[58]
   Tckb e ghjrehjhf bvt/ncz ghbxbys> gj rjnjhsv tve vj;tn ,snm lfy jndjl
j,dbyztvsv> jy j,zpfy pfzdbnm  cfvjjndjl>  j  x=v  ljk;ty  edtljvbnm
dsitcnjzotuj ghjrehjhf.
   J,dbyztvsq> pfzdkzz jndjl ghjrehjhe> j,hfoftncz ytgjchtlcndtyyj r
ytve> kb,j r dsitcnjzotve ghjrehjhe. J afrnt pfzdktybz jndjlf jnvtxftncz d
vfnthbfkf[ ltkf.
   Jndjl ljk;ty ,snm vjnbdbhjdfy> nj tcnm j,dbyztvsq !bkb tuj pfobnybr@
ljk;ys erfpfnm ghbxbys jndjlf> nt afrns> rjnjhst gjlndth;lf/n kbxye/
pfbynthtcjdfyyjcnm ghjrehjhf.
   "nj ghfdj j,dbyztvjuj ufhfynbhetncz> dj-gthds[> ntv> xnj ghjrehjh
j,zpfy yfghfdbnm dsitcnjzotve ghjrehjhe pfzdktybt j, jndjlt& f dj-dnjhs[>
ecnfyjdktyyjq  pfrjyjv  j,zpfyyjcnb  dsitcnjzotuj  ghjrehjhf  hfphtibnm
pfzdktyysq jndjl>  jlyfrj  dc=  'nj  yt  ghbjcnfyfdkbdftn  ghjdtltybz
hfccktljdfybz lj hfphtitybz pfzdktybz j, jndjlt !cn. 42 EGR Kfndbb@.
   Fdnjh jnvtxftn> xnj d jnkbxbt jn chjrjd jndjlf ljpyfdfntkz !cn. 46
EGR Kfndbb@> chjrb hfccvjnhtybz pfzdktybq j, jndjlt ghjrehjhf d ltqcnde/otv
eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt yt ghtlecvjnhtys. D cdzpb c xtv
cxbnf/ ytj,[jlbvsv lkz j,tcgtxtybbz gjkyjq ufhfynbb  j,(trnbdyjcnb  b
,tcghbcnhfcnyjcnb ddtcnb fyfkjubxyst chjrb hfccvjnhtybz jndjlf ghjrehjhf.
Jlyfrj> cktletn ghtljcnthtxm jn kturjdthyjuj ghbyznbz k/,juj  jndjlf>
pfzdkztvjuj ghjrehjhe gj vjnbde> xnj tuj ltqcndbz zrj,s> dspsdf/n cjvytybz
d tuj ,tcghbcnhfcnyjcnb. Gjl 'nbv ghtlkjujv j,dbyztvst byjulf gsnf/ncz
jndtcnb jn hfccktljdfybz ltkf bybwbfnbdyjuj> cgjcj,yjuj ghjrehjhf>  d
rjnjhjv jyb xedcnde/n jgfcyjuj ghjnbdybrf> vjueotuj gjkyjcnm/ hfcrhsnm
cjdthi=yyst bvb ghtcnegktybz. Yfghbvth> ghb hfccktljdfybb eujkjdyjuj ltkf (
04100297 gj  j,dbytyb/  Dkflbvbhf  G-rf  d  cjdthitybb  ghtcnegktybz>
ghtlecvjnhtyyjuj x. 2 cn. 1621 ER Kfndbb> tve d rfxtcndt vths ghtctxtybz
,skj ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e. D cdzpb c ntv> xnj j,dbyztvsq>
yf[jlzcm gjl cnhf;tq> gjchtlcndjv ytktufkmyjq gthtgbcrb c hjlcndtyybrfvb
gsnfkcz jrfpfnm lfdktybt yf cdbltntktq b gjnthgtdib[ gj ltke> ghjrehjh
lj,bkcz gthtdjlf j,dbyztvjuj bp cktlcndtyyjuj bpjkznjhf n/hmvs Vfnbcf d
bpjkznjh Ltgfhnfvtynf gjkbwbb VDL KH. Gjckt 'njuj j,dbyztvsq D.G-r pfzdbk
jndjl ghjrehjhe> ecvjnhtd d nfrb[ tuj ltqcndbz[ ghtldpznjt  r  ytve
jnyjitybt. Dsitcnjzobv ghjrehjhjv pfzdktybt j, jndjlt  jnrkjytyj  rfr
ytj,jcyjdfyyjt.[59]
   Pfzdktybt j, jndjlt 'rcgthne b gthtdjlxbre hfphtiftn ghjrehjh> d
ghjbpdjlcndt rjnjhjuj yf[jlbncz eujkjdyjt ltkj.
   Cjukfcyj cnfnmzv 27> 61 b 136 EGR Kfndbb jndjl 'nbv kbwfv vj;tn ,snm
pfzdkty> tckb jyb zdkz/ncz% gjnthgtdibv> uhf;lfycrbv bcnwjv> uhf;lfycrbv
jndtnxbrjv gj ltke> bvt/n hjlcndtyyst cdzpb c jlybv bp 'nb[ exfcnybrjd
ghjwtccf bkb c j,dbyztvsv> f nfr;t ghb yfkbxbb j,cnjzntkmcnd> dspsdf/ob[
cjvytybt d b[ ,tcghbcnhfcnyjcnb> ytljcnfnjxyj rjvgtntynys. "rcgthne> gjvbvj
njuj> jndjl vj;tn pfzdkznmcz gj njq ghbxyt> xnj jy yf[jlbkcz bkb yf[jlbncz
d cke;t,yjq bkb byjq pfdbcbvjcnb jn rfrjuj-kb,j exfcnybrf ghjwtccf bkb e;t
ghjbpdjlbk gj lfyyjve ltke htdbpb/> vfnthbfks rjnjhjq gjcke;bkb jcyjdfybtv
r djp,e;ltyb/ eujkjdyjuj ltkf.
   Djpvj;yjcnm j,;fkjdfybz htitybq b ltqcndbq ghjrehjhf bvttn df;yjt
pyfxtybt rfr lkz j[hfys bynthtcjd ujcelfhcndf> nfr b lkz j[hfys ghfd kbw> d
xfcnyjcnb> j,dbyztvjuj.
   D jnkbxbb jn jndjlf ;fkj,s> gjlfdftvst yf ltqcndbz ghjrehjhf> yt
cjlth;fn d ct,t [jlfnfqcnd j, ecnhfytybb ghjrehjhf jn ltkf b ghtcktle/n
,jktt eprbt wtkb> f bvtyyj% djccnfyjdktybt yfheityys[> gj vytyb/
pfzdbntkz> jnltkmys[ tuj ghfd bkb ecnhfytybt ecnfyjdktyys[ ltqcndbzvb
ghjrehjhf juhfybxtybq. :fkj,s yf ltqcndbz ghjrehjhf vjuen ghbyjcbnmcz d
ntxtybt dctuj gthbjlf hfccktljdfybz. Jyb vjuen ghbyjcbnmcz yf jnrfp d
ljghjct njuj bkb byjuj cdbltntkz bkb ghbj,otybb r ltke nt[ bkb bys[
ljrfpfntkmcnd> yf jnrfp d ghjdtltybb cktlcndtyyjuj  'rcgthbvtynf>  yf
ytj,jcyjdfyyj cnhjue/ vthe ghtctxtybz> j ljvjufntkmcndt gjrfpfybq> yf
ytghfdbkmyjcnm cjcnfdktybz cktlcndtys[ ljrevtynjd b n.g. Nfrbv j,hfpjv>
;fkj,s vjuen ,snm ghbytctys yf k/,jt ltqcndbt b htitybt ghjrehjhf> rjnjhjt
gj vytyb/ j,dbyztvjuj juhfybxbdftn bkb yfheiftn tuj ghfdf.
   Pfrhtgkzz ghfdj j,dbyztvjuj yf j,;fkjdfybt> eujkjdyj-ghjwtccefkmysq
pfrjy ufhfynbhetn tuj j,tcgtxtybt gen=v djpkj;tybz hzlf j,zpfyyjcntq yf
ghjrehjhf> yf ltqcndbz rjnjhjuj 'nb ;fkj,s ghbyjczncz !cn.cn. 221-222 EGR
Kfndbb@. Nfr> ecnyst ;fkj,s pfrjy j,zpsdftn ghjrehjhf pfytcnb d ghjnjrjk>
rjnjhsq gjlgbcsdftn ;fkj,obr.
   :fkj,e j,dbyztvjuj ghjrehjh j,zpfy hfphtibnm d ntxtybt nh=[ cenjr gj
t= gjkextybb !x. 1> cn. 221 EGR Kfndbb@> xnj j,tcgtxbdftn  ,scnhjt
htfubhjdfybt yf ;fkj,e b> tcntcndtyyj> ufhfynbhetn bynthtcs ;fkj,obrf.
   Tckb ;t d eljdktndjhtybb ;fkj,s ghjrehjh jnrfpsdftn> nj jy j,zpfy
edtljvbnm j, 'njv ;fkj,obrf b bpkj;bnm vjnbds> gj rjnjhsv ;fkj,f ghbpyfyf
ytj,jcyjdfyyjq.
   J,dbyztvsq dghfdt j,;fkjdfnm htitybt ghjrehjhf gj ;fkj,t dsitcnjzotve
ghjrehjhe b rhjvt njuj gjlfnm ;fkj,e yf ltqcndbz ghjrehjhf !cn. 222 EGR
Kfndbb@.
   Ytj,[jlbvj jnvtnbnm> xnj d EGR Kfndbb yt hti=y djghjc j ghbj,otybb
;fkj,s b jndtnf yf yt= r eujkjdyjve ltke. Rfr gjrfpsdftn ghfrnbrf> byjulf
yf celt,yjv cktlcndbb djpybrftn b j,ce;lftncz djghjc  j  htpekmnfnf[
hfphtitybz ;fkj,s j,dbyztvjuj yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb. Yj nfr rfr d
ltkt jncencndetn ;fkj,f b jndtn yf yt=> (nj  j,cnjzntkmcndj  byjulf
pfnhelyztn [jl celt,yjuj cktlcndbz. Gj'njve vyjubt ghjwtccefkbcns>  d
xfcnyjcnb> G.C."kmrbyl ghtlkfuf/n> $d bynthtcf[ lfkmytqituj erhtgktybz
pfrjyyjcnb d eujkjdyjv  celjghjbpdjlcndt  b  ecbktybz  ufhfynbq  ghfd
j,dbyztvjuj> pfrhtgbnm d  EGR  gjkj;tybt>  cjukfcyj  rjnjhjve  ;fkj,f
j,dbyztvjuj !b lh. exfcnybrjd ghjwtccf@ b rjgbz jndtnf bkb gjcnfyjdktybz
ghjrehjhf gj ytq ghbj,ofkbcm ,s r eujkjdyjve ltke$[60]. Fdnjh gjkyjcnm/
cjukfcty c (nbv vytybtv> Nfr;t gj ghfrnbrt hfccvjnhtybz ;fkj,> ckj;bditqcz
d ghjrehfnehf[ u. Hbub ghb hfccktljdfybb eujkjdys[ ltk> jnvtxtyj> xnj
ghjrehjhs gj cj,cndtyyjq bybwbfnbdt ghbj,of/n ;fkj,s  c  jndtnfvb  r
vfnthbfkfv ltkf.
   Df;ysv ifujv lkz j,tcgtxtybz ufhfynbq ghfd j,dbyztvjuj d eujkjdyjv
ghjwtcct  zdkztncz  ljgeotybt  pfobnybrf  r  exfcnb/  yf  ljcelt,yjv
hfccktljdfybb. Ltzntkmyjcnm pfobnybrf jrfpsdftn gjkj;bntkmyjt dkbzybt yf
rfxtcndj hfccktljdfybz> tuj j,(trnbdyjcnm> gjkyjne  b  dctcnjhjyyjcnm>
cjplf=n yfbkexibt eckjdbz lkz celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf  b  dsytctybz
pfrjyyjuj b j,jcyjdfyyjuj ghbujdjhf> nfr rfr j,tcgtxbdftn yfghfdktybt d cel
ljcnfnjxyj gjkyj b j,(trnbdyj hfccktljdfyys[ eujkjdys[ ltk. Gj'njve
vj;yj crfpfnm> xnj pfobnf yfb,jktt htfkmyj b gjkyj jceotcndkztncz ghb
exfcnbb d ghjwtcct pfobnybrf. Tckb> c jlyjq cnjhjys> cjdthityyj ,tcgjktpty
pfobnybr> rjulf j,dbyztvjve yt ghtljcnfdktys ytj,[jlbvst ghfdf lkz pfobns>
nj> c lheujq cnjhjys> yfb,jktt ltqcndtyyfz b gjkyfz htfkbpfwbz ghfd>
ghbyflkt;fob[ j,dbyztvjve> djpvj;yf njkmrj ghb exfcnbb d ltkt pfobnybrf.
    Ghfdj j,dbyztvjuj bvtnm pfobnybrf ufhfynbhetncz ecnfyjdktyysv d
ghjwtccefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt gjhzlrjv ghbukfitybz> yfpyfxtybz b pfvtys
pfobnybrf&  cdj,jlysv  ds,jhjv  j,dbyztvsv  pfobnybrf>  ytpfdbcbvj  jn
vfnthbfkmyjuj  gjkj;tybz&  djpkj;tybtv  pfrjyjv  jghtltk=yys[  ghfd  b
j,zpfyyjcntq yf pfobnybrf.
   Gj j,otve ghfdbke pfobnybr ljgecrftncz r exfcnb/ d ltkt c vjvtynf>
rjulf kbwj d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt ghbpyfyj gjljphtdftvsv. D
ckexfz[> ghtlecvjnhtyys[ d cn. 98 EGR  Kfndbb  pfrjyjlfntkm  nht,etn
j,zpfntkmyjuj exfcnbz pfobnybrf.
    Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq  pfrjy  j,zpsdftn  ghjrehjhf  j,tcgtxbnm
j,dbyztvjve djpvj;yjcnm pfobofnmcz ecnfyjdktyysvb pfrjyjv chtlcndfvb b
cgjcj,fvb jn  ghtl(zdktyyjuj  j,dbytybz  !cn.  18  EGR  Kfndbb@>  f>
cktljdfntkmyj> j,zpsdftn j,tcgtxbnm j,dbyztvjuj gjvjom/ pfobnybrf> xnj
zdkztncz ceotcndtyyjq ufhfynbtq hfccvfnhbdftvjuj ghfdf j,dbyztvjuj.
    Gj ltkfv j ghtcnegktybz[> gj rjnjhsv exfcnbt pfobnybrf zdkztncz
j,zpfntkmysv !cn. 98 EGR Kfndbb@> tuj exfcnbt j,tcgtxbdftncz ghjrehjhjv
xthtp ,/hj ghbcz;ys[ fldjrfnjd> tckb j,dbyztvsq bkb tuj hjlcndtyybrb yt
ghbukfcbkb pfobnybrf cfvb. Gj jcnfkmysv ltkfv pfobnybr vj;tn dcnegbnm d
ltkj gj bybwbfnbdt cfvjuj j,dbyztvjuj. Lkz 'njuj> rfr erfpfyj hfytt> ghb
ghtl(zdktybb j,dbytybz j,dbyztvjve hfp(zcyztncz tuj ghfdj bvtnm pfobnybrf>
ghb j,(zdktybb  j,  jrjyxfybb  ljcelt,yjuj  hfccktljdfybz  'nj  ghfdj
hfp(zcyztncz j,dbyztvjve gjdnjhyj.
   Ghbukfitybt pfobnybrf j,dbyztvsv> yf[jlzobvcz yf cdj,jlt> j,sxyj yt
dspsdftn pfnhelytybq. Ckj;ytt j,cnjbn ltkj> rjulf j,dbyztvsq cjlth;bnmcz
gjl cnhf;tq. Yf ghfrnbrt 'njn djghjc htiftncz gj-hfpyjve.  Ytrjnjhst
j,dbyztvst [jlfnfqcnde/n  j  ghbukfitybb  rjyrhtnyjuj  pfobnybrf.  (nj
[jlfnfqcndj ghjrehjh ljdjlbn lj cdtltybz cfvjuj  pfobnybrf  b  !bkb@
hjlcndtyybrjd j,dbyztvjuj> rjnjhst pfntv pfrk/xf/n c pfobnybrjv cjukfitybt.
Lheubt ghjczn j, exfcnbb d ltkt k/,juj pfobnybrf> rjnjhsq pfntv j,hfoftncz
cfv r hjlcndtyybrfv j,dbyztvjuj c ghtlkj;tybtv pfrk/xbnm c ybv cjukfitybt.
   J,dbyztvsq dghfdt jnrfpfnmcz jn pfobnybrf !cn. 99 EGR Kfndbb@. Jnrfp
jn pfobnybrf ljk;ty ,snm lj,hjdjkmysv> cltkfyysv njkmrj gj bybwbfnbdt
cfvjuj j,dbyztvjuj. Nfrjq jnrfp j,zpfntkty lkz  ghjrehjhf  b  dktx=n
ecnhfytybt pfobnybrf jn exfcnbz d ltkt. Tckb j,dbyztvsq d lfkmytqitv
bpvtybn cdj= htitybt b ,eltn [jlfnfqcndjdfnm j ghbukfitybb pfobnybrf> nfrjt
[jlfnfqcndj j ghbukfitybb pfobnybrf ljk;yj ,snm eljdktndjhtyj. D gjcktlytt
dhtvz> rfr ghfdbkj> jnrfp jn  pfobnybrf  vjnbdbhetncz  ytdjpvj;yjcnm/
pfgkfnbnm pf jrfpfyye/ /hblbxtcre/ gjvjom.
   Jnrfp jn pfobnybrf> pfzdktyysq dphjcksv j,dbyztvsv> rjnjhsq d cbke
cdjb[ abpbxtcrb[ bkb gcb[bxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vj;tn jceotcndkznm cdj=
ghfdj yf pfobne> yt zdkztncz j,zpfntkmysv lkz ghjrehjhf !cn. 99 EGR
Kfndbb@. D nj ;t dhtvz pfrjy yt gjpdjkztn fldjrfne cfvjve jnrfpfnmcz jn
ghbyznjq  yf ct,z pfobns j,dbyztvjuj. Dvtcnt c ntv fldjrfn yfpsdftn
j,cnjzntkmcndf> ghb yfkbxbb rjnjhs[ jy yt vj;tn ghbyznm yf ct,z pfobne> f
tckb e;t ghbyzk> nj j,zpfy jnrfpfnmcz jn yt=. "nb j,cnjzntkmcndf x=nrj
erfpfys d cn. 971 EGR Kfndbb.
   Df;yjq ufhfynbtq j,dbyztvjuj zdkztncz djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfnm bv
cdj= ghfdj yf pfobne ytpfdbcbvj jn cdjb[ vfnthbfkmys[ djpvj;yjcntq. Jnrfp
fldjrfnf ghbyznm exfcnbt d ghjwtcct> gj rjnjhjve tuj exfcnbt j,zpfntkmyj>
gj vjnbdfv jncencndbz chtlcnd e j,dbyztvjuj yf lfyysq vjvtyn lkz jgkfns
pfobns zdkztncz cthm=pysv lbcwbgkbyfhysv ghjcnegrjv.
    $Ghbpyfd cj,hfyyst ljrfpfntkmcndf ljcnfnjxysvb  lkz  cjcnfdktybz
j,dbybntkmyjuj pfrk/xtybz b dsgjkybd nht,jdfybz cn. 202 EGR  Kfndbb>
ghjrehjh j,zpfy j,(zdbnm j,dbyztvjve> xnj cktlcndbt gj tuj ltke jrjyxtyj b
xnj jy bvttn ghfdj yf jpyfrjvktybt cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf rfr kbxyj> nfr
b c gjvjom/ pfobnybrf. Gjckt  'njuj  j,dbyztvjve  ghtl(zdkz/ncz  lkz
jpyfrjvktybz dct vfnthbfks ltkf d gjlibnjv b ghjyevthjdfyyjv dblt$ !x. 1
cn. 203 EGR Kfndbb@.
    Tckb j,dbyztvsq  [jlfnfqcndetn  j  dspjdt  pfobnybrf>  ghjrehjh
jnrkflsdftn ghtl(zdktybt vfnthbfkjd ltkf lj zdrb pfobnybrf> yj yt ,jktt
xtv yf gznm cenjr. Ghb ytdjpvj;yjcnb bp,hfyyjuj j,dbyztvsv pfobnybrf
zdbnmcz d erfpfyysq chjr> ghjrehjh ghbybvftn vths lkz dspjdf lheujuj
pfobnybrf !cn. 204 EGR Kfndbb@.
   J,zpfyyjcnm ghjrehjhf jpyfrjvbnm j,dbyztvjuj cj dctv ghjbpdjlcndjv gj
ltke zdkztncz cthm=pyjq ufhfynbtq tuj ghfdf yf pfobne. D 'njn vjvtyn
j,dbyztvsq  gjkexftn  djpvj;yjcnm  gjpyfrjvbnmcz  gjkyjcnm/  cj  dctv
ljrfpfntkmcndtyysv  vfnthbfkjv>   epyfnm>   rfrbvb   ljrfpfntkmcndfb
gjlndth;lftncz j,dbytybt> dct kb j,cnjzntkmcndf> jghjdthuf/obt j,dbytybt
bkb cvzuxf/obt tuj jndtncndtyyjcnm> ecnfyjdktys> erfpfnm yf yjdst afrns>
pfzdbnm [jlfnfqcndf b n.g.
    Lj ghtl(zdktybz ltkf lkz jpyfrjvktybz j,dbyztvsq  bvttn  ghfdj
pyfrjvbnmcz c ytrjnjhsvb ljrfpfntkmcndfvb. D xfcnyjcnb>  pyfrjvzcm  c
gjcnfyjdktybtv j yfpyfxtybb 'rcgthnbps> j,dbyztvsq gjkexftn ghtlcnfdktybt j
njv> rfrbt vfnthbfks yfghfdkz/n  d  hfcgjhz;tybt  'rcgthnf>  pflfdfnm
cj,cndtyyst djghjcs 'rcgthne> ghjcbnm j ghbukfitybb rjyrhtnyjuj 'rcgthnf>
ghtlcnfdkznm ljrevtyns> lfdfnm gjzcytybz 'rcgthne. Pyfrjvzcm c pfrk/xtybtv
'rcgthnbps> j,dbyztvsq vj;tn lfdfnm gjzcytybz> dscrfpsdfnm djphf;tybz>
pflfdfnm ljgjkybntkmyst djghjcs b pfzdkznm [jlfnfqcndf  j  yfpyfxtybb
ljgjkybntkmyjq bkb gjdnjhyjq 'rcgthnbps. Gjkyjt jpyfrjvktybt c vfnthbfkfvb
ltkf ghjbc[jlbn ghb jrjyxfybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.
   Pyfxbntkmye/ gjvjom ghb 'njv vj;tn jrfpfnm j,dbyztvjve pfobnybr.
Jpyfrjvbdibcm cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf> pfobnybr vj;tn gjvjxm j,dbyztvjve
gjyznm pyfxtybt nt[ bkb bys[ ljrfpfntkmcnd> erfpfnm> rfrbt j,cnjzntkmcndf
vjuen cvzuxfnm tuj jndtncndtyyjcnm> gjvjxm cajhvekbhjdfnm [jlfnfqcndf j
ljgjkytybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Rhjvt njuj> cfv pfobnybr  gjckt
jpyfrjvktybz c vfnthbfkfvb ltkf ljk;ty lfnm jwtyre cj,hfyysv gj ltke
ljrfpfntkmcndfv> hfccktljdfyj kb ltkj dctcnjhjyyt> gjkyj b j,(trnbdyj.
   Ghjrehjh d cjjndtncndbb cj cn.cn. 203-205 EGR Kfndbb j,zpfy%
1. Ghtl(zdbnm j,dbyztvjve b tuj pfobnybre dc= ghjbpdjlcndj gj ltke d
gjlibnjv b ghjyevthjdfyyjv dblt lkz jpyfrjvktybz. Cvsck 'njuj ghfdbkf
pfrk/xftncz d njv> xnj pfobnybre b j,dbyztvjve ghtl(zdkz/ncz dct vfnthbfks>
xnj,s dct frns> ljrevtyns ljrfpfntkmcnd ,skb ,s bv bpdtcnys. Tckb ;t jyj yt
dsgjkyztncz> pfobnybr j,zpfy gjnht,jdfnm jn ghjrehjhf dsgjkytybz cn. 203
EGR Kfndbb> nfr rfr ghjrehjh pltcm yfheiftn yt njkmrj ghfdj pfobnybrf> yj b
ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne.
2. Tckb j,dbyztvsq yt dkflttn zpsrjv> yf rjnjhjv dtkjcm ghjbpdjlcndj gj
ltke> j,tcgtxbnm exfcnbt gthtdjlxbrf ghb jpyfrjvktybb.
3. Ghtljcnfdbnm j,dbyztvjve b  tuj  pfobnybre  ytjuhfybxtyyjt  dhtvz>
ytj,[jlbvjt lkz jpyfrjvktybz cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf. Jlyfrj> d ckexft
evsiktyyjuj pfnzubdfybz j,dbyztvsv b tuj pfobnybrjv ghjwtccf jpyfrjvktybz>
ghjrehjh dghfdt cdjbv vjnbdbhjdfyysv gjcnfyjdktybtv ecnfyjdbnm jghtltk=yysq
chjr> dgjkyt ljcnfnjxysq lkz jpyfrjvktybz.
4. Tckb gj ltke ghbdktxtyj ytcrjkmrj j,dbyztvs[> rf;ljve bp yb[ ghtlcnfdbnm
dc= ghjbpdjlcndj gj ltke. Pltcm ghjrehjh ljk;ty dtcnb uhfabr jpyfrjvktybz.
5. Ghtlcnfdbnm j,dbyztvjve b tuj pfobnybre djpvj;yjcnm dsgbcsdfnm  b
rjgbhjdfnm vfnthbfks eujkjdyjuj ltkf.
6. Gj jpyfrjvktybb c vfnthbfkfvb ltkf cghjcbnm j,dbyztvjuj b tuj pfobnybrf>
[jlfnfqcnde/n kb jyb j ljgjkytybb hfccktljdfybz b xtv bvtyyj.
7. Cjcnfdbnm ghjnjrjk j,(zdktybz j,dbyztvjve j, jrjyxfybb ljcelt,yjuj
hfccktljdfybz b j ghtl(zdktybb j,dbyztvjve dct[  vfnthbfkjd  ltkf  c
cj,k/ltybtv ghfdbk cnfntq 85 b 86 EGR Kfndbb. Pltcm ghjrehjh jnvtxftn>
xnj c cj,k/ltybtv nht,jdfybq cn.cn. 203-205 EGR Kfndbb j,(zdbk j,dbyztvjve
j, jrjyxfybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b hfp(zcybk> xnj jy bvttn ghfdj yf
jpyfrjvktybt cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf rfr kbxyj> nfr b c  gjvjom/
pfobnybrf> f hfdyj yf pfzdktybt [jlfnfqcnd j ljgjkytybb  ljcelt,yjuj
hfccktljdfybz& rfrbt bvtyyj vfnthbfks !rjkbxtcndj njvjd b kbcnjd ltkf@ ,skb
ghtl(zdktys lkz jpyfrjvktybz j,dbyztvjve b tuj pfobnybre b pyfrjvbkbcm kb
jyb c ltkjv& exfcndjdfk kb pfobnybr !afvbkbz pfobnybrf> yfbvtyjdfybt
ljrevtynf> eljcnjdthz/otuj gjkyjvjxbz@> ult b d ntxtybt rfrjuj dhtvtyb
ghjbc[jlbkj jpyfrjvktybt& exfcndjdfk kb gthtdjlxbr& rfrbt [jlfnfqcndf ,skb
pfzdktys j,dbyztvsv b tuj pfobnybrjv.  Pfntv  ghjnjrjk  ghjxbnsdftncz
j,dbyztvsv b tuj pfobnybrjv b gjlgbcsdf/ncz bvb> ghjrehjhjv b gthtdjlxbrjv
!tckb jy exfcndjdfk@.
8. Hfccvjnhtnm pfzdktyyst [jlfnfqcndf b d ckexft gjkyjuj bkb xfcnbxyjuj
jnrfpf d b[ eljdktndjhtybb dsytcnb vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt.
   Yf ghfrnbrt pfobnybrb xfot dctuj pfzdkz/n [jlfnfqcndf j ghbj,otybb r
ltke ljgjkybntkmys[ ljrfpfntkmcnd& j ghjbpdjlcndt cktlcndtyys[ ltqcndbq>
yfghfdktyys[ yf j,yfhe;tybt b prhtgktybt ljrfpfntkmcnd>  jghjdthuf/ob[
j,dbytybt> cvzuxf/ob[ bkb jcdj,j;lf/ob[ j,dbyztvjuj jn jndtncndtyyjcnb> yf
gjkextybt lfyys[> [fhfrnthbpe/ob[ kbxyjcnm j,dbyztvjuj> j, ecnfyjdktybb bkb
ghjdthrt afrnf> rjnjhsq yt ,sk bccktljdfy bkb bccktljdfy ytgjkyj& j
ghtrhfotybb ltkf> j, bpvtytybb /hblbxtcrjq rdfkbabrfwbb& j, bpvtytybb bkb
jnvtyt vths ghtctxtybz.
    Cgjhysv jrfpfkcz djghjc> ljk;ty kb  pfobnybr  dctulf  pfzdkznm
[jlfnfqcndj j djcgjkytybb ghj,tkjd ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Yfghbvth>
B.L.Gthkjd cxbnfk> xnj htitybt 'njuj djghjcf jghtltkztncz jlyjcnjhjyybv
[fhfrnthjv ltzntkmyjcnb pfobnybrf. Tckb djcgjkytybt ghj,tkjd hfccktljdfybz
,eltn yf gjkmpe j,dbyztvjve> pfobnybr j,zpfy pfzdbnm  [jlfnfqcndj  j
djcgjkytybb nfrb[ ghj,tkjd. B yfj,jhjn> pfobnybr yt dghfdt ghbdktrfnm
dybvfybt ghjrehjhf !celf@ r nfrbv ghj,tkfv> djcgjkytybt rjnjhs[ vj;tn
ghbxbybnm eoth,  vynthtcfv  pfobns.  Nfrfz  $j,(trnbdyjcnm$  pfobnybrf
ghjnbdjhtxbkf ,s tuj pflfxfv.$[61]
9. Gjckt ghjbpdjlcndf ljgjkybntkmys[ cktlcndtyys[ ltqcndbq ghjrehjh j,zpfy
dyjdm ghtl(zdbnm lkz jpyfrjvktybz dct vfnthbfks ljcelt,yjuj hfccktljdfybz
j,dbyztvjve b tuj pfobnybre c cj,k/ltybtv ghfdbk cnfntq 202-205 EGR Kfndbb.
    Nfrbt ;t nht,jdfybz eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy ghtl(zdkztn r
ghjrehjhe d ckexfz[> rjulf j,dbyztvsq> yt  pfzdbdibq  ;tkfybt  bvtnm
pfobnybrf> kbxyj pyfrjvbncz cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf> xnj cke;bn ufhfynbtq
tuj ghfdf yf pfobne.                U K F D F 3
             jcj  xnj  eujkjdyjq
jndtncndtyyjcnb gjlkt;fn  kbwf>  rjnjhsv  lj  cjdthitybz  ghtcnegktybz
bcgjkybkjcm 16 ktn. Kbwf> cjdthibdibt ghtcnegktybz d djphfcnt jn 14 lj 16
ktn gjlkt;fn eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb kbim pf ghtcnegktybz> gthtxbcktyyst
d x. 2 cn. 10 ER Kfndbb. "njn gthtxtym zdkztncz gjkysv b bcxthgsdf/obv. D
jnyjitybb kbw> cjdthibdib[ j,otcndtyyj-jgfcyjt ltzybt d djphfcnt lj 14 ktn
b kbw jn 14 lj 16 ktn> cjdthibdib[ j,otcndtyyj-jgfcyjt ltzybt>  yt
gthtxbcktyyst d cn. 10 ER Kfndbb> eujkjdyjt ltkj yt vj;tn ,snm djp,e;ltyj>
f djp,e;ltyyjt ltkj gjlkt;bn ghtrhfotyb/ yf jcyjdfybb g. 5 cn. 5 EGR
Kfndbb. Gj'njve df;yjt vtcnj d gjlujnjdrt r  ghtl(zdktyb/  j,dbytybz
ytcjdthityyjktnytve b tuj ljghjce ljk;yj pfybvfnm dszcytybt tuj djphfcnf -
xbckf> vtczwf b ujlf hj;ltybz> gjcrjkmre c eujkjdyj-ghjwtccefkmyjq njxrb
phtybz ytljcnfnjxyj kbim rjycnfnfwbb afrnf ljcnb;tygbz bkb ytljcnb;tybz
dbyjdysv 18 ktn.
   Cktletn jnvtnbnm> xnj df;ytqibt yjhvs> htukfvtynbhe/obt ghjbpdjlcndj
gjl ltkfv ytcjdthityyjktnyb[> cjlth;fncz d hfpkbxys[ hfpltkf[ eujkjdyj-
ghjwtccefkmyjuj Rjltrcf Kfndbb>  ghbvtybntkmyj  r  cnflbzv  eujkjdyjuj
ghjwtccf. Tcntcndyyj> ghbvtytybt 'nb[ jcj,s[ yjhv j,zpfntkmyj nfr ;t> rfr b
j,ob[ yjhv eujkjdyjuj ghjwtccf> ,jktt njuj> jcj,st yjhvs ljgjkyz/n j,obt.
Ghtlcnfdkztncz> xnj d EGR Kfndbb cktljdfkj ,s ddtcnb
jnltkmye/ ukfde j ghjbpdjlcndt gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[.
    $Ltkf  j  ghtcnegktybz[  ytcjdthityyjktnyb[  bvt/n  ceotcndtyye/
cgtwbabre. Jyf ghjzdkztncz rfr d j,cnjzntkmcndf[ cfvjuj ltzybz !vjnbd>
cgjcj, cjdthitybz b cjrhsnbz> gjcktle/obt ltqcndbz@> nfr b d gjdtltybb
ytcjdthityyjktnytuj d ghjwtcct cktlcndbz$[62].
    Cgtwbabrf ltk j  ghtcnegktybz[  ytcjdthityyjktnyb[  jghtltkztncz
jcj,tyyjcnzvb djphfcnyjuj hfpdbnbz j,dbyztvs[% abpbxtcrbv> evcndtyysv b
gcb[bxtcrbv hfpdbnbtv.
   Lkz ytcjdthityyjktnyb[ ghbceob> d xfcnyjcnb% ytljcnfnjr ;bpytyyjuj
jgsnf> crkjyyjcnm  r  gjlhf;fyb/>  cnhtvktybt  endthlbnm  b  gjrfpfnm
cfvjcnjzntkmyjcnm> dphjckjcm> cnhtvktybt endthlbnm edf;tybt r ct,t d chtlt>
d rjnjhjq gjlhjcnjr dhfoftncz> ytpfdthityyjcnm hfpdbnbz> cbcntvs yfdsrjd>
cjwbfkmyjuj gjdtltybz b d 'njq cdzpb cbnefnbdyjcnm vyjub[  gjcnegrjd
!gjlxbytybt crkflsdf/otqcz j,cnfyjdrt@> crkjyyjcnm r afynfpbhjdfyb/.[63]
    Erfpfyyst jcj,tyyjcnb d abpbxtcrjv> yhfdcndtyyjv b  gcb[bxtcrjv
hfpdbnbb ytcjdthityyjktnyb[ j,eckjdkbdf/n byjulf ytevtybt ghfdbkmyj jwtybnm
ytrjnjhst zdktybz> ytljcnfnjxyjt  hfpdbnbt  cfvjrhbnbxyjcnb>  rjkt,fybt
yfcnhjtybz b htfrwbb yf nt bkb byst zdktybz. Gjlhjcnrjdjve djphfcne
cdjqcndtyys  b  ytrjnjhst  jcj,tyyjcnb  djcghbznbz>   pfgjvbyfybz>
djcghjbpdtltybt afrnbxtcrb[ lfyys[ j cj,snbb. Dj  vyjujv  cdjtj,hfpyj
jnyjitybt  gjlhjcnrf  r  ghjwtccfkmyjq  hjkb  j,dbyztvjuj>  cdbltntkz>
gjnthgtdituj. Rhjvt njuj afrnbxtcrfz lttcgjcj,yjcnm ytcjdthityyjktnytuj
j,dbyztvjuj ghb bcgjkmpjdfybb ghjwtccefkmys[ ghfd d pyfxbntkmyjq cntgtyb
juhfybxtyf. Juhfybxtybt lttcgjcj,yjcnb  ytcjdthityyjktnytuj  j,dbyztvjuj
ecnfyfdkbdftn cn. 99 EGR Kfndbb> cjukfcyj rjnjhjq jnrfp jn pfobnybrf>
pfzdktyysq ytcjdthityyjktnybv j,dbyztvsv> yt j,zpfntkty lkz celf b lkz
ghjrehjhf. "nj ghfdbkj ltqcndetn b d jnyjitybb j,dbyztvjuj> rjnjhsq d cbke
cdjb[ abpbxtcr[ bkb gcb[bxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vj;tn cfv jceotcndkznm cdjt
ghfdj yf pfobne.
    Pfrjyjlfntkm c extnjv dctq cjdjregyjcnb djphfcnys[ jcj,tyyjcntq
gjlhjcnrjd b pflfx ghfdjcelbz ecnfyjdbk cgtwbfkmyst ghjwtccekmyst yjhvs>
ghbpdfyyst j,tcgtxbnm pfobne ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd ytcjdthityyjktnyb[
j,dbyztvs[> f nfr;t djcgbnfntkmyjt b ghtleghtlbntkmyjt djpltqcndbt yf yb[.
D cdzpb c 'nbv ghtl(zdkztncz hzl ljgjkybntkmys[ nht,jdfybq r ltzntkmyjcnb
ghjrehfnehs.
   $J[hfyf ghfd ytcjdthityyjktnyb[ d eujkjdyjv ghjwtcct cnfdbn ytrjnjhst
j,obt ghj,ktvs b lkz lheub[ jnhfcktq  ghfdf.  Gj'njve  d  eujkjdyj-
ghjwtccefkmyjv ghfdt ghbvtyz/ncz> hfpevttncz> jxtym cdjtj,hfpyj> nfrbt
bpdtcnyst uhf;lfycrjve ghfde bycnbnens pfobns kbxyjcnb ytlttcgjcj,yjuj> rfr
jgtrf> gjgtxbntkmcndj. Pltcm ;t yf[jlzn cdjt jcyjdfybt vyjubt  ghfdf
hjlbntktq b ecsyjdbntktq gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[ b byst jcj,st
ghfdbkf celjghjbpdjlcndf$.[64]
   Cjlth;fybt gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb ytcjdthityyjktnytuj d rfxtcndt
j,dbyztvjuj> gjhzljr j,(zdktybz  tuj  ytcjdthityyjktnytve  bvt/n  cdjb
jcj,tyyjcnb>  rjnjhst  cke;fn  ljgjkybntkmysvb  ufhfynbzvb   ghfdf
ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj pyfnm> d xtv jy j,dbyztncz.
   Xfcnj ytcjdthityyjktnybq yt evttn hfcgjpyfnm /hblbxtcrbt $njyrjcnb$>
rjnjhst ceotcndtyyj vtyz/n  [fhfrnth  j,dbytybz>  f  byjulf  jib,jxyj
bcnjkrjdsdf/n cvsck jnltkmys[ gjkj;tybq ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz. Gj'njve
jxtym df;yj> xnj,s ghjrehjh cjcnfdbk gjcnfyjdktybt jcj,j lj[jlxbdj c extnjv
njuj> xnj 'nj gjcnfyjdktybt ,eltn xbnfnm ytcjdthityyjktnybq.
   Cgtwbabre bvttn cjcnfdktybt gjcnfyjdktybq gj uheggjdsv ltkfv. Nfr>
ytrjnjhst uheggjdst ghtcnegktybz ytcjdthityyjktnyb[ byjulf gththfcnf/n bp
buh> ghjrehjh ljk;ty jcj,j jcnjhj;yj gjl[jlbnm r rjycnfnfwbb afrnf j
yfkbxbb jhufybpjdfyyjq uheggs  b  ghtldfhbntkmyuj  cujdjhf.  Ytrjnjhst
gjlhjcnrb> d[jlzobt d nfrbt uheggs> cjdthif/n ghtcnegktybz> lheubt ;t kbim
ghbcencnde/n> gj'njve ghjrehjhe yflj exbnsdfnm b 'nj  j,cnjzntkmcndj.
Cntgtym b ajhvf exfcnbz  rf;ljuj  ytcjdthityyjktnytuj  j,dbyztvjuj  d
cjdthityyjv uheggjdjv ghtcnegktybb  ljk;ys  ,snm  hfpuhfybxtys.  Pltcm
ytj,[jlbvj erfpfnm b yfkbxbt gjlcnhtrfntkmcndf cj cnjhjys dphjcks[ !tckb
jyj bvttn vtcnj@.
   Jcj,tyyjcnm j,tcgtxtybz ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve tuj
ghfdf pyfnm> d xtv jy j,dbyztncz pfrk/xftncz yt njkmrj d jukfitybb tve
gjcnfyjdktybz> ltnfkmyjv hfp(zcytybb cvsckf  j,dbytybz>  j,cnjzntkmcnd>
j,eckjdbdib[ rdfkbabrfwb/ ghtcnegktybz> yj b bvtnm pfobnybrf d j,zpfntkmyjv
gjhzlrt.
   Jlyjq bp vth> j,tcgtxbdf/ob[ pfrjyyst bynthtcs ytcjdthityyjktn-ytuj>
rjnjhjve ghtl(zdktyj j,dbytybt> zdkztncz ccjj,otybt ceoyjcnb j,dbytybz
hjlbntkzv ytcjdthityyjktnytuj bkb  b[  pfvtyz/obv  b[  kbwfv.  Vjvtyn
jpyfrjvktybz hjlbntktq c ceoyjcnm/  j,dbytybz  vj;tn  ,snm  jghtltkty
ghjrehjhjv> bc[jlz bp bynthtcjd hfccktljdfybz.
   Ght;lt xtv ghbcnegbnm r ljghjce ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj>
ghjrehjh ljk;ty ghtldfhbntkmyj htibnm rnj ljk;ty exfcndjdfnm d tuj ljghjct.
Nfr rfr eujkjdyj-ghjwtccekmysq pfrjy ghtlecvfnhbdftn j,zpfntkmyjcnm exfcnbz
pfobnybrf d ltkt j ghtcnegktybb ytcjdthityyjktn-ytuj> gj'njve tuj exfcnbt d
ljghjct ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj j,zpfntkmyj gj j,otve ghfdbke. Tckb
ytcjdthityyjktnybq yt ljcnbu 16-ktnytuj djphfcnf> d tuj ljghjct j,zpfntkmyj
nfr;t exfcnbt gtlfujuf> gcb[jkjuf bkb pfrjyyjuj ghtlcnfdbntkz !cn. 152 EGR
Kfndbb@. Exfcnbt gtlfujuf> gcb[jkjuf bkb pfrjyyjuj ghtlcnfdbntkz  ghb
ljghjct ytcjdthityyj-ktnytuj j,dbyztvjuj jrfpsdftn ghjrehjhe gjvjom  d
dtltybb ljghjcf> gjdsiftn tuj htpekmnfnbdyjcnm. Ghbukfifz gtlfujuf lkz
exfcnbz d ljghjct> ghjrehjh ljk;ty exbnsdfnm> xnj,s cjjndtncnde/ott kbwj yt
njkmrj bvtkj gtlfujubxtcrjt j,hfpjdfybt> yj b hf,jnfkj ,s d rfxtcndt
gtlfujuf. U.V.Vbymrjdcrbq cxbnftn> xnj $wtktcjj,hfpyj dspdfnm lkz exfcnbz d
ljghjct
njuj gtlfujuf> rjnjhjuj j,dbyztvsq pyftn b rjnjhjve ljdthztn$.[65]
    Yf yfi  dpukzl>  ghtlkj;tybt  U.V.Vbymrjdcrjuj  pdexbn  ckbirjv
rfntujhbxyj. Htitybt ghjrehjhf dj dspjdt gtlfujuf> f d ytj,[jlbvs[ ckexfz[>
hjlbntktq  bkb  pfrjyys[  ghtlcnfdbntktq  lkz  exfcnbz  d  ljghjct
ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj pfdbcbn jn hfpys[ j,cnjzntkmcnd.  rjulf dspjd pyfrjvjuj gtlfujuf yt njkmrj yt cjltqcndetn ecgtiyjcnb
ljghjcf> yj b jrfpsdftncz dhtlysv> nfr  rfr  jy  !ytcjdthityyjktnybq
j,dbyztvsq@ cntcyztncz hfccrfpsdfnm ghb ,kbprb[ b [jhjij pyfrjvs[ tve k/lz[
j, bpdtcnys[ tve afrnf[.
   Gj'njve vs cjukfcys c vytybtv F.Y.Dfcbkmtdf j njv> xnj $j,otuj
ghfdbkf d lfyyjv djghjct ytn b ,snm yt vj;tn. Htifnm 'njn djghjc ye;yj
ceue,j bylbdblefkmyj. Jlyb[ cveoftn ghbcencndbt pyfrjvs[ gtlfujujd> lheubt>
yfghjnbd> kturj dcnegf/n d rjynfrn c ybv. Nj ;t cktletn crfpfnm j
hjlcndtyybrf[.$[66]
   Dspjd hjlbntktq lkz exfcnbz d ljghjct ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[
ghjbpdjlbncz cjukfcyj pfrjye njkmrj d ytj,[jlbvs[ ckexfz[ !x. 1 cn. 152 EGR
Kfndbb@. Dj-gthds[> ythtlrj djpybrftn ghzvfz ytj,[jlbvjcnm d ljghjct b[
cfvb[ d rfxtcndt cdbltntkq gj ntv j,cnjzntkmcndfv> yf rjnjhst ccskftncz
j,dbyztvsq. Dj-dnjhs[> yt tlbybxys ckexfb> rjulf hjlbntkb gkj[j dkbz/n yf
ytcjdthityyjktn-yb[>  eujdfhbdfz  b[  yt  ghbpyfdfnmcz  d  cjdthityyjv
ghtcnegktybb. Yfghbvth> gj eujkjdyjve ltke ( 04709696 d rfxtcndt j,dbyztvs[
,skb ghbdktxtys ytcjdthityyjktnybt Tdutybq C-c b Cthutq R-y. Ghb ljghjct
Cthutz R-yf d rfxtcndt gjljphtdftvjuj exfcndjdfk gtlfuju. Lfktt> ghb
ghtl(zdktybb j,dbytybz b tuj ljghjct exfcndjdfkf vfnm C.R-yf> rjnjhfz ,skf
ghbpyfyf tuj pfrjyysv ghtlcnfdbntktv b rjnjhfz dj dhtvz ljghjcjd gjcnjzyyj
djpveofkfcm afrnjv ghbdktxtybz t= csyf d rfxtcndt j,dbyztvjuj b gjl t=
djpltqcndbtv C.R-y bpvtybk hfytt lfyyst gjrfpfybz b pfzdbk> xnj yt cjdthifk
byrhbvbybhetvjuj tve ghtcnegktybz. Rhjvt njuj> ghb ghjdtltybb jxys[ cnfdjr
c cjj,dbyztvsv T.C-c jyf jrfpsdfkf lfdktybt b yf ytuj c ntv> xnj,s jy yt
lfdfk gjrfpfybq ghjnbd t= csyf. Gjdtltybt vfnthb C.R-yf  ceotcndtyyj
pfnhelyzkj hf,jne ghjrehjhf.[67]
   D wtkz[ j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd ytcjdthityyjktnytuj
j,dbyztvjuj  pfrjyjlfntkm  yfltkbk  ghbcencnde/ob[   ghb   ljghjct
ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj cgtwbfkmysvb ghfdfvb> rjnjhst  ghjrehjh
j,zpfy hfp(zcybnm b j,tcgtxbnm d cbke nht,jdfybz pfrjyf. D cjjndtncndbb c
x. 3 cn. 152 EGR Kfndbb jyb dghfdt c hfphtitybz ghjrehjhf pflfdfnm
ljghfibdftvjve djghjcs> gj jrjyxfybb ljghjcf jpyfrjvbnmcz c ghjnjrjkjv
ljghjcf b cltkfnm gbcmvtyyst pfvtxfybz j ghfdbkmyjcnb b gjkyjnt bvt/ob[cz d
ytv pfgbctq> yfghbvth% $Gj ceotcnde dtltybz ljghjcf pfvtxfybq yt bvt/.
Ghjnjrjk ghjxbnfk kbxyj. Cjlth;fybt cjjndtncndetn  gjrfpfybzv.$  Pfntv
ghbcencnde/obt kbwf gjlgbcsdf/n ghjnjrjk ljghjcf.
   Gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz b ljghjcf ghjrehjh ghbvtyztn d jnyjitybb
ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj vthe ghtxtxtybz. Xfot dctuj
r ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve ghbvtyz/ncz gjlgbcrf j  ytdstplt  b
gthtlfxf gjl yflpjh gjkbwbb> pfrk/xtybt gjl cnhf;e ghbvtyztncz ht;t. Bp
cktlcndtyyjq ghfrnbrb dblyj> xnj lheubt vths> rfr ghfdbkj> yt ghbvtyz/ncz.
"nj j,(zcyztncz ntv> xnj ghb bp,hfybb kbxyjuj gjhexbntkmcndf bkb gthtlfxb
gjl yflpjh hjlbntktq 'nb vths ghtctxtybz yt jrfpsf/n ljk;yjuj djpltqcndbz
yf ytcjdthityyjktnytuj> f nfr;t ckj;yjcnm/ bp,hfybz pfrk/xtybz gjl cnhf;e r
ytcjdthityyjktnytve.
   Ghjrehjh ljk;ty gjvybnm> xnj jlbyfrjdj jgfcyj rfr if,kjyyjt bp,hfybt
d jnyjitybb ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj njq ;t vths> rjnjhfz ,skf ,s d
fyfkjubxyjv ckexft bp,hfyf d jnyjitybb dphjckjuj> nfr b jnrfp jn bp,hfybz
ltqcndbntkmyj ytj,[jlbvjq vths ghtctxtybz  gj  jlyjve  njkmrj  vjnbde
ytcjdthityyjktnbz  j,dbyztvjuj.  D  gthdjv  ckexft  ytcjdthityyjktnytve
j,dbyztvjve b tuj hjlysv vj;tn ,snm ytj,jcyjdfyyj ghbxbytyf cthmtpyfz
vjhfkmyfz nhfdvf. Dj dnjhjv ckexft cj[hfyz/ncz eckjdbz lkz cjdthitybz
ytcjdthityyjktnybv gjdnjhyjuj ghtcnegktybz.
   Pfrk/xtybt gjl cnhf;e ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[ d rfxtcndt vths
ghtctxtybz vj;tn ghbvtyznmcz njkmrj d bcrk/xbntkmys[ ckexfz[. Ghbxtv pfrjy
nht,etn jcj,j jcnjhj;yjuj gjl[jlf r ghbyznb/ nfrjuj htitybz. "nj nht,jdfybt
ghjlbrnjdfyj pf,jnjq  j,  bynthtcf[  ytcjdthityyj-ktnyb[.  $Htitybt  j
pfrk/xtybb gjl cnhf;e ytcjdthityyjktnytuj ljk;yj ghbybvfnmcz kbim ghb
yfkbxbb j,(trnbdys[ lfyys[> cdbltntkmcnde/ob[ j
njv> xnj 'nf vthf zdkztncz tlbycndtyyj djpvj;yjq b 'aatrnbdyjq$[68].
   Pfobnf gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[ bvttn cdj/ cgtwbabre> rjnjhfz
jghtltkztncz gcb[jabpbxtcrbvb jcj,tyyjcnzvb ytcjdthityyjktnytuj. D jnkbxbt
jn pfobnybrjd dphjcks[ j,dbyztvs[> pfobnybr ytcjdthityyjktnyb[  ljk;ty
j,kflfn gjvbvj jnkbxyjuj pfyfybz ghfdf> ytj,[jlbvsv vbybvevjv  pyfybq
gtlfujubrb b gcb[jkjubb.
   Cjukfcyj cn. 98 EGR Kfndbb exfcnbt pfobnybrf j,zpfntkmyj gj ltkfv j
ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[. Xnj,s  j,tcgtxbnm 'nj> ytj,[jlbvj lj
ghtl(zdktybz j,dbytybz hfp(zcybnm  j,dbyztvjve  tuj  ghfdj  ghbukfcbnm
pfobnybrf b cjplfnm htfkmyst djpvj;yjcnb djcgjkmpjdfnmcz 'nbv ghfdjv.
Dvtcnt c 'nbv cjukfcyj cn. 150 EGR Kfndbb hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj
ghjwtccefjkmnys[ ghfd> d njv xbckt ghfdf bvtnm pfobnybrf> ghjbc[jlbn ghb
ghtl(zdktybb j,dbytybz> nj tcnm njulf> rjulf pfonybr e;t ljk;ty ghbyznm
exfcnbt d ghjwtcct. Nfrbv j,hfpjv> tckb cktljdfnm nht,jdfybzv cn. 150 EGR
Kfndbb> j,dbyztvsq afrnbxtcrb yt bvttn dhtvtyb lkz ghbukfitybz pfobnybrf> f
tckb nfrjt dhtvz tve ghtljcnfdbnm> nj ghtl(zdktybt j,dbytybz ljk;yj ,snm
jnkj;tyj. Djpybrftn djgjc> rfr j,tcgtxbnm ghfdj ytcjdthityyjktnytuj yf
pfobne* Yf ghrnbrt ghjrehjh cfv pfhfytt ghbukfiftn ghbcz;yjuj fldjrfnf lkz
exfcnbz d ltkt> cnfdz d bpdtcnyjcnm j,dbyztvjuj> kb,j cjukfitybt  c
fldjrfnjv pfrk/xf/n hjlbntkb bkb ,kbprbt hjlcndtybrb ytcjdthityyjktnytuj.
Gjcktlybt [jhjij pyf/n eckjdbz djcgb-
nfybz ht,=yrf> chtle> d rjnjhjq jy dhfofkcz. Gj'njve b[ ,tctls c pfobnybrjv
gjvjuf/n tve epyfnm kbxyjcnm j,dbyztvjuj> xnj> ytcjvytyyj> zdzktncz jlybv
bp eckjdbq ecgtiyjq pfobns.
   Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj ghtlecvfnhbdftn cgtwb-fkmyst
ghfdbkf ghjbpdjlcndf gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[> rjnjhst
cjplf/n ljgjkybntkmyst ufhfynbq ecnfyjdktybz bcnbys gj ltke> ghfdbkmyjuj
htitybz djghjcf j, jndtncndtyyjcnb ytcjdthityyjktnytuj. Jceotcndkzz pfobne
yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb> pfobnybr ljk;ty j,hfofnm dybvfybt> cj,k/lfkbcm
kb ghjrehjhjv 'nb ghfdbkf.
    Pfobnybr> exfcnde/obq yf  ljcelt,yjv  hfccktljdfybb  c  vjvtynf
ghtl(zdktybz j,dbytybz> rhjvt gthtxbcktyys[ d cn. 97 EGR Kfndbb> bvttn to=
cktle/obt ghfdf%
   1. Ghbcencndjdfnm ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz b c hfphtitybz ghjrehjhf
pflfdfnm djghjcs j,dbyztvjve.  exfcnbt pfobnybrf d vjvtyn
ghtl(zdktybz j,dbytybz yt njkmrj tuj ghfdj> yj b j,zpfyyjcnm. Ytrjnjhst
ghjwtccefkbcns> d xfcnyjcnb V. F.Dbiytdcrbq> cxbnf/n> xnj $ght;lt
xtv ytcjdthityyjktnytve ,eltn j,(zdktyj gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb tuj d
rfxtcndt j,dbyztvjuj> pfobnybr ljk;ty jpyfrjvbnmcz cj dctvb bvt/obvbcz
vfnthbfkfvb eujkjdyjuj ltkf b bvtnm cdblfybt  cj  cdjbv  gjlpfobnysv
yftlbyt$[69]. R crfpfyyjve cktletn lj,fdbnm> xnj yf jpyfrjvktybt cj dctvb
vfnthbfkfvb ltkf pfobnybr bvttn ghfdj c vjvtynf ghtl(zdktybz j,dbytybz !cn.
97 EGR Kfnbbb@. Nfrjt htitybt frnbdbpbhetn hf,jne pfobnybrf b gjdsiftn
'aatrnbdyjcnm pfobns.
   2. Ghbcencndjdfnm ghb ghjbpdjlcndt lheub[ cktlcndtys[ ltqcndbq b
pflfdfnm c hfphtitybz ghjrehjhf  djghjcs  cdbltntkzv>  gjnthgtdibv  b
'rcgthnfv.
   3. Pfobnybr dghfdt ltkfnm gbcmvtyyst pfvtxfybz gj gjdjle ghfdbkmyjcnb
b gjkyjns pfgbctq d ghjnjrjkf[ cktlcndtyys[ ltqcndbq> d rjnjhs[ jy ghbybvfk
exfcnbt.
   Gjcrjkmre  exfcnbt  pfobnybrf  gj  ltkfv  j  ghtcnegktybz[
ytcjdthityyjktnyb[ j,zpfntkmyj>  djpybrftn  djghjc>  yf  rfrjq  vjvtyn
ytj,[jlbvj jghtltkznm djphfcn  j,dbyztvjuj  -  yf  vjvtyn  cjdthitybz
ghtcnegktybz bkb yf vjvtyn ghtl(zdktybz j,dbytybz. Jlyb ghjwtccefkbcns
gjkfuf/n> xnj gjcrjkmre d lfyyjv ckexft htiftncz djghjc j cgjcj,yjcnb kbwf
cfvjcnjzntkmyj pfobofnmcz jn ghtl(zdktyyjuj tve j,dbytbz> djphfcnm ljk;ty
jghtltkznmcz yf vjvtyn ghtl(zdktybz j,dbytbz> lheubt - yf vjvtyn cjdthitybz
ghtcnegktybz. Ghtlcnfdkztncz> xnj ,jktt ghfdbkmyf dnjhfz njxrf phtybz> b,j
cn. 98 EGR Kfndbb ghtlecvfnhbdftn j,zpfntkmyjt exfcnbt pfobnybrf gj ltkfv j
ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[. Tckb kbwj> cjdthgibd ghtcnegktybt  d
djphfcnt lj  18  ktn>  r  vjvtyne  ghtl(zdktybz  j,dbytybz  ljcnbukj
cjdthityyjktnbz> d njkrjdfyb cn. 98 EGR Kfndbb jyj ghjljk;ftn jcnfdfnmcz
ytcjdthityyjktnybv.
   Yflpjh  ghjrehjhf  pf  ljpyfybtv  gj  ltkfv  j  ghtcnegktybz[
ytcjdthityyjktnyb[ zdkztncz df;yjq ufhfynbtq jn ytj,jcyjdfyyjuj ghbdktxtybz
ytcjdthityyjktnytuj r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb d lfkmytqitv. D ckexfz[
eotvktybz ljpyfdfntktv pfrjyys[ ghfd ytcjdthityyjktnytuj yf pfobne ghjrehjh
j,zpfy htibnm djghjc j, jndtncndtyyjcnb ljpyfdfntkz pf ljgeotyyst yfheitybz
pfrjyf b gjnht,jdfnm ghjdtltybz cktlcndtyys[ ltqcndbq> yfghfdktyys[ yf
ljcnb;tybt bcnbys b ecnhfytybt yfheityys[ ghfd ytcjdthityyjktnytuj.
   Ythtlrb ckexfb> rjulf hf,jnybrb ljpyfybz cjpyfntkmyj bkb ytcjpyfntkmyj
ljgecrf/n yfheitybz nht,jdfybq cnfntq 123 b 152 EGR Kfndbb> yt ghbukfifz
lkz exfcnbz d ljghjcf[ ytcjdthityyjktnyb[ gjljphtdftvs[ b[ hjlbntktq b
!bkb@ pfrjyys[ ghtlcnfdbntktq. Byst ljpyfdfntkb> yt ;tkfz exfcnbz pfobnybrf
ghb ljghjct ytcjdthityyjktnytuj> ljghfibdf/n tuj d rfxtcndt cdbltntkz. Ghb
'njv rhjvt  yfheitybz  dsiterfpfyys[  cnfntq  EGR>  yfheiftncz  ghfdj
ytcjdthityyjktnytuj yt lfdfnm gjrfpfybq ghjnbd ct,z. Ytcjdthityyjktnybq
cnfhit 16 ktn nfr;t ghtleght;lftncz j, eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb gj cnfnmzv
176 b 174 ER Kfndbb pf jnrfp jn lfxb gjrfpfybq bkb pf lfxe pfdtljvj kj;ys[
gjrfpfybq. Fyfkjubxyfz cbnefwbz djpybrftn> rjulf pfobnybr jnrfpsdftncz jn
exfcnbz d ljghjct ytcjdthityyjktnytuj gjljphtdftvjuj. D cjjndtncndbb cj
cnfnmtq 19 EGR Kfndbb> gjrfpfybz> gjkextyyst jn ytcjdthityyjktnyb[ nfrbv
j,hfpjv> yt vjuen cke;bnm ljrfpfntkmcndfvb gj ltke. Crfpfyyjt dsit d hfdyjq
cntgtyb jnyjcbncz b r cjdthityyjktnybv. D [jlt ljpyfybz gj eujkjdyjve  ltke
( 35674895 d rfxtcndt cdbltntktq ,skb ljghjitys ytcjdthityyjktnybt Dbrnjhbz
C-df> Dfkthbq N-c> Rhbcnbyf R-df b Ufkbyf G-yf. Dgjcktlcndbb eujkjdyjt ltkj
,skj gthtlfyj d ghjrehfnehe lkz ghtl(zdktybz bv j,dbytybz. D cdzpb c
ljgeotyysvb yfheitybzvb cn. 123 b 152 EGR Kfndbb ghjrehjh  yfghfdbk
ghtlcnfdktybt d jnltk gjkbwbb Cfekrhfcns j  lbcwbgkbyfhyjv  yfrfpfybb
hf,jnybrf ljpyfybz.[70]
   Df;yjq ufhfynbtq gjkyjns b j,(trnbdyjcnb  hfcktljdfybz  zdkztncz
jpyfrjvktybt j,dbyztvjuj c vfnthbfkfvb ltkf. Ghb if,kjyyjv dsgjkytybb
nht,jdfybq  cn.  203  EGR  Kfndbb>  ghtl(zdktybt  vfnthbfkjd  ltkf
ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve vj;tn ,snm cdtltyj d gecne/ ajhvfkmyjcnm.
Ytcjdthityyjktnybq j,sxyj yt gjybvftn> lkz xtuj 'nj tve ye;yj. D cbke cdjtq
ytphtkjcnb jy yt dctulf vj;tn hfp,bhfnmcz d bvt/ob[cz d  tuj  ltkt
ljrfpfntkmcndf[ b dsltkbnm ceotcndtyyjt d yb[> pfzdbnm [jlfnfqcndj j
ljgjkytybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz lf;t njulf> rjulf d  'njv  tcnm
ytj,[jlbvjcnm.  Jcj,tyyjcnm  j,tcgtxtybz  ghfdf  ytcjdthityyjktnytuj
j,dbyztvjuj pyfrjvbnmcz c vfnthbfkfvb ltkf> pfrk/xftncz d j,zpfntkmyjv
exfcnbb pfobnybrf> gtlfujuf !tckb ytcjdthityyjktnybq yt ljcnbu 16-ktnytuj
djphfcnf@> hjlbntktq b !bkb@ pfrjyys[ ghtlcnfdbntktq> tckb jyb ghbpyfys
uhf;lfycrbvb jndtnxbrfvb gj ltke. Cktletn jnvtnbnm> xnj ghjwtccefkmyjt
gjkj;tybt b pflfxb gtlfujuf> hjlbntktq  bkb  pfrjyys[  ghtlcnfdbntktq
ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj dj vyjujv c[jlys c ghjwtccekmysv gjkj;tybtv
b pflfxfvb kbw> ghbcencnde/ob[ ghb ljghjct ytcjdthityyjktn-ytuj. Ghjrehjh
gthtl ghtl(zdktybtv vfnthbfkjd eujkjdyjuj ltkf ljk;ty lj[jlxbdj j,(zcybnm
ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve tuj ghfdf b b[ pyfxtybt lkz j[hfys tuj
pfrjyys[  bynthtcjd.  Ghjrehjh  $j,zpfy  yt  njkmrj   hfp(zcybnm
ytcjdthityyjktnytve tuj ghfdf> yj b cltkfnm dc= jn ytuj pfdbcz-
czott> xnj,s gjvjxm tve b[ htfkbpjdfnm. D xfcnyjcnb> ytj,[jlbvj dyjdm
hfp(zcybnm ytcjdthityyjktytve cenm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> j,(zcybnm !gj
[jle jpyfrjvktybz j,dbyztvjuj c ltkjv@ pyfxtybz jnltkmys[ ghjwtcce-fkmys[
ljrevtnjd> jcj,j j,hfofz dybvfybt yf ljrfpfntkmcndf> cj,hfyyst d tuj gjkmpe
b n.l.$[71]. Ytcjdthityyjktnybt j,dbyztvst d cbke cdjtq ytjgsnyjcnb ythtlrj
,tphfpkbxyj jnyjczncz r cdjbv kbxysv b bveotcndty-ysv ghfdfv> gj'njve
ghjrehjh j,zpfy ghbybvfnm yflkt;fobt vths r pfobnt b[ pfrjyys[ bynthtcjd.                 pfrk?xtybt

   Ghjwtccefkmyst ufhfynbb - 'nj ecnfyjdktyyst ghjwtccefkmysv pfrjyjv
chtlcndf> rjnjhst j,tcgtxbdf/n  ghfdbkmyjt  jceotcndktybt  gj  rf;ljve
eujkjdyjve ltke pflfx ghfdjcelbz b gj cdjbv wtkzv b ceotcnde zdkz/ncz
ltvjrhfnbxtcrbvb.
    Jcj,sq dbl ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz -  ghjwtccefkmyst
ufhfynbb ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d ghjwtcct> nj tcnm>
ecnfjdktyyst pfrjyjv chtlcndf> rjnjhsvb j[hfyz/ncz b j,tcgtxbdf/ncz ghfdf b
pfrjyyst bynthtcs kbw> exfcnde/ob[ d ghjwtcct.
    Ltqcnde/ott  eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt  pfrjyjlfntkmcndj  Kfndbb
ghtlecvfnhbdftn  cbcntve  ghjwtccefkmys[  ufhfynbq  j,tcgtxtybz  ghfd
j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.
    1. Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy ecnfyjdbk ufhfynbb  yflkt;fotuj
bcgjkytybz ljpyfdfntktv b ghjrehjhjv j,zpfyyjcntq gj j,tcgtxtyb/ ghfd b
pfrjyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj.
   2. Ghtpevgwbtq ytdbyjdyjcnb j,tcgtxbdf/ncz ghfdf kbwf> ghbdktx=yyjuj
r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> b j,(trnbdyjt hfccktljdfybt j,cnjzntkmcnd
ltkf.
   3. Ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz j,tcgtxbdftncz
cj,k/ltybtv ghjrehjhjv hzlf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq> bp rjnjhs[  jlyb
jnyjczncz rj dhtvtyb cjj,otybz j,dbyztvjve cdtltybq j ghtlvtnt j,dbytybz>
lheubt - r j,(=ve 'nb[ cdtltybq> nj tcnm htfkmyj 'nj ghfdj j,tcgtxbdftncz
ghbywbgfvb gjkyjns b bylbdblefkbpfwbb j,dbytybz> nht,jdfybtv cdjtdhtvtyyjuj
ghtl(zdktybz j,dbytybz b hfp(zcytybz j,dbyztvjve tuj ceoyjcnb d zcys[ b
gjyznys[ tve dshf;tybz[.
   4. Ghfdj j,dbyzvjuj lfdfnm gjrfpfybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/
ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/ ghjrehjhf ljghjcbnm j,dbyztvjuj> f nfr;t ntvb
nht,jdfybzvb pfrjyf> rjnjhst ghtl(zdkz/ncz r  lfyyjve  ghjwtccefkmyjve
ltqcndb/.
   5. Cbcntvf ufhfynbq j,dbyztvjuj ghb ghbvtytybb r ytve vth ghtctxtybz
j,tcgtxbdftn ghbywbg ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb.
   6. J,trnbdyjt b ,tcghbcnhfcnyjt ghjbpdjlcndj gj eujkjdyjve ltke
zdkztncz eckjdbtv jceotcndtktybz ghjwtccefkys[ ghfd j,dbyztvjuj b jlyjq bp
ufhfynbq ecnfyjdktybz bcnbys.
   7. Ghfdj j,dbyztvjuj bvtnm pfobnybrf ufhfynbhetncz ecnfyjdktyysv d
ghjwtcefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt gjhzlrjv ghbukfitybz> yfpyfxtybz b pfvtys
pfobnybrf> cdj,jljq ds,jhf j,dbyztvsv pfobnybrf.
   8. D wtkz[ j,tcgtxtybz kbxys[ b bveotcndtyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj>
r rjnjhjve d rfxtcndt vths ghtctxtybz ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e>
pfrjyjlfntkm ecnfyjdbk hzl ljgjkyntkmys[ ufhfynbq.
   9. C ex=njv cjdjregyjcnb djphfcnys[ jcj,tyyjcntq gjlhjcnrjd b pflfx
ghfdjcelbz  pfrjyjlfntkm  ecnfyjdbk  ljgjkyntkmyst  ufhfynbb   lkz
ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[> yfghfdktyyst yf pfobne b[ ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd.

               a n o t c i j a

   Dots diplomdarba temats - Apsdzt tiesbu procesuls garantijas
pirmstiesas izmeklanas stdij.
   Taj izskatti sekojoi jautjumi:
1. Procesulo garantiju btba un nozme, kas ir ldzekli, kuri noteikti
 procesul likum un kuri nodroina katr kriminlliet pareizu tiesisku
 uzdevumu izpildanu.
2. Apsdzt tiesbu procesulu garantiju sistma pirmstiesas izmeklanas
 stdij.
3. Nepilngadg apsdzt tiesbu nodroinanas patnbas. eit ir vrts
 atzmt,  ka  likumdevjs  noteicis  rindu  procesulo  garantiju
 nepilngadgajam apsdztajam.
   Pc struktras diplomdarbs sastv no ievada, 3 sadam un sldziena.               a n n o t a t i o n

   Das Thema der Diolomarbeit ist - Prozessuelle Garantien der Rechte
des Angeklagten in dem Stadium der Voruntersuchung.
   In der Diplomarbeit werden folgende Fragen behandelt:
   1. Wesen und Bedeutung der prozessuellen Garantien, die als Mittel
anzusehen sind, welche das prozessuelle Gesetz zwecks Sicherung einer
richtigen Durchf(hrung  der  Aufgaben  der  Rechtsprechung  in  jeder
Kriminalsache festlegt.
   2. System der prozessuellen Garantien der Rechte des Angeklagten im
Stadium der Voruntersuchung.
   3. Besonderheiten der Sicherung der Rechte  des  minderj(hrigen
Angeklagten. Hier muss unterstrichen werden, das der Gesetzgeber erg(nzende
prozessuelle Garantien f(r minderj(hrige  Angeklagte  festgelegt  hat,
insbesondere, die obligate Teilnahme des Verteidigers in Sachen dieser
Kategorie vom Augenblick der Erhebung der Anklage.
       Ihrer Struktur nach besteht  die  Diplomarbeit  aus  der
Einleitung, drei Kapiteln und den Schlussfolgerungen.          cgbcjr  bcgjkmpjdfyys{  bcnjxybrjd


   1. Cgtwbfkmyfz kbnthfnehf.

1. Fktrcttd Y.C.> Lftd D.U.> Rjrjhtd K.L. Jxthr hfpdbnbz yferb eujkjdyjuj
ghjwtccf. Djhjyt;> 1980 u.

2. Fktrcttd Y.C.> Kerfitdbx D.P. Ktybycrbt bltb d cjdtncrjv eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt. KUE> 1970 u.

3. Fkmgthnb C.F.> V. 1968. u.

5.   Dbiytdcrbq  F.  Bp  jgsnf  pfobns  gj  ltkfv
ytcjdthityyjktnyb[.$Cjdtncrfz /cnbwbz$ ( 22> 1968 u.

6. Dfcmrjd G.N. Djpybryjdtybt  b  ceoyjcnm  cjwbfkbcnbxtcrjuj  ghfdf.
Pfrjyjvthyjcnb tuj hfpdbnbz. Jcyjds ntjhbb ujcelfhcndf b ghfdf gjl htl.
C.C.Fktrcttdf> V. 1971 u.

7. Dfcbkmtd F.Y.> Rfhyttdf K.V. Nfrnbrf ljghjcf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$>
V. 1970 u.

8. Djhj,m=d U.F. J hfcibhtybb ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne d eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt. Ex. pfg. D?PB> dsg. 17> V. 1968 u.

9. Ufkrby <.F. Cjdtncrbq eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy. Ujc/hbplfn. V. 1962
u.

10. Lj,hjdjkmcrfz N.Y. Jcyjdfybz ghtldfhbntkmyjuj pfrk/xtybz. Rjvvtynfhbq r
Gjkj;tyb/ j ghtldfhbntkmyjv pfrk/xtybb gjl cnhf;e gjl htl. P.F.Rbhbyf.
$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.

11. :juby Y.D.> Afnrekkby A.Y. Ghtldfhbntkmyjt cktlcndbt d cjdtncrjv
eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1965 u.> c. 217-223

12. Rfp W.V. J, j,zpfyyjcnb ljrfpsdfybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. C,.
Hfpdbnbt ghfd uhf;lfy CCCH b ecbktybt b[ j[hfys yf cjdhtvtyyjv 'nfgt
rjvveybcnbxtcrjuj cnhjbntkmcndf. Cfhfnjd> 1962 u.

13. Rfvbycrfz D.B. J[hfyf ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy d eujkjdyj-
ghjwtccefkmyjv ghfdt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ ( 10> 1968 u.

14. Rfhtd L.C. Ceoyjcnm b pflfxf cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. Ext,ybr
$Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc$ V. 1968 u.

15. Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt d rfxtcndt j,dbyztvjuj> Ujc/hbplfn> V. 1962
u.

16. Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Pfrjyyjcnm b
j,jcyjdfyyjcnm. V. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ 1971 u.

17. Rj,kbrjd F.C.  Ghfdj  j,dbyztvjuj  yf  pfobne  ghb  ghjbpdjlcndt
ghtldfhbntkmyjuj  cktlcndbz.  Ujcelfhcndtyyjt  bplfntkmcndj  /hblbxtcrjq
kbnthfnehs. V. 1961 u.

18. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. J,ofz xfcnm gjl htl F.L.
B.B.Rfhgbyf> V. 1989 u.

19. Rewjdf (.A. Cjdthitycndjdfybt ltvjrhfnbxtcrb[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd uhf;lfy d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $Hfpdbnbt cjdtncrjq
ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf cjdhtvtyyjv (nfgt$.

20. Rewjdf ".A. Ufhfynbb ghfd kbxyjcnb d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. VUE
1972 u.

21. R/,kbycrfz F.F. Ltncrfz gcb[jkjubz. $Ghjcdtotybt$> V. 1971 u.

22. Kbdibw ?.L. Vths ghctxtybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz
kbnthfnehf$> V. 1964 u.

23. Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d  cjdtncrjv  eujkjdyjv
ghjwtcct. KUE 1959 u.

24. Vfnepjd Y.B. Ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy CCCH. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$>
V. 1966 u.

25.  Vbymrjdcrbq  U.V.  $Ghtl(zdktybt  j,dbytybz$  Yfexyj-ghfrnbxtcrbq
rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf> $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V.
1970 u.

26. Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb hfccktljdfybz gj ltkfv j ghtcnegktybz[
ytcjdthityyjktnyb[. C,jhybr $Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. ?hblbxtcrfz
kbnthfnehf$> V. 1971 u.

27.  Vbymrjdcrbq  U.V.  Jcj,tyyjcnb  ljghjcf  ytcjdthityyjktnyb[.  C,.
$Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.

28. Vbwrtdbx F.D. J ufhfynbz[ ghfd b cdj,jl  cjdtncrb[  uhf;lfy  d
j,otyfhjlyjv cjwbfkbcnbxtcrjv ujcelfhcndt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$
( 8> 1963 u.

29. Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl.  K.Y.Cvbhyjdf.
$?hlbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.

30. Gthkjd B.L. Ghfdj yf pfobne. $Pyfybt$> V. 1969 u.

31. Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb.
Ntjhbz ljrfpfntkmcd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl.
Y.D.:jubyf> $?h. kbn-hf$> V. 1966 u.

32. Gtnhe[by B.K. Ghtpevgwbz d ljrfpsdfybb. Ntjhbz  ljrfpfntkmcnd  d
cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> V. 1966 u.

33. Cfdbwrbq D.V. Ghjrehjhcrbq yflpjh pf ljpyfybtv b ghtldfhbntkmysv
cktlcndbtv. Ujc/hbplfn 1962 u.

34. Cfdbwrbq D.V.  Hjkm  ghfrnbrb  d  hfpdbnbb  b  cjdthitycndjdfybb
ltvjrhfnbxtcrb[ jcyjd cjdtncrjuj ghfdjcelbz. $Cjwbfkbcnbxtcrfz pfrjyyjcnm$
( 1> 1967 u.

35. C,jhybr Hfpdbnbt cjdtncrjq ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf
cjdhtvtyyjv 'nfvt gjl htl. ghja. F.Y.Dfcbkmtdf. VUE 1967 u.

36. C,jhybr cnfntq rjkktubb fldjrfnjd "cnjycrjq CCH. Ghj,ktvs ghfdf yf
pfobne gjl htl. E.".Ks[vec. Nfkkby $Dfkuec$> 1988 u.

37. Cnhjujdbx V.C. Jcyjdyst djghjcs cjdtncrjq cjwbfkbcnbxtcrjq pfrjyyjcnb.
V. 1966 u.

38. Cnhjujdbx V.C. Ghfdjdst ufhfynbb pfrjyyjcnb d CCCH. Ujc/hbplfn. V. 1962
u.

39. Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968 u.

40. Xtkmwjd V.F. Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc. Ujc/hbplfn> 1951 u.

41. Xtkmwjd V.F. Eujkjdysq ghjwtcc>$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1969 u.
42. "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.

43. "kmrbyl G.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne d cjdtncrjv  eujkjdyjv
ghjwtcct. C,. $Djghjcs pfobns gj eujkjdysv ltkfv$ KUE> 1967 u.

44. Zre, V.K. Ltvjrhfnbxtcrbt jcyjds cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj
ghfdf> VUE 1960 u.

45. Zre, V.K. Ljrfpfntkmcndf d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Cjdtncrbq
eujkjdysq ghjwtcc gjl htl. L.C.Rfhtdf> $DI$> V. 1968 u.

   2. Yjhvfnbdyfz kbnthfnehf

1. Rjycnbnewbz KH.

2. Pfrjy j ghjrehfneht. Latvijas Vstnesis ( 65, 1994 u.

3. Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq rjltrc Latvijas Vstnesis ( 65, 1997 u.   3. Vfnthbfks ghfrnbrb

1. Eujkjdyjt ltkj ( 02206693 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj h-yf Hbub.

2. Eujkjdyjt ltkj ( 35674895 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj hfqjyf Hbub.

3. Eujkjdyjt ltkj ( 04709696 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlvtcnmz Hbub.

4. Eujkjdyjt ltkj ( 35630297 ghjrehfnehs Hb;crjuj hfqjyf.

5. Eujkjdyjt ltkj ( 04100297 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlvtcnmz Hbub.               J u k f d k t y b t

                          cnh.

Ddtltybt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .   2 - 3

Ukfdf 1. Ceoyjcnm b pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq
d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 17

Ukfdf 2. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj
d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz . . . . . . . . . . . . . . .16 - 58

Ukfdf 3. Jcj,tyyjcnb ufhfynbq ghfd
ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj . . . . . . . . . . . . . . . 59 - 72

Pfrk/xtybt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .  73 - 74

Fyyjnfwbz yf kfnsicrjv zpsrt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Fyyjnfwbz yf ytvtwrjv zpsrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Cgbcjr bcgjkmpjdfyys[ bcnjxybrjd . . . . . . . . . . . . . . .   77-80


$___$ vfz 1998 u.      ___________________  J.Ukeirj
-----------------------
[1] Vbwrtdbx F.D. J ufhfynbz[ ghfd b cdj,jl cjdtncrb[ uhf;lfy d
j,otyfhjlyjv cjwbfkbcnbxtcrjv ujcelfhcndt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$
( 8> 1963 u.> c. 27-28
[2]Vfnepjd Y.B. Ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy CCCH. $?hblxtcrfz kbnthfnehf$
V. 1966 u.> c. 129
[3] Vbwrtdbx F.D. J ufhfynbz[ ghfd b cdj,jl cjdtncrb[ uhf;lfy d
j,otyfhjlyjv cjwbfkbcnbxtcrjv ujcelfhcndt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$
( 8> 1963 u.> c. 29
[4] Cnhjujdbx V.C. Jcyjdyst djghjcs cjdtncrjq cjwbfkbcnbxtcrjq pfrjyyjcnb.
V. 1966 u.> c. 180 - 181
[5] Vfnepjd Y.B. Ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy CCCH. $?h. kbn-hf.$. V. 1966
u.> c. 129
[6] Dfcmrjd G.N. Djpybryjdtybt b ceoyjcnm cjwbfkbcnbxtcrjuj ghfdf.
Pfrjyjvthyjcnb tuj hfpdbnbz. Jcyjds ntjhbb ujcelfhcndf b ghfdf gjl htl.
C.C.Fktrcttdf> V. 1971 u. c. 231
[7] Cnhjujdbx V.C. Ghfdjdst ufhfynbb pfrjyyjcnb d CCCH. Ujc/hbplfn. V. 1962
u. c. 43
[8] L.C.Rfhtd. Ceoyjcnm b pflfxf cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjtwtccf. Ext,ybr
$Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc$ V. 1968 u.> c. 20
[9] Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$ V. 1968 u.>
n. 1.> c. 56
[10] Fktrcttd Y.C.> Lftd D.U.> Rjrjhtd K.L. Jxthr hfpdbnbz yferb eujkjdyjuj
ghjwtccf. Djhjyt;> 1980 u.> c. 59
[11] Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. J,ofz xfcnm gjl htl. F.L. c. 214
[12]"kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE
1963 u.> c. 78
[13] Rewjdf ".A. Cjdthitycndjdfybt ltvjrhfnbxtcrb[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[
bynthtcjd uhf;lfy d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $Hfpdbnbt cjdtncrjq
ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf cjdhtvtyyjv 'nfgt$ gjl htl.
F.Y.Dfcbkmtdf. VUE> 1967 u.> c. 211
[14]"kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.> c. 37
[15] C,. Hfpdbnbt cjdtncrjq ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf
cjdthvtyyjv 'nfgt gjl htl. ghja. F.Y.Dfcbkmtdf> VUE> 1967 u.> c. 213
[16] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.> c. 76
[17] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.> c. 77

[18] Rfvbycrfz D.B. J[hfyf ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy d eujkjdyj-
ghjwtccefkmyjv ghfdt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ 1968 u.> ( 10> c. 32
[19].Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv
ghjwtcct. KUE> 1959 u.> c. 23& Cfdbwrbq D.V. Ghjrehjhcrbq yflpjh pf
ljpfybtv b ghtldfhbntkmysv cktlcndbtv. Ujc/hbplfn> 1962 u.> c. 191
[20] Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Pfrjyyjcnm b
j,jcyjdfyyjcnm. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1971 u.> c. 20
[21] Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968
u.> n. 1> c. 232& Xtkmwjd V.F. Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc. Ujc/hbplfn>
1951 u.> cnh 278
[22]"kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.> c. 73
[23] Rj,kbrjd F.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne ghb ghjbpdjlcndt
ghtldfhbntkmyjuj cktlcndbz. Ujcelfhcndtyyjt bplfntkmcndj /hblbxtcrjq
kbnthfnehs. V. 1961 u.> c. 11
[24] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.> c. 73
[25] "kmrbyl G.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne d cjdtncrjv eujkjdyjv
ghjwtcct. C,. $Djghjcs pfobns gj eujkjdysv ltkfv$ KUE> 1967 u.> c. 11-12
[26]:juby Y.D.> Afnrekkby A.Y. Ghtldfhbntkmyjt cktlcndbt d cjdtncrjv
eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1965 u.> c. 217-223
[27] Zre, V.K. Ljrfpfntkmcndf d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Cjdtncrbq
eujkjdysq ghjwtcc gjl htl. L.C.Rfhtdf> $DI$> V. 1968 u.> c. 122
[28] Gtnhe[by B.K. Ghtpevgwbz d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d
cjdtncrjv eujkjdyjb ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> V. 1966 u.>
c. 436& Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eukjdyjv
ghjwtcct> KUE> 1963 u.> c. 42& Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj
ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968 u.> n. 1> c. 147
[29] Zre, V.K. Ltvjrhfnbxtcrbt jcyjds cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj
ghfdf> VUE 1960 u.> c. 114
[30] Xtkmwjd V.F. Eujkjdysq ghjwtcc>$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1969 u.>
c. 96
[31] Cnhjujdbx V.C.. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968
u.> n. 1> c. 148
[32] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb.
Ntjhbz ljrfpfntkmcd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl.
Y.D.:jubyf> $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1966 u.> c. 523
[33] Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt d rfxtcndt j,dbyztvjuj. Ujc/hbplfn> V. 1962
u.> c. 51
[34] Eujkjdyjt ltkj ( 35630297 ghjrehfnehs Hb;crjuj h-yf.
[35] Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt d rfxtcndt j,dbyztvjuj> Ujc/hbplfn> V. 1962
u.> c. 61
[36] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb.
Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl
Y.D.:jubyf> $?h. kbn-hf$> V. 1966 u.> c. 523
[37] Vbymrjdcrbq U.V. cn 148 $Ghtl(zdktybt j,dbytybz$ Yfexyj-ghfrnbxtcrbq
rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf> $?h. kbn-hf$> V. 1970 u.> c.
209
[38] Fktrcttd Y.C.> Kerfitdbx D.P. Ktybycrbt bltb d cjdtncrjv eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt. KUE> 1970 u.> c. 156& Fkmgthnb C.F.> 1965 u.> ( 3> c. 105
[39] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf.
$?hlbxtcrfz kbnthfnehf$> V> 1970 u.> c. 209
[40] U.F.Djhj,m=d. J hfcibhtybb ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne d eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt. Ex. pfg. D?PB> dsg. 17> V. 1968 u.> c. 71
[41] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf.
$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.> c. 210
[42] Fktrcttd Y.C.> Kerfitdbx D.P. Ktybycrbt bltb d cjdtncrjv eujkjdyjv
celjghjbpdjlcndt. KUE> 1970 u.> c. 155& Itby T. Dcnegktybt pfobnybrf d ltkj
yf ghtldfhbntkmyjv cktlcndbb. $Cjdtncrfz /cnbwbz$> 1962 u.> ( 20> c. 9
[43] Cfdbwrbq D.V. Hjkm ghfrnbrb d hfpdbnbb b cjdthitycndjdfybb
ltvjrhfnbxtcrb[ jcyjd cjdtncrjuj ghfdjcelbz. $Cjwbfkbcnbxtcrfz pfrjyyjcnm$
1967 u.> ( 1> c. 27-28
[44] Cnhjujdbx V.C.. Rehc cjdtncrjuj eukjdyjuj ghjwtccf> $Yferf$> V. 1968
u.> n. 1> c. 414
[45] Nfv ;t> c. 414
[46] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfyb&
Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl.
Y.D.:jubyf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1966 u.> c. 525-526
[47] Kerfitdbx D.P.Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv
ghjwtcct. KUE> 1959 u.>c.154
[48] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d
ljrfpsdfybb.$Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct$.Xfcnm
j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> $?h. kbn.$> V. 1966 u.> c. 526
[49] Kbdibw ?.L. Vths ghctxtybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct.
$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1964 u.> c. 74
[50] Eujkjdyjt ltkj ( 02206693 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj h-yf u.Hbub.
[51]:juby Y.D.> Afnrekkby A.Y. Ghtldfhbntkmyjt cktlcndbt d cjdtncrjv
eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1965 u.> c. 223
[52] Kbdibw ?.L. Vths ghtctxtybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?h. kbn-
hf$> V. 1964 u.> c. 83
[53] Rfp W.V. J, j,zpfyyjcnb ljrfpsdfybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct.
C,. Hfpdbnbt ghfd uhf;lfy CCCH b ecbktybt b[ j[hfys yf cjdhtvtyyjv 'nfgt
rjvveybcnbxtcrjuj cnhjbntkmcndf. Cfhfnjd> 1962 u.> c. 293
[54] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb.
Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz. gjl htl.
Y.D.:jubyf $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1966 u.> c. 529-530
[55] Rj,kbrjd F.C. Ghfdj yf pfobne yf ghtldfhbntkmyjv cktlcndbb.
Ujc/hbplfn. 1961 u.> c. 29-30
[56] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf> $?h.
kbn-hf.$> V. 1970 u.> c. 190
[57] Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv
ghjwtcct. KUE 1959 u.> c. 159
[58] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl.
K.Y.Cvbhyjdf$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V.1970 u.>c.43
[59] Eujkjdyjt ltkj ( 04100297 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlvtcnmz Hbub.
[60] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE>
1963 u.> c. 74
[61] Gthkjd B.L. Ghfdj yf pfobne. $Pyfybt$> V. 1969 u.> c. 41
[62] Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb hfccktljdfybz gj ltkfv j ghtcnegktybz[
ytcjdthityyjktnyb[. C,. $Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. ?hblbxtcrfz
kbnthfnehf$ V. 1971. u.> c. 712
[63] Gjlhj,ytt cv.% V. 1968. u.& R/,kbycrfz F.F. Ltncrfz gcb[jkjubz.
$Ghjcdtotybt$> V. 1971 u.
[64] Ufkrby <.F. Cjdtncrbq eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy. Ujc/hbplfn. V.
1962 u.> c. 97
[65] Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb ljghjcf ytcjdthityyjktnyb[. C,.
$Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.> c.
389.
[66] Dfcbkmtd F.Y.> Rfhyttdf K.V. Nfrnbrf ljghjcf. $?hblbxtcrfz
kbnthfnehf$> V. 1970 u.> c. 179.
[67] Eujkjdyjt ltkj ( 04709696 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlv. u.Hbub
[68] Lj,hjdjkmcrfz N.Y. Jcyjdfybz ghtldfhbntkmyjuj pfrk/xtybz. Rjvvtynfhbq
r Gjkj;tyb/ j ghtldfhbntkmyjv pfrk/xtybb gjl cnhf;e gjl htl. P.F.Rbhbyf.
$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.> c. 20.
[69] Dbiytdcrbq F. Bp jgsnf pfo bns gj ltkfv
ytcjdthityyjktnyb[.$Cjdtncrfz /cnbwbz$> 1968 u.> ( 22> c. 19
[70] Eujkjdyjt ltkj ( 35674895 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj hfqjyf Hbub.
[71] Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb hfccktljdfybz b celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf
ltk j ytcjdthityyjktnyb[. Ujc/hbplfn> 1959 u.> c. 152" "