Darba algas noteicoie faktori un darba algas dinamika Latvij


Augstskola
            S.I.A. Tur?bas m?c?bu centrs


                  [pic]          2. Past?v?gais darbs mikroekoekonomik?

    Darba algas noteico?ie faktori un darba algas dinamika Latvij?Darbu p?rbaud?ja                 doc. A.Rubanovskis                 1997.gads.
          Piepras?juma likuma darb?ba Latvijas
                tautsaimniec?b?

Ievads
   Br?vaj?tirg? tirg? katrs var v?rot to, ka cenu l?meni nosaka pre?u un
pakalpojumu piepras?juma un pied?v?juma konkr?tais sam?rs, lai gan cenu
veido?an?s procesu ir ar? daudz dzi??ki pamati. Runa ir par pirc?ju un
p?rdev?ju emocion?l?s r?c?bas motiv?ciju tirg?, par to, k?das ir ??s
r?c?bas sekas.
Piepras?jums ir pirc?ju - pat?r?t?ju un pirkumu - emocion?l? r?c?ba, kas
v?rsta uz pre?u ieg?di atbilsto?i vi?u v?lmei, izv?lei, vajadz?bai un
maks?tsp?jai noteikt? laika period?.

Piepras?juma l?kne
   Saska?? ar cenu teorijas jaut?jumiem ir izveidota piepras?juma l?kne,
kas par?da konkr?tas preces tirgus piepras?juma apjomu atkar?bu no cenu
l?me?a. Piepras?juma l?kne ar? par?da to noteikto preces daudzumu, kuru
pirc?ji ir gatavi un sp?j?gi ieg?d?ties, past?vot zin?mam cenas periodam,
noteikt? laika period?.


                 Q                     0
                    C

   No ??s l?knes izriet, ka cenai s?kotn?ji pieaugot, piepras?jums
samazin?s. Ne visur piepras?jums cenai piaugot samazin?s vien?di, ir
vien?bas, kur?s cenai pieaugot piepras?jums tiek samazin?ts maz?k? apjom?.
   Piepras?juma l?kne raksturo pirc?ju ekonomisko r?c?bu atkar?b? no
cenu l?me?a. ?aj? l?men? c?lonis (motiv?cija) ir cena, sekas - piepras?tais
preces vai pakalpojuma daudzums. Past?v ar? apgriesta sakar?ba: c?lonis
(motiv?cija) ir piepras?tais preces daudzums, bet sekas - cenu l?menis. Gan
vien?, gan otr? gad?jum? c?loni ar sek?m savieno saimniekot?ju subjektu
ekonomisk? r?c?ba.

Piepras?juma l?knes veido?an?s cenu izmai?as ietekm?
   Piepras?juma l?kne veidojas, augstai cenai nosakot mazu piepras?jumu
(daudzumu), bet, cenai pazeminoties, piepras?jums aug; l?kne tiecas pa labi
uz leju. Ir iev?rots ar? tas, ka augsta cena ierobe?o piepras?jumu, bet
zema cena veicina pre?u pirk?anu.?eit rodas divas probl?mas, kas saist?tas
ar pirc?ju soci?li ekonomisk?s izdz?vo?anas nosac?jumiem un vi?u vajadz?gu
apm?riem.
   L?kne raksturo ar? t?du faktoru, ka  d?rg?s  preces  ieg?d?jas
atbilsto?ais sabiedr?bas sl?nis, bet zem?kas cenas papla?ina piepras?t?ju
loku. ?eit lo?iski saist?s cenu l?menis, piepras?juma lielums, izdz?vo?anas
nosac?jumi, maks?tsp?ja un vajadz?bas.

Ien?kuma un aizst??anas efekts
   ??da ekonomiska r?c?ba vispirms ir saist?ta ar ien?kuma efektu. Katra
cilv?ka ien?kums parasti ir noteikts, ierobe?ots lielums. Lai pirc?js p?c
iesp?jas piln?g?k apmierin?tu savas vajadz?bas, vi?am ir nepiecie?ams
r?p?gi,ko,pirkt, cik daudz pirkt, k?d?m prec?m dot priek?roku, kuras preces
ir visvair?k nepiecie?amas. Ja k?dai precei cena tiek pazemin?ta, tas dod
iesp?ju dot? ien?kuma robe??s palielin?t ?is preces pirkumu. Turpret?, ja
preces csna aug, tiek palielin?ta, tad pirk?anas iesp?jas samazin?s. L?dz
ar to ??s preces piepras?juma lielums samazin?s. Ta?u tas ne vienm?r notiek
tie?i t?. Ja pirc?jam ?? prece tie??m ir neaizvietojama, vajadz?ba p?c ??s
preces tie??m ir neatliekama, dot? prece tiek pirkta par ?o augst?ko cenu
iepriek??j? daudzum?; bet pre?u  ieg?di,  kuras  pirc?jam  ir  maz?k
nepiecie?amas, kuras pirc?ja vajadz?bu skal? ie?em maz?ku vietu, vi?? ir
spiests samazin?t.
   ?eit minams atbilsto?s piem?rs. Y? straujais maksas pieaugums par
dz?vok?u ?ri, apkuri, karsto ?deni, par transporta pakalpojumiem tika
nov?rots 1992 gada novembr?. L?dz ar to 1993 gada janv?r?daudzas ?imenes
bija spiestas b?tiski sa?aurin?t da??dus savus l?dzi?in?jos pirkumus. Pie
t? pa?a var min?t v?l k?du piem?ru. Latvij? 1992 gad? no septembra l?dz
decembrim sviesta un siera p?rdo?ana samazin?j?s par 40(. Tas izskaidrojams
ne tikai ar ?o produktu cenu iev?rojamu pieaugumu. Cenas, kas tika
k?pin?tas ?aj? period? ?oti pla?am pre?u kl?stam, pirc?jam lika izv?l?ties,
lemt, ko pirkt, k?d? daudzum? pirkt, kuras preces nepiecie?ams ieg?d?ties
iepriek??j? daudzum?, kuru pre?u ieg?de j?samazina, no kur?m  prec?m
j?atsak?s pavisam. Protams, ka ??da izv?le ir stipri individu?la tom?r ir
nov?rotas noteiktas likumsakar?bas pirc?ju izv?les vid?.Nav pat izsl?gts un
noliedzams, ka piepras?jums p?c da??m prec?m, kuras ir relat?vi l?t?kas
pirm?s nepiecie?am?bas preces,  pieaugs.  ?eit  veidojas  atkal  cita
c?lo?sakar?bas.
   Vienot?b? ar ien?kuma efektu past?v aizst??anas efekts. Vienu un to
pa?u vajadz?bu bie?i sp?j apmierin?t vair?ki atsevi??i labumi. Pie?emsim,
ka preces A un B ir sav? starp? aizvietojami produkti (piem?ram, ?ie
produkti var?tu b?t c?kga?aun liellopu ga?a, kurus var vienu ar otru
aizvietot). Ja preces A cena samazin?sies,bet preces B cena  paliks
nemain?ga, tad ir dro?i paredzams, ka piepras?jums p?c preces A pieaugs,
bet p?c preces B samazin?sies. Noz?m?gair ??du pre?u cenu attiec?ba. Ja
vienlaikus cena paaugstin?sies gan precei A, gan B, bet bet precei A ?is
sad?rdzin?jums b?s liel?ks, tad pirc?ja emocion?l? r?c?ba iesp?jams b?s, ka
k?da da?a pirc?ju atteiksies no preces A pielietojuma, bet palielin?s
kop?jo piepras?jumu p?c preces B.
   ?? b?tisk? un nepiecie?am? c?lo?sakar?ba  starpcenu  l?meni  un
piepras?juma lielumu, kas past?v?gi atk?rtojas, ekonomikas teorij? tiek
raksturota k? piepras?juma likums. Katrs punkts uz piepras?juma l?knes
liecina par pamatotu un konkr?tu sam?ru starp cenu un piepras?juma lielumu,
ko nosaka pirc?ju ekonomisk?s r?c?bas mot?vi:
No piepras?juma lieluma izmai??m ir j?iz??ir piepras?juma izmai?as.

?rpuscenas faktori, kas ietekm? piepras?jumu
   Analiz?jot piepras?juma lieluma izmai?as atkar?b? no cenu l?me?a,
j??em v?r?, ka iepriek? aprakst?t? c?lo?sakar?ba darbojas tikai un vien?gi
tad, ja past?v vien?di nosac?jumi. Gan pat?ri?a priek?metu, gan ar?
ra?o?anas resursu tirg? pirc?js nevar izvair?ties no p?r?jiem nosac?jumiem.
Pirc?ja r?c?bu tirg? bez cen?m konkr?ti motiv? un iespaido ar? da??di
?rpuscenas faktori.
Pirmk?rt, neap?aub?mi, ka ?is faktors ir pirc?ja gaume, modes izmai?as,
k?di ieteikumi, rekl?mas psiholo?isk? iedarb?ba uz pirc?ju. Saprotams, ka
?ie momenti neatkar?gi no cenu l?me?a re?li palielina vai  samazina
noteiktas preces piepras?jumu. Otrk?rt, periodiski var pieaugt un p?c tan
stabiliz?ties vai sarukt piepras?jums p?c jaun?m prec?m, kas rosina un
att?sta jaunas vajadz?bas. ?eit past?v noteiktas c?lo?saka??bas starp pre?u
kvalit?ti, izmanto?anas iesp?ju daudzveid?gumu un piepras?juma apjomu.
Tre?k?rt, pirc?ju ien?kumu lielums, to pieaugums vai samazin??an?s var
iev?rojami ietekm?t piepras?jumu p?c d?rg?m vai l?t?m prec?m, lai gan ?o
pre?u cenas paliek nemain?gas. Ceturtk?rt, tie ir klimatiskie apst?k?i, kas
likumsakar?gi samazina vai palielina noteiktu sezonas pre?u piepras?jumu.
Piem?ram, karsta vasara, silta ziema, lietains rudens utml.Piektk?rt, viens
no b?tisk?kajiem ?rpuscenas faktoriem, kas ietekm? piepras?jumu ir pirc?ju
kop?jais skaits(situ?cija valst?, re?ion?, iedz?vot?ju skaits  un  t?
izmai?as,  iedz?vot?ju  vecuma  strukt?ra).  Atbilsto?i  ?eit  pieaug
piepras?jums p?c t?m prec?m, kuras ir nepiecie?amas atbilsto?? vecuma
cilv?kiem. ?aj? sakar? pieaug vai samazin?s piepras?jums  p?c  b?rnu
sortimenta prec?m, p?c prec?m un pakalpojumiem, kurus galvenok?rt p?rk
vec?ki cilv?ki. T?pat pie ?? ?rpuscenas ietekm?jo?? faktora ir minama
emigr?cija vai imigr?cija, kas t?pat ietekm? piepras?jumu.  Sestk?rt,
atkar?bas efekts, kur cenu pieaugums samazina piepras?jumu p?c vienas
preces, bet palielina p?c k?das citas. Piem?ram, benz?na cenu pieaugums
samazina ne tikai piepras?jumu p?c automa??n?m, bet ar?to to lieto?anas
intensit?ti. L?dz ar to samazin?s piepras?jums p?c autoriep?m, rezerves
da??m, remonta pakalpojumiem. T?l?k l?dz ar to ar? samazin?sies gar??u
celtniec?ba. ?? piepras?juma samazin??an?s savuk?rt sekm?s piepras?juma
palielin??anos  p?c  l?t?kiem  transporta  pakalpojumiem.  Sept?tk?rt,
ekanomisks ?rpuscenas faktors, kas akt?vi motiv? pirc?ju r?c?bu, ir preces
p?rdo?ana uz kred?ta un t? nosac?jumi. Pat?ri?a priek?metu un  da?u
pakalpojumu tirg? piepras?jumu rosina iesp?ja par pirkumu samaks?t ar
kred?tkar?u pal?dz?bu. ?is ?rpuscenas faktors arvien bie??k s?k ietekm?t
piepras?jumu p?c prec?m un pakalpojumiem Latvij?.Astotk?rt, orient?cija uz
cen?m un ien?kumiem n?kotn?. ?eit pirc?ja m?r?is var b?t ?odien pirkt
l?t?k, lai v?l?k p?rdotu d?rg?k. Vai ar?, ja ir gaid?ma cenu pazemin??an?s,
tad no pirkuma pagaid?m attur?ties. Dev?tk?rt, kas Latvijai varb?t nav tik
rakstur?gi, ir politiski un soci?li ?rk?rtas notikumi,  kari,  dabas
katastrofas, kuru iespaid? var b?t v?rojams gan piepras?juma samazin??an?s
vai ar? palielin??an?s p?c k?d?m ?pa??m prec?m.  Desmitk?rt,  valsts
administrat?vo pas?kumu - ra?o?anas resursu ieg?des limitu noteik?ana,
pat?ri?a priek?metu norm??ana. ?odien Latvij? tas vairs nav aktu?li, bet
pirms vair?kiem gadiem, kad tika ieviesta talonu sist?ma, tas sav? zi??
ietekm?ja piepras?jumu. ?ajos apst?k?os bija spiests pirkt preci, kuru
varb?t br?v?s tirdzniec?bas apst?k?os neb?tu pircis.

Piepras?juma izmai?u l?knes, ?rpuscenu faktoru ietekm?
   L?dz ar ?rpuscenu faktoru ietekmi uz piepras?jumu, main?s ar?
piepras?juma l?kne.

                      D1   D2
                 C               .                    0
        Q

Ja piepras?jums aug, jaun? l?kne p?rvietosies pa labi no s?kotn?j?s l?knes,
ja piepras?jums samazin?sies, jaun? l?kne atrad?sies pa kreisi no s?kuma
varianta.
L?kne D,D ir s?kotn?jais piepras?jums. L?kne D(,D( liecina par to, ka
?rpuscenas faktoru ietekm? piepras?jums ir pieaudzis. Savuk?rt l?kne D(,D(
atspogu?o piepras?juma samazin??anos.
 Visi faktori, kas ietekm? piepras?juma lielumu un izmai?as valsts tirg?, ir
 saist?ti ne tikai ar valsts pirc?ju r?c?bas motiv?ciju. Starptautisk? darba
  dal??ana un tirdzniec?ba, kop?jie tirgi ar? ietekm? citu valstu tirgus
  piepras?jumu. Pierobe?as pils?tas, rajonos iep?rkas ar? kaimi?valsts
                iedz?vot?ji.

Secin?jumi
   Piepras?jums ir viens  no  visietekm?jo??kajiem  faktoriem  cenu
veido?an?s tirgus meh?nism?.Tas ir k?das preces daudzums, kuru pirc?ji -
pat?r?t?ji un firmas ir sp?j?gi ieg?d?ties sav? ?pa?um? atbilsto?i vi?u
maks?tsp?jai noteikt? laika period?.
   Latvijas tautsaimniec?b? piepras?jumu galvenok?rt ietekm? atsevi??u
pre?u cenu regul?rs pieaugums, kas l?dz ar to samazina piepras?jumu p?c
vienas preces, bet palielina p?c otras preces. Lai gan ir preces p?c kur?m
piepras?jums nemain?s, neskatotis uz cenu izmai??m.
   Latvijas tirgus ekonomisk? cenu sist?ma v?l nav nostabiliz?jusies, kas
ar? piepras?jumu nep?rtrauktu izmai?u.
   Regul?r? tirgus ekonomik? darbojas vienots tirgus cenu veido?an?s
meh?nisms, kur netikai cena ietekm? piepras?juma un pied?v?juma lielumuu,
bet ar? piepras?jums un pied?v?jums mijiedarb?b? regul? cenu l?meni.
Saturs.

1. Ievads                          1  lpp.
2. Piepras?juma l?kne                    1  lpp.
3. Pied?v?juma l?knes veido?an?s cenu izmai?as ietekm?    1 - 2 lpp.
4. Ien?kuma un aizst??anas efekts            2 - 3 lpp.
5. ?rpuscenas faktori, kas ietekm? piepras?jumu        3 - 4 lpp.
6. Piepras?juma izmai?u l?knes, ?rpuscenu faktoru ietekm?
 4  lpp.


"Darba algas noteicoie faktori un darba algas dinamika Latvij"