Żźīķīģčźą

Åäčķūé šūķīź


            TALLINNA PEDAGOOGIKA ÜLIKOOL
               SOTSIAAL TEADUSKOND

              HALDUSJUHTIMISE ERIALA


                HJV-21 KURSUS                Anton Võlitok

                 Andrei Krek

                Ruslan Furman
                Aleksandr Bilõk                 Ühtne turg        Euroopa Integratsiooni Põhikursuse uurimistöö                            Lektor: Keit Kasemets                Tallinn 1999Sissejuhatus.  3


Uksikisiku liikumisvabadus. 4


Elu- ja töökoha valik. 4


Kompaniide konkurentsivõime tõus. 5


Regionaalne koostöö.  5


Isikute vabaliikumine. 6


Kaupade vaba liikumise kindlustamine.  6


Teenuste liikumisvabadus.  7


Kapitali vaba liikumine.   7


Tarbijakaitse.  8


Kultuuripärandi kaitse.   8


Ühtse turu juhtimine. 8


Kas liikmesriik võib ühtsel turul rakendada autonoomset
konkurentsipoliitikat? 9


Keskonnakaitse. 10


Ühtsest turust ühtse valuutani.  10


Kokkuvõtte. 12


LISA 13  Sissejuhatus.


  Miljonid kodanikud ning tahended kompaniid, suured ja väikesed, üle kogu
Euroopa on hakanud saama kasu Euroopa ühtsest turust. Sisepiirideta Euroopa
Liit, mis sündis aastal 1993, on nüüdseks muutunud oma kodanike jaoks
igapäevaelu lahutamatuks koostiksosaks. Firmad on leidnud enestele uued
turud, asutanud transnatsionaalseid partnerlusettevotteid ning oma tootmise
struktuuri ümber korraldanud, et ära kasutada korraga 370 miljoni tarbijani
kasvanud siseturu võimalusi. Tavalised inimesed on võitnud kahel viisil.
Ühelt poolt naudivad nad lisandunud liikumisvabadust, mis lubab neil teha
sisseotse, töötada ja elada mistahes Euroopa Liidu riigis. Teisalt, isegi
kui nad elukoha ei vaheta, on neile kui tarbijaile soodus ühtse turuga
kaasnev suurem kaupade ja teenuste valik ning hinnakonkurents. Neile
saavutustele vaatamata nõuab ühtse turu tugevdamine ning vastava idee
lõpuleviimine siiski jätkuvaid jõupingutusi. Kaubad, teenused ja kapital
liiguvad küll juba vabalt, kuid mõnedel sisepiiridel teostatakse ikka veel
isikukontrolli. Probleem seisneb vajaduses ühitada isikute liikumisvabadus
nõudega saavutada kontroll rahvusvahelise kuritegevuse üle ning ohjeldada
illegaalset sisserändu. Ärialal on aga tarvis ühelt poolt Brüsselis asuva
Euroopa Komisjoni ning teiselt poolt liikmesriikide valitsuste koostööd,
kindlustamaks ühtse turu reeglite korrektset koostööd järgmist (mis praegu
pole veel sugugi üldine) ning vältimaks kaubandusele uute de facto tõkete
püstitamist lisanduvate siseriiklike eeskirjade läbi. Ühtse turu loomine
oli protsessi algus, mitte lõpp. Selle ettevõtmise käigushoidmine kujutab
endast pidevalt väljakutset.
  Ühtse  turu  loomine   Euroopas   on   tõenäoliselt   suurim
majandusintegratsiooni projekt, mis kunagi on ette võetud. Seitsme aasta
jooksul on Euroopa Liit ning selle liikmeriigid transformeerinud  12
eraldiseisvat riiklikku turgu üheks üksuseks. Selle hiiglasliku ülesande
lahendamisega, millega alustati aastal 1985, jõüuti põhijoontes lõpule 1.
jaanuariks 1995. Sealtpeale on ühtse turu eelised laienenud Euroopa Liidu
uutele liikmetele, kes ühenesid liiduga 1995. aastal. Ühtse turu saavutused
vajavad kaitset ning edasiarendamist. Selle ülesande raskust ei tohiks
alahinnata. Ühtne turg kujutab endast vältimatut eeldust sellele, et
teostuks järgmine aste Euroopa Liidu integratsioonis, ja nimelt üleminek
majandus- ja valuutaliidule (EMU). Samuti annab ainult ühtne turg Euroopale
võimaluse väljatulekuks majanduslikust surutisest.
  Ühtse turu eesmärk on integreerida liikmesriikide majandused, mis ei
tähenda, et taotletaks rahvuslike erinevuste kõrvaldamist keele, kultuuri,
identiteedi või traditsioonide valdkonnas. Pigem vastupidi, ühtne turg
põhineb sellel, et liikmesriigid tunnustavad üksteise reegleid. Samuti
lähtub ühtne turg subsidaarsuse põhimõttest, mille järgi otsused võetakse
vastu tasemel, mis on tavakodanikule võimalikult lähedalt.
  Ühtse turu loomine oli keerukas protsess, mis nõudis üksikasjalike
seaduste vastuvõtmist äärmiselt mitmekeistes  valdkondades,  eesmärgiga
vabaneda riikidevahelistest  füüsilistest,  tehnilistest  rahanduslikest
tõketest.


  Uksikisiku liikumisvabadus.


  Tavaliste reisijate jaoks on kontrolli ühtse turu sisepiiridel tunduvalt
vähendatud.  Isikukontroll  on  veel  säilinud  meresadamates  ning
lennujaamades, kuid eesmärgiks on  seegi  ära  jätta.  Piirikontrolli
lõpetamisega kaasnes piirangute kõrvaldamine  kaupade  koguselt,  mida
reisijaid võivad osta mistahes teises Euroopa Liidu riigis ning tuua oma
kodumaale, tingimusel, et ostetud kaup on määratud isiklikuks tarbimiseks.
  Maksud nendelt kaupadelt makstakse tavalises korras neis riikides, kus
nad ostetakse. Reisijad võivad seetõttu kõige enam nende kaupade puhul,
mille hind või millelt võetavad maksud riigiti enim erinevad.
  Lisaks maksuvabadusele ostudele võivad isikud, kes liikmesriikide vahel
reisivad õhu teel või meritsi, ikka veel nautida tollivabu oste, kuigi
ranged võttes ei peaks sellised soodustused ühtse turu raames enam kehtima.
Soodustused jäävad siiski jõosse aastani 1999 ning kuni selle tähtajani
alluvad tollivabad ostud ka spetsiaalsete piirangutele.


  Elu- ja töökoha valik.


  Ühtne turg kujutab endast palju enamat kui vaba reisimist ja soodsate
hindade  jahumist. Üks ühtse turu aluspõhimnõtteid on, et töölistel,
üksikettevõtjail ja ametit õppivail isikuil on vabadus valida elu- ja
töökoha teises liikmesriigis, ilma et nad seeläbi kaotaksid õiguse töötu
abirahale oma kodumaal.
  Ühtses turus on kehtestatud terve rida direktiive,  mis  tagavad
töölistele teatava sotsiaalse kaitstuse tasemele.
  Tervishoid ja töökaitse on valdkonnad, kus ühtne turg on sotsiaalsest
aspektist vaadatuna teinud suurimaid edusamme. 1993. aasta alguses jõustus
Euroopa Liidu üldine direktiiv, mis kehtestab põhimõtete kogumi tööliste
turvalisuse ja töökaitse alal. Samuti on vastu võetud spetsiifilisemaid
direktiive tööaja pikkuse, seadmete kasutuse ning kaitseriietuse suhtes.
  Ühtse turu pädevuses ei ole mitte kõik sotsiaal- ning tööjõulaste
seaduste aspektid. Seadused, mis reguleerivad töölevõtmist ja vallandamist
ning ametiühingute tegevust, kuuluvad liikmasriikide valitsuste, mitte
Euroopa Liidu võimkonda.
  Üldprintsiip, mille järgi iga liikmesriigi kodanikul on õigus elada
mistahes teises liikmesriigis, on nüüdseks fikseeritud Euroopa Ühenduse
lepingu peatükis, mis käsitleb liidu kodakonsust. Lisaks annab leping
teises liikmesriigis elavatele alalistele elanikele õiguse valida ning olla
valitud nii kohalikel kui Euroopa Liidu valimistel asukohamaa kodanikega
võrdsetel alustel.
  Vabadus reisida ja oma äriasju ajada üle ogu Euroopa niisama lihtsalt
kui omaenese kodumaal on Euroopa Liidu kodanikul jaoks võimsaim sümbol
tähistamaks ühtset turgu ja Euroopa Liidu ennast.


  Kompaniide konkurentsivõime tõus.


  Ühtne turg tõustab Euroopa firmade konkurentsivõimet seeläbi, et on
loonud suurima turu industrialiseeritud maailmas. Eesmärk on anda anda
firmadele võimalus suuremateks toodangu seeriateks, kindlustada  neile
suurtootmise eelised, lihtsustatud standardid ja ligipääs teiste Euroopa
Ühenduse maade poolt pakutavatele riiklikele  lepingutele.  Kõik  see
võimaldab firmadel omahinda alandada, mis omakorda viib hindade langusele
euroopa tarbija jaoks.


  Regionaalne koostöö.


  Programm LACE (ühendamine, abi ja koostöö Euroopa piirialade jaoks), mis
sündis 1990. aastal, on Euroopa Piirialade Assotsiatsiooni nõupidamiste
uuemaid tulemusi.
  Programm, mis on avatud kõigile Euroopa piirialadele, seisneb eeskätt
nende regioonide kohta käiva teabe ja kogemuste vahetamises. Programm
hõlmab tervet rida valdkondi- tehnilist abi  (ruumide  ja  varustuse
seotamine), sidemete võrgu tekke soodustamist piirialade vahel (mis võiks
tulemuseks anda ühiseid turu- uuringuprogramme ning ühisostulepinguid) ning
teabelevituse  ning reklaami edendamist (piirialade ettevõtete  ühised
turustus- ja reklaamistrateegiad). Senised meetmed võtab kokku vastava
andmepanga loomine.  Isikute vabaliikumine.


  Suurim valdkondades, milles ühtse turu esialgne programm on lõplikult
ellu viimata, on isikute vaba liikumine. Euroopa Liit ja tema liikmesriigid
on enestele võtnud vääramatu kohustuse kõrvaldada kõik piirikontrillid
isikute üle, kes ületavad piiri kahe liikmesriigi vahel. Isikutõendavate
dokumentide kontrolli mahtu on juba praeguseks vähendatud, aga selle
täielik ärajatmine on osutunud raskeks.
  Liikmesriigid  ilmutavad  vastumeelsust  lahtiste  piiride  ja
liikumisvabaduse vastu, kui selle eest makstav hind tähendab mobiilsemaid
kurjategejaid ja seega turvalisuse vähenemist ning ühtlasi piiramatut
immigratsiooni.
  Selleks, et anda kodanikele täielik liikumisvabadus, tagades neile
samaegselt turvalisuse ja kaitse, on tarvis võtta mitmeid  meetmeid.
Valitsustel on tulnud nii individuaalsed kui ka omavahelises koostöös välja
töötada meetodeid illegaalse immigratsiooni vastu ja  tõhusaks  tööks
kuritegevuse tõkestamisel, rakendades sealhulgas vajadusel juhukontrolli
riigipiire.
  Lliikumisvabadus  Euroopa  Liidu  sees  eeldab,  et  sisemiste
piirikontrollide kõrgvaldamisega kaasneb vastavalt rangem järelvalve liidu
välispiiridel. Tähendab ju sisepiiride kadumine, et kui isikud väljaspoolt
Euroopa Liitu on kord juba jõudnud liidu territooriomile, naudivad nad
samasugust liikumisvabadust kui liidu kodanikud. Seetõttu  peab  igal
liikmesriigil olema piisavalt põhjust usaldada teiste liikmesriikide poolt
välispiiridel teostatud kontrolli tõhusust ning vastavust kooskõlastatud
nõudmistele.


  Kaupade vaba liikumise kindlustamine.


  Tõkete kõrvaldamine kaupade vabalt liikumiselt oli tõenäoliselt ühtse
turu programmi dramaatilisemad saavutusi. Samal ajal on see valdkond, kus
saavutatu näib olevat kõige suuremas ohus. Näiteks, kuigi ettevõted üle
kogu Euroopa möönivad piirikontrillide kõrvaldamise arvelt saadud tulu,
võivad mõnedki neist tunda, et lisandunud paberitöö, mis nüüdsest langeb
nende endi õlgadele, vähemalt osaliselt kahandab uue süsteemi eelised.
  Briti  Tööstusharude  Föderatsiooni  (CBI)  poolt  läbi  viidud
ülevaateuurimuse kohaselt kehtib eelöeldu iseäranis käibemaksu kogumise
alal. Otsus  lõpetada  piiriületuspunktides  kontroll  eksporditavetelt
kaupadelt käibemaksu maksmise üle on  tunduvalt  kiirendanud  kaupade
liikumist,  samas  tuleb  nüüd  ettevõtetel  enestel  esitada  vastav
dokumentatsioon  omaenese  maa  riiklikele  käibemaksu  koguvatele
ametkondadele.
  Analoogiline on olukord kauplemisstatistika puhul: andmed, mida siiani
kogusid tolliametnikud piiril, peavad nüüd laekuma otse ettevõtetelt,
lähtudes nende käibest. Seejuures võivad aga nimetatud nõudmise poolt
ettevõttele tekitatud nõudmise halduskulud Euroopa Liidu piires riigiti
oluliselt erineda.


  Teenuste liikumisvabadus.


  Teenuste sektor kujutab enndast suurimat tööandjat kõigis Euroopa Liidu
maades. Hoolimata teenustesektori suurest osatähtsusest edenes kompaniide
vabadus müa teenuseid teistes Euroopa Liidu maades esialgu aeglaselt.
Näiteks finantsteenuste alal jõuti ühtse turu poolt määratud tähtajaks
1.jaanuar 1993 täieliku liberaliseerimisega valmis ainilt pangandusteenuste
osas. Kindlustusteenuste alal tekkis ühtne turg 1.juuliks 1994  ning
samasugune direktiiv investeerimisteenuste liberaliseerimise kohta jõustub
alles 1.jaanuarist 1996.
  1994.aasta kevadel võeti vastu Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärgiks
on tagada  hoiustajatele  ja  investeerijatele  teatav  miinimumkaitse
rahvusvaheliste pankrottide korral nagu seda oli Rahvusvahelise Krediidi-
ja Kommertspanga (BCCI) laineidlöönud juhtum, kus tuhanded väikehoiustajad
üle kogu Euroopa oma raha kaotasid. Edaspidi on hoiustajatele sellistes
olukorras garanteeritud kahjutasu kuni 20000 ECU ulatuses.
  Kaugsideteenuste alal toimub liberaliseerimine kiire tempoga. Euroopa
Liit on ammu tunnustanud vajadust vabastatud ja  konkurentsivõimelise
kaugsidesektori järele niihästi selle sektori enese arengu huvides kui ka
seepärast, et kaugside kujutab endast üht  olulisemat osa  kaasaegse
majanduse   infrastruktuuris.   Kõrgekvaliteedilised   ja   tõhusad
kaugsideteenused on keskse tähendusega  tööristad  paljudele  teistele
majandussektorile alates pangandusest ja tootmisest kuni transpordini.


  Kapitali vaba liikumine.


  Kapitali vaba liikumine oli ühtse turu nelja vabaduse hulgast esimene,
mida õnnestus ellu viia.
  Teedrajav direktiiv, mis kõrvaldas  igasuguse  kontrolli  kapitali
liikumiselt, võeti vastu aastal 1988. Sellele on järgnenud terve rida
direktiive, mis on liberliseerinud pangandus- ja finantsteenused. Üks
oluline element, mis veel puudub, on direktiiv selle kohta,  kuidas
maksustada hoiuseid. Nimetanud direktiivi vastuvõtmist on siiani takistanud
eriarvamused liikmesriikid vahel.  Tarbijakaitse.


  Tänapäeval on tootjail ja müüjail lubatud turustada üksnes selliseid
kaupu,  mille  ohutuse  nad  garanteerivad.  See  kehtib  mitte
üksneslaiatarbekaupade suhtes, vaid ka spetsiifiliste toodete puhul nagu
näiteks mitmesugused ohtlikud ained. Väga täpsed reeglid nõuavad, et
toodete märgistustel oleks selgelt väljendatud riski olemus ning toodud
kasutamisjuhised. Näiteks annavad laiatarbekaupadek  nagu  pesupulbrid,
lahustid, värvid jne. Rakendatavad seitse sümbolit vahetult visuaalselt
edasi sõnumi ohu laadist ( plahvatusohtlik, kergestisüttiv, sööbiv, jne.).
  Kirjeldatud raamistik kehtib Euroopa Ühenduse tasemel. Sellest allpool
vastutavad toodete järelvalve eest ka liikmesriikide riiklikud organid, kes
teostavad igapäevast kontrolli tootmis- ning müümispaikades. Peaks aga
ohtlik toode siiski läbi võrgu lipsama, peatab selle edasise liikumise
ühenduse infovahetuse ja kiire hoiatuse süsteem. Liikmesriik, kes kõrvaldab
turult toote, mis kujutab endast vahetut ohtu tarbijale, olgu see siis
toidu- või tööstuskaup, peab sellest viibimata teatama Euroopa Komisjonile,
mis seejärel alarmeerib teisi liikmesriike mõne tunni jooksul, nii et
viimastel on võimalik otsekohe vajalikud meetmed võtta.  Kultuuripärandi kaitse.


  Algselt seadis Rooma lepingu paragrahv 36 tingimuseks, et liikmesriigid
võivad keelustada või piirata “kunstilise, ajaloolise või arheologilise
väärtusega rahvusliku vara” eksporti. Seda õigust ühtse turu loomine ei
kõrvaldanud  ja  tollikontrolli  kaotamine  sisepiiridel  pole  jätnud
kunstiteoseid ilma tõhusast kaitsest, mida nüüd korraldatakse ühenduse
tasandil. Nii näiteks võidakse alates 1993. Aastast mõnede kategooriate
puhul nimetatud kaupadest nõuda nende  väljaviimiseks  Euroopa  Liidu
piiridest eelnevat luba. See luba, mille väljastab tolliteenistus riigis,
kus vastav kultuurivara õiguspäraselt asub, omab kehtivust kõigis Euroopa
Liidu riikides. Peale selle, kultuurikaubad, mis ebaseaduslikult asuvad
mõnes liikmesriigis, tuleb teatud tingimustel tagastada liikmesriigile,
kust nad algselt pärinevad.


  Ühtse turu juhtimine.


  Suurem osa ühtse turu sedusadlusest on esitatud direktiivide kujul. Need
võetakse vastu Euroopa Liidu tasandil ning neis püstitatakse nõudmised ja
eesmärgid, mida peavad respekteerima kõik liikmesriigid.
  Nende jaoks, kes vastutavalt ühtse turu juhtimise eest, on olulisimaks
ülesandeks  hoolitseda  selle  eest,  et  diriktiivid  korrektselt
transponeeritaks  ning  täide  viidaks.  Ebaõige  või  ebatäielik
transponeerimine või koguni transponeerimise puudumine ning ebapiisavad
täideviimisprotseduurid võivad viia selleni, et Euroopa õigust rakendatakse
erinevate liikmesriikide valitsuste poolt erinevalt. Sellest omakorda v-
ivad esile kerkida uued, lisatakistused kaupade  ja  teenuste  voole
liikmesriikide vahel, niisiis olukord, mis on täpselt vastupidine ühtse
turu poolt taotletavale.
  Kindlustada, et direktiivid tõepoolest transponeeritakse riiklikeks
seadusteks, on muidugi eeskätt liikmesriikide valitsuste õlesanne. Aga
Euroopa Komisjonil lasub samuti vastutus tagada, et liikmesmaad täidaksid
neile Euroopa õiguse poolt pandud kohustusi. Komisjon peab seega teostama
järelvalvet transponeerimismeetmete üle, kontrollimaks, et neid meetmeid
tõepoolest võetakse ning et nad vastavad ig direktiivi nõudmistele.


  Kas liikmesriik võib ühtsel turul rakendada autonoomset
  konkurentsipoliitikat?


  Ühtsel turul on kõkide liikmesriikide  ettevõtetel  õigus  kõigis
liikmesriikides müüa oma tooteid, osta vajaminevaid kaupu ja teenuseid ning
laiendada oma tegevust otseinvesteeringute teel.
  Euroopa Liidus on volitusedära jagatud liidu enese ja liikmesriikide
vahel selliselt, et liit hoolitseb küsimuste eest, mis olemuslikult vajavad
käitlust liidu tasemel, sellal kui liikmesriigid teostavad oma võimu neil,
kaugelt arvukamail, juhtudel, kus rahuldav lahendus on kergemini leitav
liikmesriigi tasandil.
  Hea näide sellise tööjaotuse kohta on 1989. Aastal vastu võetud
ettevõtete ühinemist reguleeriv määrus: selles eristatakse suuri, kogu
ühendust puudutavaid ühinemisi, mille ühe teostab  kontrolli  Euroopa
Komisjon, ja ühinemisi, millel on üksnes siseriiklik mõju ning mille puhul
järelvalve  on  jäetud  vastava  riigi   pädevusse.  Kirjeldatud
tööjaotusprintsiip ei piirdu ühinemistega,  vaid  kehtib  ühtse  turu
konkurentsipoliitika kohta tervikuna.
  Mis puudub tarbijaisse, siis kaubad, mida nad ostavad, on tänapäeval
aina sagedamini pärit teistest liikmesriikidest. Tulemuseks on suurem
kaupade valik ning ühtlasi ettevõtete järjest kahanevad võimalused ära
kasutada suuri hinnaerinavusi riikide vahel. Konkurents on üha enam hakanud
ületama riigipiire.  Keskonnakaitse.


  Ühtse turu tugevdamine ja keskonnakaitse ei ole omavahel olemuslikult
vastuolus; vastupidi, need kaks tegevussuunda täiendavalt teineteist. Juba
Ühtse Euroopa Akt 1987. Aastast deklareeris, et ühtse turu programmi lõplik
elluviimine on muuhulgas põhilisi vahendeid  saavutamaks  püsikindlat,
inflatsioonivaba ning samas keskkonnasõbralikku majaduskasvu. Varasemat
rõhuasetust kiirele kasumile elukeskkonna allkäigu arvel on asendamas uus
lähenemisviis, mille kohaselt  konkurents  ja  tõhusus  loovad  aluse
püsikindlale pikaajalisele majandusarengule niihästi Euroopa Liidu siseselt
kui ka rahvusvahelises ulatuses.
  Euroopa Liidu viies keskkonnakaitsealaste abinõude plaan näeb ette
töötada välja integreeritud lähenemisviis, tagamaks tõhusaimate meetodite
rakendamine taotlustes leida püsikindlam tee majandus- ja sotsiaalarenguks.
See on oluline mitte üksnes keskkonnakaitse seisukohalt, vaid ka ühtse turu
enese eduks pikemaajalises perspektiivis. Ühtsel turul on võimatu olla
elujõuline  ilma  püsikindlate  tööstus-,  energia-,  transpordi-  ja
turismipoliitikateta, need aga omakorda saavad põhineda ainult tervel.
Elukeskkonnal.
  Paljud  keskkonnakaitseküsimused,  nagu  näitekss  kliimamuutused,
happevihmad ja kontroll heitmete üle ületavad riigipiire ning neid saab
lahendada ainult ettevõtete ja majandussektorite koostöös,  tarvitades
erinevate poliitiliste suundmuste sulamit. Juba seetõttu on nende küsimuste
lahendamine kergeim ühtse turu raames.


  Ühtsest turust ühtse valuutani.


  1.jaanuaril 1999 võtsid 11 Euroopa liikmesriiki kasutusele ühise raha-
euro. Rahvusvaluutad kaovad järkjärgult käibelt ning nende asemele tuleb
rahaühik, mille kehtivispiirkond haarab kolmandiku Euroopast, peaaegu poole
Euroopa rahvustikust. Euro on rahvusvaheliste rahaturgude üks juhtivaid
vääringuid.
 o Majandus- ja rahaliidu kuuluvad riigid.
  Vastavalt Euroopa Ülemkogu otsusele 1.juulist 1998 alustasid Euroopa
Liidu majandus- ja rahaliidu (Economic and Monetary Union- EMU) kolmandat
faasi ehk ühisraha  kasutuselevõttu  Saksamaa,  Prantsusmaa,  Itaalia,
Hispaania, Portugal, Iirimaa, Holland, Belgia, Luksemburg, Austria ja
Soome.
 o EMS ja ERM.
  1978.aastal otsustas Euroopa  Üülemkogu  käivitada  uue  rahaliidu
programmi, mille nimeks sai Euroopa Rahasüsteem (Europen Mmonetary System-
EMS). Selle osana käivitus 1979  aastal  valuutkoridor,  Vahetuskursi
Mehhanismi (Exchange-Rate Mechanism- ERM) nime all.
 o EMU programm käivitub.
  Vastupidiselt Warneri plaani (selle plaani põhjal käivitas Euroopa
Ühendust 1972.aastal esimese Euroopa riikide valuutakoridori. Baasvaluutaks
oli USA dollar, millega ülejäänud ühenduse valuutad seoti kindla kursi
põhjal.) oli ERMi käivitamine edukas. See andis Euroopa Ühendusele julgust
arendada rahaliidu loomise plaani edasi. 1986 aastal sõlmitud Ühtse Euroopa
Aktiga kuulutati majandus- ja rahaliidu programm üheks Euroopa Ühenduste
poliitiliseks prioriteediks. 1989 aastal esitas tollane Euroopa Komisjoni
president Jacques Delors plaani, mis nägi ette juba konkreetse tegevuskava
rahaliidu käivitamiseks. Samal aastal kinnitas Euroopa Ülemkogu selle
plaani oma konverentsi Madriidis. Fikseeriti rahaliidu ettevalmistavad
etapid:
  1.etapp oli aastatel 1990-1993. Selle käigus tugevdati ERMi süsteemi
ning  kaotati  liikmesriikides  kehtinud  piirangud  kapitali  vabale
liikumisele, pangandustegevusele ning valuutade konverteerimisele.
  2.etapp oli aastatel 1994-1998. Selle alguses alustas tegevust Euroopa
Rahainstituut  (EMI).  EMI  ülesandeks  sai  EMU  kolmanda  etappi
ettevalmistamine, mis peamiselt tähendas hooletsemist selle eest,  et
Euroopa  Liidu  liikmesriikide  rahanduslikud  näitajad  vastaksid
konvergentsikriteeriumidele. 1997 aasta Amsterdami  lepinguga  leppisid
Euroopa Liidu liikmesriigid kokku, et kriteeriumide sisu ei “pehmendata”,
st EMU aluseks jäi konservatiivne raha- ja eelarvepoliitika. Euroopa
Ülemkogu kinnitas 1998.aastal need riigid, mis pääsesid EMU kolmandasse
etappi ning külmutas nende valuutade kursid ECUga.
  3.etapp algas 1.jaanuaril 1999. Üheteistkümnes EMU riigis  hakkas
elektroonilisel kujul kehtima ühine arveldusühik euro, mis asendas ECU.
1.jaanuaril 2002 saab eurost EMUs ainus maksevahend. Rahvusvaluutad kaovad
käibelt. EMI asemel alustas 1999.aastal tööd Euroopa Keskpank (European
Central Bank- ECB) ja Euroopa Keskpankade Süsteem (European systems of
Central Banks- ESCB).
 o Euro.
  1995.aastal otsustas Euroopa Ülemkogu, et Euroopa Liidu ühisraha hakkab
kandma nimet “euro”. Sellise nime valimiseks oli eelkõige kolm põhjust:
  -“euro” sümboliseerib Euroopa identiteeti;
  -“euro” on lühike ja suurepärane nimetus rahale, mida hakkavad kasutema
keeleliselt väga erinevad rahvad;
  -“euro” tähendus on kõigis keeltes sama. Selle nimetuse kasutamist ei
takista ajaloolis-poliitilised  traditsioonid  ning  kultuurilised  või
religioossed eripärad.  Kokkuvõtte.


  Ühtne turg ei kujuta endast pelgalt ühte sammu teel täieliku majandus-
ja valuutaliiduni. Ta peab ühtlasi täitma liidu jaoks arku rolli ajal, mis
see valmistub kaheks uueks väljakutseks, millele tuleb vastata enne 2000.
aastat. Päevakorda tulevad sellised olulised küsimused nagu laialdased
insitutsionaalsed reformid, lepingu laiendamine  hõlmamaks  riigikaitse
valdkonda ja Euroopa Liidu demokraatlike struktuuride tugevdamine. Teine
väljakutse seisneb Euroopa Liidu uues laiendamises.  LISA  Jah ühtsele turule.
  Enam kui pooled eurooplastest (54%) tunnevad end pärast Euroopa ühtse
turu kehtestamist 1.jaanuaaril 1993 olevat “väga/üsnagi lootusrikkad”.
Umbes 35% on “väga/küllaltki murelikud” ja 11%-l ei ole mingi seisukohta.
Kõige optimistlikumad on hollandlased (70% “väga/üsnagi lootusrikkad),
iirlased (69%), kreeklased (64%) ja taanlased (61%). Neile järgnevad
itaallased ja belglased (57%), portugallased (54%), hipaanlased ja britid
(53%), sakslased (51%) ja prantslased (47%).
  Toodud arvud on saanud 12 liikmesriigis 1994.a. kevadel läbi viidud
avaliku arvamuse küsitlusel.

-----------------------
[pic]

ńģīņšåņü ķą šåōåšąņū ļīõīęčå ķą "Åäčķūé šūķīź"