Ōčėīńīōč˙

Kierkegaard            Tallinna Pedagoogikaülikool               KASVATUSFILOSOOFIA
                 Eksamitöö

     Kierkegaard`i lähenemine inimese olemusele ja kasvatusele                              Õppejõud: S.Kera

                                 Anna Pomm
                                    EV-11                  Tallinn
                  1997
       Kõik, mida Kierkegaard filosoofina pakub, leidub ka eespool
    vaadedud esteetilis-filosoofilises loomingus. Kierkegaard kõigest
    hoolimata  on  tahtnud  olla   ikka   esmajoones   usuline
    aatleja, kelle filosoofiagi on seisnud kristluse tõdede ja nende
    enama teadvusse-tõstmise teenistuses. Selles mõttes võime näha kogu
    ta filosoofilist loomingut hargnevat protestiva kriitikana kaasaja
    filosoofiliste moevoolude vastu - kuna need tema arvates osutusid
    ohtlikuks kristluse eluväärtustele.
       Arvamine, et Kierkegaard on filosoof ainult niivõrd, kuivõrd
    ta ründab Hegelit, on seda silmas pidades päris tabav iseloomustus.
    Hegeli dialektilist meetodit eitades vastandas Kierkegaard talle
    sokraatilise dialektika: “... igatahes on usaldusväärne, et  tal
    (Hegelil)  ei  ole  Sokratesega  absoluutselt  mitte  midagi
    ühist”. Hegeli dialektikat igatviisi madaldades ja seda rünnates oli
    Kierkegaard Sokratesest  vaimustuses  ja  nimetas  teda  oma
    õpetajaks. “Väljaspool kristlust, Sokrates, oled sina - ainukesena
    - õilis, avala hingega tark,  sina olid tõeliselt reformaator”.
    “...Sina oled ainus inimene, keda ma vaimustusega tunnistan kui
    mõtlejat...” on Kierkegaard kirjutanud vahetult enne surma.
       Kierkegaardi ahvatles Sokratese  “maievtiline”  dialektika
    (µ(((((((( - ämmaemandakunst) - meetod, mida   Sokrates  oli
    sarnastanud oma ämmaemandast ema  kunstiga,  meetod,  mis  aitas
    tõel  ilmale   tulla dialoogilistes otsingutes, kahtluses  ja
    vaidluses, küsivas lähenemises tundmatule - ühesõnaga subjektiivne
    dialektika, kunst küsitleda iseennast iseenese kohta.
       Kirkegaard ülistas Sokrates  selle  eest, et too “tõi
    ilmale iroonia ja andis oma lapsele selle nime”, kasutades oma
    teostes hulgaliselt iroonilist refleksiooni enesetunnetuse meetodina.
       Tegelikult ei olnud Kiekegaardi  “dialektika”  taasloodud
    sokraatiline dialektika. Asi pole üksnes selles, et Kierkegaard ise
    eristas oma “dialektikat” sokraatilisest dialektikast kui  uut,
    täiuslikumat dialektikavormi - kristlikku sokratismi.
       Ehkki  “Sokratese  põhimõte  seisneb...   selles,  et
    inimene peab  leidma  oma  tegude  eesmärgi  kui ka  maailma
    lõppeesmärgi,  lähtudes  ainuüksi enesest, ja  saavutama  tõe
    omaenese  jõududega,”  siiski  “mõtleb  tõeline   mõtlemine”
    Sokratese  arvates  “nii, et  tema  sisu  ei  ole  seejuures
    subjektiivne, vaid objektiivne”.
       Kui Sokratesel  olid  maievtika  ja  iroonia  vahendeiks
    objektiivse tõe kindlakstegemisel, siis Kierkegaard  kasutas  neid
    subjektiivse  tõe,  “tõde minu  jaoks”  saamiseks,   kuivõrd
    ühtki  teist  tõde ta tunnistatud: “...objektiivselt pole olemas
    mingisugust tõde...”.
       Kierkegaard heitis kohe alguses kõrvale objektiivse tunnetuse
    ning eitas selle väärtus ja tõelisust. Ta kutsus minema vastupidist
    - radikaalse subjektivismi - teed. “Ma ei nõua midagi muud peale
    tunnistamise, et meie objektiivsel ajal olen mina ainuke, kes ei
    suuda objektiivne olla”.
       See subjektiivsuse ja objektiivsuse absoluutne vastandamine on
    kogu Kierkegaardi  filosoofia  nurgakivi,  filosoofia,  mille
    esmane ülesanne       oli kummutada “väär ettekujutus, mida
    omavad tunnetusest ja selle resultaatidest need, kes  räägivad
    objektiivsetest tulemustest, mõtlemata, et just nimelt filosoof on
    ülimalt subjektiivne”.
       Nagu Hegel, määratles Kierkegaard saamist  mitteolemisest
    olemisele üleminekuna. Tema arvates olid Hegelil “eitus, üleminek ja
    vahendamine kolm mumifitseeritud, kahtlast salaagenti,  kes  kõik
     liikuma panevad”,  ja  hoopiski  mitte  ühelegi   loogikale
    alluvad  “rahutud pead”.
       Saamine on muutumine, teisekssaamine,  teiseks  üleminek,
    üleminek  võimalikkusest  tegelikkusesse.   Ent   Kierkegaardi
    arvates  erinevad   voimalikkus ja tegelikkus põhimõtteliselt,
    kvalitatiivselt. “...Kuivõrd lõpmatult erineb millegi käsitamine
    võimalikkuses  sellesama  käsitamisest  tegelikkusest,”  on  ta
    “Päevikus” märkinud. Erinevalt võimalikkusest ei saa tegelikkus
    tema arvates olla loogilise käsitluse objekt. “Mõeldav reaalsus
    on tegelikkus,  ja  iga  küsimuse selle kohta, kas miski  on
     tegelik  peab  mõtlemine hülgama”.
       Kierkegaard pidas selles  küsimuses  peamiseks  eksimuste
    allikaks  võimalikkuse  ja   tegelikkuse  ning  paratamatuse
    vahekorra  väära  käsitus. Saamine  ei  allu  paratamatusele
     ja  ei  sobi  sellega  kokku.  “Kõik,  mis  saamas  on,
    tõestab juba oma saamisega, et  ta  ei  ole  paratamatu;  sest
    ainus, mis ei või saada, on paratamatu,  kuna  paratamatu  on
    olemas”.
       Hegelile  määratud  Kierkegaardi  etteheited,  et  Hegeli
    dialektika välistab vabaduse ja ühtlasi jutuslikkuse,  ei  ole
    põhjendatud. Nende kategooriate dialektiline  käsitus  seisabki
    selles,  et  nii  paratamatust  kui  ka  paratamatust  ja
    juhuslikkust seob vastandite ühtsus ning need  kategooriad  ei
    välista teineteist.
       Kui  Kierkegaard  võttis  endale  ülesandeks  kukutada
    paratamatuse mõiste vabaduse ja  juhuslikkuse  nimel,  siis  -
    vastandades  neid   metafüüsiliselt   -  ütles  ta  lahti
    dialektikast. Samavõrd  antidialektiline on tegelikkuse lahutamine
    võimalikkusest, mille Kierkegaard püstitas vastandina Hegelile,  kes
    käsitas neid dialektiliselt,  vastastikku  läbipõimunutena,  mis
    nähtub juba formaalse ja reaalse võimalikkuse eristamisest.
       Niisiis ei pannud Kierkegaard alust teistsugusele, Hegeli
    omast erinevale dialektikavormile, vaid  hülgas dialektika.  Ta
     püüdis  koguni  hoopis  lahti  saada. Ja  kui  ta  lõigi
    lahku   dialektikast,   siis  osutus  loogikast   vabanemine
    teostamatuks,  kuivõrd  tollesama lahkulöömise  õigustusena  oli
    Kierkegaard sunnitud tegema  igasuguseid  loogilisi  trikke  ja
    jõupingutusi.
       Vastuolukategooria läbib kogu Kierkegaardi  maailmavaadet:
    “Kõikjal,  kus  on  elu, on  vastuolu”.  Ent   tal   polnud
    eksistentsi   lahutamatuks   atribuudiks  loogiline,   vaid
    pateetiline  vastuolu.  Kirg  pole  midagi muud  kui  pinge
    saavutanud vastuolu. Kus puudub elu  ja  kirg,  seal  ei ole
    vastuolugi.  Väljaspool  eksistentsi  ei  ole  vastuolu,  kuid
    eksistentsiaalne  vastuolu  ei  eelda  ühtsust,  vaid  välistab
    seda.
       Seejuures  ei  ole  vastuolu  isegi  eksistentsiaalse
    tõlgenduse puhul Kierkegaardil arengut edasiviiv  jõud.  “Sõna
    “vastuolu”  ei tule siin võtta mitte selles neetud  tähenduses,
    mida talle Hegel omistab, kujutledes ise ja veenates teisi, nagu
    oleks sel sõnal loomejõudu”.
       “Minu eluvaatlus on täiesti mõttetu. Mulle tundub, et  kuri
    vaim on mu ninale asetanud prillid, mille üks klaas tohutult
    suurendab, teine aga samavõrra vähendab.”
       Kierkegaardi töödes on väga vähe öelnud kasvatusest ja lastest
    üldse. “Meelsamini räägin ma lastega, sest nendest tihkab ikkagi
    loota, et nad saavad kunagi mõistusega olenditeks; aga need, kes
    nendeks on saanud - oh sa issand küll!”
       Kierkegaardile polnud olemine  üleüldse  ja veel  vähem
    inimese eksistents mõtlemine.  Arvatakse, et  kuigi  Kiekegaard
    lähtub   idealistlikust  eeldusest, et  inimene  olemus  on
    vaimne, siiski on tema vaimu-käsitus selline, et see õõnestab
    idealistliku kontseptsiooni.
       Kierkegaardi  arvates ei  või  inimene  olla  teadusliku
    tunnetuse  objekt,  enamgi,  teda  ei  või  käsitleda   ka
    subjektobjektina,   mida   tegi  Feuerbach  ja  mitmesugused
    psühhofüsioloogia  koolkonnad.  “Kes eksisteerib,  see  ei saa
    samuti olla korraga kahes kohas, ei saa olla subjekt-objekt”.
       “Materialistlik füsioloogia on  koomiline..., aga  uusim,
    enam hingestatud  füsioloogia  on sofistlik”.  Hinge  ja  keha
    probleem  ei ole Kierkegaardile mingit raskust tekitanud: hing
    on primaarne, keha - sekundaarne. “Keha  on hinge  ja seega  ka
    vaimu organ”. Kierkegaardi  meelisvormel oli:  inimene on hinge
    ja keha süntees, mida juhib vaim.  Lõppkokkuvõttes  “inimene  on
    vaim”.  Psühho-füüsilise  probleemi on Kierkegaard  lahendanud
    idealistlikult.
       Kuid  psühhofüüsiline  probleen  on  vaid üks fülosoofia
    põhiküsimuse  - olemise  ja  mõtlemise  vahekorra  küsimuse  -
    tahke.
       Kirkegaard ei pidanud olemist mõtlemiseks, kuna vaim  pole
    mõtlemine, mis ainult ei võimalda, vaid lausa  nõuab  loogilist
    mõõtu  ja  käsitlust. Just selles on tema  salvava  märkuse
    tõeline mõte, et  väite  puhul  - olemine  ja  mõtlemine on
    samased, tuleb “ühekorraga naerda ja nutta”.
       Kui  “olemise”  asemel   oleks  jutt  “eksistentsist”
    (spetsiifilises  tähenduses,  milles  seda  mõistet  kasutas
    Kierkegaard),  ja “mõtlemise” asemel  -  vaimust (jällegi tema
    tähenduses), siis vormuleeriks vaimu ja  eksistentsi  samasuse
    printsiip adekvaatselt  eksistentsialismi kui Kierkegaardi tüüpi
    subjektiivse idealismi põhilause.
       Öelduga ei ole karvavõrdki vastuolus Kierkegaardi poleemika
    Descartes’i  lausega  “ma mõtlen, järelikult ma olen olemas”. Ta
    väitis, et olemise järeldamine mõtlemisest on vastuolus, ja tõstatas
    Descartes’i vastu mõtlemise  ja  olemise  vahekorra  vastupidise
    vormeli: “Kuna ma eksisteerin ja olen mõtlev, siis ma mõtlen”.
    Kierkegaard lisas, et kartesiaanlus  liigendas   olemise   ja
    mõtlemise, nende vahel ei ole “ideaalset samasust”. “Mõtlemisega
    samane olemine ei ole üldse inimlik olemine”.
       “Minu peamine mõte oli, et meie ajal on teadmise ülikülluse
     tõttu  ära  unustanud,  mis  tähendab eksisteerida  ja  mis
    tähendus on enesessepööratusel...”.
       “Mõned looduseuurijad leidsid või püüdsid leida  kusagil
    maailmas eksisteerivat Archimedese punkti  ja  sellest  punktist
    universumid  vaadelda...”, on kirjutanud Kierkegaard. Tema leidis
    selle aga iseeneses.
       Sellises  spetsiifilises  tähenduses  on  “eksisteerimine”
    Kierkegaardile ainuke  “tõelisus”, mis piirab “olemise” mõistet ja
    on vastandatud “mõtlemisele”. “On  tõelisus  välisilm?” küsib ta
    iseendalt, ja vastab eitavalt: “Tõelisus on sisemaailm”, oma  Mina
    enesesuhe oma  Minaga.
       Kiekegaardile oli erakordselt iseloomulik, et eksistentsi
    tunnistas ta “ainsaks tunnetamatuks asjaks  iseeneses,  millega
    mõtlemises ei ole obsoluutselt midagi ühist”.
       Kierkegaardi ei  rahuldanud  määratleda  inimest  mõtleva
    olendina:  selles  ei  ole inimese olemus ning see pole tema
    eksistentsis peamine. “Tõeliselt inimlik on - kirg. Kireta ei saa
    eksisteerida. Kõik eksistentsiprobleemid  on  ühenduses  kirega.
    Kirg  on eksistentsi Alfa ja Omega. Kirg  eelkõige.  Kirg on
    eksistentsi liikumapanev  jõud  ja “subjektiivsuse tipp”.
       Taani teoloogi arvates ei või inimest niisiis määratleda
    mõtleva substansina, loomuliku olendina ega üldse mingit liigi
    “objektina”. Tegelikult ei saa inimest üldse defineerida. Olles
    kordumatu individuaalsus ja puht subjektiivne olend, teeb ta end
    selleks, mis ta on. “inimene on vaim. Aga mis on vaim? Vaim - see
    on Mina.”
       Küsimusele “Mis tähendab olla inimene?”, Kierkegaard  on
    taandanud filosoofia põhiküsimuse: mis tähendab olla?...
       Kierkegaard on end kunagi võrrelnud inimesega, kes elab iga
    hetk kokku variseda ahvardaval pööningul. Seejuures ta teab seda.
    Sellepärast ongi tema filosoofias leidnud end inimesed, kes elavad
    mahalõhkumisele määratud ühiskonnas, inimesed, kes “on kaotanud jalge
    alt igasugune pinna”.
       Võib olla tema filosoofilised tööd püüavad nõu anda, aidata
    nendele inimestele. Ta ei taha õppida, vaid tahab, et inimesed ise
    leiaksid otsust.
       V4ib-olla üks väljapääs, mida ta pakub on: “Mõistatuslik ei
    tule olla mitte üksnes teiste jaoks, vaid ka iseendale.”
              KASUTATUD KIRJANDUS:

????????, ?. ??????????? ? ????. 1994.
??? ??????????. 1994.
Bõhhovski B. Kierkegaard (Suuri mõtlejaid). 1975.
Salumaa E. Kierkegaard. 1993.


ńģīņšåņü ķą šåōåšąņū ļīõīęčå ķą "Kierkegaard"