Физика

Электродинамика


Електродинаміка – розділ фізики в якому вивчаються електричні й магнітні
явища. Основу цих явищ становить електромагнітна взаємодія  основними
положеннями термодинаміки є заряд і електромагнітне поле. Електростатика –
це розділ електродинаміки в якому вивчаються властивості та взаємодія
нерухомих заряджених частинок та тіл. Електричний заряд – кількісна міра
здатності частинок до  електромагнітної  взаємодії.  Закон  збереження
електричного заряду – в ізолірованій системі тіл алгебраїчна сума зарядів
залишається сталою. Електризація – перерозподіл електронів між стичними
тілами. Закон Кулона – два нерухомих точкових зарядів взаємодіють силою
прямо пропорційною добуткам цих зарядів і обернена пропорційно квадрату
відстані між ними. Сили взаємодії заряджених тіл за числовими значеннями
однакові і спрямовані вздовж прямої, яка здержує ці тіла, причому у
одноіменних зарядів ця сила додатня, а різнойменних від’ємна.  Діелектрична
проникливість показує у скільки разів кулонова сила в середовищі менша ніж
у вакуумі. Електричне поле – середовище в якому діють електричні сили і яке
має енергію (воно нерозривно зв’язано з зарядом, реально існує і не
залежить від наявності в ньому інших зарядів і їх полів).напруженість поля
– характеристика поля в даній точці. Напруженістю електричного поля  - в
даній точці називають векторну величину що чисельно дорівнює відношенню
сили з якою поле діє на заряд до величини з якою тіло діє на заряд
(значення напруженості поля в даній точці де на заряд в 1 Кл. діє сила в
1Н). Однорідне електричне поле – поле у якому напруженість ел. поля не
міняється за напрямком, а є перпендикуляром до поверхні. Т. Гауса – потік
вектора напруженості електричного поля через довільну замкнуту поверхню
дорівнює повному заряду, який міститься в  середині  цієї  поверхні,
поділеному на електричну сталу.


смотреть на рефераты похожие на "Электродинамика"