Программирование и комп-ры

Розробка та виконання програм на мові Pascal


                 Заняття №3.

        Розробка та виконання програм на мові Pascal.

Мета: систематизація знань, формування вмінь і навичок, розробки  та
виконання на ЕОМ найпростіших програм на мові Pascal.
              Теоретичні відомості.
  Програма на мові Pascal складається:

     розділ оголошень;


     розділ текстів процедур і функцій;


     розділ основного блоку.


  Розділ оголошень

  program          заголовок програми:
  { $…}            глобальні директиви компілятора:
  uses              підключаємі бібліотеки:
  label              розділ оголошення глобальних міток:
  const             розділ оголошення глобальних констант:
  type              розділ оголошення глобальних типів:
  var               розділ оголошення глобальних змінних:

  Розділ текстів процедур і функцій

  procedure (function)
  label             розділ оголошення локальних міток:
  const             розділ оголошення локальних констант:
  type              розділ оголошення локальних типів:
  var              розділ оголошення локальних змінних:
  begin            основний блок процедури або функції:
  end;
  Розділ основного блоку програми.
  begin           основний блок програми:
  end.
  Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні.  В
простих програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються
лінійні оператори. В розгалужених можуть бути оператори  умовного та
безумовного переходу.
  Умовні:
  скорочена форма IF умова THEN опер.
  повна форма     IF умова THEN опер.1 ELSE опер. 2
  Оператор безумовного переходу – GOTO «мітка».
  Оператор множинного вибору:
  CASE вираз OF
     мітка1: опер. 1;
     мітка2: опер. 2;
  END;
  Розрізняють три способи організації циклів:
     1) цикл з параметром (FOR .. TO .. DO);
     1) цикл з післяумовою(REPEAT UNTIL);
     1) цикл з передумовою(WHILE .. DO).

              Індивідуальне завдання.

                 Варіант №3.
Скласти та виконати на ЕОМ програми розв’язування слідуючих задач:
                 Задача 1.
Обчислити та вивести на очищений екран з К-ї позиції L-го рядка в
форматованому вигляді значення вихідних даних та результатів обчислення
виразу:Обчислити значення виразу на ЕОМ для значень:
A=-6, b=6.4, c=8.85, k=20, l=10


                 Задача 2.
Обчислити значення даної функції, використовуючи оператори IF_THEN,
IF_THEN_ELSE (два варіанти програми):


Виконати для: a=-2.3, b=-8, t1=-4.5, t2=1.2*10-3, t3=4.3

                 Задача 3.
Обчислити та вивести на екран в стовпчик таблицю значень функції:

Для значень Х із проміжку Х=[-3,5] з кроком h=1.2
Скласти програми, використавши всі структури циклів.


                 Задача 1:

program zanattia3;
uses crt;
const
 k=20;
 l=10;
 a=-6;
 b=6.4;
 c=8.85;
var
 f:real;
begin
 clrscr;
 f:=(exp(a)+2*ln(b+c))/(arctan(b))+a*b;
 gotoxy(k,l);
 textcolor(2);
 write('Вiдповiдь : ');
 textcolor(3);
 write(f:7:5);
 textcolor(14);
 write('  при а=-6, в=6.4, с=8.85');
end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :
____________________________________________________________________________
__

          Вiдповiдь : -34.54943  при а=-6, в=6.4, с=8.85
____________________________________________________________________________
__


                 Задача 2:


program zanattia3_variant1;
uses crt;
const
 a=-2.3;
 b=-8;
 t1=-4.5;
 t2=1.2e-3;
 t3=4.3;
var
 y,t:real;
function obch(t:real):real;
begin
 if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t);
 if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b;
 if ((t<=3) and (t>=-3)) then obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);
end;

begin
 clrscr;
 t:=t1;
 y:=obch(t);
 writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);
 t:=t2;
 y:=obch(t);
 writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);
 t:=t3;
 y:=obch(t);
 writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);
end.


Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________
__

при t= -4.500 вiдповiдь :  18.500
при t= 0.001 вiдповiдь :  3.226
при t= 4.300 вiдповiдь :  50.527
____________________________________________________________________________
__program zanattia3_variant2;
uses crt;
const
 a=-2.3;
 b=-8;
 t1=-4.5;
 t2=1.2e-3;
 t3=4.3;
var
 y,t:real;

function obch(t:real):real;
begin
 if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t) else
 if t<-3 then obch:=exp(a)+a*b else obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);
end;

begin
 clrscr;
 t:=t1;
 y:=obch(t);
 writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);
 t:=t2;
 y:=obch(t);
 writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);
 t:=t3;
 y:=obch(t);
 writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);
end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________
__

при t= -4.500 вiдповiдь :  18.500
при t= 0.001 вiдповiдь :  3.226
при t= 4.300 вiдповiдь :  50.527
____________________________________________________________________________
__


                 Задача 3:program zanattia3_variant1;
uses crt;
var
 y:real;
 x:real;
 h:real;
begin
 clrscr;
 x:=-3;
 h:=1.2;
 repeat
 y:=2*sqr(x-1)+3;
 writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);
 x:=x+h;
 until x>5;
end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________
__

 y=35.00000 при x=-3.00000
 y=18.68000 при x=-1.80000
 y=8.12000  при x=-0.60000
 y=3.32000  при x=0.60000
 y=4.28000  при x=1.80000
 y=11.00000 при x=3.00000
 y=23.48000 при x=4.20000

____________________________________________________________________________
__program zanattia3_variant2;
uses crt;
var
 y:real;
 x:real;
 h:real;
begin
 clrscr;
 x:=-3;
 h:=1.2;
 while x<5 do begin
 y:=2*sqr(x-1)+3;
 writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);
 x:=x+h;
 end;
end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________
__

 y=35.00000 при x=-3.00000
 y=18.68000 при x=-1.80000
 y=8.12000  при x=-0.60000
 y=3.32000  при x=0.60000
 y=4.28000  при x=1.80000
 y=11.00000 при x=3.00000
 y=23.48000 при x=4.20000

Висновок: закріпив основні навички роботи з усіми видами циклів, умов,
рівнянь та математичнимх функцій в Torbo Pascal, виконав всі завдання по
розробці програм з циклами та розгалудженнями, які надає мова Pascal.
-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]
смотреть на рефераты похожие на "Розробка та виконання програм на мові Pascal"