Философия

Щодо визначення поняття стратегія життя


                                І.О. Кудінов

         Щодо визначення поняття “стратегія життя”

   Генеза визначення дефініції “стратегія життя” пов’язана з визначенням
двох складових цього поняття: “стратегія” та “життя”.
   Стратегія. Етимологія слова “стратегія” походить  від  грецького
strategos –  “мистецтво  генерала”  [9, 257].  У  Великій  Радянській
Енциклопедії поняття “стратегія” визначається, як “можливий відповідно до
правил стратегічної гри спосіб дії гравця чи коаліції” [3, 547]. Першу
теоретичну розробку поняття “стратегія” і його практичне застосування
одержало у виді військової стратегії, як складової частини військового
мистецтва, що представляє його вищу частину й охоплює питання теорії і
практики підготовки збройних сил до війни, її планування та ведення
[3, 547].
   Галузь управління, точніше, стратегічний менеджмент  (управління)
визначає стратегію як “довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку
організації, що стосується сфери, коштів і форм її діяльності, системи
взаємин усередині організації, а також позиції організації в навколишньому
середовищі” [4, 220]. З погляду американських дослідників  М. Мескона,
М. Альберта і Ф. Хедоури стратегія – це “детальний всебічний комплексний
план, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і
досягнення її цілей” [9, 257]. На думку автора Р. Фатхутдинова, стратегія
являє собою програму, план, генеральний курс суб'єкта  керування  по
досягненню їм стратегічних цілей у будь-якій області діяльності [11, 7]. У
самому загальному виді стратегія визначається, як “генеральний напрямок дій
організації, проходження якого в  довгостроковій  перспективі  повинно
привести її до мети” [4, 222].
   Термін “стратегія” в філософському значенні починає розглядатися в
наукових працях вітчизняних дослідників С.Л. Рубінштейна,  Л.Н. Когана,
Б.Г. Анан’єва,   Г.М. Андрєєвої,   А.Н. Леонт’єва,    Н.М. Амосова,
А.Т. Москаленко і В.Ф. Сержантова. Однією з перших  робіт,  що  була
присвячена проблемі філософського осмислення поняття “стратегія”, стала
монографія К.А. Абульханової-Славскої “Стратегія життя”. Вона визначала
стратегію в широкому змісті, як здатність особистості з'єднувати “свої
індивідуальні особливості, свої статусні і вікові можливості,  власні
домагання з вимогами суспільства”, чи у вузькому змісті, як “спосіб рішення
життєвих протиріч” [1, 66-67].
   Життя. Велика Радянська Енциклопедія дає нам наступне визначення
поняттю “життя”: “Життя – вища, в порівнянні з фізичною і хімічною, форма
існування матерії” [2, 205-206]. А. Нечипорович визначає життя, як систему
добре збалансованих взаємозалежних перетворень органічних речовин, основою
яких є атоми вуглецю чи перетворення, що характеризують діяльність живих
організмів і є основою таких біологічних функцій, наприклад, як харчування,
ріст, зв'язаний з нагромадженням великої енергії біомаси і формуванням
функціональних структур, розвиток, що визначає проходження життєвих циклів
живих форм на всіх рівнях її організації, розмноження різних генотипів з
наступною їх еволюцією і просторовою експансією [8, 12].
   Нажаль, у всіх цих визначень є недолік – вони  не  враховують
соціального аспекту життя. Найбільш повно до вивчення феномена життя
підійшла Г.В. Воловик. Дане автором визначення поєднує біологічний  і
соціальний рівні життя. Згідно Г.В. Воловик, життя –  це  “соціально-
філософська категорія для позначення об'єктивних специфічних  способів
існування відкритих білкових систем на Землі, здатних до самовідтворення,
асиміляції і дисиміляції, росту і розвитку, саморегуляції, що  мають
спадковість і мінливість, дискретність і цілісність, подразливість  і
ритмічність при обов'язковому, в умовах нашої планети, єдності складу
біогенних речовин живих організмів, що відрізняються наявністю необмежених
можливостей до саморозвитку, аж до виникнення мислячих форм, здатних
усвідомлювати самих себе і необхідність  збереження  визначених  цією
категорією феномена як вищої цінності” [6, 14]. Додаткову привабливість
даного визначення додає свіжість дослідження (2001 рік).
   У роботі Г.В. Воловик життя представлене як єдність двох рівнів –
біологічного і суспільного. Біологічний рівень містить у собі: а) життя
вірусів; б) життя рослин; в) життя тварин і г) життя людини. Громадське
життя  складається  з:  а) життя  особистості;  б) життя  соціального
співтовариства; в) життя суспільства в цілому [6, 15].
   Після розгляду складових частин поняття “стратегія життя”, перейдемо
до аналізу сутності даного поняття. Як вихідне визначення, від якого ми
відштовхуємося в дійсному дослідженні, є визначення  стратегії  життя
К.А. Абульханової-Славскої. Поняття “стратегія життя” представлено в її
роботі з двох точок зору: у широкому змісті, як здатність особистості
з'єднувати індивідуальні особливості, можливості і домагання з вимогами
соціального середовища, і, у вузькому змісті, як спосіб рішення життєвих
протиріч.
   Таким чином, життєва стратегія є спосіб вирішення протиріч. Виникає
питання – між ким виникає протиріччя? Згідно К.А. Абульхановій-Славскій
такі виникають між особистістю і суспільством, особистістю і соціальною
групою. Якщо абстрагуватися від даних сторін стратегії життя, можна прийти
до двох сторін: соціальний суб’єкт й об'єкту життя.
   Соціальний суб’єкт. Спираючись на визначення стратегії, видно, що дане
поняття припускає наявність носія стратегії. Носієм стратегії у військовому
мистецтві виступає вище командування, у менеджменті – організація. Що
стосується філософського аспекту, то в цьому випадку носієм стратегії є
“суб'єкт життя” [1; 7].
   Поняття “суб'єкт” (від лат. subjectus – лежачий унизу, що знаходиться
в основі, від sub – під і jaco – кидаю, скарбу підстава) позначає носія
предметно-практичної діяльності і пізнання, джерело активності, спрямований
на об'єкт [12, 633]. “Суб'єкт завжди носить конкретний характер.  Це
виявляється, по-перше, у тім, що він виступає або як конкретна особистість,
що діє свідомо і відповідально за свої дії, або як конкретне надособистісне
соціальне утворення, за умови, що в утворюючих його людей є загальні
інтереси, мети, дії, що вони являють собою деяку цілісність. Конкретність
суб'єкта виявляється, по-друге, у тім, що його предметно-практична чи
діяльність пізнання націлені на конкретний об'єкт” [5, 79-80].
   Ідею суб'єкта життя запропонував С.Л. Рубінштейн у середині 30-х років
як своєрідний ідеал, оптимальний спосіб здійснення життя [10, 10]. Для
вивчення життєвого шляху, з'ясування причинного зв'язку активності  і
розвитку особистості зі змінами її життя, було запропоноване поняття
“життєві відносини” особистості, серед них названі три: відношення до
предметного світу, до інших людей і до самого себе. Рубінштейн вивчив того,
хто зв'язує в самім житті її лінії своїм власним “вузлом” і назвав його
суб'єктом, тому що людина зв'язує їх сама, а потім по-своєму і тим самим
інакше, ніж інші – особистість, як суб'єкт життя. У нашій роботі ми будемо
дотримувати  визначення  поняття  “суб'єкт  життя”,  запропоноване
М.А. Лепським, який визначає його, як “своєрідний ідеал, оптимальний спосіб
здійснення життя, що виявляється в тім, як будуються вчинки,  лінії
поводження на основі бажань і реальних можливостей” [7, 112].
   Суб’єктом життя можуть виступати особистість,  соціальна  група,
суспільство в цілому. Виходячи з того, що особистість, соціальна група,
суспільство в цілому являють собою  соціальний  рівень  життя,  тому
правомірним буде вважати носієм стратегії суб'єктів життя – особистість,
соціальну групу, суспільство в цілому, що ми поєднуємо загальним поняттям
“соціальний суб'єкт”.
   Об’єкт життя. Поняттю “соціальний суб'єкт” протистоїть “об'єкт життя”.
Об'єкт – “(лат.  objectum –  предмет,  від  objicio –  кидаю  вперед,
протиставляю), те, що протистоїть суб'єкту в його предметно-практичній і
пізнавальній діяльності” [12, 437]. Відповідно визначенню об'єкта, об'єкт
життя визначається як те, що протистоїть соціальному суб'єкту в ході
життєдіяльності на основі його потреб і реальних можливостей. На нашу
думку, як об'єкт життя виступає навколишнє середовище, у якій приходиться
існувати соціальному суб'єкту. Завдяки навколишньому середовищу він одержує
можливість обмінюватися енергією, речовиною й інформацією як із усім
середовищем, так і з окремими її частинами, що забезпечує збереження і
розвиток соціального суб'єкта як такого. Складовою частиною навколишнього
середовища соціального суб'єкта є середовище соціальне, обумовлене, як
“навколишнє суспільне людини, матеріальні і духовні умови його існування,
формування і діяльності” [12, 624]. Як об'єкт життя можуть виступати
особистість, соціальні групи, суспільство в цілому і біосфера Землі. Для
об'єднання даних понять ми будемо  використовувати  поняття  “життєве
середовище”.
   Друге питання, що виникає при аналізі визначення “стратегії життя”,
це – при яких умовах виникають протиріччя? Таких випадків три: по-перше,
коли інтереси, цілі, ідеали, наміри соціального суб'єкта не збігаються з
інтересами, цілями, ідеалами і/чи намірами життєвого середовища (стосовно
відношення наступних об'єктів життя: особистість, соціальна  група  і
суспільство в цілому) [1]; по-друге, коли потреби, наміри і дії обмежуються
тими рамками, у які ставить життєве середовище соціальний суб'єкт [1]; по-
третє, коли виникають особливі умови, у яких існування соціального суб'єкта
характеризується наявністю безлічі труднощів, аж до екстремальних ситуацій
[7].
   Отже, говорити про стратегію життя, як про спосіб дозволу протиріч
можна в наступних випадках: по-перше, коли спосіб дозволу життєвих протиріч
змінює напрямок життєвого шляху соціального суб'єкта  (коли  знайдена
відповідь на питання – куди); по-друге,  коли  дозволяються  найбільш
життєвоважливі протиріччя соціального суб'єкта.
   Також додамо наступне: крім життєвих протиріч у визначенні стратегії
життя К.А. Абульханова-Славська використовує поняття “спосіб”,  точніше
“спосіб рішення”. Спосіб рішення означає варіативність поняття “стратегія
життя”, коли вибір визначеної альтернативи залежить від  суб'єктивних
переваг, індивідуальних властивостей суб'єкта життя, а також умов і вимог
об'єкта життя.
   Таким чином, стратегія життя – це поняття, що відображає варіант
вирішення життєвоважливих протиріч, що виникли в процесі життєдіяльності
соціального суб'єкта.

                 Література

1.   Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль,  1991. –
  299 с.
2.   Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. – 3-е
  изд. – Т. 9. – М.: Советская энциклопедия, 1972. – 623 с.
3.   Большая советская энциклопедия / Под ред. А.М. Прохорова. – 3-е
  изд. – Т. 24, Ч. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – 608 с.
4.  Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 3-е изд. – М.:
  Гардарика, 1998. – 528 с.
5.  Воловик В.И. Философия истории. Курс лекций. – Запорожье, 1995. –
  152 с.
6.   Воловик Г.В. Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз.
  Автореферат на здобуття … канд. філософ. наук. – Запоріжжя, 2001. –
  18 с.
7.  Лепский М.А. “Свет” и “тень” социальной перспективы. – К.: Молодь,
  2000. – 410 с.
8.  Лепський М.А. Соціально-філософський аналіз взаємозв’язку життя та
  смерті: проблема виживання. Автореферат на здобуття … канд. філос.
  наук. – Запоріжжя, 1997. – 24 с.
9.   Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.  с
  англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
10.  Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 1999. –
  720 с.
11.  Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – 3-е
  изд. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1999. – 416 с.
12.  Философский энциклопедический словарь / Редкол.:  С.С. Аверинцев,
  Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. – М.: Советская  Энциклопедия,
  1989. – 815 с.


смотреть на рефераты похожие на "Щодо визначення поняття стратегія життя"