-*новый или неперечисленный*-

Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції


            Мінестерство освіти України
        Київський Державний Економічний Університет
            Кафедра Міжнародних відносин                Р Е Ф Е Р А Т
                 на тему :
              “ Маахстріхська угода ,
        новий етап західноевропейської інтеграції . “                              студента 7 групи
                                3 курсу ФЕФ
                             Вертелецького Д. Б.               К и ї в - 1 9 9 6
   В 1991 році країнами ЕС приймається Маастріська  угода , суть якої
характерезує якісно новий етап в еволюції ЕС . На основі зазначеної угоди
передбачається створення економічного та валютного союзу , який має наметі
:
 усунути ще діючі обмеження вільного  руху  капіталів  в Португалії та
Греції . Країни ЕC орієнтуються на прийняття заходів щодо стабілізації
грошової системи і закріплення бюджетної дісципліни , хоча проведення
економічної , грошової і валютної політики залишається прирогативою окремих
країн ;
 створити Европейський валютний інститут , який має готувати документи ,
заходи та інструментарій для проведення з 1999 року єдиної грошової та
валютної політики ;
 створити Европейський центральний банк в 1999 році , який разом з
Центральними банками держав-членів становить Европейську систему центральни
;
   Але новий рівень економічної інтеграції може бути досягнений лише за
умови , що країни-учасниці відповідають деяким принциповим крітеріям :
 стабільність цін , коли середньорічний рівень інфляції в окремій країні не
перевищує відповідного рівня в трьох країнах з найкращими показниками  і
вцілому не буде вищий за 1,5 % ;
 внутрішній борг країни не перевищує 60 % ВВП а зовнішній - 3 % ;
 збалансованість процентних ставок , коли їх середньорічний рівень  в
окремій країні не перевищує відповідного рівня в країнах з найкращими
показниками і вцілому не буде вищий за 20 % ;
 стабільність валютних курсів , коли валюта окремих країн не девальвується
 без згоди інших країн-учасниць і має відповідати нормам ЕС ;
   Зауважимо , що на данний момент цім нормам відповідають лише ФРН ,
Франція та Люксимбург .
   Згідно з Маастіською угодою значно посилюється політична взаємодія
країн ЕС . Формується політичний союз з такими завданнями :
 провадити загальну зовнішню політику та політику в галузі безпеки ;
 посилювати роль Европарламенту ;
 провадити загальну політику в галузі юстиції та зовнішніх справ ;
   У цілому підводячи риску під сорокарічним перерозподілом цілей та
завдань у межах ЕС , Маастріська угода надала Союзу таких функцій :
 Створення та управління єдиною валютою .
 Координація та контроль у проведенні єдної економічної політики .
 Заснування та захист Єдиного ринку  на засадах вільної та справедливої
конкуренції .
 підтримання рівності з певним перерозподілом коштів між багатими та
бідними регіонами .
 Підтримка законності та правопорядку .
 Визначення і розвиток фундаментальних прав і свобод окремих громадян .
 Управління зовнішньою політикою , включаючи всю галузь закордонних справ і
політики безпеки .
 Формування спільної оборонної політики .
   Як реальність формується конфедеративне співтовариство держав , що
мають єдиний парламент та уряд , об’єднане громадянство  ( поряд з
національним),  єдину економічну і соціальну політику з  координацією
зовнішньоекономічної діяльності всіх країн учасниць .
   Але у процесі західноевропейської інтеграції виявилися внутрішні та
зовнішні суперечності .
   Головною  причиною  внутрішніх  суперечностей  є  нерівномірність
госрподарського розвитку  та  диспропорції  економічної  структури  за
теріторією , які доцільно розглядати в трьох аспектах :
   1 ) з точки зору різниці в ресурсному потенціалі та розвитку окремих
країн ЕС ;
   2 ) у межах економік кожної країни .
   3 ) за регіонами Европи .
   Різниці в наявності і стані ресурсного потенціалу , структурі , темпах
та ріівнях економічного розвитку спричинили появу в межах ЕС двох груп
країн - економічно сильних ( ФРН , Франція , Італія , Великобританія та ін
. ) і економічно відносно слабких ( Ірландія , Іспанія , Португалія ,
Греція ) .
   Найбільші диспропорції в межах національних економік притаманні Італії
 ( високорозвинена північ та менш розвинутий південь ) , Великобританії (
відносна економічна відсталість Північної Ірландії та  Уельсу ) , Франції
, Іспанії , Португалії .
   Згадані  диспрпорції формують нерівномірний економічний  розвиток
Західної Европи вцілому : найбільш розвинені ройони ЕС за величиною ВВП на
душу населення у 6 разів превищують відсталі . Існує поділ на багату північ
та бідний південь. У бідних регіонах найвищий рівень інфляції , безробіття
наявні аграрні проблеми .
   Функціоування ЕС як інтеграційного угрупування з єдиною
наднаціональною системою управління породжує нову групу суперчностей :
диспропорції регульованої та ринкових сфер ; суперечності між національними
та над національними органами . Актуальними для ЕС залишаються
інстуціональні проблеми інтеграції : демократичний контроль над політикою
ЕС , розподіл повноважень та функцій між органами ЕС , політика щодо
прийняття нових членів .           Список використаної літератури .

смотреть на рефераты похожие на "Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції "