Предпринимательство

Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине


   ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  Уже відсвяткували свій десятирічний ювілей перші в Україні малі
підприємства (ті, що зуміли вижити), підросли діти перших українських
підприємців, а суспільство ще й досі вагається і не може відповісти на
запитання, чи потрібен Україні малий бізнес і чи можлива трансформація
економіки України без підприємців малого бізнесу.

Та практичну відповідь на це запитання ми маємо, що засвідчується даними
офіційної статистики, згідно з якими у сфері малого підприємництва в
Україні діє:
  * 151,4 тис. малих підприємств із загальною чисельністю працівників
   1,032 млн. чол.;
  * 4,7 тис. спільних підприємств із загальною чисельністю працівників 95
   тис. чол.;
  * 35,5 тис. фермерських господарств із загальною чисельністю працівників
   67 тис. чол.;
 * 930 тис. індивідуальних підприємців, що працюють без створення
  юридичної особи.

  Отже, по Україні в сфері малого підприємництва зайнято понад 2,1 млн.
чол., а виробляється в малому секторі економіки 7% ВВП. На 1000 чоловік
населення маємо 3 малих підприємства. Це краплина в морі. В Україні мале
підприємництво - це екзотика і хобі відчайдушних людей.

|Стан розвитку малого підприємництва                 |
|в розвинутих країнах світу і в Україні:               |
|Показники |США  |Японія|Велико- |Італі|Німеч-|Франція |Україна  |
|     |   |   |британія|я  |   |    |     |
|     |   |   |    |   |чина |    |     |
|Кількість |19300 |6450 |2630  |3920 |2290 |1980  |151,4   |
|МП (тис.) |   |   |    |   |   |    |     |
|Кількість |74,2 |49,6 |46   |68  |37  |35   |3     |
|МП на 1000|   |   |    |   |   |    |     |
|чол.   |   |   |    |   |   |    |     |
|населення |   |   |    |   |   |    |     |
|Зайнято в |70,2 |39,5 |13,6  |16,8 |18,5 |15,2  |2,1    |
|МП млн.  |   |   |    |   |   |    |     |
|чол.   |   |   |    |   |   |    |     |
|Частка МП |54  |78  |49   |73  |46  |54   |8,0    |
|у     |   |   |    |   |   |    |     |
|загальній |   |   |    |   |   |    |     |
|кількості |   |   |    |   |   |    |     |
|зайнятих |   |   |    |   |   |    |     |
|(%)    |   |   |    |   |   |    |     |
|Частка МП |50--55|52--55|50--53 |57--6|50--54|55--62 |7,0    |
|у ВВП (%) |   |   |    |0  |   |    |     |
|Джерело: Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. 1999. № 3. С.|
|49, 59.                               |

  За станом розвитку малого підприємства Україна в десятки разів відстає
від країн ЄС. Нас значно випереджають за всіма показниками розвитку малого
підприємства  Польща,  Словенія,  Чехія,  Росія,  Естонія  та  інші
посткомуністичні держави.
  Дослідження фахівців багатьох національних, міжнародних урядових і
неурядових організацій,  таких,  наприклад,  як  Міжнародна  фінансова
корпорація, Міжнародний центр перспективних досліджень,  Координаційно-
експертний центр об'єднань підприємців України, Український незалежний
центр політичних досліджень, Спілка підприємців  малих,  середніх  та
приватизованих підприємств України, Гарвардський університет міжнародного
розвитку, а також науковців Національної академії України та вітчизняних
вищих навчальних закладів, дають більш-менш узагальнюючу картину перешкод,
котрі стримують і гальмують розвиток підприємництва в Україні.

  За результатами соціологічних досліджень МФК та анкетування малих
приватних підприємств, які проводив Центр соціальних експертиз і прогнозів
Інституту соціології, проблеми і перешкоди для розвитку малого бізнесу в
Україні можуть бути розподілені на кілька категорій.

  Законодавчі та адміністративні фактори.
  Це фактори, пов'язані із законодавством України та податковою системою,
або, іншими словами, перешкоди, створені державою, які включають:
    * високі податки (на що вказали 97% респондентів);
    * велика кількість різних податків (86% респондентів);
    * часті зміни до вимог податкової звітності (77% респондентів);
    * велика кількість видів підприємницької діяльності, які підлягають
     ліцензуванню (42%) та заскладна процедура отримання ліцензій
     (16%);
    * заскладна процедура реєстрації підприємства (41%);
    * часті перевірки державними органами (38% респондентів);

Ринкові умови
Фактори, пов'язані з підприємницькою діяльністю взагалі: - низький попит на
продукцію (57% респондентів);
 * неплатежі з боку клієнтів (57% опитаних);
 * труднощі з отриманням кредиту (52%);
 * тиск з боку кримінальних елементів (30%);
 * труднощі з конвертацією валюти (28%);
 * нестача ділової інформації (24%) та брак управлінських знань (19%).

  Результати опитування показують, що незважаючи на загальну важку
макроекономічну ситуацію та фінансову кризу 1998 року серед чотирьох
найчастіше згадуваних проблем найсерйознішими залишаються саме проблеми
бюрократичного характеру та ті, що пов'язані з державним управлінням. Такі
результати і висновки наводять дослідники Міжнародного центру перспективних
досліджень (графіки 1 і 2).
  Не додає оптимизму і прогноз змін у динаміці  розвитку  малого
підприємництва. Можна зробити висновок, що малі підприємства навряд чи
зможуть вирішити такі проблеми власними силами і самостійно подолати
перешкоди, що постають перед ними. Вони малі, вразливі і потребують
підтримки, насамперед державної.
  Звернувшись до словників щодо тлумачення слів "підтримати", "підтримка"
можна зрадіти за наш малий бізнес, бо сподівання на державну підтримку
поширюються на такі кроки держави:
  * "підтримати, не дати впасти";
  * "подати допомогу, посприяти";
  * "схвалити, виступити на захист";
  * "не дати припинитись, порушитись";
  * "бути опорою".


  Як бачимо, можливості тут неймовірні. Але ж чи є у держави для цього:
  * бажання;
  * необхідність;
  * можливість;
  * механізм підтримки малого бізнесу.


  Виходячи з наявності в Україні певної кількості державних структур, до
функцій яких належить сприяння розвитку приватного, насамперед малого,
підприємництва, можна було б стверджувати, що держава має бажання, розуміє
необхідність, знаходить можливості і формує механізми підтримки малого
підприємництва. З прийняттям Закону України "Про підприємництво" від 7
лютого 1991 року й утворенням Державного комітету України із сприяння малим
підприємствам і підприємництву (травень 1991 року) державна політика щодо
малого підприємництва начебто логічно і цілеспрямовано розвивається в
напрямку підтримки в Україні сектора малого бізнесу. З цією ж метою було
створено і центральний орган виконавчої влади - Державний комітет України з
питань розвитку підприємництва (29 лютого 1997 року), розроблено концепцію
державної політики розвитку малого підприємництва, програми  державної
підтримки малого підприємництва і розвитку малого підприємництва на 1999--
2000 роки. Опрацьовано також концепцію Національної програми сприяння
розвитку малого підприємництва, завдання  до  реалізації  Національної
програми розвитку малого підприємництва, концепцію Державної регуляторної
політики. Формально  зроблено  достатньо,  а  реально  "візок  малого
підприємства і досі там, де й був".

  Чому так відбувається? Ось дві думки з цього приводу:
  1. Держава повинна мати відповідальність перед МП.
  2. МП повинні мати соціальну відповідальність.

  Суспільство має право знати стратегічні задуми держави: чи буде сектор
недержавного підприємництва обмежуватись і згортатись, чи розвиватись і
зміцнюватись.
  Вже неодноразово підкреслювалось, що малий бізнес поки що залишається
екзотичним явищем в економіці України, а середній бізнес  -  явищем
невизначеним. Отже, екзотика і невизначеність зумовлюють вихідні дані щодо
теоретичного і практичного дослідження суті, ролі, місця підприємств малого
і середнього бізнесу і можливостей державного регулювання їх діяльності. Як
власник держава мусить опікуватись ефективністю діяльності власних малих і
середніх підприємств,  робити  їх  конкурентоспроможними,  підтримувати
підприємництво. Теоретично держава спроможна  створювати  рівні  умови
господарювання власним і невласним підприємствам, оскільки вона керується в
управлінні не законами власності, а законами менеджменту. Практично ж,
маючи владу і власність, держава змушена зберігати свою власність навіть за
рахунок створення нерівних умов для  інших  власників  за  допомогою
використання державної влади.
  Складається парадоксальна для економіки ситуація:
  * держава зберігає власні підприємства, котрі не в змозі її підтримати;
  * водночас держава губить недержавні підприємства надмірним податковим
   тиском, корупцією і цим сама себе позбавляє джерел  наповнення
   державного бюджету, створення нових робочих місць, своєчасної сплати
   заробітної платні, зменшення соціальної напруги у суспільстві тощо.
  Отже, необхідні кардинальні зміни в концепції і механізмі державного
регулювання підприємницької діяльності підприємств малого і середнього
бізнесу. На думку дослідників і практиків, такі зміни  полягають  в
наступному:
  * слід усвідомити, що підприємницькі структури малого і середнього
   бізнесу - це не ворожа сила, а реальний сектор економіки України, і
   докорінно змінити державну політику щодо цього сектора;
  * потрібно розробити концепцію становлення, розвитку і зміцнення сектора
   малого і середнього бізнесу, оскільки ринкова економіка без нього
   існувати не може;
  * необхідно створити  відповідний  ринковий  механізм  регулювання
   підприємницької діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.
  Формально держава в Україні опікується малим і середнім бізнесом.
Реально ж держава жодним чином не довела підприємцям, що вони потрібні не
лише в невизначеному економічному сьогоденні, а є складовою довгострокової
економічної стратегії держави. Підприємці повинні мати впевненість  у
майбутньому і в тому, що держава не посягне на їх власність силою державної
влади. Однак, як здається, підприємці мають своє бачення щодо державної
підтримки їх діяльності.

І, можливо, найголовніше - державні службовці повинні стати провідниками
ринкової державної політики, а не використовувати державні посади задля
задоволення власних потреб. Механізм державного регулювання має  бути
ринковим, а не корумпованим. Держава мусить нести відповідальність перед
підприємництвом за виконання державних функцій підтримки підприємництва. А
мале підприємництво повинно відповідати за виконання своєї економічної і
соціальної місії в суспільстві.

  Державна політика щодо малого бізнесу, на думку керівників малих
підприємств, повинна зосереджуватися на наступних напрямках:
     . поліпшення механізмів оподаткування;
     . стабілізація законодавства;
     .  вдосконалення  механізмів  кредитного  фінансування  малих
      підприємств, розробка і впровадження комплексу заохочувальних
      механізмів для комерційних банків, які працюють з  малими
      підприємствами;
     . подальше впорядкування процедури проведення перевірок діяльності
      підприємства.
     Необхідно зважати на ці думки задля розвитку і зміцнення економіки
    України.

            Список використаної літератури.

  1. Про соціально-економічне становище України за 9 місяців 2000 року
   /Держкомстат України. - К., 2000. - 96 с.
  2. Про соціально-економічне становище України за січ.-жовт. 2000 року
   /Держкомстат України. - К., 2000. - 110 с.
  3. Про діяльність підприємств, які змінили форму власності за 1 півріччя
   /Держкомстат України. - К., 2000. - 100 с.
  4. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М.  Налоговый  менеджмент  промышленного
   предприятия: Монография. - Днепропетровск: Изд-во ин-та технологии,
   2000. - 122 с. - K-2.смотреть на рефераты похожие на "Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине "