Гражданское право и процесс

Правові відносини


           ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
               ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА
               ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ          П Р А В О В І   В І Д Н О С И Н И:
            поняття, склад, елементи, види.               (курсова робота)                    Студента ІI курсу
                    очної форми навчання
                    Сатоніна В.І.             Ч Е Р Н І В Ц І - 1999

                  [pic]                  ПЛАН

ВСТУП.

І. Правові відносини:

  а) загальна характеристика правових відносин;

  б) ознаки.


ІІ. Складові елементи правових відносин:
   а) суб(єкти правових відносин, юридичні властивості суб(єктів, види
суб(єктів;
   б) об(єкти правових відносин, види об(єктів;
   в) суб(кти права і юридичні обов(язки.

ІІІ. Види.ВИСНОВОК

Список літератури.              І. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ:

  а) загальна характеристика правових відносин.     В суспільстві існує багато різних відносин: економічні, моральні,
політичні, юридичні, культурні, духовні та інші. Отже ______ суспільство є
сукупністю відносин наслідок взаємодії людей. При цьому всі види і форми
відносин, виникаючих в суспільстві, являються суспільним або соціальними.

     Право являється  офиційним  державним  регулятором  суспільних
відносин. В цьому його головне завдання. Регулюючи ті або інші відносини.
вогно тим самим надає їм правову форму, в наслідок чого ці відносини
набувають повне значенння і особливий вид - стають правовими, одягаються в
правову оболонку.

     Саме за допомогою такої нормативної дії державна влада переносить
визначені відносини під свій юридичний захист, надаючи їм стабільність,
упорядкованість, стійкість  ___  напрямок.  Хз  учасники  наділяються
правосуб(єктністю, юридичними правами і обов(язками.  Ці відносини стають
підконтрольними і управляючими.

     Заборонити  одні  дії,  дозволяють  другі,  заохочуючи  інші,
встановлюючи відповідальність за порушення своїх принципів, право аким
шляхом вказує  необхідні  суспільні  корисні    варіанти  поведінки
суб(єктів, сужаючи чи розширяючи сферу їх суспільних бажань і цілей.

     Любі відносини набувають характерних правових відносин лише в тому
випадку, якщо вони виникають на основі і у відповідності з нормативними
правами і не протерічять волі держави.

     Отже правові відносини можна визначити, як суспільні відносини,
врегульовані правом. При цьому регулюючі відносини не втрачають свого
фактичного змісту, а лише змінюються, набуваючи нові додаткові якості.

     Держава не може при допомозі правових засобів свавільно змінювати
початковий характер тих або інших відносин, а також  творити  нові.
Державашляхом видачі законів може лише усокрити розвиток відомих відносин.

     Право - не творець, а лише регулятор суспільних відносин.  «Право
само по собі нічого не творить, а лише санкціонує суспільні відносини....
Законодавство лише фіксує, виражає економічні споживання».

     Правові відносини в юридичній науці виділяються ще в якості однієї
з найважливіших категорій.  Вони служать юридичним  формам  взаємодії
учасників різнобічних суспільних відносин. Одночасно правові відносини є
необхідною умовою і неопосередкованим завданням ціленаправлення правової
дії на суспільні відносини. Вони надають найбільш значний, стійкий мта
стабільний, незалежний від випадковостей суспільний зв(зок.

     По мірі закінчення правових  відносин  в  процесі  правового
регулювання суспільних відносин виникають необхідні умови для досягнення
вищих цілей соціального розвитку особистості, найбільш повного задоволення
її матеріальних та духовних потреб в нерозривному зв(язку з конкретними
інтересами суспільства.

     Ще правові відносини можна визначити як врегульовані нормативно-
правові суспільні відносини, учасники яких являються носіями суб(єктів
права і юридичних обов(язків, які гарантуються державою.                 б) ознаки

     Найбільш характерні ознаки правових відносин як  особливого вида
суспільних відносин містяться в слідуючому:

 Вони виникають, зникають або змінюються тільки на основі правових норм,
які неопосередквано породжують правові відносини і реалізуються через них.
Між цими явищами існує причино-наслідковий зв(язок. Нема норми - нема і
правових відносин. Вони представляють собою деяке єдинстов, цілісність.  В
них ще встановлюються спроби забезпечення і охорони правових відносин
порушення. Зв(язок правових відносин з правовими нормами, які знаходяться
на законодавчих актах держави виражаються в тому, що дані відносини в
цілому і їх структура являється необхідною частиною в суспільній системі
правового регулювання суспільних відносин.  Саме в правових відносинах
викладається ціль правових норм.

     Суб(єкти правових відносин взаємно пов(язані між собою юридичними
правами та обовєязками,  які  в  правовій  науці  прийнято  називати
суб(єктивними, цей зв(язок  і є правовідношення, в рамках якого права
однієї сторони відповідає обов(язок іншої, і навпаки. Їх можна назвати
зустрічними. Учасники правових відносин виступають по відношенню один до
іншого, як управомочені і правозобов(язані особи.

     Правовідносини - це завжди двох сторонній зв(язок. Тому, що сама
норма права носить представницько-зобов(язуючий характер, вона  завжди
когось на щось управомочує і когось на щось зобов(язує.  Крім того, в
більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе
обов(язок.

     3. Правовідносини - це завжди двох сторонній зв(язок.  Тому, що
сама норма права носить представницько-зобов(язуючий характер, вона завжди
когось на щось управомочує і когось на щось зобов(язує.  Крім того, в
більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе
обов(язок.

     Правовідносини - це завжди двох сторонній зв(язок. Тому, що сама
норма права носить представницько-зобов(язуючий характер, вона  завжди
когось на щось управомочує і когось на щось зобов(язує.  Крім того, в
більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе
обов(язок.

     Правовідносини - це завжди двох сторонній зв(язок. Тому, що сама
норма права носить представницько-зобов(язуючий характер, вона  завжди
когось на щось управомочує і когось на щось зобов(язує.  Крім того, в
більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе
обов(язок.

     Правовідносини - це завжди двох сторонній зв(язок. Тому, що сама
норма права носить представницько-зобов(язуючий характер, вона  завжди
когось на щось управомочує і когось на щось зобов(язує.  Крім того, в
більшості правових відносин кожен з учасників одночасно має право і несе
обов(язок.

     3.Правові відносини мають вольовий характер.  По-перше тому, що
через норми права в них відображається державна воля.  По-друге, в силу
того, що навіть при наявності юридичної норми правові відносини не можуть
автоматично з(явитися, а потім функціонувати волі його учасників,  в
крайньому випадку, одного з них. Необхідний вольовий акт, який дає початок
явищу.

     4.Правовідносини, як правило, на базі якого вони  виникають,
охороняються державою. Інші відносини такого захисту не мають.  Хоча,
далеко не у всіх правових відносинах держава зацікавлена і здавалося, не
повинна їх захищати, але інтерес держави стоїть в тому, щоб ці соціальні
явища правильно рішалися, винні несли покараня,тому вона вона держе в полі
свого бачення, забезпечуючи увагу виникаючих по цьому поводу юридичних форм
і процедур, право громадян. Охорона злочинності і правопорядку визначає і
охорону правових відносин і робить правовий порядок як наслідок законності.

     5. Правові відносини явяються особою різновидністю суспільних
відносин. Це означає, що вони являють собою різнобічні зв(язки, які
виникають між людьми і організаційними формами взаємодії соціальних груп,
класів в процесі їх економічного, соціального, політичного, духовного життя
і діяльності. Їх основу складає закономірність розвитку суспільства.

     «....Правові відносини так само як і форми держави не можуть бути
ні з самих себе, ні з так званого суспільного розвитку людського духа....
навпаки вони кореняться в матеріальних життєвих відносинах»

     В деяких випадах важливе значення має і примусова сила державного
апарату. Правові відносини тримають  в собі  можливість  застосування
державного примусу в цілях реального забезпечення суб(єктивних прав і
виконує юридичні обов(язки.

     Крім того держава може першкоджати виникненню різних негативних з
точки зору приписів соціального розвитку життєвих зв(зків або відносин.
Воно формулює відповідні правові заперечення, намагаючись з їх допомогою
зруйнувати подібні відносини, встановити конкретну міру відповідальності
осбі за участь в цих відносинах.

     Правові відносини як форма існувуання права займає важливе місце в
правовому регулюванні суспільних відносин. Подібно тому, як не можливо в
практичній діяльності вважати думку об(єктів самим об(єктом, неможливо і
юридичні формули поведінки суб(єктів права, вирощених на мові законодавчих
актів, вважати дійсним правом.

     Цінність і значення правових відносин, як форми права заключається
в їх реальності. Саме з правовими відносинами пов(язана дійсність права.
Відповідної реальної поведінки людей-суб(єктів  права  -  в  процесі
реалізації ними своїх юридичних прав і обов(язків юридичному змісту законів
являється окремим завданням правового врегулювання. Тільки реальні правові
відносини можуть розглядатися в якості крітерія  істини  при  оцінці
відповідальностф юридичних законів  об(єктивним  закономірностям  життя
суспільства і відповідальності сформульованих законодавцем правових норм і
втілених в дійсність. Правові відносини  являються правовою діяльністю
практики, практичної діяльності наділених розумом і волею людей, соціальних
груп, класів і т.п. По реалізації ними своїх індивідуальних і суспільних
цілейі задач. Таким чином ефективність права може бути вимірене тільки на
основі відношення змісту юридичних актів з їх  реальним втіленням в
дійсність і в кінцевому рахункуз тими реальними успіхами суспільного
розвитку, які закладені законодавцем.

     КНИГА

     Отже правові відносини можна визначити як врегульовані правом і які
знаходяться під захистом держави суспільні відносини,  учасники  яких
виступають в якості носіїв взаємодоповнюючих один одного юридичних прав і
обов(язків.         ІІ. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН:
   а) суб(єкти правових відносин, юридичні властивості суб(єктів, види
суб(єктів;

     Елементи правових відносин складають визначені зв(язки, сукупність
права і обов(язківу суб(єктів. Вона різнобічна і визнаена, як характером
так і ціллю задля якої держава приймає це врегулювання, якщо в суспільних
відносинах дії особи взаємно пов(язані і держава намагається ці відносини
закріпити.є то вона наділяє сторони взаємними правами  обов(язками.  Якщо
не відносини такого роду, то держава намагається зруйннувати негативний
зв(язок, прекратити дані відносини.  в цьому разі держва  встановлює
заборону на таку діяльність, притягуючи до такої відповідальності або
обидві сторони даних відносин.

     Під елементами правових відносин розуміють сукупність складаючих
його елементів і способів їх взаємодії.  До елементів правових відносин
відносять:

    1. суб(єктів правових відносин;

    2. об(єктів правових відносин;

    3. змістовні правові відносини.

     1. Суб(єкти правових відносин - це учасники правових відносин, що
мають суб(єктивні права і юридичні обов(язки.

     Суб(єкти правових відносин - це правоздатні суб(єкти суспільного
життя, які є носіями юридичних прав і обов(язків.

     Для того, щоб бути суб(єктом права організація або індивіди повинні
володіти правосуб(єктивністю.  У державних і громадських організаціях
правосуб(єктивність знаходить свій вираз у компетенції її органів, тобто в
сукупності права і обов(язків, що надаються їм  для  для  виконання
відповідних функцій. Що ж до право-суб(єктивності індивидів, то юридичною
передумовою найбуття статусу суб(єкта правовідносин є наявність у нього
правосуб(єктивності , дійєздатність.

     Під праводієздатністю розуміють обумовлену нормами права здатність
суб(єкта мати суб(єктивні права та  юридичні  обов(язки.  У  людини
правоздатність виникає з моменту її її народження і припиняється зі смертю.

     В сучасному цивілізаційному суспільстві немає і не може бути людей
не наділених спільною правоздатністю. Вона витікає з міжнародних пактівпро
права людини, принципів гуманізма, свободи, справедливості.  Обов(язком
кожної держави - належним чином гарантувати і захищати цю якість.

     Головне в діяєздатності - не право, а принципіальна можливість або
здатність їх мати.

     Вперше поняття правоздатності було оформлено і введено в практику
буржуазними кодексами ХІХ ст. (франц. громадянський кодекс 1804р.; герман.
громадянське  уложення,  1894р.).  Відмінність  правоздатності  від
суб(єктивного права в тому, що вона:

     а) невід(ємна від особи- не можна людину лишити правоздатності або
відграничити;

     б) не залежить від кола, віку, професії, національності, майнового
стану або інших життєвих обставин;

     в) невід(ємна - її не можливо віддати іншим;

     г) по відношенню до суб(єктивного права, вона первинна;

     д) субєєктивне право - конкретне, а правоздатність - абстрактна.

     Всезагальність правоздатності зводиться до того, що державна влада
з самого початку наділяє всіх своїїх громадян спільними особливостями -
юридичною можливостю бути носієм відповідних прав і обов(язків.

     Правоздатність організацій, юридичних осіб виникає в час створення
і регістрації тієї чи іншої організації і припиняється в час її ліквідації.

     Дієздатність - це закріплення в законодавтсві і  забезпечити
державну можливість субєєктам здійснити свої права і обов(язки особистими
діями.

     Дієздатність залежить від віку  і  психічного  стану  особи.
Дієздатність настає в повному обсязі з настанням повноліття по досягненню
18 річного віку.

     Дієздатністю не володіють мололітні діти до 14 років і душевнохворі
особи, які можуть мати право. По можливості їх реалізувати.  За них
виступають їх законні представники - батьки, опекуни і т.п.

     Дієздатність буває: повна, часткова і обмежена. Повна з 14річного
віку, а обмежена, коли особа обмежена в дієздатності за рішенням суду.  У
деяких випадках до складу правосуб(єтивності разом з праводієздатністю
включається ще деліктоздатність, тобто здатність особи нести юридичну
відповідальність за скоєні правопорушення. Ніхто не може бути обмеженим у
правовій дієздатності, інакше як у випадку передбаченому законом.

     Суб(єктами права можуть бути:

1. Фізичні особи:

а) громадяни даної держави;

б) іноземні громдяни;

в) біпатриди;

г) апатриди.

2. Організації та об(днання:

а) громадські організації;

б) підприємтва;

в) державні установи;

г) установи та їх посадові особи.

3. Соціальні спілки:

а) держава вцілому;

б) народна нація;

в) адмінстративно-територіальні одиниці;

г) трудові колективи.

    В своїх взаємовідносинах і відносинах з громадянами юридичні особи
діють, як єдиний суб(єкт, внутрішня структруа якого не має значення для
вступаючим з ним в правовідносини.

     Юридичні особи і громадяни беруть участь у відносинах,  які
регулюються різними галузями права.  Однак умови при яких організації
можуть бути визнані юридичними особами, порядок їх вининкнення, зупинка і
суспільні принципи вступу у майнові  відносини  визнає  громадянським
законодавством.

     Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремити
майно, можуть від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і
обов(язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

     Різні суб(єкти вступають у правові відносин и насамперед з метою
задоволення певних своїх інтересів і потреб.  Для досягнення поставлених
цілей суб(єкти в рамках правових відносин шляхом реалізації своїх прав і
обов(язків здійснює певні дії, чим досягається результат - об(єкти правових
відносин, за ради якого відбулися правові відносини.

     2. Об(єкти правових відносин дуже різноманітні ними можуть бути:

     -матеріальні, духовні та інші блага, за вийнятком  предметів
вилучених з цивільного обігу;ї

     -також особа може вступати вступати в правові відносини в інтересах
здійснення визначених дій.  Отже об(єктом  правових  відносин  можуть
виступати як самі ці дії, та і їх наслідки;

     -поведінка учасників правових відносин може бути напрвалена на саме
суб(єктивне право. Це має місто в тих випадках, коли фізична особа,
юридична особа домагається визнання за ними факта належності в них того або
іншого юридичного права.

     Деякі автори згідні з тим, що об(єктом правових відносин є те, що
воно направлене або на що дії, різні матеріальні і вольові об(єкти.  Під
матеріальними об(єктами розуміють вцілому матеріальні та духовні блага, під
юридичним - поведінка зобов(язаної особи. З цими двома видами об(єктів
можна погодитись, що ж до вольового об(єкта правових відносин, то воно
визначене спірне.

     Отже об(єкт правових відносин визнається не те, що направлені дії
сторін, а фактично їх волдя як об(кт дії з боку держави.

     Питання про об(єкт право розглядає громадянське право. Правова
наука використовує термін «Об(єкт» ще в одному значенні. В цьому разі мова
іде про об(єкт, на який право може діяти.  Право неопосередковане дії на
вольову поведінку  суб(єктів.  Отже ____ діяльність суб(єктів служить
об(єктом правової дії. Оскільки суспільні відносини являються наслідком
такої діяльності, то в кінцевому рахунку об(єктом правової дії виступають
самі суспільні відносини.

     Коло можливих правових відносин визначається законом.  Об(єктами
правових відносин можуть бути:

      1.Матеріальні балга:

      а) засоби виробництва.

     2. Немайнові  особисті блага:

      а) життя;

      б) свобода.

Характерні для кримінально-процесуальних правових відносин

      3.Продукти харчової творчості:

      а) твори літератури;

      б) наукові твори.

Все, що являється наслідком інтелектуальної праці.

     4. Гроші та цінні папери:

      а) облігації;

      б) гроші.

     5. Наслідок поведінки суб(єктів:

      а) ремонт побутової техніки;

      б) будівництво будинку.
смотреть на рефераты похожие на "Правові відносини"