Психология

Ресурси виробництва             Міністерство освіти України
        Київський Національний Економічний Університет
           Кафедра педагогіки та психології                Курсова робота
                 на тему :

              “ Ресурси виробництва ”                          Виконав : студент 7 групи
                                 4 курсу ФЕФ
                              Вертелецький Д.Б.
                   Науковий керівник : Малиновська   .              К и ї в   1 9 9 7                  План


Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми 2

Розділ 2  Власна концепція викладення економіки в середній школі для
учнів 10 – 11 класів 4

 Вступ   4

 Загальна характеристика процесу навчання  5

 Частина 1 Основи економічної теорії  5

 Частина 2 Основи підприємництва 8

Розділ 3 Розробка методичного забезпечення 9

 Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “ 9

 Цілі та завдання теми   9

 Структура теми 10

 Вибір організаційних форм і методів навчань 10

 Розробка уроку 11

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах 15

Список використаної літератури  16Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми


   Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній
теорії. Правильне розуміння цього поняття ,  надасть можливість учням
подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується
взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи опосередковано
з факторів виробництва.
   Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу
. За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3
факторів виробництва ( земля  капітал  праця  )  для  забезпечення
неперервності зазначеного процесу .
   Суттєва  відмінність  в  розумінні  факторів  виробництва   при
адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в виділенні
прихильниками останнього способу господарювання ще одного специфічного
фактора виробництва підприємницької здібності .
   В умовах переходу України до ринкової економіки  останній фактор
виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів
виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна капіталістичному
способу виробництва , можливе лише при наявності вірного , професійного
керівництва та організації процесу виробництва з боку підприємців.
   Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є
поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому серед
названих факторів немає більш важливих і менш важливих .
   В капіталістичному господарстві увага повинна  приділятися  всім
факторам без винятку , бо відсутність одного з факторів чи недостатній
його обсяг поставить під загрозу все виробництво .
   Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного
становища. Навіть економіка  розвинутих країн знаходиться під впливом
економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює постійний
контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання .
   Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва - це ресурси
підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг. При
роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що :
   1. Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити
   2. Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є
    обмеженими і вичерпними
   3. Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за
    нього треба платити.
   4. Ефективність існування підприємства залежить від ефективності
    поєднання ресурсів

   Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах ,
коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів  і ефективне
розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища.
   Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике
теоретичне значення . По суті  задачею будь-якої економічної науки є
вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсів
підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більш
ефективно сприймати подальші економічні знання .
   Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом
, а стане робітником , селянином , або обере іншу професію - усвідомлення
особливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів виробництва
) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в результатах
роботи підприємства , своє місце  в  процесі створення матеріальних  і
нематеріальних благ . Також це надасть йому  можливість  на  основі
вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права перед
представниками керівної верхівки .
   Якщо ж з учня виросте підприємець – то розуміння даної проблеми
допоможе йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не
він один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва
, і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги
іншим факторам.  Розділ 2  Власна концепція викладення економіки в середній школі для
              учнів 10 – 11 класів


                  Помилки учнів - це їх резерви розвитку .
    Задача вчителя - навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок
                                      .

                           ( Вертелецький Д.Б. )


Вступ


   Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання було те , що
учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали
на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.
   Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували
низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до зроблених
помилок з метою їх виправлення .
   Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались
величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в реальному
житті .
   Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали
великі об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити.
    Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному
контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги.
Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої
праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи .
   Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з
двох частин :
   1. Основи економічної теорії
   2. Основи підприємництва
Кожна частина викладається на протязі 1 року


Загальна характеристика процесу навчання


   Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке
орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з
учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється  необхідність
вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства
, зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як , на яких
принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань ,
як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога
задати питання що виникли .


Частина 1 Основи економічної теорії


Загальні принципи викладення розділу

   1. Кількість занять на тиждень - 2
   2. Термін викладення Розділу № 1 - 6 місяців 1 тиждень
   3. На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття
    складається з двох частин ( А та В )  , між цими частинами 10
    хвилинна перерва .

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля


   Заняття № 1
   Частина А ( тривалість 20 хв. )
   Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана
частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній
розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває
20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті
№ 3 .     Частина В ( тривалість 40 хв. )
   Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що
розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є
основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням ,
радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання .

   Заняття № 2
   Частина А ( тривалість 30 хв. )
   Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на
минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо
виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі положення .
   Частина В ( тривалість 30 хв. )
    Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В
якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з
особливо складних питань теми .

   Заняття № 3
   Частина А ( тривалість 40 хв. )
   Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить
роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли ,
проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та
їх обговорення .
   Частина В ( тривалість 20 хв. )
    Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань .

   4. По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому
    занятті пишеться підсумкова контрольна робота по  всі  темах
    викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок
    контрольної .

   5. По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі
    гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути
    ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все
    ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш
    ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції
    між учнями.Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями

|№  |Назва модуля ( Назва теми )               |Кільк. |
|  |                             |Занять |
|1  |Вступ ( Основа економікс Ефективність використання    |    |
|  |ресурсів Економічне зростання )              |11   |
|2  |Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція ,    |    |
|  |Ринкова рівновага )                    |14   |
|3  |Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття,|    |
|  |Інфляція )                        |11   |
|4  |Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг  |    |
|  |ресурсів, Фіскальна функція держави )           |11   |   В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для
викладення і контролю знань за модулями  + 3 заняття для ділової гри по
Розділу 1 )


Частина 2 Основи підприємництва


Загальні принципи викладення розділу

Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1

Особливості :

1. Кількість занять на тиждень - 3
2. Термін викладення Розділу 6 місяців
3. По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі
  групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні
  документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою
  роботою по Розділу № 2 .
4. Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази
  на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година
  кожна .
5. Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист
  . Кожній групі виділяється окремий день . При проведенні захисту учні ,
  що не є членами групи стають опонентами

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Ідентична Схемі Розділу 1 . Тільки на викладення Теми “ Написання Основного
розділу бізнес плану “ необхідно 6 занять через великий обсяг матеріалу

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 2 за модулями

|Назва модуля                           |Кількість |
|                                 |занять  |
|Модуль 1 Організація підприємства                 |     |
|Підприємництво                          |11    |
|Акціонерне товариство                       |     |
|Товариство з обмеженою відповідальністю              |     |
|Модуль 2 Управління підприємством                 |     |
|Функції управління                        |11    |
|Структура підприємства                      |     |
|Керівництво                            |     |
|Модуль 3 Підприємство і держава                  |     |
|Оподаткування підприємств .Функції податків.           |11    |
|Прямі податки Непрямі податки                   |     |
|Модуль 4 Маркетинг на підприємстві                |     |
|Основи маркетингу                         |     |
|Керівництво маркетингом                      |22    |
|Маркетингові дослідження та інформація              |     |
|Розробка товарів                         |     |
|Встановлення цін                         |     |
|Реалізація товару                         |     |
|Стратегія Планування Контроль                   |     |
|Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві            |     |
|Необхідність бізнес планування                  |14    |
|Розділи бізнес планування .Їх характеристика           |     |
|Написання основної частини                    |     |

   В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69 занять для
викладення і контролю знань за модулями  + 6 занять для консультацій  +
5 занять для захисту залікових робіт )Розділ 3 Розробка методичного забезпеченняМісце теми в курсі “ Основи економічної теорії “


   Фактично проблема використання ресурсів є другою основною проблемою
яку вивчає економіка ( перша це – необмеженість людських потреб )
   Як правило дана викладається на початку курсу . Поняття про види
ресурсів їх використання та ін. є базисними для засвоєння всіх подальших
економічних знань. Більш детальніше положення теми в курсі показано в Схемі
№


Цілі та завдання теми


   Викладаючи дану тему учням вчитель повинен поставити перед собою ціль
навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та
використання ресурсів в виробництві.
   Завдання для учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на
творчому !!
рівні .


Структура теми ( див. Схему №  )Вибір організаційних форм і методів навчань   Основні принципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна
концепція викладання економіки в середній школі “
   Але ще хотілося б додати , що перед початком кожного уроку учням
необхідно пояснити чому буде присвячене заняття , як , в якій формі воно
буде проходити , яка роль відводиться учням , що вони повинні засвоїти , як
себе проявити . На цей організаційний момент відводиться 2- 3 хвилини .
   На мою думку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним
заняттям учнів . Самостійні заняття ( написання рефератів , доповідей ,
підготовка конференцій ) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня .
Але треба зауважити , що вчитель повинен проявляти дуже велику увагу
результатам самостійної роботи . Це пояснюється тим , що більшість учнів не
розуміють , що вони навчаються для самих  себе  вони підсвідомо “
виконують завдання для вчителя “ .Перевірка самостійної роботи учнів
повинна завжди проводитися у формі доповіді з елементами дискусії чи
диспуту , коли або вчитель або учні висувають по темі доповіді спірне чи
дискусійне питання .Це навчить учнів відстоювати свої ідеї переконання ,
вкаже їм на те, що для цього необхідні глибокі знання засвоєні на
творчому рівні .
   Декілька слів про домашнє завдання .На мою думку для домашнього
завдання повинні виноситися особливо важкі , нетрадиційні завдання . Ціль
такої політики – навчити учнів користуватися додатковим матеріалом,
проявляти кмітливість нетрадиційність мислення .
   Особливу увагу слід приділити оцінюванню роботи учнів . Наша система
освіти перетворила оцінки у фетиш , якому поклоняються учні . В більшості
випадків , якщо спитати учнів для чого вони ходять до школи , вони дадуть
відповідь що отримувати оцінки , а не отримувати знання . Я вважаю в школі
повинно бути дві оцінки :
 . “ Дуже добре “
 . “ Варто попрацювати “
   Перша оцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на
необхідному рівні , друга оцінка всім іншим , але із обов’язковим
зауваженням нед чим конкретно треба працювати . Така система оцінювання не
буде пригнічувати учнів , і не буде формувати стереотип “ двієчника –
трієчника “


Розробка уроку


Заняття 1 ( лекція )

Тема : Ресурси виробництва
Ціль : навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування ,
поєднання та використання ресурсів в виробництві
Дидактичне забезпечення : Роздавальний матеріал ( Схема № )

Частина А ( тривалість 40 хвилин )

Вступна частина та організаційний момент 5 хвилин
Лекція у формі бесіди 35 хвилин . Учні конспектують визначення , записують
деякі приклади .

Перерва 10 хвилин   Схема №   Структурно – логічна схема викладення теми   Ресурс          Плата         Ресурс
Плата        Ресурс            Ресурси     Плата за ресурсиЧастина В 20 хвилин

Учні задають запитання , вчитель відповідає 10 хвилин
Вчитель задає домашнє завдання 5хвилин
Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин

   Зміст лекції.( тезисно )

1. Основна проблема економіки ( потреб багато ресурсів мало )
2. Необмеженість людських потреб ( розвивається людина , розвиваються її
  потреби ; хочеться завжди більше ніж є )
3. Поняття про ресурси ( все , що використовується для виробництва товарів
  чи послуг)
4. Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться )
5. Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила
  )
6. Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси.
7. Матеріальні ресурси ( сировина , капітал )
8. Сировина ( або земля ) – всі природні блага , які можуть бити
  використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля
9. Капітал .Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу
10. Поняття про реальний капітал – виробниче обладнання , інструменти ,
  механізми , що використовуються в виробництві
11. Поняття про грошовий капітал . Гроші які використовуються для
  функціонування процесу виробництва.
12. Людські ресурси
13. Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у
  виробництві
14. Підприємницька здібність. Функції підприємця. :поєднання ресурсів ,
  прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе ризику
  отримати збитки та збанкрутувати.
15. Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості . Чи меньше
  наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша за нього плата
16. Плата за кожен вид ресурсу.   Домашнє завдання :
   1. Вивчити основні терміни та поняття , дібрати власні приклади до них
.
   2. Письмове завдання :Визначити які ресурси використовують
   А) рекламна агенція
   Б) молокозавод
   В) будівельна фірма
   Визначити спільні ресурси . Подумати над таким питанням чи є серед
ресурсів менш важливіші та більш важливіші.

   Заняття 2

   Частина А тривалість 30 хвилин
   Організаційний момент 5 хвилин
   Усна перевірка домашнього завдання 25 хвилин
   Відповідає 3 учня , кожен відповідаючи називає власні приклади до
термінів та понять
   1 учень – основна проблема економіки . Необмеженість потреб
.Обмеженість Ресурсів . Платність ресурсів. Коротко - класифікацію ресурсів
( назвати не пояснюючи термінів).
   2 учень матеріальні ресурси
   3 учень людські ресурси
   Вчитель збирає письмове домашнє завдання
   Перерва 10 хвилин
   Частина В 30 хв
   Організаційний момент ( пояснення до написання тесту )
   2) Тест – 10 хвилин
   1. Чи в змозі держава задовольнити всі потреби населення ( так ні )
   2. Якщо в економіці різко збільшився обсяг ресурсів , то ( а .Буде
    вироблено більше товарів та послуг , б) економіка може виробити
    більше товарів та послуг , в) покращилась технологія виробництва .
   3. Основна проблема з якою має справу економіка ( а Інвестиції , б)
    виробництво , Споживання , Обмеженість )
   4. Плата за підприємницький ресурс ( Зарплата , рента , дивіденд ,
    інше )
   5. Як би ви були підприємцем які ресурси були б для вас найважливішими
    . Поясніть свою думку.
   Після проведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів –
   5 хв
   І задає домашнє завдання . Домашнє завдання – підготувати доповіді на
   тему   “Ефективність використання ресурсів “ .Доповідь готують усі ,
   але доповідатиме лише одна людина , всі інші будуть доповнювати, та
   опонувати йому.
   Заняття 3
   Частина А 30 хвилин
   Оголошення результатів письмового домашнього завдання та розбір
   помилок 10 хв
   Оголошення результатів тесту та обговорення помилок – 15 хв
   Перевірка присутності – 5 хв
   Перерва 10 хв
   Частина В 30
   Заслуховування доповіді , її обговоренняРозділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах


   На мій погляд дана тема не тільки є базисною темою при вивченні
економіки , але й також є найпростішою .В ній немає спеціальних економічних
термінів , яких би неможна було пояснити на побутовому рівні .Тому я вважаю
великих складностей при її вкладені в різних вікових групах не існуватиме .
   Отже спираючись на власні міркування я вирішив , що перша вікова група
в якій доцільно починати викладення даної теми це 4- 7 клас . Для цієї
групи варто зосередити увагу на такому аспекті ресурсів , як ресурси родини
.
   Тобто спочатку загальна схема переноситься на сім’ю .  Вчитель
намагається на  прикладі  конкретних  родин  учнів  пояснити  поняття
необмеженості потреб , обмеженості ресурсів , доцільність їх ефективного
використання , взаємодії ресурсів родини з оточуючим середовищем .
   Потім коли діти зрозуміють основні поняття теми на родинному прикладі
вчитель може переходити на глобальний рівень економіки .
   Для учнів з 8 по 11 клас дана тема майже не має особливостей
викладення . Але в окремих випадках коли в учнів виникають проблеми з
розумінням окремих понять учитель може перейти на приклад з конкретною
родиною , а потім повернутися до глобального рівня.Список використаної літератури


   1. Брагіна Г..В Майстерність вчителя на уроці М.1992


   2. Джеймс Уильямс.Психологія 1991


   3. Гуравльов В.И. Педагогіка в системі наук пролюдину М.1990


   4. МакКонелл К.Р. Брю С.Л Єкономікс М.Республіка 1992


   5. Методи активного навчання М :Знання 1990


   6. Методичні поради та дидактичні тексти до практичних занять з
    педагогіки та
    психології . Укладач Петко Л.П. К:КДЕУ 1994


   7. Методичні вказівки та рекомендації до розділу “ Дидактика “
    випускної роботи бакалавра Укладачі Козаков В.А. Петко Л.П. К,КДЕУ
    1995


-----------------------

               Ресурси та потреби


         Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб

                Види ресурсів


                  Людські


                 Матеріальні

             Підприємницька здібність                  Праця                  Капітал                 Сировина                  Ринок                 Виробництво

смотреть на рефераты похожие на "Ресурси виробництва "