Экономика

Полиграфия


    Міністерство освіти України
    Національний технічний університет України
    “КПІ”
    Видавничо - поліграфічний факультет    КУРСОВА РОБОТА
    на тему:
    “Аналіз господарської діяльності підрозділу
      ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря”    Виконавець: ст. гр. зе - 3
    Ревук М.М.
    Викладач: Кваско А. В.    КИЇВ - 1999                 ЗМІСТ    Вступ
............................................................................
.... 2стр.
    Характеристика підприємства та загальний
    аналіз        його        показників        .
.................................................. 4 стр.
    Характеристика цеху глибокого друку підприємства
    та      аналіз      його      показників      .
........................................... 12 стр.
    Аналіз використання трудових ресурсів та
    заробітної                           плати
........................................................... .14 стр.
    Аналіз організаційно - технічного рівня виробництва
    та використання основних фондів ............................... 21
стр.
    Аналіз випуску продукції ..........................................
29 стр.
    Аналіз витрат на виробництво і реалізацію
    продукції       .............................................
.......................... 32 стр.
    Аналіз прибутку та рентабельності  .......................... 35
стр.
    Висновки
.......................................................................  37
стр.
    Додатки
.........................................................................
41 стр.                 ВСТУП    Для написання курсової роботи на тему  “Аналіз  господарської
діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень
мною було обрано дільницю  глибокого  друку  відкритого  акціонерного
товариства “Зоря”.
     Дана тема є дуже актуальною , насамперед , коли економіка України
знаходиться в стані переходу до ринку . Економічний аналіз дозволяє
об’єктивно оцінити хід господарювання , визначити розміри та причини
відхилення від стандартних параметрів та очікуваних результатів , виявити
резерви підвищення ефективності виробництва та розробити заходи щодо їх
мобілізацїї .
    Аналіз господарської діяльності робить можливим комплексне системне
дослідження економічних явищ та процесів , факторів та причин що їх
обумовлюють , об’єктивну оцінку ефективності виробничо  -  фінансової
діяльності та стабільності ринкового становища , діагностику , пошук
резервів та можливостей їх мобілізації у поточному та  перспективних
періодах .
    Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу
чергу на рівні окремих підприємств та їх внутрішніх структурних підрозділів
. Уміло організувати аналітичну роботу на підприємстві значить забезпечити
синтез аналітичної інформації , як окремих функціональних служб , так і
служб менеджменту .    Характеристика підприємства та загальний аналіз його показників

    Поліграфічне підприємство “Зоря” є одним з ведучих підприємств
України по виготовленню різноманітної етикетної та пакувальної продукції.
ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “ Зоря “ розташована у місті  Києві
по вулиці Лугова , 1. Ще декілька років тому ВАТ “Зоря” належало до
державних підприємств , а зараз , в період переходу економіки України до
ринку , воно змінило форму власності , щоб не збанкрутіти .

     Підприємство не є  збитковим , як деякі інші  поліграфічні
підприємства , але й не дає таких прибутків , як раніше , коли воно було
єдиним за своєю спеціалізацією в м.Києві . Підприємство є самостійним
господарюючим суб’єктом , яке являється юридичною особою і  здійснює
виробничу та комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та
підприємств на пакувальну продукцію .
    Дане підприємство спеціалізується на виготовленні етикетної та
пакувальної продукції . А саме : етикетки віддруковані офсетним способом
 прямокутні , з фігурною висічкою , ламіновані , з металізованого паперу ,
з (конгревним тисненням ) , пачки-висічки , коробки та пакунки з картону
або комбінованих матеріалів , парафіновані етикетки , видрукувані в 1-6
фарб способами флексографічного та глибокого друку  ,  непарафіновані
етикетки, з паперу , поліетилену ,  ламінованого  паперу  .  Також
підприємство виготовляє товари ширвжитку : набори кольрового паперу ,
дитячі іграшки, бланочну продукцію , візитки , картонні папки для офісу ,
як для власного споживання , так і на замовлення . Послугами ВАТ “Зоря”
користуються багато підприємств різних галузей , серед яких підприємства
фармацевтичної , харчової промисловості та інші . На даний момент кількість
замовників дещо зменшилась, як і більшість підприємств , “Зоря” страждає
від неповної завантаженості своїх цехів , що погано відбивається на
економічних показниках діяльності підприємства .
    Структура підприємства - цехова . “Зоря” складається з окремих цехів
які , в свою чергу , поділяються на дільниці . До складу підприємства
входять: цехи офсетного , глибокого та флексографського друку , цех
ширвжитку і ремонтно - механічний цех .
    Одним з найбільших цехів підприємства є офсетний цех . В ньому
виготовляються фотоформи , машинні форми , виконується друк і обробка
віддрукованого замовлення , куди входить висічка , склейка , лакування ,
при потребі , порізка , конгревне тиснення або тиснення позолотою , а також
упаковка готової продукції . Тобто , в офсетному цеху замовлення проходить
весь технологічний процес від початку й до кінця . В цеху застосовуються
дещо застарілі технології . Виконання замовлення починається з виготовлення
первинної фотоформи , тобто фотографування оригіналу . Далі фотоформи
ретушують , на контактно - копіювальному станку створюють з них текстові
діапозитиви і монтажують . З монтажів виготовляють фотоформи  ,  на
прободрукарському станку роблять пробні відбитки , які підписує замовник ,
у разі згоди , та начальник цеху . З цих фотоформ  виготовляють машинні
форми для кожної фарби для тиражу замовлення . Форми встановлюють на
друкарській машині і починається друк тиражу . Далі віддрукований тираж
проходить певну обробку (лакування , склейку , висічку , порізку і інші ) в
залежності від виду продукції . Після цього готову продукцію сортують ,
рахують , запаковують і відправляють на склад .У флексографському цеху ,
окрім друкування замовлення флексографським способом друку , виконується ще
й парафінування і пластифікація віддрукованої продукції . Для виготовлення
друкарських фотополімерних форм застосовуються фотополімерні пластини “
Cyral “ фірми “Du Pont “. Встановлено машину “ Babiflex “ для виготовлення
фотополімерних форм .


    У глибокому друці використовується технологія безпігментного друку .
Виготовлення форм для глибокого цеху відбувається безпосередньо у цеху з
готових фотоформ , які виготовляються в офсетному цеху . Там же замовлення
друкується і відправляється на подальшу  обробку  .  Окрім  дільниці
виготовлення форм та дільниці друку в цеху є дільниця  виготовлення
флексографських кліше . Раніше використовувався негативний монтаж , зараз
підприємство перейшло на позитивний та на італійські світлочутливі шари .
Матеріали , які застосовуються (поліфан , хайкор , каурекс ) дозволяють
отримати продукцію найвищого гатунку .
    Всі відходи поступають до цеху ширвжитку . Там вони сортуються ,
перероблюються та відправляються на пункти здачі макулатури .
    Ремонтно  -  механічний  цех  забезпечує  безперебійну  роботу
устаткування . Він проводить оперативний ремонт і наладку встановленного
устаткування та приладів , виготовляє просте устаткування для цехів ( різні
ванни , цинкорубильний станок та інш. ) .
    Більшість устаткування цехів є моральнозастарілим і , працюючи на
ньому , мало шансів збільшити кількість замовників, а отже підвищити
завантаженість виробництва і покращити економічні показники . Основному
устаткуванню вже близько двадцяти років але є і новітнє устаткування,
придбане та встановлене в останні роки.
    Для аналізу основних економічних показників використовувалися дані
планового відділу , бугалтерії та інших відділів за 1999 та 2000 звітні
роки . Одним з основних документів , який показує результати діяльності
підприємства є баланс . Бухгалтерський баланс  являє  собою  систему
згрупованих та узагальнених даних про наявність засобів господарства і
джерел , що одержують в процесі виробничо- господарської  діяльності
підприємства .
    Маючи дані балансу , який наведений  у додатках , ми можемо
розрахувати показники які характеризують фінансову стійкість підприємства .
Фінансова стійкість відображує рівень ризику діяльності підприємства та
залежності від запозиченого капіталу . В якості оцінювальних коефіцієнтів
використовуються :
    1). Коефіцієнт автономії - показує , яка питома вага власних коштів
в загальній сумі грошей , які є на підприємстві . Дорівнює відношенню
першої групи пасиву до балансу :
    КАВ (’97)= 8941,7/ 9855,6 = 0,91
    КАВ (’98)= 8172,2/ 9471,8 = 0,86
    Даний показник повинен дорівнювати 0,5,  або бути більшим  .
Розраховані дані відповідають цим вимогам і є позитивними .
    2). Коефіцієнт довготермінового залучення позикових засобів . Він
дорівнює відношенню другої групи пасиву до суми першої та другої груп
пасиву балансу . Зростання даного коефіцієнту свідчить про посилення
фінансової стійкості :
    КД,З(’97)= 0
    КД,З(’98)= 0
    В нашому випадку даний коефіцієнт буде дорівнювати нулю , бо згідно
балансу підсумок по другій групі пасиву дорівнює нулю .

    3). Коефіцієнт маневрування вказує на ступінь мобільності власних
коштів. Дорівнює відношенню суми другої та третьої груп активу за мінусом
третьої групи пасиву до першої групи пасиву :
    КМ(‘97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 8941,7 = 0,26
    КМ(‘98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 8172,2 = 0,26
    Оптимальний варіант, коли даний коефіцієнт коливається в межах від
0,4 до 0,6 . В нашому випадку він є меншим , що свідчить про низький рівень
мобільності власних коштів .
    4). Коефіцієнт інвестування характеризує частку джерел власних
коштів суб’єкту господарювання в покритті позаобігових активів . Дорівнює
відношенню першої групи пасиву до першої групи активу :
    КІНВ.(‘97)= 8941,7/ 6628,1 = 1,35
         КІНВ.(‘98)= 8172,2 / 6073,8 = 1,35
    Вважається , що даний коефіцієнт повинен дорівнювати 1 або більше .
    5). Коефіцієнт покриття засобів і витрат . Дорівнює відношенню
другої та третьої груп активу за мінусом третьої групи пасиву до другої
групи активу:
    КП(‘97)= ( 1417,3 + 1810,2 - 913,9 ) / 1417,3 = 1,6
    КП(‘98)= ( 1115,1 + 2282,9 - 1299,6 ) / 1115,1 = 1,9
    Оптимальне значення даного коефіцєнту 0,5 .
    Ліквідність балансу показує , в якій степені підприємство здатне
розрахуватися по короткостроковим зобов’язанням поточними активами. Серед
коефіцієнтів , що аналізують платоспроможність підприємства такі :
    1).   Коефіцієнт   загальної   ліквідності   характеризує
платіжоспроможність підприємства . Дорівнює відношенню другої та третьої
груп активу до третьої групи пасиву :
    КЗАГ. Л.(’97)= 1417,3+1810,2/ 913,9 = 3,5
    КЗАГ. Л.(’98)= 1115,1+2228,9/ 1299,6 = 2,5
    Даний показник повинен бути не менше 1 і коливатись від 2 до 2,5 але
не менше одиниці  .  З  розрахунків  видно  ,  що  підприємство  є
платіжоспроможнім , але показник за 1998 рік ближче до вказаних вимог .
    2). Коефіцієнт абсолютної ліквідності  характеризує  можливість
швидкого здійснення розрахунків. Дорівнює відношенню грошових коштів та
короткострокових фінансових вкладень до третього розділу пасиву :
    КАБС. Л.(’97)= 59 / 913,9 = 0,065
    КАБС. Л.(’98)= 71,4 / 1299,6 = 0,055
    Оптимальне  значення  даного  коефіцієнту-  >  0,2-  0,25  .

    3). Проміжний коефіцієнт ліквідності на початок та на кінець року
показує, чи достатньо вищеназваної суми мобільних засобів для погашення
короткострокових зобов’язань за платежами . Дорівнює відношенню третьої
групи активу до третьої групи пасиву .
    КП. Л(‘97)поч= 2492,8 / 1443,8 = 1,73
    КП. Л(‘97)кін= 1810,2 / 913,9 = 1,98
    КП. Л(‘98)поч= 1810,2 / 913,9 = 1,98
    КП. Л(‘98)кін= 2282,9 / 1299,6 = 1,75


    Даний коефіцієнт повинен коливатися в межах від 0,7 до 0,8 . З
розрахунків видно , що розрахований коефіцієнт не відповідає заданим
значенням .
    За базовий можна використовувати коефіцієнт загальної ліквідності .
Зниження значення ліквідності частіше за все говорить  про  загальне
погіршення ситуації з забезпеченістю оборотними засобами і про необхідність
дієвих заходів по управлінню ними .
    Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальної
ліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структурі
поточних активів .
    Тепер можна приступити до аналізу ділової активності підприємства .
До коефіцієнтів , що її характеризують , відносяться такі :
    1). Показник оборотності коштів в розрахунках . Дорівнює вадношенню
виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості .
    ПОБ(’97)= 4516,54 / 773,6 = 5,84
    ПОБ(’98)= 4895,44 / 1452,3 = 3,37
    Даний показник обчислений в оборотах . Темп зростання - 57,7%
    2). Показник оборотності виробничих запасів . Розраховується в
оборотах і дорівнює відношенню витрат на  виробництво  продукції  до
середньовиробничих запасів.
    ОВ.З(‘97)= 4833,9 / 668,9 = 7,23
    ОВ.З(‘98)= 4833,9 / 564,5 = 8,56
    3). Тривалість операційного циклу розраховується :
    ТО.Ц(‘97)= ( 360 / 5,84 ) + ( 360 / 7,23 ) = 111,43
    ТО.Ц(‘98)= ( 360 / 3,37 ) + (360 / 8,56 ) = 148,88
    Зростання тривалості операційного циклу свідчить про погіршання
використання оборотних засобів .
    4). Показник оборотності власного капіталу дорівнює відношенню
виручки від реалізації до середньої величини власного капіталу.
    ОВЛ.К(‘97)= 4516,54 / 8941,7 = 0,5
    ОВЛ.К(‘98)= 4895,44 / 8172,2 = 0,6
    5). Показник оборотності основного капіталу - це відношення виручки
від реалізації до підсумку середнього балансу “НЕТТО”.
    ООСН.К(‘97)= 4516,54 / 9855,6 = 0,46
    ООСН.К(‘98)= 4895,44 / 9471,8 = 0,52
    Основні показники виробничо - господарської діяльності підприємства
зведені у таблицю . Такі дані дають уявлення про економічний  стан
підприємства .Таблиця 1:
|ПОКАЗНИКИ           |Од. виміру |1999  |2000  |%   |
|Випуск товарної продукції   |тис. грн.  |3740,1 |3812,5 |101,935|
|                |      |    |    |8   |
|Собівартість товарної продукції|тис. грн.  |5149  |5291,9 |102,775|
|                |      |    |    |3   |
|Сума реалізації        |тис. грн.  |4516,55 |4895,45 |108,389|
|                |      |    |    |1   |
|Собівартість реалізованої   |тис. грн.  |4525,1 |5039,84 |111,375|
|продукції           |      |    |    |2   |
|Балансовий прибуток      |тис. грн.  |129,1  |-166,7 |    |
|С/річна вартість осн. фондів  |тис.грн.  |16560  |16390  |98,9734|
|                |      |    |    |3   |
|Фонд оплати праці всього:   |тис. грн.  |987,87 |739,39 |74,8468|
|                |      |    |    |9   |
|в т.ч.: ПВП          |тис. грн.  |963,46 |720,82 |74.8157|
|                |      |    |    |7   |
|робітники           |тис. грн.  |663,94 |483,48 |72,8198|
|                |      |    |    |3   |
|С/спискова чисельність: всього:|чол.    |364   |329   |90,3846|
|                |      |    |    |2   |
|в т.ч.: ПВП          |чол.    |353   |320   |90,6515|
|                |      |    |    |6   |
|робітники           |чол.    |268   |239   |89,1791|
|непромисловий персонал     |чол.    |10   |9    |90   |
|Загальновиробничі витрати   |тис. грн.  |306,7  |306,7  |100  |
|Загальногосподарські витрати  |тис. грн.  |672,3  |672,3  |100  |
|Всього витрат на вир-во по   |тис. грн.  |4833,9 |4833,9 |100  |
|плану             |      |    |    |    |


      1999 та 2000 роки були роками збереження кризових явищ в
економіці. Спостерігалися підвищення цін на поліграфічні матеріали (папір ,
картон , фарби та інш. ) , на енергоресурси , зниження платоспроможності
населення та замовників й інш. Все це вплинуло на економічні показники
підприємства .
    У 2000 році , порівняно з 1999 , підприємство збільшило обсяги
випуску товарної продукції на 102% або на 72,4 тис. грн. , зросла й
собівартість ТП приблизно на 103% , збільшився й прибуток від реалізації ,
на 33  чол.  зменшилась  середньоспискова  чисельність  працюючих  на
підприємстві , зменшився й розмір фонду оплати праці , що призвело до
зменшення середньомісячної заробітної плати.
    Негативним є те , що в 1999 році балансовий прибуток складав 129,1
тис. грн., а в 2000 році це вже були збитки які  дорівнювали 166,7 тис.
грн. . Без змін залишилися планові витрати на виробництво .    Характеристика цеху глибокого друку підприємства та аналіз його
 показників.

    Цех глибокого друку ВАТ “Зоря” має у своєму складі : дільницю
виготовлення форм для глибокого друку , друкарську дільницю, де друк
відбувається глибоким способом та дільницю виготовлення цинкографських
кліше для флексографського друку .
    Глибокий цех підприємства “Зоря” оснащено двома 6-ти та 4-фарбовими
друкарськими машинами “Romantik-Andreotti 700 ”, які мають продуктивність
роботи 100 обертів за хвилину . Крім двох друкарських машин , які
встановлені на дільниці друку , цех  має  у  своєму  розпорядженні:
прободрукарський станок “А-900” з форматом готової продукції 700  та
продуктивністю роботи за паспортом 30 відбитків  за  годину  ,  два
полірувальних станка “Andreotti” для шліфовки та поліровки циліндрів , які
мають формат продукції 270*1000 та паспортну продуктивність роботи 4 форми
за годину , декілька ванн для міднення форм “Патер-Ностер” з форматом
продукції 50*130 та  продуктивністю  роботи  0,1  мм/г.,  ванни  для
електролітичного обезжирення , для промивки циліндрів, для нікелювання
циліндрів “Патер-Ностер”, безпігментна лінія розроблена ВНДІП для травлення
циліндрів . Більшість з переліченого устаткування застосовується  для
виготовлення форм для глибокого друку.
    Виготовлення продукції в цеху глибокого друку  починається  з
заповнення бланку - замовлення у виробничому відділі підприємства . Потім
замовлення надходить на виробничі дільниці і починається виготовлення форм
. Спочатку виготовляють первинну фотоформу , тобто фотографують оригінал і
ретушують отриманий знімок .
    Далі на контактно-  копіювальному  станку  створюють  текстові
діапозитиви . Робиться монтаж , за допомогою якого виготовляють фотоформи
для окремих фарб . В такому вигляді вони надходять на дільницю глибокого
друку, де починається виготовлення форм для друкарських машин . На циліндр
наносять роздільчий шар , потім нарощують шари міді та нікелю , копіюють та
протравлюють . Роблять пробні відбитки , які підписуються замовником , якщо
він з усім згоден , та начальником цеху . Після цього готові форми
поступають до друкарських машин , де відбувається друк тиражу . Далі
замовлення відправляється на дільниці післядрукарської обробки  -  це
парафінування , пластифікація , порізка , упаковка та інші,  в залежності
від умов , що поставив замовник . В кінці технологічного процесу готову
продукцію сортують , рахують , пакують і відправляють на склад . Всі
технологічні процеси на підприємстві  відображаються  в  маршрутно  -
технологічних картах , куди входять такі розділи як назва операції , назва
устаткування , марка устаткування , штат обслуговування  та  розряди
робітників , облікова одиниця продукції , норма часу на облікову одиницю ,
вид матеріалу та марка , одиниця виміру матеріалу , норма витрат матеріалу
на облікову одиницю .
протравлюють .


      Роблять пробні відбитки , які підписуються замовником , якщо
він з усім згоден , та начальником цеху . Після цього готові форми
поступають до друкарських машин , де відбувається друк тиражу . Далі
замовлення відправляється на дільниці післядрукарської обробки  -  це
парафінування , пластифікація , порізка , упаковка та інші в залежності від
умов , що поставив замовник . В кінці технологічного процесу готову
продукцію сортують , рахують , пакують і відправляють на склад . Всі
технологічні  процеси  на  підприємстві  відображаються  в  маршрутно
-технологічних картах , куди входять такі розділи як назва операції , назва
устаткування , марка устаткування , штат обслуговування  та  розряди
робітників , облікова одиниця продукції, норма часу на облікову одиницю ,
вид матеріалу та марка , одиниця виміру матеріалу , норма витрат матеріалу
на облікову одиницю .Таблиця 2:

Основні економічні показники цеху глибокого друку за 1999-2000 роки .
|Назва показника              |1999     |2000     |
|                      |план|факт|%  |план|факт|%  |
|1. Товарна продукція в цінах на 1.01 (тис. |1904|709,|37,3|2047|1019|49,8|
|грн.)                   |,4 |9  |  |,2 |,1 |  |
|2. Товарна продукція в діючих цінах ( тис. |1562|569,|36,4|2012|1061|52,7|
|грн.)                   |,4 |3  |  |,4 |,1 |  |
|3. Товарна продукція в натуральному виразі |286,|103,|36,2|342 |145 |42,4|
|(т.)                    |8  |8  |  |  |  |  |
|4. Сума реалізації (тис. грн.)       |1437,3    |1260,3    |
|5. Собівартість реалізованої продукції   |1218,94    |1180,34    |
|6. Фонд оплати праці            |35,2 т. грн. |40,5 т. грн. |
|7. Середньоспискова чисельність      |13чол.    |16 ЧОЛ.    |


   Як для підприємства в цілому , так і по цеху глибокого друку
характерно збільшення фактичного обсягу товарної продукції в цінах на 1.01
на 143,5 % , в діючих цінах на 186,4% , в натуральному виразі на 139,7% .
Спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цеху у 2000 році
на 3 чол. , а також пов'язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3 т.
грн.      Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати .

   Спочатку проаналізуємо чисельність , структуру та динаміку трудових
ресурсів по підприємству в цілому .

   Таблиця 3: Структура та динаміка чисельності підприємства (1999-2000
   р.)
|Категорії працюючих           |1999   |2000   |Темп |
|                     |     |     |росту,|
|                     |     |     |%   |
|1. Середньоспискова чисельність штатних |364    |329    |90,4 |
|працівників спискового складу      |     |     |   |
|в т. ч. : працівники основної діяльності |353    |320    |90,7 |
|з них: робітники             |268    |239    |89,2 |
|2. Непромисловий персонал        |10    |9     |90  |
|3. Середньоспискова чисельність жінок в |204    |193    |94,6 |
|еквіваленті повної зайнчтості      |     |     |   |
|4. Середньоспискова чисельність штатних |371    |334    |90,1 |
|працівників на останній день місяця   |     |     |   |


   Впродовж двох років на підприємстві відбулося скорочення  штату
працівників приблизно на 10% . Так чисельність ПВП скоротилася у 2000 році
на 33 чол. , з них : робітників - на 29 чол. та непромисловий персонал - на
1 чол. . Зменшення відбулося за рахунок виробничих цехів та дільниць .
   Дуже  незначну  частку  в  чисельності  працюючих   займає
непромисловий персонал , а найбільшу питому вагу в чисельності займають
робітники . Так у 1999 році чисельність робітників складала 268 чол. , а в
2000 році - 239 , що  складає  приблизно  70-75%  середньоспискової
чисельності. За статтю найбільшу питому вагу займають жінки , приблизно 60%
.
   У цеху глибокого друку у 1999 році було зафіксовано чисельність , яка
складала 13 чоловік , а у 2000 році - 16 чоловік . Впродовж року
чисельність цеху зросла на 3 чоловіки . Розглянемо якісний склад  робочої
сили підрозділу  підприємства  на  базі  якого визначємо  середній
розряд одного робітника , середній вік одного робітника та середній
стаж одного працюючого .  Таблиця 4: Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу за 1999 рік .|За кваліфікацією |За рівнем освіти |За віком     |За стажем роботи |
|№    |Кіл-ть |Освіта  |Кіл-ть |Вік,  |Кіл-ть |Стаж   |Кіл-ть |
|розряду |чол.  |     |чол.  |років  |чол.  |.років  |чол.  |
|без   |1    |Середня |3    |25-31  |1    |1-7   |4    |
|рОЗр.  |    |     |    |    |    |     |    |
|2    |1    |Спеці  |7    |32-38  |3    |8-14   |2    |
|    |    |альн   |    |    |    |     |    |
|3    |1    |Вища   |4    |39-45  |4    |15-21  |4    |
|4    |2    |     |    |46-52  |4    |22-28  |3    |
|5    |4    |     |    |53-59  |2    |29-35  |1    |
|6    |5    |     |    |60 і  |0    |>3б   |1    |
|    |    |     |    |більш  |    |     |    |


    Середній розряд одного робітника : ( 2*1+3*1+4*2+5*4+6*5 ) / 14 = 4,5
    Середній розряд одного робітника є досить високим , але не завадило б
 й підвищення рівня кваліфікації робітників . Більшість робітників мають
 спеціальну освіту , четверо здобули вищу освіту і троє мають середню
 освіту.

    Середній вік робітника : ( 28*1+35*3+43*4+49*4+57*2 ) / 14 = 44
    Отже , середній вік робітників дорівнює 44 роки .

Середній  стаж     роботи  одного  робітника  :
 ( 4*4+11*2+18*4+25*3+32*1+39*1 ) / 14 = 18,3

  Таблиця 5: Рух робочих кадрів по цеху глибокого друку (1999-2000 р.).


|                    |1999    |2000    |
|1. Прийнято : всього          |4      |10     |
|на постійну роботу           |3      |10     |
|на тимчасову роботу           |1      |—      |
|2. Звільнено : всього          |1      |7      |
|за власним бажанням           |1      |6      |
|по інвалідності             |---     |1      |


   Маючи ці дані (табл. 5 ) ми можемо розрахувати деякі коефіцієнти, що
аналізують рух робочої сили по цеху глибокого друку . До таких коефіцієнтів
відносять : коефіцієнт обороту по прийому дорівнює відношенню кількості
всіх прийнятих на роботу робітників до середньоспискової їх чисельності ,
коефіцієнт обороту по звільненню дорівнює відношенню всіх звільнених робітників до середньоспискової їх
 чисельності, коефіцієнт плинності робочої сили дорівнює відношенню числа
 робітників звільнених за власним бажанням та в зв'язку з порушеннями
 дисципліни до середньоспискової їх чисельності.

Таблиця б:
|Назва коефіцієнту          |1997    |1998    |
|1. Коефіцієнт обороту по прийому  |0,31    |0,62    |
|2. Коефіцієнт обороту по звільненню |0,08    |0,44    |
|3. Загальний коефіцієнт обороту   |0,39    |1,06    |
|4. Коефіцієнт плинності робочої сили|0,08    |0,38    |


   З таблиці б видно , що по підрозділу коефіцієнт обороту по прийому
 випереджує коефіцієнт обороту по звільненню . Можна зробити висновок , що у
 2000 році, порівняно з 1999 роком , плинність кадрів підвищилася .

Таблиця 7: Аналіз використання робочого часу в цеху (1999-2000 рр.).
|Назва показника           |1999    |2000    |Відхилення |
|1. Чисельність працівників      |13     |16     |+3     |
|2. Загальна кількість люд.-днів   |1690    |2400    |+710    |
|відпрацьованих персоналом      |      |      |      |
|3. Загальна кількість люд.-годин   |13520   |19200    |+5680    |
|відпрацьованих персоналом      |      |      |      |
|4. Середня кількість відпрацьованих |130    |150     |+20     |
|днів одним працюючим ( п.2 : п.1 )  |      |      |      |
|5. Середня кількість відпрацьованих |1040    |1200    |+160    |
|люд.-год. одним працюючим (п.3 : п.1)|      |      |      |
|6. Тривалість робочого дня ( п.5 :  |8     |8      |      |
|п.4 )                |      |      |      |


    На основі даних про загальну кількість відпрацьованих люд.-днів та
 люд.-годин було розраховано середню кількість днів та годин відпрацьованих
 одним робітником . Дані розрахунків показують , що в 2000 році було більш
 ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної
 кількості відпрацьованих людино-днів та людино-годин , а також збільшення
 середньої кількості відпрацьованих днів та годин одним працівником .
    На основі даних про випуск продукції , кількість відпрацьованих
 людино- днів та людино-годин , чисельність працюючих можемо розрахувати
 показники продуктивності праці.

  Таблиця 8: Показники продуктивності праці по цеху за 1999-2000 роки .


|Показник                  |1999   |2000   |%     |
|1. Середньорічна продуктивність праці одного|36,5   |55,26  |151,4   |
|працюючого (тис. грн.)           |     |     |     |
|2. Середньорічна продуктивність праці одного|6,65   |7,55   |113,53  |
|працюючого (тонн.)             |     |     |     |
|3. Середньоденна продуктивність праці, грн. |280,71  |368,42  |131,25  |
|4. Середньогодинна продуктивність праці,  |35,09  |46,05  |131,24  |
|грн.                    |     |     |     |


    Дані розрахунки показують , що у 2000 році продуктивність праці ,
 порівняно з 1999 роком , підвищилася . Так в 1,5 рази збільшилася
 середньорічна продуктивність праці працюючого обчислена в тис. грн. , або
 на 18,76 тис. грн. . На 13% зросла середньорічна продуктивність праці
 обчислена в натуральному виразі , або на 0,9 тонн. Той факт , що
 продуктивність праці в грошовому виразі зросла більше ніж продуктивність
 праці в натуральному виразі, можна пояснити як результат підвищення цін. На
 31% збільшилась середньоденна та середньогодинна продуктивність праці.
    Середньорічну продуктивність праці одного працюючого можна

Представити у вигляды формули :  Впрац= Троб. д. * Троб. періоду *
Вгодинна

                              Таблиця 9:
|Рік  |Тривалість    |Тривалість   |Середньогодинна|Середньорічна  |
|   |робочого     |вобочого    |        |продуктивність |
|   |ДНЯ , ГОД.    |пеоіоду    |продуктивність |        |
|1997 |8         |130 днів    |0,0351 т. грн. |36,5 т. грн   |
|1998 |8         |150 днів    |0,0460 т. грн |55,2 т. грн.  |


    Маючи ці дані , можемо  проаналізувати  вплив  факторів   на
 середньорічну продуктивність праці одного працюючого .

    1. 8*130*0,0351 =36,5 т.грн.

    2. 8*130*0,0460 = 47,84 т. грн.

    3. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн.

    4. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн.

    Тепер можна зробити висновок , що середньорічна продуктивність праці
 одного працюючого збільшилась під впливом середньогодинної продуктивності
 праці на 11,34 т. гри. (47,84 - 36,5 ) , а також під впливом тривалості
 робочого періоду на 7,36 т. грн. Загальний вплив факторів на середньорічну
 продуктивність праці складає : 11,34 + 7,36 = 18,7 т. грн. , тобто
 позитивний .

    Тепер проаналізуємо заробітну плату .
    На ВАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря" застосовується погодинна
 форма оплати праці . Оплата  погодинників  здійснюється  на  основі
 відпрацьованого часу та годинної тарифної ставки , розмір якої залежить від
 розряду .

        Таблиця 10: Тарифні ставки погодинників .


|Розряд       |І    |II   |III   |IV   |V    |VI   |
|Тарифна ставка, коп |77,2  |84,4  |93,0  |104,4  |118,7  |138,7  |


    Преміювання робітників  здійснюється  поквартальне  при   умові
 балансового прибутку . Премія нараховується за :

    1. Суміщення професій .

    2. Розширення зони обслуговування або збільшення об'єму робіт .

    3. Роботу у тяжких та шкідливих умовах .

    4. Виконання обов'язків тимчасово непрацездатного робітника .

    5. Роботу в нічну та вечірню зміну .

    6. Період освоєння нових норм трудових затрат .

    7. Високу професійну майстерність .

    8. Класність .

    9. Керівництво бригадою .


Розмір премії нараховується за умови виконання основного , додаткового та
індивідуального показників преміювання . Основний показник -балансовий
прибуток підприємства , додатковий - виконання норм виробітку та якість
виконуваних робіт , індивідуальний - коефіцієнт трудової участі . При виконанні основного показника нараховується 50%
 встановленої суми преміювання , при виконанні додаткового показника -20%
 від суми преміювання , при виконанні індивідуального показника -30%.
   Премія у розмірі 50% не нараховується за випуск бракованої продукції,
 при поверненні бракованої продукції замовником , рекламацію від замовника ,
 перевитрати сировини .

 Таблиця 11: Склад фонду оплати праці по підприємству за 1999-2000 роки .


|Показник           |Фактично нараховано  |Структура фонду , % |
|               |1999   |2000    |1999   |2000   |
|1. Загальна сума фонду оплати |987,87  |739,39   |100    |100    |
|праці ( тис. грн. )      |     |      |     |     |
|з них : ГЇВП         |963,46  |720,82   |97,53   |97,49   |
|в т. ч. : робітники      |663,94  |483,48   |67,21   |65,39   |
|керівники           |150,16  |126,65   |15,20   |17,13   |
|спеціалісти          |144,36  |106,16   |14,61   |14,36   |
|службовці           |5,01   |4,84    |0,51   |0,65   |
|Непромисловий персонал    |24,41   |18,57   |2,47   |2,51   |
|жінки             |514,69  |368,17   |52,10   |49,79   |
|Основна заробітна плата    |436,13  |626,23   |     |     |
|Додаткова заробітна плата   |269,99  |113,16   |     |     |
|Інші заохочувальні виплати  |281,79  |      |     |     |
|               |     |      |     |     |
|Основна з/п непром. персоналу |     |15,89   |     |     |
|               |     |      |     |     |
|Нарахування на відпустки   |     |56,32   |     |     |
|               |     |      |     |     |
|Дивіденти           |     |76,1    |     |     |
|               |     |      |     |     |
|Середньорічна заробітна плата |2,71т. грн|2,23    |82,29 %       |
|Середньомісячна заробітна   |226,16  |187,28   |82,29 %       |
|плата             |грн.   |      |           |


    Як бачимо з таблиці 11 фонд оплати праці по підприємству з роками
 зменшується . Так у 2000 році , порівняно з 1999 роком , фонд оплати праці
 скоротився на 248,48 тис. грн. Зросла сума на основну заробітну плату на
 190,1 тис. грн. , зменшилась сума на додаткову з/п на 156,83 тис. грн. .
 Майже на 12 % знизилась середня заробітна плата одного працюючого , або на
 38,88 грн. в місяць .

    Таблиця 12: Фонд оплати праці та середня заробітна плата по цеху
    глибокого друку за 1999-2000 роки .

|Показник                 |1999    |2000    |%     |
|1. Фонд оплати праці, тис. грн.     |35,2    |40,5    |115,06   |
|2. Чисельність персоналу         |13     |16     |123,08   |
|3. Середньорічна заробітна плата, тис.  | 2,48   |2,53    |102,07   |
|грн.                   |      |      |      |
|4. Середньомісячна заробітна плата /   |206,67   |210,94   |102,07   |


   Як видно з таблиці 12, у 2000 році , порівняно з 1999 роком , на 15%
 зріс фонд оплати праці або на 5,3 тис. грн.. зросла , в зв'язку зі
 збільшенням коштів на оплату праці , середньомісячна заробітна плата одного
 працюючого на 2,07% або на 4,27грн.
   Прослідкуємо методом ланцюгових підстановок вплив факторів на фонд
 оплати праці. На фонд оплати праці впливають такі фактори , як зміна
 чисельності працюючих та зміна середньої заробітної плати одного працюючого
 .

   Lр=(Рі-Ро)*Lср.о

   АГ-,3 = Рі * ( Lср.і - Lср.о)
   де Lр (Lз) - економія або перевитрати фонду оплати праці у зв'язку зі
 зміною чисельності працюючих (заробітної плати одного працюючого).

   Lср.і , Ьср.о - середньорічна з/п в звітному та базовому роках , грн.

   Рі , Ро - середньоспискова чисельність в звітному та базовому роках .
   Вплив факторів на фонд оплати праці у 2000 році , порівняно з 1999
 роком .
   Lр = ( 16 - 13 ) * 2,48 т.грн. = 7,44 тис. грн. , тобто збільшення
 чисельності працюючих викликало перевитрати фонду оплати праці на 7,44 тис.
 грн.
   Lз = ( 2,53 - 2,48 ) * 16 = 0,8 тис. грн. , тобто збільшення
 середньорічної заробітної плати викликали перевитрати ФОП на 0,8 т. грн.

   Загальний вплив факторів на ФОП складає : (7,44 + 0,8) = 8,24 т. грн.

      Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання
      основних фондів.

   Рівень технічного розвитку підприємства в значній мірі залежить від
складу і структури виробничих основних фондів промислового призначення,
оскільки окремі групи основних фондів приймають різну участь у процесі
виробництва.

 Таблиця 13: Склад основних фондів підприємства, їх структура (1999-2000 р.)


|ПОКАЗНИК                     |1999     |2000     |
|                         |2:  |Структ|I:  |Структ|
|                         |   |ура  |   |ура  |
|Основні фонди основного виду діяльності ( тис.  |16554 |100% |16367 |100% |
|грн.)                      |   |   |   |   |
|1. Будівлі,споруди,передавальні пристрої     |7094 |42,85 |7094 |43,34 |
|• будівлі                    |6543 |39,52 |6543 |39,98 |
|• споруди                    |456  |2,75 |456  |2,79 |
|• передавальні пристрої             |95  |0,57 |95  |0,58 |
|2. Транспортні засоби, меблі, інструменти та   |235  |1,42 |185  |1,13 |
|прибори                     |   |   |   |   |
|• транспортні засоби               |187  |1,13 |139  |0,85 |
|• прилади та інструменти             |45  |0,27 |43  |0,26 |
|• інформаційні системи та ЕОМ          |3   |0,018 |3   |0,018 |
|3. Інші 03                    |9225 |55,73 |9088 |55,53 |
|• машини та обладнання              |9225 |55,73 |9088 |55,53 |


   Як видно з таблиці 13 найбільшу питому вагу у складі основних фондів
 займають "Машини та обладнання" підприємства , які у 1999 році становили
 55,73% від загальної суми основних фондів , а у 2000 році зменшились і
 займали 55,53% від загальної суми . Велику питому вагу займають "Будівлі та
 споруди" - 42,85% у 1997 році та 43,34% у 2000 році.
   Але можна сказати , що на протязі двох років , які аналізувалися ,
 ніяких суттєвих змін в структурі основних фондів підприємства не відбулося.
   Далі доцільно проаналізувати ступінь технічного переозброєння , який
 характеризують коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів , як в
 цілому , так і їх активної частини - машин та обладнання .
 Таблиця 14: Наявність та рух основних засобів по підприємству за 1999 та
                 2000 роки.

|Найменування      |Залишок на |Надійшло за |Вибуло за  |Залишок на |
|            |початок року|рік     |рік     |кінець року |
|            |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |
|1. Основні засоби   |16735|16603|3,6 |5,9 |135,4|192,4|16603|16417|
|            |,6  |,8  |   |   |   |   |,8  |,3  |
|2. Знос основних    |9618,|9991,|671,3|402,6|298,5|   |9991,|10393|
|засобів        |4  |2  |   |   |   |   |2  |,8  |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3. Основні фонди    |16678|16554|26  |33  |150 |220 |16554|16367|
|основного виду     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|4. Машини та обладнання|9157 |9225 |126 |21  |58  |158 |9225 |9088 |

    Коефіцієнт оновлення - відношення вартості фондів , що надійшли , до
 вартості фондів на кінець року .

    Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності:

    Кощ-97) = 26 / 16554 = 0,16 %

    Кон(-98)=33/16367=0,2%

    Коефіцієнт оновлення машин та обладнання :

    Кощ'97)= 126/9225= 1,4%
    Кощ-98)= 21/9088 =0,23%
    Коефіцієнт вибуття - відношення вартості фондів вибувших за рік до їх
 вартості на початок року .

    Коефіцієнт вибуття основних фондів основного виду діяльності:

    КвиБ(-97) = 150 / 16678 = 0,9 %

    КвиБС98) = 220 / 16554 = 1,33 %
    Коефіцієнт вибуття машин та обладнання :

    КвиБ(-97) = 58 / 9157 = 0,63 %

    Квищ-98) = 158 / 9225 =1,71 %
    На основі даних розрахунків можна зробити висновки , що коефіцієнти є
 незначними . Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності
 на протязі двох років мав тенденцію до незначних змін . Так у 2000 році ,
 порівняно з 1999 роком , він підвищився з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт
 оновлення машин та обладнання , навпаки , знизився у 2000 році зі ,4 % до
 0,23 % .

   Коефіцієнти вибуття основних фондів основного виду діяльності та машин
та обладнання у 2000 році підвищилися , відповідно, з 0,9% до 1,33 % та з
0,63 % до 1,71 % . Негативним є те , що коефіцієнти вибуття перевищують
коефіцієнти оновлення і тільки у 1999 році коефіцієнт оновлення машин та
обладнання є більшим за коефіцієнт вибуття .
   Розглянемо  показники  озброєності  праці  до  яких  відносять
фондоозброєність праці одного працюючого , фондоозброєність праці одного
робітника , технічну озброєність та енергоозброєність праці.

Таблиця 15: Показники озброєності праці по підприємству (1999-2000 р. )
|Назва показника           |1999     |2000     |
|1. Чисельність ПВП в т. ч :     |353 268    |320 239   |
|*робітники , чол.          |       |       |
|2. Середньорічна вартість основних |16560     |16390    |
|фондів , тис. грн.         |       |       |
|3. Середньорічна вартість машин та |9230     |9095     |
|устаткування , тис. грн.      |       |       |
|4. Потужність двигунів , тис. кВт  |750      |825     |
|5. Спожито електренергії, тис. кВт/ |847      |954     |
|год.                |       |       |
|6. Фондоозброєність праці, тис. грн.|46,91 61,79  |51,22 68,57 |
|1-го працюючого: (п.2 : п.1) 1-го  |       |       |
|робітника : (п.2 : п.1*)      |       |       |
|7. Технічна озброєність праці, тис. |34,44     |38,05    |
|грн (п.3:п. 1*)           |       |       |
|8. Енергоозброєність праці (п.4 :  |2798     |3452     |
|п.1*) потенційна , кВт       |       |       |

   Проведені розрахунки в таблиці 15 показують , що у 2000 році ,
порівняно з 1999 роком , підвищився показник фондоозброєності праці 1 -го
працюючого на 4,31 тис. грн. та 1-го робітника на 6,78 тис. грн. . Також
помітне  зростання  показника  технічної  озброєності  праці  та
енергоозброєності . Такі зміни в озброєності праці можуть свідчить про
незначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частково на ці
зміни може впливати зменшення чисельності працюючих .
   Розглянемо основні фонди цеху глибокого друку . У таблиці 16 наведено
перелік основного устаткування цеху та його основні характеристики .

        Таблиця 16: Характеристика устаткування цеху.

|№|Назва      |Марка    |формат  |продуктивн.|габарити|Потуж |
| |        |       |пр-іі  |устаткує. |    |н. ел |
| |        |       |     |      |    |двигуна|
| |        |       |     |      |    |кВт  |
|1|6-ти фарбова  |"Романтік-Анд|700   |ЮОоб./хв. |12000*22|    |
| |ротаційна маш. |реотті 700" |     |      |9 *280 |    |
| |для глиб.друку |       |     |      |    |    |
|2|4-фарбова    |"Романтік-Анд|700   |ЮОоб./хв. |900*229*|    |
| |ротаційна маш. |реотті 700" |     |      |280   |    |
| |для глиб.друку |       |     |      |    |    |
|3|Прободрукарський|А-900    |700   |ЗО відб. / |191*135*|3,2  |
| |станок     |       |     |рік    |170   |    |
|4|Полірувальний  |"Андреотті" |270*1000 |4 форми в |191*135*|7,8  |
| |станок     |       |     |рік    |170   |    |
|5|Полірувальний  |"Андреотті" |270*1000 |4 форми в |191*135*|7,8  |
| |станок     |       |     |рік    |170   |    |
|6|Копіювальний  |"Капелла",  |100*130 |4 8 крп./ |140*130*|0,5  |
| |станок     |ГДР     |     |рік    |100   |    |
|7|Ванна для    |"      |50*130  |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1  |
| |міднення форм  |Патер-Ностер"|     |      |0    |    |
|8|Ванна для    |"      |50*130  |0,1 мм./ г.|140*60*6|1,1  |
| |міднення форм  |Патер-Ностер"|     |      |0    |    |
|9|Ванна для    |"Патер-Ностер|50*130  |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1  |
| |міднення форм  |"      |     |      |0    |    |
|1|Ванна для    |"Патер-Ностер|50*130  |0,1 мм./ г.|140*60*6|1,1  |
|0|міднення форм  |"      |     |      |0    |    |
|1|Ванна для    |"Патер-Ностер|50*130  |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1  |
|1|електролітичного|"      |     |      |0    |    |
| |обезжирення   |       |     |      |    |    |
|1|Ванна для    |"Патер-Ностер|50*130  |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1  |
|2|промивання   |"      |     |      |0    |    |
| |целінд.     |       |     |      |    |    |
|1|Ванна для    |"Патер-Ностер|50*130  |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1  |
|3|никелювання цел.|"      |     |      |0    |    |
|1|Ванна для    |"      |50*130  |0,1 мм./г. |140*60*6|1,1  |
|4|никелювання цел.|Патер-Ностер"|     |      |0    |    |
|1|Ліфт- елеватор |"Патер-Ностер|70    |1 м./хв.  |140*200*|4,5  |
|5|для зберігання |"      |     |      |380   |    |
| |формних     |       |     |      |    |    |
| |циліндрів    |       |     |      |    |    |
|1|Безпігментна  |ВНДІП    |70    |10-12 хв. |450*130*|1,7  |
|6|лінія      |       |     |      |120   |    |


   Проаналізуємо віковий стан устаткування цеху та визначємо питому вагу
кожної вікової групи устаткування в їх загальній кількості  .  Дані
представимо у вигляді таблиці.Таблиця 17:
|Вікова група    |Кількість  |Питома вага |
|          |мапіин   |%      |
|від 5 до 10 років  |3      |18,75    |
|від 11 до 20 років |9      |56,25    |
|більше 20 років   |4      |25     |
|          |16     |100     |


   Як видно з таблиці 17 , найбільшу питому вагу в загальній кількості
машин та устаткування займають машини віком від 11 до 20 років ( 56,25 % )
. Велику питому вагу ( 25 % ) займають машини , строк експлуатації яких
сягнув за 20 років . Отже , більшість устаткування цеху складають застарілі
машини , які відслужили строк експлуатації , оскільки строк експлуатації
більшості з них складає 11-12 років . Але не дивлячись на це , цех працює
добре , має хороші економічні показники , завдяки вправній роботі ремонтно
- механічного цеху .
   В цеху застосовуються три форми кооперації праці . Міжцехова , тобто
між виробничими цехами підприємства , внутрішньоцехова - між виробничими
дільницями в цеху та внутрішньодільнична - між окремими виконавцями на
виробничої дільниці . Міжцехова та внутрішньоцехова застосовуються в двох
їх формах : технологічній та  організаційній  .  Технологічна  форма
заключається в передачі півфабрикатів з одного цеху або дільниці до іншої
для продовження технологічного процесу . Організаційна форма визначається
строками подання півфабрикатів чи деталей до операції збирання .
   В цеху застосовуються три форми поділу праці . Функціональний поділ
праці характеризується відокремленням груп виробництв в залежності від
змісту та характеру виконаних робіт , їх функцій , тобто , кожен робітник
виконує роботу в залежності від його функцій . Технологічний поділ праці
заключається в відокремленні робіт в  залежності  від  характеру  їх
технологічного виконання , тобто кожен технологічний процес виконується на
спеціальній дільниці . Кваліфікаційний поділ праціхарактеризується відокремленням робіт  різного  ступеню  складності  і
відповідно робітників різної кваліфікації, тобто кожен робітник має розряд
і виконує роботу , яка відповідає його розряду .
   Ефективність використання основних фондів характеризується показником
фондовіддачі , тобто випуском продукції в розрахунку на одну гривню
середньорічної вартості осн. фондів .

    Таблиця 18: Показники по підприємству за 1999 та 2000 роки .


|Показники                   |1999   |2000   |%   |
|1. Обсяг товарної продукції , тис. грн.    |3740.1  |3812,5  |101,94 |
|2. Середньорічна вартість основних фондів ,  |16560  |16390  |98,97 |
|тис. грн.                   |^ ^ ^-у |     |    |
|3. Вартість машин та устаткування , тис. грн. |9230   |9095   |98,54 |
|4. Матеріальні витрати , тис. грн.      |2215,4  |2737,5  |141,62 |
|5. Кількість встановленого устаткування , од. |350   |350   |100,00 |
|6. Кількість відпрацьованих маш.- змін    |450   |490   |108,89 |


На основі таблиці 18 розрахуємо такі показники :
                             Таблиця 19:
|Показники                   |1999   |2000   |%   |
|7. Продукція за відрахуванням матеріальних  |1524,7  |1075   |70,51 |
|витрат, т.гон <п. 1 - п.4)          |     |     |    |
|8. Коефіцієнт матеріаломісткості продукції  |2,45   |3,55   |144,90 |
|(п.1 : п.7)                  |     |     |    |
|9. Продуктивність устаткування , тис. грн (п.7|3,38   |2,2   |65,09 |
|: п.6)                    |     |     |    |
|10. Коефіцієнт змінності (п.6 : п.5)     |1,3   |1,4   |107,69 |
|11. Вартість одиниці устаткування, тис. грн. |26,37  |25,98  |98,52 |
|(п.3 : п.5)                  |     |     |    |
|12. Питома вага машин та устаткування в    |55,74  |55,49  |99,55 |
|загальній вартості фондів (п.3 : п.2 • 100 %) |     |     |    |
|13. Фондовіддача (п.1 : п.2)         |0,22^  |°'23)?  |104,55 |

   На основі даних таблиць  проведемо  факторний  аналіз,показника
фондовіддачі.

Таблиця 20:
|Фактор            |Вихідна  |% зміни |Фондовіддач|Вплив на  |
|               |величина |пок-ків |а з    |фондов.   |
|               |Донловииіа|    |урахув.Змін|окремих   |
|               |чі    |    |и     |фактолрів  |
|               |     |    |попоказникі|      |
|               |     |    |в     |      |
|Зміна матеріальних витрат   |0,22   |1,449  |0,32    |+0,1    |
|Продуктивність устаткування  |.0,32   |0,651  |0,21    |-0,11    |
|Коефіцієнт змінності     |0,21   |1,077  |0,23    |+0,02    |
|Рівень вартості од.      |0,23   |0,9852 |0,23    |0      |
|устаткування         |     |    |      |      |
|Питома вага м. і устат. у   |0,23   |0,9955 |0,23    |0      |
|вартості ОФ          |     |    |      |      |


   Загальний вплив факторів склав :

   0,1 -0,11 +0,02=0,01
   Таким чином , на фондовіддачу позитивно вплинули зміни коефіцієнту
матеріаломісткості продукції та зміни коефіцієнту змінності . Негативний
вплив мали зміни продуктивності устаткування . Не вплинули зміни в рівні
вартості одиниці устаткування та зміни питомої ваги машин та устаткування в
загальній вартості основних фондів .
   Розглянемо рівень механізації та автоматизації цеху глибокого друку .
Рівень механізації характеризується коефіцієнтом механізації праці , який
показує процент робітників , що зайняті на механізованих роботах до
загальної чисельності робітників .

Таблиця 21:
|Показники                   |1997  |1998  |Відхиленн|
|                        |    |    |я    |
|1. Загальна чисельність цеху , чол.      |13   |16   |+3    |
|2. Кількість робітників на механізованих    |9   |13   |+4    |
|роботах                    |    |    |     |
|3. Кількість робітників на ручних роботах   |4   |3    |-1    |
|4. Кількість робітників на автоматизованих   |    |    |     |
|роботах                    |    |    |     |
|                        |    |    |     |
|5. Процент робітників зайнятих механізованою  |69,23 |81,25  |+12   |
|прапею.% <п.2:п.П               |    |    |     |
|6. Процент робітників зайнятих ручною працею , |30,77 |18,75  |-12   |
|% (п.3:п.1)                  |    |    |     |


   Дані таблиці 21 свідчать про підвищення рівня механізації та зниження
кількості робітників зайнятих на ручних роботах , що є позитивним . Ці
зміни викликані скороченням чисельності робітників зайнятих ручною працею
та збільшенням загальної чисельності робітників . Рівень  організації
виробництва характеризується  й  такими  показниками  ,  як  показник
спеціалізації  ,  потоковості  ,  паралельності  ,  неперервності  ,
пропорційності , прямотоковості та ритмічності і тривалості виробничого
циклу . Більшість показників розраховується на конкретне замовлення , а
такі спостереження не проводились , тому показники не  можуть  бути
розраховані.Узагальнюючим  показником  організаційно-технічного  рівня
виробництва є якість продукції. Щодо організації котролю якості продукції,
то його проводять інженер, відділу технічного контролю, майстер і робітники
на дільницях. Найбільше значення має контроль якості в процессі друку
накладу.

   На дільницях якість продукції визначається візуально або за допомогою
певних приладів, результати заносять в документацію. Для оцінки якості
продукціїна підприємстві використовують такі показники, як якість друку,
запах,якість  лакування,  центровка,якість  тиснення,якість  різки  та
висічки,суміщення,направлення волокон в папері. Для кожного  показника
розроблені норми та допустимі відхилення. По результатам контролю  в
лабораторії ВТК продукція приймається як якісна або бракується.

   Нещодавно на підприємстві була введена система проходження замовлення
по якості продукції. Суть її полягає в наступному : на бланку замовлення
виписується замовлення. На звороті по кожній операції вказується виконавець
і отримувач. Саме отримувач вказує на виявлені ним недоліки, які говорять
про погану якість. Майстер оглядає недоліки і приймає рішення, можна,чи ні
продовжувати виготовлення замовлення. Така система дає змогу слідкувати за
якістю виробів на всіх стадіях їх виготовлення, а також попереджати появу
невиправного браку.              Аналіз випуску продукції.
   Почнемо з аналізу випуску продукції в натуральних та вартісних
показниках . Це допоможе нам проаналізувати зміни , що відбулися в зв'язку
зі зміною обсягів випуску продукції.

 Таблиця 22: Випуск продукції в натуральному та грошовому вираженні по цеху
           глибокого друку за 1999-2000 роки.
|Види продукції     |Одиниця|Випуск   |Стр-ра   |Темп росту  |
|            |виміру |продукції  |      |       |
|            |    |1999 |2000 |1999 |2000 |Е   |%   |
|1. Непарафіновані    |тонн  |6  |12,5 |6,94 |10,35|+6,5 |208,3 |
|етикетки в цінах на 1,01|тис.  |41,04|87,87 |   |   |+46,83|214,11|
|в діючих цінах     |грн.  |32,91|91,49 |   |   |+58,58|   |
|            |тис.  |   |   |   |   |   |278  |
|            |грн.  |   |   |   |   |   |   |
|2. Парафіновані етикетки|тонн  |80,5 |108,3 |93,06|89,65|+27,8 |134,5 |
|в цінах на 1,01 в діючих|тис.  |550,5|761,33|   |   |+210,7|138,28|
|цінах          |грн.  |6  |792,71|   |   |7   |179,55|
|            |тис.  |441,4|   |   |   |+351,2|   |
|            |грн.  |9  |   |   |   |2   |   |

   У 2000 році випуск непарафінованих етикеток , порівняно з 1999 роком ,
збільшився на 6,5 тонн і становив 208,3 % від випуску минулого року .
Збільшився обсяг випуску парафінованих етикеток на 27,8 тонн і склав 134,5
% від випуску попереднього року .

   В наслідок збільшення у 2000 році обсягу випуску ТП на 34,3 тони ,
спостерігається збільшення випуску ТП в грошовому виразі як в цінах на 1,01
, так і в діючих цінах . Так випуск непарафінованих етикеток в цінах на
1,01 зріс на 46,83 тис. грн. і склав 214,11 % від випуску минулого року , а
в діючих цінах - на 58,58 тис. грн. , що становить 278 % від випуску
попереднього року . Випуск парафінованих етикеток у 2000 році збільшився в
цінах на 1,01 на 210,77 тис. грн. і склав 138,28 % від випуску 1999року , а
в діючих цінах - на 351,22 тис. грн. , що становить 179,55 % від випуску
1999 року .

   Чітко видно , що у структурі випуску продукції по цеху глибокого друку
, найбільшу питому вагу займає випуск парафінованих етикеток , близько 90 %
. Так у 1999 році питома вага парафінованих етикеток складала 93.06 % в
загальному випуску ТП , а в 2000 році їх питома вага трохи зменшилась і вже
складала 89,65 % .   Спостерігається незначне підвищення питомої ваги  непарафінованих
етикеток в загальному випуску ТП по цеху глибокого друку .
   Спробуємо проаналізувати випуск продукції по асортименту за допомогою
 методу середнього відсотку .

  Таблиця 23:
|1. Непарафіновані етикетки          |87,87            |
|2. Парафіновані етикетки           |761,33            |
|Разом :                   |849,2            |


Темп росту = (849,2 / 591,6) * 100 = 143,54
    Оцінимо міру впливу структурних зрушень на обсяг ТП , яку визначає
 фактичний обсяг випуску за базовою структурою .

 Таблиця 24:
|Вид продукції         |Факт. випуск|Відхилення          |
|                |за базовою |               |
|                |структурою |               |
|                |      |при 1'   |при ^ питомої  |
|                |      |питомої  |ваги      |
|                |      |ваги    |        |
|1. Непарафіновані етикетки   |58,93    |28,94   |        |
|2. Парафіновані етикетки    |790,27   |      |-28,94     |
|Разом             |849,2    |28,94   |-28,94     |


    Таким чином зміна структури випуску продукції значно вплинула на
 обсяг випуску у 2000 році.
    На обсяги випуску продукції впливають різні фактори . Спробуємо
проаналізувати методом ланцюгових підстановок  зміну  обсягу  випуску
продукції у 2000 році, порівняно з 1999 роком , під впливом таких факторів:
зміна чисельності працюючих , зміна тривалості робочого дня , зміна
кількості відпрацьованих робочих днів та зміна виробітку .
Таблиця 25:
|Показники                 |1999      |2000      |
|Чисельність шзацюючих. чол.        |13       |16       |
|Тоивалість робочого дня          |8       |8        |
|Кількість ообочих днів           |130      |150       |
|Виообіток . гон./ гол.           |10.86     |11.54      |


   Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції.

   Для аналізу собівартості продукції використовується дуже  багато
показників: сума витрат на виробництво ,  собівартість  товарної  та
реалізованої продукції, витрати на 1 грн. товарної продукції, економія від
зниження собівартості ТП. Спочатку на основі Таблиці  26 прораналізуємо
структуру собівартості по елементах і визначимо динаміку собівартості.

 Таблиця 26: Витрати підприємства на виробництво (витрати обігу), 1999-2000
 р


|Показник                |1999  |2000  |Відхиленн|
|                    |    |    |я    |
|1. Матеріальні витрати         |2215  |3137  |+922   |
|2. Витрати на оплату праці       |766   |727  |-39   |
|3. Відрахування на соц. заходи     |263   |310  |+47   |
|4. Амортизація             |344   |270  |-74   |
|5. Інші витрати            |557   |530  |-27   |
|6. Разом                |4145  |4974  |+829   |
|7. Фактичний обсяг виробництва     |3740,1 |3812,5 |+72,4  |
|продукції               |    |    |     |


   Таким чином , загальна сума витрат на виробництво в 2000 році ,
порівняно з 1999 роком , зросла на 829 тис. грн. Збільшення суми витрат на
виготовлення продукції відбулося за рахунок збільшення витрат на сировину
та матеріали на 922 тис. грн. , які збільшились за рахунок росту  цін та
тарифів на матеріальні ресурси . Збільшились витрати на соціальні заходи на
47 тис. грн.
   Зменшились витрати на оплату праці у 1999 році на 39 тис. грн.
Зменшились витрати на амортизацію на 74 тис. грн. і на інші витрати на 27
тис. грн., що є позитивним моментом .
   Важливим , при вивченні собівартості продукції , є її аналіз по
калькуляційним статтям витрат . Нижче наведемо таблицю , в якій зведені
витрати по статтях за 1999 та 2000 роки по підприємству ВАТ "Зоря" .

Таблиця 27: Калькуляція собівартості продукції по підприємству за 1999-2000
р.


|Калькуляційна група           |1999  |Питома |2000  |Питома |
|                     |    |вага  |    |вага  |
|1. Сировина (тис. грн.)         |200,862|30,25 |336,752|30,25 |
|2. Основні матеріали           |127,341|19,18 |286,217|25,71 |
|3. Допоміжні матеріали          |92,904 |14   |177,937|15,98 |
|4. Основна заробітна плата        |14.132 |2.13  |28,558 |2.57  |
|5. Допоміжна заробітна плата       |6,94  |1,05  |8,6  |0,77  |
|6. Відрахування на соц. страхування   |7,773 |1,17  |14,621 |1,32  |
|7. Відрахування у фонд зайнятості    |4,685 |0,7  |4,003 |0,36  |
|8. Витрати на утримання встаткування   |71,059 |10,7  |103,726|9,32  |
|9. Загальновиробничі витрати       |39,631 |5,97  |60,891 |5,47  |
|10. Загальногосподарські витрати     |92,791 |13,97 |84,807 |7,62  |
|11 .Інші витрати             |5,841 |0,88  |7   |0,63  |
|12.Повна собівартість          |664,059|100  |1113,11|100  |

   З таблиці 27 видно , що найбільшу питому вагу у повній собівартості
займають витрати на сировину , як у 1999 році , так і в 2000 році вони
складають 30,25 % від загальної суми витрат . На другому місці - основні та
допоміжні матеріали . Майже вдвічи зросла у 2000 році повна собівартість
продукції або на 40 % . Значних змін у структурі за 1999 та 2000 не
відбулося, окрім основних матеріалів та загальногосподарських витрат .
   Аналіз непрямих витрат здійснюється шляхом порівняння фактичної їх
величини на 1 грн. товарної продукції , робіт або послуг за ряд звітних
періодів . Наведемо таблицю , де вказані розміри накладних витрат по ВАТ
"Зоря" за 1999 та 2000 роки .

   Таблиця 28: Розміри накладних витрат по підприємству (1999-2000 р.)
|Стаття витрат           |1999     |2000    |
|1. Основна заробітна плата    |1,000    |1,000    |
|2. Допоміжна заробітна плата   |0,100    |0,200    |
|3. Премія             |0,300    |0,336    |
|4. Відрахування на соц.      |0,390    |0,377    |
|страхування та у фонд зайнятості |       |      |
|5. Витрати на утримання      |3,397    |4,644    |
|устаткування           |       |      |
|6. Загальновиробничі витрати   |0,482    |0,359    |
|7. Загальногосподарські витрати  |1,120    |0,787    |   Як бачимо , накладні витрати підприємства впродовж двох

років не мали суттєвих змін . У 2000 році спостерігється зменшення розміру
загальногосподарських та загальновиробничих витрат , а також відрахувань на
соц. страхування та у фонд зайнятості , зросли витрати на утримання та
експлуатацію устаткування , на допоміжну з/п та премії . Залишились без
змін витрати на основну заробітну плату

   Розрахуємо показник затрат на 1 грн. товарної продукції:

   1997=3740,1/4145=0,9

   1998=3812,5/4974=0,77
   Отже , у 2000 році , порівняно з 1999 роком , затрати на 1 грн.
товарної продукції зменшились на 0,13 грн. або на 15 % . Прибуток , що
зтримує підприємство на 1 грн. товарної продукції склав :

   у 1999 році - ( 1 - 0,9 )= 0,1 грн.
   у 2000 році - ( 1 - 0,77 ) = 0,23 грн. тобто , з роками прибуток на 1
грн. товарної продукції збільшується .
   Даний показник по цеху глибокого друку не можливо розрахувати через
відсутність даних по собівартості товарної продукції . По цеху ми можемо
розрахувати показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.

   1997= 1437,3/1218,94= 1,42
   1998= 1260,3/1180,34= 1,07
   Розрахований показник по цеху показує , що у 2000 році витрати на 1
грн. реалізованої продукції зменшились на 0,35 грн. Але у 1999 році збитки
на 1 грн. реалізованої продукції склали 0,42 грн. ( 1 - 1,42 ) , а в 2000
році збитки дорівнювали 0,07 грн. ( 1 - 1,07 ) . Можна зробити висновки ,
що впродовж двох років ситуація в цеху покращується , збитки стали меншими
на 0,27 грн. , зменшились витрати на 1 грн. реалізованої продукції, але
залишається негативною .
   Ми не можемо розрахувати вплив факторів на розмір  затрат  на
виробництво та реалізацію через відсутність даних про випуск продукції в
натуральних показниках  по  підприємству  та  відсутність  даних  про
собівартість товарної продукції по цеху .

           Аналіз прибутку та рентабельності.

    1. Аналіз прибутку.
    Наведемо таблицю , яка показує склад балансового прибутку  по
 підприємству за два роки . Визначємо відхилення та структуру балансового
 прибутку і відхилення, які відбулися у структурі.Таблиця 29: Оцінка балансового прибутку, його структура (1999-2000 рік).


|Склад балансового    |Сума, тис.грн.   |Структура, %   |Відхиленн|
|прибутку         |          |         |я    |
|             |1999   |2000   |1999  |2000  |     |
|Результат від реалізації |70,1   |-92,6   |52   |40,47  |-11,53  |
|ТП            |     |     |    |    |     |
|Інші операційні доходи  |61,4   |54,6   |45,5  |87,92  |42,42  |
|витрати         |0,4   |63,6   |6,7   |27,8  |21,1   |
|Інші позареалізаційні  |3,4   |7.5    |2,5   |12,08  |9,58   |
|доходи витрати      |5,4   |72,6   |93,3  |31,73  |-61,57  |
|Всього прибутків збитків |134,9  |62,1   |100   |100   |     |
|             |5,8   |228,8   |    |    |     |
|Балансовий прибуток   |129,1  |-166,7  |    |    |     |   У 2000 , порівнюючи з 1999 роком , сума балансового прибутку не
 тільки зменшилась , а й переросла в збитки . Так у 1999 році балансовий
 прибуток становив 129,1 тис. грн. , а 2000 році він зменшився на 295,8 тис.
 грн. і склав збитки у розмірі 166,7 тис. грн. Такі зміни відбулися в першу
 чергу в результаті скорочення прибутку від реалізації ТП на 162,7 тис. грн.
 Інші позареалізаційні витрати та інші операційні витрати у 2000 році були
 більшими за доходи .

   Значні зміни відбулися в структурі балансового прибутку за 1999-2000
 роки .

   Так у 2000 році відхилення питомої ваги результату від реалізації ,
 порівняно з минулим роком , зменшилось на 11,53% . Значні зменшення
 спостерігаються в питомій вазі позареалізаційних витрат на 61,57% , що є
 позитивним , бо позареалізаційні збитки виникають в результаті недоліків в
 організації господарської діяльності та бухгалтерського обліку .
   Тому усунення цих витрат - резерв збільшення балансового прибутку .
 Питома вага операційних доходів у 2000 році зросла на 42,42 % .

   Визначємо величину чистого прибутку . Для цього від сумибалансового прибутку треба відняти суму податку на прибуток . Податок на
прибуток у 1997 році склав 45,2 тис. грн. Тоді:

    ЧП (і997) = 129,1 - 45,2 = 83,9 тис. грн.
    Ми маємо чистий прибуток лише за один рік , тому що балансовий
 прибуток у 1998 році мав від'ємне значення .
    На величину прибутку від реалізації ТП впливають ряд факторів , таких
 як : зміна обсягу реалізованої продукції , собівартість реалізованої
 продукції, зміна оптових цін на реалізовану продукцію , а також структура і
 асортимент реалізованої продукції . Проаналізувати вплив факторів на
 величину прибутку від реалізації ТП на прикладі двох років ( 1999-2000 ) не
 має можливості через відсутність даних по випуску продукції в порівняльних
 цінах по підприємству.

    2. Аналіз показників рентабельності.
    Для оцінки прибутковості підприємство використовує такий відносний
 показник доходності  ,  як  рентабельність  .  Розрахуємо  показники
 рентабельності по підприємству , дані зведемо в табліцю .

Таблиця ЗО: Показники рентабельності.


|Показники рентабельності         |1999      |2000      |
|Рентабельність майна           |1,31%      |        |
|                     |        |        |
|Рентабельністі власних засобів      |1,44%      |        |
|підприємства               |        |        |
|                     |        |        |
|Ретабельність ОФ             |0,78 %     |        |
|                     |        |        |
|Рентабельність ТП             |2,51 %     |        |
|                     |        |        |
|Рентабельність реалізованої продукції   |-0,19%     |-2,87 %     |

    Ми маємо показники рентабельності лише за 1999 рік , тому що в 2000
 році балансовий прибуток мав від'ємне значення , а значить рентабельності
 не має.

      Рентабельність виробництва залежить від трьох основних факторів :
зміни суми балансового прибутку , середньорічної вартості основних фондів
та середньорічних залишків нормованих оборотних засобів . Проаналізувати
вплив кожного з цих факторів на показники рентабельності немає можливості
через відсутність балансового прибутку за 2000 рік .

    ВИСНОВКИ

    Поліграфічне підприємство “Зоря”  є  самостійним  господарюючим
суб’єктом , яке являється юридичною особою і здійснює виробничу  та
комерційну діяльність з метою забезпечення потреб населення та підприємств
на пакувальну продукцію .
    Ще декілька років тому ВАТ “Зоря” належало до державних підприємств
, а зараз , в період переходу економіки України до ринку , воно змінило
форму власності , щоб не збанкрутіти . “Київська поліграфічна фабрика
“Зоря” є одним з ведучих підприємств України по виготовленню різноманітної
етикетної та пакувальної продукції.
    Структура підприємства - цехова . Одним з найбільших цехів є
офсетний цех .
    Аналіз показників фінансової стійкості підприємства показав , що
коефіцієнт маневрування є меншим від встановлених норм , тобто рівень
мобільності власних коштів є низьким . Коефіцієнт автономії та коефіцієнт
інвестування лежать в межах норм , що є позитивним .
    Динаміка показників ліквідності говорить про зниження загальної
ліквідності , що свідчить про зростання низьколіквідних запасів у структурі
поточних активів .
    Аналіз ділової активності підприємства показав , що темп росту
показника обортності коштів в розрахунках склав 57,7 %. Зросла тривалість
операційного циклу , що свідчить про погіршання використання оборотних
засобів .
    Аналіз показників цеху глибокого друку показав , що як  для
підприємства в цілому , так і по цеху характерне збільшення фактичного
обсягу ТП , спостерігається збільшення середньоспискової чисельності цеху
на 3 чол. , а також пов’язане з цим зростання фонду оплати праці на 5,3
тис. грн.
    Аналіз використання трудових ресурсів та заробітної плати . Впродовж
двох років на підприємстві штат працівників скоротився приблизно на 10 % ,
але по цеху спостерягається збільшення чисельності у 2000 році на 3 чол. .
Аналіз якісного складу робочої сили підрозділу показав, що середній розряд
одного робітника - 4,5 , більшість робітників мають спеціальну освіту ,
середній вік робітника - 44 роки , а середній стаж - 18,3 . Тобто , не
завадило б підвищення рівня кваліфікації та прийняття на роботу робітників
молодшого віку .
    Аналіз руху робочих кадрів показав , що у 2000 році коефіцієнт
плинності робочої сили підвищилася ( 1999 - 0,08 , 2000 - 0,38 ).  У 1999
році коефіцієнт обороту по прийому дорівнював 0,31 , а у 2000 - 0,62 . А
коефіцієнт обороту по звільненню у 1999 році дорівнював 0,08 , у 2000 -
0,44. Тобто , коефіцієнт обороту по прийому випереджає коефіцієнт обороту
по звільненню . Загальний коефіцієнт обороту становив у 1999 - 0,39 , у
2000 - 1,06
    При аналізі використання робочого часу по цеху проведено розрахунки
середньої кількості відпрацьованих днів одним працівником , середньої
кількості відпрацьованих люд. - годин одним працівником та тривалість
робочого дня . Дані розрахунків показують , що у 2000 році було більш
ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної
кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин , а також збільшення
середньої кількості відпрацьованих люд. - днів та люд. - годин .
    Розрахунки показників продуктивності праці показують , що у 2000
році продуктивність праці , порівняно з 1999 роком , підвищилась .
Середньорічна продуктивність праці в тис. грн. зросла на  51  %  ,
середньорічна продуктивність праці в натуральному виразі зросла на 13 % .
Той факт , що продуктивність праці в тис. грн. зросла більше  ніж
продуктивність праці в натуральному виразі , можна пояснити як результат
підвищення цін . На 31 % збільшилась середньоденна та середньогодинна
продуктивність праці . Аналізуючи  вплив  факторів  на  середньорічну
продуктивність праці , можна сказати , що під впливом середньогодинної
продуктивності праці вона збільшилась на 11,34 тис. грн. , під впливом
тривалості робочого періоду - на 7,36 тис. грн. Загальний вплив факторів на
середньорічну продуктивність праці склав 18,7 тис. грн. , тобто позитивний.
    На ВАТ “Зоря” застосовується погодинна оплата праці . Оплата
здійснюється на основі відпрацьоавного часу та годинної тарифної ставки ,
розмір якої залежить від розряду . Поквартально при умові балансового
прибутку виплачуються премії . З роками фонд оплати праці по підприємству
зменшується , що пов’язано зі скороченням чисельності працюючих . Зросла
сума на основну з/п, зменшилась сума на додаткову з/п. У 2000 році не
виплачувались інші заохочувальні виплати . Найбільшу питому  вагу  у
структурі фонду оплати праці займають виплати ПВП , а з них робітникам . По
цеху фонд оплати праці зріс на 5,3 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням
чисельності працюючих цеху . А середньорічна з/п зменшилась. Аналіз впливу
факторів на ФОП показав , що збільшення чисельності працюючих  цеху
викликало збільшення фонду, а зменшення середньорічної з/п викликало його
економію .
    Рівень організаційно - технічного розвитку в значній мірі залежить
від структури і складу основних фондів . Найбільшу питому вагу  у складі
основних фондів займають “Машини та обладнання” . На другому місці -
“Бубівлі та споруди” . За два роки у структурі основних фондів суттєвих
змін не відбулося . Розраховані коефіцієнти оновлення та вибуття основних
фондів . Коефіцієнт оновлення основних фондів у 2000 році , порівняно з
1999 роком , зріс з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт оновлення машин та
обладнання , навпаки , знизився з1,4 % до 0,23 % . Коефіцієнти вибуття у
2000 році підвищилися . Але негативним є те , що коефіцієнти вибуття
перевищують коефіцієнти оновлення , і тільки у 1999 році коефіцієнт
оновлення машин та обладнання був вищим за коефіцієнт вибуття . Були
розраховані показники озброєності праці по підприємству , які показали , що
у 2000 році показник фондоозброєності праці підвищився . Зростає проказник
технічної озброєності праці та енергоозброєності . Такі зміни свідчать про
назначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частковий
вплив може мати зміна чисельності працюючих .  Розраховано  показник
фондовіддачі . Аналіз впливу факторів на фондовіддачу показав ,  що
позитивний вплив мали зміни коефіцієнту матеріаломісткості продукції та
зміни коефіцієнту змінності . Негативно вплинули зміни продуктивності
устаткування . Загальний вплив факторів склав 0,01тис. грн.
    Аналіз випуску продукції . У 2000 році випуск непарафінованих та
парафінованих етикеток в натуральному та грошовому виразі збільшився .
Найбільшу питому вагу у структурі випуску  продукції  займає  випуск
парафінованих етикеток .  За  допомогою  методу  середнього  відсотку
проаналізовано випуск по асортименту . Оцінка міри впливу структурних
зрушень на обсяг ТП показала , що дані зміни мали вплив . Аналіз впливу
факторів на обсяг випуску продукції показав , що зміни  чисельності
працюючих , зміна кількості відпрацьованих роб. днів та зміна виробітку
мали позитивний вплив на обсяги випуску продукції . Загальний вплив
факторів склав : 77295,2 грн.
    Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції показав , що у
2000 році сума витрат зросла , порівняно з минулим роком , на 829 тис. грн.
Збільшення витрат відбулося за рахунок збільшеня цін на сировину та
матеріали . Зросли витрати на соціальнвїі заходи . Зменшились витрати на
оплату праці та на амортизацію . Найбільшу питому вагу у собівартості
продукції займають витрати на сировину  , на другому місці - осн. та
допоміжні матеріали . Розраховані по підприємству затрати на одну гривню ТП
впродовж двох років не змінились , не змінився й прибуток , що стримує
підприємство на одну гривню ТП .
    Аналіз прибутку та рентабельності показав , що у 2000  році
балансовий прибуток не тільки не зменшився , а й переріс у збитки . Такі
зміни відбулися , перш за все , в результаті скорочення прибутку від
реалізації . Розраховано чистий прбуток за 1999 рік. Наведено розрахунки
деяких показників рентабельності .

          ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України "Про підприємницьку діяльність"// Закони України, т 1.
2. Закон України "Про підприємства в Україні"// Закони України: Київ, 1996,
  т 1, С.310-332.
3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"// Закони України:
  Київ, 1997, т 7, С.462-489.
4. Грачова Р. Аналіз фінансового стану// Галицькі контракти- 1999- №4- С.56-
  66.
5. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого
  підприємства// Дебет-Кредит- 2000- №34- С. 18-27.
6. Калина А. В., Конєва М.І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і
  прогнозування: Навч.-метод. посібник.- К.: МАУП, 1997-272с.
7. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.-
  Львів: Світ, 1998-206с.
8. Никольская З.В. Технико-зкономический анализ хозяйственной деятельности
  полиграфических предприятий: Учебник- М.: Мир книги, 1995.
9. Савицкая  Г.В.  Анализ  хозяйственной деятельности предприятий-
  Минск: Вьіш. школа, 1999-686с.

смотреть на рефераты похожие на "Полиграфия"