Ёкономика

Spros i Predlozenie


                  SATURSIEVADS   4


PIEPRAS?JUMS   5


PIED?V?JUMS 8


PIEPRAS?JUMA UN PIED?V?JUMA ELAST?BA  10


NOBEIGUMS  13


IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS  14


                  IEVADS

   Ekonomik? ar piepras?jumu saprot cilv?ku v?l??anos un gatav?bu ieg?t
sav? lieto?an? noteiktu preci vai pakalpojumu. Cilv?ku v?lmes p?rv?r?as
piepras?jum? tikai tad, kad vi?iem ir nauda, ar ko samaks?t par v?lamo
preci.
   Savuk?rt, ar pied?v?jumu nesaprot t?s preces, kas tiek uzkr?tas kaut
kur firmu noliktav?s, bet gan p?rdev?ju un ra?ot?ju r?c?bu tirg?, mainoties
cen?m.
   Piepras?jums un pied?v?jums ir tirgus svar?gas sast?vda?as, kuru
sv?rst?bas regul? tirgu un nosaka ra?ot?jam ko ra?ot, k? ra?ot, cik ra?ot,
kam ra?ot.
   Piepras?juma un pied?v?juma mijiedarb?b? funkcion? svar?gs elements k?
cena. No t?s sv?rst?b?m ir atkar?ga piepras?juma un pied?v?juma elast?ba.
   Studiju darb? apskat?ti gad?jumi k?dos piepras?jums un pied?v?jums ir
elast?gs, neelast?gs vai vien?ds mainoties preces cenai. Piepras?jums
raksturo sakar?bu starp cen?m un pre?u daudzumu, kuru var?tu nopirkt,
past?vot noteikt?m cen?m. Tikl?dz main?s precei cena, main?s ar? p?rdot?s
preces apjoms. Ja cenu pazemina- tiek vair?k p?rdots. T?d?? p?rdev?ji r?ko
pre?u izp?rdo?anas, lai atbr?votos no liekajiem pre?u kr?jumiem. Past?v
virkne faktoru, kas tirg? var main?t preces piepras?jumu,  piem?ram,
izmai?as pirc?ju ien?kumos, aizvietot?jpreces cena,  pre?u  kvalit?te,
rekl?mas ietekme, jaunu pre?u par?d??an?s tirg?.
   Pied?v?juma b?t?ba ir t?da, ka p?rdev?ji palielin?s pre?u pied?v?jumu,
ja tirgus cena k??s augst?ka, un samazin?s pied?v?jumu, ja tirgus cena k??s
zem?ka. T?tad, jo augst?ka ir preces cena, jo liel?ka ir  ra?ot?ju
ieinteres?t?ba ?o preci ra?ot un pied?v?t pat?r?t?jiem. Ja cenas savuk?rt
samazin?s, tad ra?ot?jam z?d stimuls ??s preces ra?ot un p?rdot. Past?v
zin?ma sakar?ba Ц pieaugot vienam lielumam, pieaug ar? otrs (cena Ц
pied?v?jums), kura tiek saukta par pied?v?juma likumu. Ar? pied?v?jumam
past?v virkne faktoru, kas maina to, piem?ram, jaunu tehnolo?iju ievie?ana,
ra?o?anas izmaksu l?menis, nodok?i, muitas noteikumi u.c..
   Sav? studiju darb? izmantoju ar? grafiskos att?lus piepras?juma un
pied?v?juma izmai??m  pie  da??d?m  cen?m,  nosakot  pied?v?juma  vai
piepras?juma elast?bu.
                PIEPRAS?JUMS

   Piepras?jums ir noteikta veida pre?u vai pakalpojumu daudzums, kuru
pat?r?t?ji v?las un ir sp?j?gi nopirkt par noteiktu cenu, noteikt? laika
posm?. Piepras?jums ir sakar?ba starp preces vai pakalpojuma cenu un t?s
iesp?jamo p?rdo?anas apjomu, tas ir cenas funkcija

                QD n = f (Pn),
kur QD n - n-t? veida pre?u piepras?jums,
    Pn Ц n-t? veida preces cena.
    Sakar?bu starp preces cenu un p?rdo?anas daudzumu var att?lot tabulas
vai grafika veid?. 1.tabul? uzr?d?ti dati  par  ?din??anas  uz??muma
piepras?jums, iep?rkot gailenes.
                                  1.tabula


   Visbie??k piepras?jumu att?lo grafika veid?, kur uz horizont?l?s ass
pieraksta piepras?juma apjomu un uz vertik?l?s ass Ц cenu.
   Cenas faktors izmaina pirc?ja vietu uz piepras?juma l?knes. Tas noz?m?
piepras?juma apjoma izmai?as.
   Kust?ba pa piepras?juma l?kni  izsaka  apgriezti  proporcion?las
attiec?bas starp cenu un piepras?juma apjomu. Jo zem?ka cena, jo liel?ks
piepras?juma apjoms un otr?di. T?d? gad?jum? piepras?juma l?knes virz?ba ir
uz leju.   1.z?m?jums
      1.z?m?jum? grafiski att?lots uz??muma piepras?jums p?c gailen?m
un attiec?gi ar? iepirk?anas cena. L?kne ir lejupsl?do?a un tas noz?m?, ka
pazeminoties cenai, pieaug piepras?jums. T?tad, s?nes ir k?uvu?as tik
l?tas, ka uz??mumam ir izdev?gi iepirkt liel?kos daudzumos, nek? tas bija
s?kum?, kad s?nes maks?ja 0,80 Ls.
   Piepras?juma b?t?ba:
       . pazeminoties k?das preces cenai, ??s preces cilv?ki p?rk
        vair?k nek? tad, ja ??s cenas ir augstas; p?rdev?ji r?ko
        izp?rdo?anu par zem?k?m cen?m, jo zina, ka atbr?voties no
        liekajiem pre?u kr?jumiem ir iesp?jams, pazeminot cenas,
        nevis paaugstinot;
       . nop?rkot vair?k pre?u vien?bu, cilv?ki sasniedz noteiktu
        vajadz?bu pies?tin?juma l?meni, t?d?? katra n?kam? t?s pa?as
        preces vien?ba dod maz?ku labumu nek? iepriek??j? un katra
        n?kam? Ц v?l maz?ku (piem?ram, otr? tortes gabala ??ana);
       . ja prec?m cena pazemin?s, tad par saviem ikm?ne?a ien?kumiem
        vai ietaup?jumiem cilv?kam rodas iesp?ja nopirkt vair?k ?o
        pre?u, neatsakoties no citiem nepiecie?amajiem pirkumiem.
   Past?v da??di faktori, kas tirg? var main?t piepras?jumu:
    o izmai?as pirc?ju ien?kumos;
    o aizvietot?jpreces cena (gailenes Ц ?ampinjoni, baravikas; sviestu
     - margar?ns u.t.t.);
    o gaume, mode, pre?u kvalit?te;
    o jaunu pre?u par?d??an?s tirg?;
    o pre?u p?rdo?ana uz kred?ta, l?zingi;
    o infl?cija;
    o nodok?u izmai?as u.t.t.
   Pieaugot pirc?ju ien?kumiem, piepras?juma apjoms p?c vairuma pre?u
pieaug, un otr?di, samazinoties pirc?ju ien?kumiem, ??s preces p?rk maz?k.
??das preces sauc par norm?lprec?m (sk.2.z?m?jumu).

   2.z?m?jums

   Bet t? tas nav ar vis?m prec?m. Ja ien?kumi p?rsniedz noteiktu l?meni,
pat?r?t?ji var maz?k pirkt piem?ram sojas konfektes, kas ir l?t?kas, bet
var at?auties pirkt ?okol?des konfektes, kas ir d?rg?kas.
   Aizvietot?jpreces ir preces, kuras var lietot k?das citas preces
viet?, piem?ram, sviestu var aizst?t ar margar?nu. Ja pieaugs sviesta cena,
cilv?ki vair?k pirks margar?nu, l?dz ar to piepras?jums p?c margar?na
pieaugs, bet p?c sviesta Ц samazin?sies.
   Pirc?jam ir br?va iesp?ja izv?l?ties preci, un ja cenas ir vien?das
l?dz?g?m prec?m, tad izv?le b?s par labu kvalitat?v?kai, modern?kai vai
reklam?t?kai. Piem?ram, no vien?da auduma uz??tas divas kleitas, cena
vien?da, mode?i vien?di, bet ???anas kvalit?te at??iras, tad izv?le b?s par
labu kvalitat?v?k uz??tajai kleitai.
   Ar? jaunu pre?u par?d??an?s tirg? piesaista pirc?ju uzman?bu, jo rada
pirc?j? zi?k?ri, cer?bu, ka tas b?s kaut kas lab?ks, nek? parasti pirktais.
   Ar? pieaugot tirgus apjomam, pieaug ar? piepras?jums un otr?di.
Mainoties iedz?vot?ju skaitam, mainoties transporta sist?mai var main?ties
tirgus apjoms, kas protams iespaidojas uz piepras?jumu. Piem?ram, k?rorta
ciemati?? pie j?ras, kur uz sav?m vasarn?c?m vasar? sabrauc atp?tnieki,
veikal? pieaug  piepras?jums  p?c  da??d?m  p?rtikas  prec?m,  pirm?s
nepiecie?am?bas prec?m, bet ziem?, kad laika apst?k?i vairs ne?auj dz?vot
vasaras m?ji??s, iedz?vot?ju skaits ir samazin?jies un t?tad, ar? nav
pirc?ju, kas iep?rkas ?aj? veikali?? un nav piepras?juma p?c prec?m.
   B?tiski ietekm? piepras?jumu ar? pirc?ju prognozes (pamatotas vai
nepamatotas) par iesp?jam?m cenu izmai??m k?dai precei,  par  naudas
reform?m, vald?bas l?mumiem u.t.t. Piem?ram, par kartupe?u cen?m, jo
pavasar? un vasar? sp?c?go lietusg??u rezult?t?, ruden? bija  slikta
kartupe?u ra?a, kartupe?i l?dz pavasarim var nepietikt, t?p?c daudzi
savlaic?gi jau ruden? iepirka liel?kus kr?jumus par  l?t?k?m  cen?m.
Sal?dzin?jum? ar pag?ju?o gadu, k?dai zemnieku saimniec?bai piepras?jums
p?c kartupe?iem ir liel?ks, pat neskatoties uz to, ka ?ogad cena ir
augst?ka nek? par k?du kartupe?i tika tirgoti pag?ju?? gad?.                 PIED?V?JUMS

   Pied?v?jums ir noteikta veida  pre?u  daudzums,  kuru  ra?ot?ji
(p?rdev?ji) v?las un ir sp?j?gi sara?ot un pied?v?t p?rdo?anai tirg? par
noteiktu cenu noteikt? laika posm?.
   Sakar?ba starp preces cenu un p?rdo?anai pied?v?to pre?u apjomu
(pied?v?jumu) var att?lot tabulas vai grafika veid?. 2.tabul? doti dati par
k?da uzpirc?ja gaile?u daudzumu, kuras tiks pied?v?tas p?rtikas p?rstr?des
uz??mumiem, atkar?b? no ??s preces cenas.
                                  2.tabula

   3.z?m?jums
   Grafik? redzams, ka l?dz ar cenas pieaugumu k??st liel?ks ar?
pied?v?to pre?u apjoms.
   Pied?v?jums ir cenas funkcija
                QS n = f (Pn),
kur QS n - n-t? veida pre?u pied?v?jums,
    Pn Ц n-t? veida preces cena.
   T?pat k? piepras?to pre?u apjomu, ar? pied?v?to pre?u apjomu ietekm?
virkne citu faktoru:
    o jaunu tehnolo?iju ievie?ana;
    o ra?o?anas izmaksu l?menis;
    o nodok?i;
    o muitas noteikumi;
    o invest?ciju iesp?jam?ba;
    o kred?ta procentu likmes;
    o ra?ot?ju (p?rdev?ju) skaits.
   Piem?ram, tehnolo?ijas pilnveido?ana dos iesp?ju paaugstin?t ra?o?anas
efektivit?ti, kas noz?m? Ц ra?ot produkcijas vien?bu ar maz?ku resursu
pat?ri?u. T?d?j?di, past?vot dotaj?m resursu cen?m, samazin?sies ra?o?anas
izmaksas un pieaugs ra?o?anas apjoms.
   Pied?v?jumu iespaido ar? ra?ot?ju skaits Ц jo vair?k firmu ra?os
preci, jo liel?ks b?s pre?u pied?v?jums un otr?di.
   Kred?tu procentu lielums ietekm? ra?o?anu un pied?v?jumu, jo parasti
ieg?d?joties tehnolo?ijas pre?u ra?o?anai, tiek ?emts aiz??mums no bankas,
un ja, pieaug kred?ta procents, tehnolo?ijas k??st d?rg?kas un maz?k
pieejamas.          PIEPRAS?JUMA UN PIED?V?JUMA ELAST?BA

   Da??du lielumu iedarb?ba uz piepras?jumu un pied?v?jumu uz da??d?m
prec?m var b?t at??ir?ga. ?o lielumu iedarb?bas apjomu var noteikt aptuveni
p?c l?knes k?puma. Jo l?zen?ka l?kne, jo preces piepras?juma (pied?v?juma)
izmai?as, ietekm?jo?ajam lielumam mainoties, ir liel?kas.  Ta?u  ??ds
iedarb?bas noteik?anas veids nav prec?zs, t?p?c ka l?kne da??dos t?s posmos
var b?t ar at??ir?gu k?pumu, turkl?t da??das preces uz ietekm?jo?o lielumu
rea?? da??di. T?p?c ir nepiecie?ams ietekm?jo?o lielumu iedarb?bas m?rs,
kas der vis?m prec?m un ?auj t?s savstarp?ji sal?dzin?t. ??ds m?rs ir
elast?ba.
   Elast?ba ir viena main?ga lieluma reakcijas m?rs uz cita main?ga
lieluma izmai??m. Piepras?juma elast?ba atkar?b? no cenas ir p?rdoto pre?u
apjoma relat?vas izmai?as atkar?b? no cenas relat?vaj?m izmai??m.
   Piepras?jums ir elast?gs, ja dot?s procentu?l?s cenas izmai?as rada
liel?kas procentu?las piepras?juma izmai?as. Piem?ram, ja cena samazin?s
par 4%, bet piepras?jums pieaug par 8%.
   Piepras?jums ir neelast?gs, ja dot?s procentu?l?s cenas izmai?as rada
maz?kas procentu?l?s piepras?juma izmai?as. Piem?ram, ja cena samazin?s par
4%, bet piepras?jums pieaug tikai par 1%.
   Vien?di elast?gs piepras?jums ir tad, ja dot?s procentu?l?s cenas
izmai?as izraisa t?das pa?as procentu?l?s izmai?as. Piem?ram, ja cena
samazin?s par 4% un ar? piepras?jums pieaug par 4%.
   Elast?bas kvantitat?vais m?rs ir elast?bas koeficients (E), kuru
nosaka ??di:

         Piepras?juma apjoma pieaugums (%)
      E =
            Cenas samazin??an?s (%)


         jeb [pic]

Kur E elast?bas koeficients,
? Q Ц piepras?juma apjoma izmai?as,
Q  - s?kotn?jais piepras?jums,
? P Ц cenas izmai?as,
P  - s?kotn?j? cena.
   Stingru noteikumu attiec?b? uz faktoriem, kas nosaka piepras?juma
elast?bu nav, tom?r var min?t da?us praktiskai darb?bai  lietder?gus
elast?bu ietekm?jo?us faktorus:
    o Aizst?jam?ba. Jo tirgu vair?k pieejami  attiec?ga  produkta
     aizst?j?ji, jo piepras?jums p?c ?? produkta ir elast?g?ks.
    o Pirm?s nepiecie?am?bas preces un luksusa priek?meti. Piepras?jums
     p?c pirm?s nepiecie?am?bas  prec?m  parasti  ir  neelast?gs,
     piepras?jums p?c luksusa prec?m ir elast?gs.
    o Preces ?patsvars pat?r?t?ja bud?et?. Jo liel?ks preces ?patsvars
     pat?r?t?ja bud?et?, jo liel?ka ir piepras?juma elast?ba;
    o Laika faktors. Jo liel?ks ir laika posms l?muma pie?em?anai, jo
     piepras?jums ir elast?g?ks.

   Pied?v?juma elast?ba ir pied?v?juma reakcijas m?rs atkar?b? no cenas
izmai??m.

            Pied?v?to pre?u apjoma izmai?as (%)
      Es =
             Cenu samazin??an?s (%)


         jeb [pic],

kur Es Ц pied?v?juma elast?bas koeficients;
?Qs - pied?v?t?s preces apjoma pieaugums;
Qs   - s?kotn?jais pied?v?jums;
P   - s?kotn?j? cena.
   Atkar?b? no t?, vai pied?v?juma apjoma procentu?l? palielin??an?s ir
liel?ka, maz?ka vai vien?da ar attiec?gaj?m cenu procentu?laj?m izmai??m,
iz??ir elast?gu, neelast?gu un vien?delast?gu pied?v?jumu.
   Svar?gs faktors, kur? b?tiski ietekm? pied?v?juma elast?bu, ir laiks,
k?ds ir ra?ot?ja r?c?b?, lai rea??tu uz produkta cenas izmai??m. Jo
ra?ot?jam vair?k laika, lai piem?rotos cenas izmai?ai, jo vair?k main?sies
ra?o?anas apjoms un jo elast?g?ks ir pied?v?jums. To nosaka tas, ka
ra?ot?ja reakcija uz cenu ir atkar?ga no resursu p?rpl??anas iesp?j?m no
vienas nozares otr?. Bet resursu p?rpl??anai ir nepiecie?ams laiks.                 NOBEIGUMS

   Piepras?juma un pied?v?juma anal?ze ir svar?gs instruments, kas dod
iesp?ju izprast daudzus ekonomiskos procesus: k? soci?lie, politiskie un
ekonomiskie faktori ietekm? tirgus cenas, k? vald?bas l?mumi, nodok?i un
subs?dijas, muitas tarifi un kvotas ietekm? ra?ot?ju un pat?r?t?ju.
   P?tot piepras?juma un pied?v?juma mijiedarb?bu,  izzin?m  tirgus
meh?nisma darb?bu, k? ?is meh?nisms nosaka ra?o?anas apjomus un cenas.
   Piepras?jumu nedr?kst identific?t ar vajadz?bu, jo ?? vajadz?ba
p?rv?rt?sies par piepras?jumu, ja b?s nepiecie?am? naudas summa ieg?dei.
   Gan piepras?jums,  gan  pied?v?jums  ir  atkar?gs  no  daudziem
ietekm?jo?iem lielumiem un da?a no tiem patst?v?gaj? studiju darb? ir
uzskait?ti.
   Piepras?jumam ir norm?la reakcija, ja  preces  cenai  pieaugot,
piepras?jums p?c ??s preces samazin?s. Savuk?rt pied?v?juma  reakciju
uzskata par norm?lu, ja preces cenai  paaugstinoties  (pazeminoties),
pied?v?juma apjoms ar? paaugstin?s (pazemin?s). Sakar?ba starp preces cenu
un piepras?jumu vai pied?v?jumu grafiski att?lota studiju darba 1. un 3.
z?m?jumos. Piem?ram, palielinoties m?jsaimniec?bas  ien?kumiem,  preces
piepras?jumam ir v?rojami ??di p?rmai?u varianti: norm?lai (augstv?rt?gai)
precei pieaug, bet mazv?rt?gai precei samazin?s. Galvenie lielumi, kas
ietekm? piepras?jumu ir ??di: Piepras?t?s preces cena, citas preces cena,
pat?r?t?ju ien?kumi.
   Elast?ba ir viena main?g? lieluma reakcijas m?rs uz cita main?g?
lieluma izmai??m. Elast?bas lielumu raksturo koeficients. Ja t? absol?t?
noz?me ir liel?ka par vienu, tad piepras?jums (pied?v?jums) ir elast?gs, ja
maz?ka par vienu, tad tas ir neelast?gs. Piepras?jums ilg? laik? parasti ir
elast?g?ks nek? ?s? laik?, jo pat?r?t?js d?rg?k k?uvu?o preci aizst?j ar
l?t?ku preci. Elast?bu veidi un elast?bu ietekm?jo?ie faktori apskat?ti
studiju darba 11.lpp.
   Ja piepras?jums ir elast?gs, tad, lai palielin?tu kop?jos ien?kumus,
cena ir j?pazemina, bet, ja piepras?jums ir neelast?gs, cenu pazeminot,
kop?jie ien?kumi samazin?sies. T?tad, lai pareizi veidotu cenu politiku,
uz??m?jam ir j?zina, vai piepras?jums ir elast?gs vai neelast?gs.
            IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS


1. Gods U. Mikroekonomika I. Biznesa augstskola Tur?ba, R?ga 2000.-135
  lpp.;
2. Ne?pors V. Ievads mikroekonomikas teorij?. R?gas Tehnisk? universit?te,
  R?ga 1996. Ц 129 lpp.;
3. Ne?pors V., Ruperte I., Saul?tis J. Mikroekonomika. Kamene, R?ga 2000.-
  132 lpp.;
4. O?evskis G. Mikroekonomika. Latvijas tautsaimniec?bas vad?t?ju un
  speci?listu instit?ts, R?ga 1997.- 115 lpp.;
5. ?kapars R. Mikroekonomika. Latvijas Akad?misk? bibliot?ka, R?ga 1995.-
  249 lpp.-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

смотреть на рефераты похожие на "Spros i Predlozenie"