Экономическая теория

Інвестиційна діяльність страхових компаній


             Міністерство освіти України
        Київський Національний Економічний Університет
            Кафедра фінансів підприємств
              та страхової справи .                  Реферат
                 на тему :
       “ Інвестиційна діяльність страхових компаній  “             Виконав : студент 7 групи

                   3 курсу ФЕФ

                    Вертелецький Д.Б.              К и ї в   1 9 9 7

                  П л а нВступ 2Розділ 1   Законодавчі особливості здійснення інвестиційної

           діяльності страховиками на Україні .  2Розділ 2   Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної

           діяльності страховиками .  5Висновки  6С п и с о к   л і т е р а т у р и . 7Вступ

   Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної
системи держави .  В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що
властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по
визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику  у грошовій
формі шляхом укладання  договору страхування , можна  розглядати  як
специфічний товар .
   Слід визначити , що по-перше данний товар виступає у грошовій формі ,
по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховий
фонд , для якого характерний замкненний перерозподіл фінансових ресурсів -
тільки серед страхувальників , по-трете плата страхової премії за страхове
покриття означає лише право страхувальника  на отримання в майбутньому
грошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку , що
стався .
   На відмінку від виробництва  , де спочатку провадяться затрати
капіталу , а потім , при реалізації , проходить їх відшкодування , - у
страховій справі страховик спочатку збирає кошти і лише потім - зазнає
затрат , що пов’язані з ліквідацією збитків в міру виникнення страхових
випадків . При страхуванні життя взагалі утворюється довготерміновий резерв
премії під майбутні виплати .
   Таким чином , завжди існує проміжок часу  , коли страховик має у
своєму розпорядженні значні кошти , які мають бути інвестовані в різні
галузі економіки і використані як капітал з метою отримання прибутку .


Розділ 1   Законодавчі особливості здійснення інвестиційної
    діяльності страховиками на Україні .


   У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити її
основні джерела . Основними з них є :
 Власні кошти ( статутний фонд , резервний фонд , утворений з прибутку ,
прибуток , цільве фінансування і надходження  ) .
 Залучені кошти ( поточне надходження страхових премій , резерви внесків
і відшкодувань , фонд запобіжних заходів ) .
   При інвестування коштів страхової компанії в Україні керуються Законом
України “ Про страхування “ . Відповідно до статті 30 цього Закону  , “
Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням  безпечності  ,
прибутковості , ліквідності та диверсифікованості .
   Перший принцип розміщення активів - принцип безпечності . Його дія
повною мірою розповсюджується як на активи , що покривають страхові резерви
так і на вільні активи . Данний принцип передбачає максимально надійне
розміщення активів що забезпечує їх повернення у повному обсязі .
   Другий принцип - прибутковість вкладень . Відповідно до нього активи
повинні приносити постійні і достатньо високі доходи .
   Третій принцип - ліквідність вкладів . Страхова компанія повинна у
будь-який час мати у розпорядженні сумму грошей  , яка б забезпечувала
страхувальникам виплату обумовлених договором сум у встановлені терміни .
   Четвертий принцип - деверсифікація вкладів . Він служить розподілу
інвестиційних ризиків серед різних видів вкладів , що в свою чергу
забезпечує фінансову стійкість інвестиційного портфеля страховика .
   З урахуванням вище наведеного і спираючись на Закон України “ Про
страхування “ можна визначити такі напрямки інвестування для страхових
компаній :
 Банківські вклади та депозити .
 Нерухоме майно .
 Цінні папери , що передбачають одержання доходів .
 Цінні папери , що емітуються державою .
 Права вимоги до перестраховиків .
 Довгострокові інвестиційні кредити .
   Згідно з “ Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщення
страхових резервів “ , при визначенні рівня покриття до заліку приймаються
в обме6жених обсягах такі активи ( у відсотках до суми наявних технічних
резервів і 50 % сформованого Статутного фонду ) :
 Банківські вклади (депозити ) не більше 30 % в одному банку .
 Нерухоме майно не більше 10 % .
 Іноземна валюта у вигляді платіжних документів та інших цінних паперів не
більше 40 % , в тому числі :
      а ) акції які не котуються на фондовій біржі - не більше 15 ,
з них акції одного емітента не більше - 2 % .
      б ) акції які котуються на фондовій біржі - не більше 5  %
одного емітента .
      в ) облігації - не більше 5 % .
   4. Грошові позики юридичним та фізичним особам - страхувальникам -
не більше 30 % , втч :
   а ) позики юридичним особам незабезпечені банківськими гарантіями або
гарантіями інших страховиків - не більше 5 % , з них розмір позики окремому
позикоодержувачу не повинен перевищувати 1 % .
   б ) позики юридичним особам забезпечені банківськими гарантіями або
гарантіями інших страховиків не повинені перевищувати  5 %  окремому
позикоодержувачу.
   5. Права вимоги до перестрахувальників - не більше 50 % обсягів
страхових зобов’язань , переданих до перестрахування .
   Як бачимо , наведені вище обмеження при формуванні інвестиційного
портфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікацію ризику
втрати інвестиції чи отримання збитків від інвестиційної діяльності .  На
мій погляд це дуже правельне рішення в умовах економічної нестабільності в
нашій країні . Однак , в ціх обмеженнях , я вважаю є певні недоліки .
Наприклад , обмеження по нерухомому майну - 10 % .  Виділивши у складі
нерухомого майна житлові будинки  і  піднявши ліміт наприклад до 30-40 %
можна було б досягти значних залучень капіталу в сферу будівництва житла ,
яке на даннний момент і необхідне  і досить прибуткове . Така форма
інвестицій ( і будівництво вцілому ) є найбільш привабливою особливо для
компаній , що займаються довгостроковим страхуванням .
   Для підняття авторитету і цінності національної валюти треба також
обмежити ще більше обсяги вкладень коштів страховиками в іноземну  валюту
до 1-2 % .
   В Україні в силу нерозвинутості деяких видів вкладень основний доход
українські страхові компанії отримали від банківських депозитів ( в 1994
році 75 % )  . Зниження відсотку по банківських депозитах спонукало
страховиків до переорієнтації інвестиційних портфелів в напрямку відносно
більш доходних , але й одночасно меньш ліквідних активів.
   Лише 5-10  % всіх активів склали цінні папери банків та підприємств
.Це пояснюється насамперед фактором невизначеності , що домінує в економіці
.

Розділ 2  Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної
діяльності страховиками .   Великий інтерес у галузі інвестиційної політики представляє досвід
країн ринкової економіки .
   Так у Великобританії страхові компанії не тримають , як правило , на
поточних рахунках коштів більше ніж це потребують повсякденні розрахунки .
Проте в силу специфіки страхової справи може виникнути ситуація , коли
страховикові негайно знадобляться кошти  . Тому певну частину ,  в
середньому 4 - 5 % всіх активів компанії , що займаються страхуванням життя
та 10 - 13 % активів компаній , що займаються ризиковими видами страхування
, складають високоліквідні короткотермінові інвестиції   ( депозити ,
депозитні сертифікати , казначейські зобов’язання ) , що порівняно швидко
перетворюються в гроші .
   Середньо та довго термінові інвестиції можна розділити на такі групи :
цінні папери з фіксованим доходом . акції , нерухомість та іпотечний кредит
.
   Цінні папери з фіксованим доходом є основним об’єктом інвестування
страхових компаній Великобританії . Вони є надійним капіталовкладенням ,
яке забезпечує стійкий доход  і в той самий час можуть бути швидко
реалізовані на ринку .
   Одночасно страхові компанії інвестують кошти в звичайні акції компаній
та фірм різних галузей господарства . Це пояснюється намаганям отримати
більш високий доход . Також через володіння акціями певних компаній
страхові компанії намагаються впливати на галузі в яких вони мають свої
інтереси .
   Нерухомість , як об’єкт інвестування , є дуже привабливою для
страхових компаній , бо надійно захищає вкладені кошти від інфляції . Разом
з тим цей вид інвестицій є дуже низьколіквідним і їх реалізація за короткий
час може бути проблематичною для інвестора .
   В Великобританії є дуже розповсюдженим іпотечне кредитуваня . Воно
здійснюється в сумі , що не перевищує 2 / 3 від суми яка може бути
отримана від продажу майна . Данний вид інвестицій носить довготерміновий
та низьколіквідний характер .
   Останнім часом набуває популярності такий вид інвестицій , як купівля
творів мистецтва , антікваріату , різних цінних колекцій . Це не дає
стабільного прибутку , а доход залежить виключно від  підвищення цін на
данні предмети .

Висновки   З вищенаведеного можна зробити висновок , що найбільш доходними і
стабільними є інвестиції в цінні папери з фіксованим процентом , які
випускає уряд і місцеві органи влади . В Україні ж до останнього часу
переважали банківські депозити ,  зі зменшенням банківського відсотку
акценти змістились в бік державних цінних паперів . Вцілому за деякіх умов
( завершення приватизації , стабілізація грошової одиниці ) перспективними
напрямками інвестицій стануть інвестиції у акції піприємств . Для компаній
які здійснють довготермінове страхування виходом зі становища моглоб бути
інвестування вільних коштів в будівництво , зокрема житла , це надало б
можливість захистити зібрані кошти від інфляції на довгому періоді .С п и с о к   л і т е р а т у р и .


. Бланк А.И.    Інвестиційний менеджмент , К., Ітем 1995
               Страховий портфель , М., Сомінтек 1996
 Харченко Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній . Фінанси України
1996 № 7 .

смотреть на рефераты похожие на "Інвестиційна діяльність страхових компаній "